0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik İlk Yardım Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 2

Abstract

Amaç:Bu çalışma, 0-6 yaş çocuğu olan annelerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlemesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne 01 Kasım- 31 Aralık 2010 tarihlerinde başvuran 0-6 yaş çocuğu olan 351 anneye uygulanmıştır. Anket formu, 9 soruluk kişisel bilgi formu ve Dereli ve arkadaşları tarafından hazırlanan 54 soruluk ilk yardım bilgi düzeyi formu olmak üzere toplam 63 sorudan oluşmaktadır. İlk yardım bilgi puanı en fazla 54 puan olarak hesaplanmıştır. Veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiş, analizinde yüzde, tek yönlü varyans analizi (Oneway Analysis of Variance-ANOVA) ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Bulgular:Annelerin yaş ortalaması 28.82 ± 5.70’dir. Annelerin %56.7’si ilköğretim mezunu, %83.5’i çalışmadığını, %20.5’i ilk yardım ile ilgili eğitim aldığını, %19.4’ü evde ilk yardım çantası bulundurduğunu, %74.4’ü bazen ilk yardım gerektiren bir durumla karşılaştığını ve %30.6’sı düşme sonucu kırık, burkulma ve çıkık durumu ile karşılaştığını belirtmişlerdir. Annelerin ilkyardım bilgi puan ortalamaları 26.95 ± 6.56’dır. Annelerin yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu, ilk yardım eğitimi alma durumu ve evde ilk yardım çantası bulundurma durumları ile ilk yardım bilgi ölçme formu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p < 0.001). Sonuç ve öneriler:Annelerin eğitim durumu artıkça ilk yardım bilgi düzeyleri de artmaktadır. Bu sebepten dolayı annelere ilk yardım eğitim kursları ve görsel basında ilk yardım konusunda bilgi verilmelidir.

Authors and Affiliations

Sinan ASLAN, Maksude YILDIRIM, Aygül TUNÇDEMİR, Emine GEÇKİL

Keywords

Related Articles

Acil Serviste Pantopaque Kullanımına Bağlı Farklı Bir İntraserebral Görüntü; Pantopaque Droplets.

Bel ağrıların tanısında manyetik resonans görüntüleme kullanılmadan önce radyografi ve miyelografi kullanılıyordu. Myelografi, Omuriliğe kontrast madde verilerek çekilen omurilik röntgenidir. Pantopaque geçmişte myelogr...

Çocuklarda Kronik Otitis Media için Sosyodemografik, Sosyoekonomik ve Klinik Risk Faktörleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda KOM ile ilişkili klinik, sosyodemografik ve sosyoekonomik risk faktörlerini belirlemektir. Metot: Bu çalışmaya 2005-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB...

Kefir; Ürün Özellikleri ve İnsan Sağlığına Etkisi

Kefir, sütün mayalandırılması ile elde edilen fermente bir üründür. Kefir taneleri laktik asit bakterileri ve mayalardan oluşan karışık bir mikrofloraya sahiptir. Sütün içindeki tüm besin maddelerini içerdiği için besle...

Sternotomi Ağrısında Nefes Egzersizleri Öncesi Soğuk Uygulamanın Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma

Amaç: Derin solunum ve öksürük egzersizi öncesi sternotomi insizyonu üzerine yapılan periferik soğuk uygulamanın sternotomi ağrısına etkisi incelendi. Yöntem: Araştırma yarı deneysel bir çalışma olarak Türkiye’nin bat...

Prokalsitonin Düzeyleri ile Koroner Yavaş Akım Arasındaki İlişki.

Amaç: Koroner yavaş akım fenomeni anjina pektoris ve akut koroner sendrom ile ilişkilidir. Prokalsitonin seviyeleri koroner arter hastalığı olan hastalarda aterosklerozun yaygınlığı ile ilişkilidir. Bu çalışmada prokalsi...

Download PDF file
  • EP ID EP677361
  • DOI -
  • Views 209
  • Downloads 0

How To Cite

Sinan ASLAN, Maksude YILDIRIM, Aygül TUNÇDEMİR, Emine GEÇKİL (2015). 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik İlk Yardım Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677361