Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin

Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin

Basic info

 • Publisher: University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering
 • Country of publisher: croatia
 • Date added to EuroPub: 2018/Apr/03

Subject and more

 • LCC Subject Category: Geology, Mining, Geosciences, Petroleum Engineering, Energetics, Engineering in General, Space Sciences
 • Publisher's keywords: Mining, Geology, Geological Engineering, Petroleum Engineering, Energetics
 • Language of fulltext: english, croatian
 • Full-text formats available: PDF

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Editorial information

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 1989
 • Does the author retain unrestricted copyright? True
 • Does the author retain publishing rights? True

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: Other
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '535' articles

Two solutions - multipulsations model of genesis of the silesian-cracovian Zn-Pb ore deposits

Two solutions - multipulsations model of genesis of the silesian-cracovian Zn-Pb ore deposits

Authors: Czeslaw Harańczyk
( 7 downloads)
Abstract

Silesian-Cracovian Zn-Pb ore deposits are hosted in Mesozoic cover and are located near main dislocations in the area between Upper Silesian Coal Basin and buried Caledonian mountains, A screen of Keuper clayely beds controls mixing of surficial waters with intermittently introduced hydrotherms. Sulfur isotopes relation in ores depend on mixing relations.

Keywords: Zn-Pb ore deposits; Structural control; Ore zoning; Pulsations of hydroxermal activity; Mixing of hydroterms and surficial waters; Sulfur isotopes
KVANTITATIVNA OPTIČKA ISTRAŽIVANJA REALGARA IZ ARSENSKE RUDNE POJAVE BANJAK JUŽNO OD KISELJAKA U BOSNI

KVANTITATIVNA OPTIČKA ISTRAŽIVANJA REALGARA IZ ARSENSKE RUDNE POJAVE BANJAK JUŽNO OD KISELJAKA U BOSNI

Authors: Ivan Jurković
( 8 downloads)
Abstract

Izmjerena je moć refleksije realgara za E, D, C linije vidljivog dijela spektra, u zraku i u cedrovom ulju, pomoću Berekovog »Spaltmikroskopphotometer«. Sa specijalnim Berekovim okularom s eliptičnim analizatorom i okretnim tinjčevim listićem te specijalnim objektivom bez efekta polarizacije ispitani su, za dati presjek zrna realgara u nabrusu, uvjeti simetrije (»Symetrieforderung«) i izmjereni su parametri anizotropije: karakteristični kut tau (τ), reducirani dvolom (η2-η1), reducirana biapsorpcija (x2 - x1), odnos obiju uniradijalnih moći refleksije (R2/R1) refleksioni pleohroizam (R2 — R1), te vrijednosti za obje uniradijalne moći refleksije (R1 i R2).

Keywords: Kvantitativna optika; Reflektirano svijetlo; Uvjeti simetrije; Parametri anizotropije
GALENA-BEARING ORE OCCURRENCES IN THE CATRNJA DISTRICT OF TRGOVSKA GORA IN CROATIA

GALENA-BEARING ORE OCCURRENCES IN THE CATRNJA DISTRICT OF TRGOVSKA GORA IN CROATIA

Authors: Ivan JUKISOVIC
( 8 downloads)
Abstract

The paper gives an account of mining operations in the Paleozoic of the Čatrnja district where mining was conducted for silver-bearing galena. A detailed description is given of the microphysiography and the sequence of hypogenic, hypergenic and epigenetic metamorphic minerals in the Čatrnja district.

Keywords: Ore minerals, Mkmphysiogmphy, Intensity, Extensiveness, Sequence d mineralization, Old d a l e s
OUTLINE OF METALLOGENESIS OF THE WEST CARPATHIANS

OUTLINE OF METALLOGENESIS OF THE WEST CARPATHIANS

Authors: Ladislav Rozložnik
( 8 downloads)
Abstract

Metallogenesis of the West Carpathians appears to be polycyclic and polygenetic. Its characteristic feature is a superposition of younger mineralization acts on older ones. These processes in some places are accompanied by regenerations. A variability and multicyclic character of the metallogenesis accords with a permanent tectonical mobility of the area which was only interrupted by short episodes of relative stillness in its early Paleosoic to Quaternary development.

Keywords: Geotectonic and magmatic evolution; Metallogenic stages; Ore formations; Ore deposits; Paleozoic; Mezosoic and Tertiary mineralizations
»AREA« — PROGRAM ZA PRORAČUN REZERVI MINERALNIH SIROVINA

»AREA« — PROGRAM ZA PRORAČUN REZERVI MINERALNIH SIROVINA

Authors: Nevedka I(IRI(ILEX: i Mario ZIDAR
( 8 downloads)
Abstract

Pri izradi geoloških elaborata o rezervama čvrstih mineralnih sirovina važno je točno proračunati rezerve. Razvijen je originalni program za proračun rezervi koji se temelji na metodi vertikalnih paralelnih profila. Program je napisan u programskom jeziku PASCAL za računalo PARTNER. Postignuta su značajna poboljšanja u brzini i točnosti proračuna.

Keywords: Rezerve mineralnih sirovina; Paralelni profili; Kompjutorski program »AREA«
PRILOG ISTRUIVANJU ELEMENATA RIJETKIH ZEMALJA U SEDIMENTNIM S T I J E N W

PRILOG ISTRUIVANJU ELEMENATA RIJETKIH ZEMALJA U SEDIMENTNIM S T I J E N W

Authors: Josip Crnički
( 8 downloads)
Abstract

The main features of the geochemistry of rare earth elements (REE), REE mineralogy and the REE i contents and distributions in sedimentary rocks are presented. A new classification of REE minerals as well as a new systematic order of the REE behaviour in sedimentology is introduced and explained.

Keywords: Rare Earth Elements; Sedimentary rooks; Geochemistry; Mineralogy
KARAKTERISTIKE DUGOOTOCNOG RASJEDA U PODRUCJU SIBENSKE ROCOZNICE

KARAKTERISTIKE DUGOOTOCNOG RASJEDA U PODRUCJU SIBENSKE ROCOZNICE

Authors: Eduard Prelogović, Tajana Huzak
( 7 downloads)
Abstract

Obrazlaže se neotektonska i recentna tektonska aktivnost u zoni Dugootočnog rasjeda. Navode se podaci o strukturnom sklopu kopnenog dijela razmatranog područja. Uspoređuje se površinska i dubinska geološka građa i opisuju tektonska kretanja. Naglasak se stavlja na podatke o recentnoj aktivnosti.

Keywords: Neotektonskt pokreti; Strukturni sklop
Utjecaj Raspucalosti Stijenske Mase Dolomita na Projektiranje Minerskih Radova

Utjecaj Raspucalosti Stijenske Mase Dolomita na Projektiranje Minerskih Radova

Authors: Branko Božić
( 7 downloads)
Abstract

Raspucalost stijenske mase u obliku pukotiinskih sistema jedna je od važnijih geoloških karakteristika tektonskog sklopa. Ona utječe na mehaničko ponašanje stijenske mase kada je izložena djelovanju vanjskih sila. Za eksploataciju u kamenolomima dolomita, koja se izvodi miniranjem dubokih minskih bušotina, važno je utvrditi raspucalost stijenskog masiva, jer se lomovi u stiijeni odvijaju po već oslabljenim plohama.

Keywords: Kamenolom dolomita; Tektonski sklop; Brzina prostiranja longitudinalnog vala; Miniranje
Utjecaj Tektonskog Sklopa na Formiranje Površinskog Kopa u Kamenolomu Dolomita Zaprešički Ivanec kraj Zagreba

Utjecaj Tektonskog Sklopa na Formiranje Površinskog Kopa u Kamenolomu Dolomita Zaprešički Ivanec kraj Zagreba

Authors: Karlo Braun, Branko Božić, Jasna Dravec Braun
( 8 downloads)
Abstract

U kamenolomu dolomita »Zaprešički Ivanec« kraj Zagreba odvija se eksploatacija u sklada s podacima dobivenim analizom tektonskog sklopa, određivanja brzina uzdužnih valova metodom refrekcijske seizmike i mjerenjima seizmičkih efekata izazvanih miniranjem. Izraženi su osnovni podaci iz analize tektonskog sklopa i drugih mjerenja na osnovu kojih je definiran položaj otkopne fronte i određeni optimalni uvjeti miniranja. Rezultati dugogodišnje eksploatacije u kamenolomu verificiraju takav kompleksan pristup razradi ležišta i projektiranju eksploatacije.

Keywords: Kamenolom dolomita; Tektonski sklop; Refrakcijska seizmika; Eksploatacija
SMANJENJE SEIZMICKIH EFEKATA MINIRANJA NA POVRSINSKIMKOPOVIMA RUDNIKA UGLJENA BANOVICI

SMANJENJE SEIZMICKIH EFEKATA MINIRANJA NA POVRSINSKIMKOPOVIMA RUDNIKA UGLJENA BANOVICI

Authors: Josip KtRSNIK, Zvonimir ESTER i Vldimir STIMAC
( 7 downloads)
Abstract

Miniranjem jalovinske pokrivke nastaju potresi jačeg intenziteta. Odabrani su najpovoljniji tip eksploziva i optimalni parametri miniranja. Mali dio energije miniranja se pretvara u kinetičku energiju seizmičkih valova manjeg intenziteta.

Keywords: Površinski kop ugljena; Miniranje; Seizmički efekti
METODE UTVRDIVANJA NAJPOVOWNIJIH EKSPLOZIVA U RAZLICITIM STIJENAMA

METODE UTVRDIVANJA NAJPOVOWNIJIH EKSPLOZIVA U RAZLICITIM STIJENAMA

Authors: Josip Krsnik, Josip Mesec
( 7 downloads)
Abstract

Najpovoljniji eksplozivi za miniranje pojedinih vrsta stijena utvrđene su metodom pokusnog miniranja s linearnim povećanjem izbojnice. Istom metodom utvrđene su optimalne veličine za miniranje s dubokim minskim bušotinama.

Keywords: Najpovoljniji eksplozivi; Optimalne veličine miniranja; Metoda pokusnog miniranja s linearnim povećanjem izbojnice
PRILOG PRORACUNU JAMSKE ATMOSFERE

PRILOG PRORACUNU JAMSKE ATMOSFERE

Authors: Franica Trojanović
( 8 downloads)
Abstract

Vlažni zrak, kao neizbježna pojava u jamskoj atmosferi igra važnu ulogu, u definiranju klimatskih prilika i dopuštenih uvjeta okoline za normalan rad. Zasićenost zraka vlagom sprečava mogućnost odvođenja suvišne tjelesne topline procesom isparavanja, pa je zbog toga u rudarskoj praksi od izuzetnog značaja utvrđivanje relativne vlage, bilo direktnim ili indirektnim metodama. Određivanje postotka vlage vrši se pomoću tablica, dijagrama ili proračunom, od kojih svaki navedeni način ima prednosti i nedostatke. .Klasičan proračun teče po Sprung-ovoj formuli, ali i u tom slučaju vrijednosti parcijalnih tlakova treba očitali iz tablica za vodenu para. Ovdje je prvi put prikazati novi način direktnog proračuna bez upotrebe tablica ili dijagrama, pri čemu se parcijalni tlakovi određuju na osnovu funkcionalne zavisnosti tlaka o temperaturi na graničnoj liniji.

Keywords: Jamska atmosfera; Vlažni zrak; Parcijalni tlak vodene pare; Relativna vlaga; Metoda sekante
Korelacije na Izradi Jamskih Prostorija Miniranjem pod Utjecajem Gorskih Udara

Korelacije na Izradi Jamskih Prostorija Miniranjem pod Utjecajem Gorskih Udara

Authors: Vladimir Abramović
( 9 downloads)
Abstract

U ugljenokopu Labin provedena su opsežna pokusna miniranja na pripremnim radilištima u područjima s gorskim udarima. Dobiveni rezultati pokazuju izrazite odnose u potrošnji eksploziva (kg/m3) i veličini poprečnih profila radilišta (m2). Utjecaj strukture radnog čela (ugljen : kamen) također je izdvojen za svako miniranje. Nadalje, uočene su promjene ovisne o vrsti eksploziva kao i za postizavanje napretka rudarskog rada. U proizvodnom procesu rudnika dokazano je da se i pored opasnosti za rudare od gorskih udara postižu rezultati povećane produktivnosti rada.

Keywords: Pokusno miniranje; Eksplozivi; Eksplozivnost ugljene prašine; Gorski udar
PROBNI RAD SIROKOGCELA U TANKOM SLOJU LIGNITA

PROBNI RAD SIROKOGCELA U TANKOM SLOJU LIGNITA

Authors: Jerko Nuić, Stjepan Prokopović
( 7 downloads)
Abstract

Sprovedeno je probno otkopavanje širokim čelom u tankom sloju lignita. Primijenjen je polumehanizirani rad s podsijecanjem ugljenog sloja. Probni rad trajao je 6 mjeseci. Proizvodni efekti nisu postignuti i likvidacijom probnog otkopnog polja odustalo se od daljnjih proba. Stečena iskustva radom prvog širokog ćela u konkretnim i složenim otkopnim uvjetima su značajna. Ukazuje se na mogućnost primjene kompleksne mehanizacije i to u najlakšoj izvedbi ukoliko to cijena opreme i konkurentna sposobnost ugljena dozvole i opravdaju.

Keywords: Široko čelo; Sloj lignita; Polumehanizirani rad; Podsijecanje sloja
NOVI POLIMERSKI TAMPONAŽNI FLUID ZA LIKVIDACIJU GUBLJENJA ISPLAKE

NOVI POLIMERSKI TAMPONAŽNI FLUID ZA LIKVIDACIJU GUBLJENJA ISPLAKE

Authors: Stanislaw Stryczek, Boris Kavedžija
( 7 downloads)
Abstract

U radu je prikazana receptura tamponažnog fluida pripremljenog na bazi vodene otopine produkata ak-rilne kiseline pod nazivom Solakryl M. Dal je prikaz rezultata laboratorijskih ispitivanja tehnoloških svojstava modifikacija predloženog tamponažnog fluida s dodatkom mineralnih punila. Predstavljena je metoda izvođenja operacije tamponiranja propusne zone naslaga za slučaj primjene opisanog fluida. Komentirani su efekti primjene predloženog tamponažnog fluida i metode njegovog utiskivanja u izuzetno složenim uvjetima izrade bušotina za zamrzavanje.

Keywords: Bušotinski tamponažni Fluid; Gubljenje isplake; Polimeri

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.