Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus)

Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus)

Journal

 • Journal title: Wschodni Rocznik Humanistyczny
 • ISSN: 1731-982X (print)
 • Publisher: Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra"
 • Country of publisher: poland
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/27

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Sociology, Humanities
 • Publisher's keywords: Vilnius, Vilna Cathedral Chapter, jurydyka, clergy, early-modern history
 • Language of fulltext: polish, english, russian, ukrainian
 • Full-text formats available: PDF
 • Time From Submission to Publication:

AUTHORS

  Wioletta Pawlikowska-Butterwick

FULL TEXT

To download PDF files Login to your Account.

ABSTRACT

Stosunki personalne i własnościowe w jurydyce kapituły wileńskiej w XVI i na początku XVII wieku (ze szczególnym odniesieniem do skandalicznych i podejrzanych występków kanonika Izaaka Fechtinusa). Pomimo prowadzonych od wielu lat badań nad historią miasta Wilna, wciąż niewiele wiemy o jego mieszkańcach, szczególnie ludziach drugiego i trzeciego planu historii, żyjących w cieniu wielkich dworów i pałaców. Równie słabo zbadane pozostają jurydyki wczesnonowożytnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym jurydyka kapituły wileńskiej. W oparciu o rękopiśmienny materiał źródłowy podjęta została próba jej zarysu oraz ukazania ludzi i problemów w niej zachodzących; jej zobrazowaniu posłużyć może załączony w aneksie Rejestr wybierania poboru z 1602 roku, dokument publikowany po raz pierwszy. Problemy własnościowe i personalne krzyżowały się w licznych sprawach związanych z występkami kanonika Izaaka Fechtinusa († 25 V 1607), który przez wiele lat gorszyć miał ulicę wileńską, mieszkańców miasta i kapitulnych konfratrów. Na przestrzeni kilkunastu lat wielokrotnie zarzucano kanonikowi nocne włóczęgi z podejrzanymi osobami, pijaństwo oraz utrzymywanie i mieszkanie z kobietami, najczęściej na terenie jurydyki kapitulnej. Bezskutecznie nakładano nań kary pieniężne, wstrzymywano wypłatę refekcji, grożono pozbawieniem kanonii, stosowano areszt domowy i zakazywano wstępu do Kościoła.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.