AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Journal Title: Folia Turistica - Year 2017, Vol 43, Issue

Abstract

Cel. Charakterystyka zachowań turystycznych osób 60+ żyjących w województwie warmińsko-mazurskim. Próba wskazania podobieństw i różnic w zachowaniach podróżniczych osób starszych w zależności od miejsca zamieszkania na wsi lub w mieście.<br/><br/>Metoda. W badaniach uczestniczyło 380 osób (305 kobiet i 75 mężczyzn) w wieku powyżej 60 lat. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą programu STATISTICA v.12, wykorzystując moduł statystyki opisowej (N i %) oraz test istotności dla dwóch wskaźników struktury na poziomie istotności  = 0.05.<br/><br/>Wyniki. Większość badanych seniorów jest aktywna turystycznie, podróżują zwykle częściej niż wtedy, gdy byli młodzi, a spora grupa dopiero na emeryturze rozpoczęła swoją przygodę z podróżowaniem. Seniorzy mają czas i środki finansowe, które chętnie przeznaczają na turystykę, nawet kosztem innych usług czy towarów. Jednak badania wykazały, że miejsce zamieszkania (miasto-wieś) jest czynnikiem, który istotnie wpływa na udział osób starszych w turystyce, motywy podróży, sposoby jej organizacji i realizacji, wybierane środki transportu i bazę noclegową. Seniorzy mieszkający na wsi zdecydowanie rzadziej uprawiają turystykę.<br/><br/>Ograniczenia badań i wnioskowania. Ograniczeniem niniejszych badań była trudność w dotarciu do osób starszych, przede wszystkim tych mieszkających na wsi oraz starszych mieszkańców miast, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach seniorskich. Poza tym, zbadano osoby 60+ mieszkające na terenie tylko jednego z polskich województw.<br/><br/>Implikacje praktyczne. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne dla organizatorów imprez turystycznych kierowanych do seniorów, a także organizacji społecznym działających na rzecz osób starszych.<br/><br/>Oryginalność pracy. W dostępnej literaturze przedmiotu brak jest aktualnych danych (zwłaszcza jeśli chodzi o wyniki badań empirycznych) dotyczących aktywności turystycznej seniorów mieszkających na wsi.<br/><br/>Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych.<br/><br/>

Authors and Affiliations

Aneta Omelan, Robert Podstawski, Marek Raczkowski

Keywords

Related Articles

Anthropology of Food in Travel

Purpose. Food is an important element of each tourist’s lifestyle and it frequently becomes a key issue in building their identity, therefore, it should become a subject essential for anthropologists. As the initial inve...

Co-Creation of Tourism Product Value With Customers through Tour Operators and Travel Agents Using the Companies’ Websites

Purpose. The aim of this paper is to identify the techniques and tools used by tour operators and travel agents operating on the domestic (Polish) market, which allow the inclusion of the client in the process of co-crea...

How do Tourists Visit Art Museums? A Classification Proposal

Purpose. The article is an analysis of touristic behaviour in art museums – motivation, aims, ways of visiting museums and treating art, etc. The outlined classification is based on roles which visitors can uptake at a m...

The Christmas Market as an Attractive Tourist Product of Cracow

Purpose. The main aim of this article was to show that Cracow’s Christmas Market is an attractive tourism product, type-event.<br/><br/>Method. The study was carried out with the diagnostic poll method. The author's ques...

Research on Tourist Activity in Europe – Methodological Aspects and Results (Part I: the Period 1945-2000)

Purpose. Analysis of research studies on tourism related activity carried out in various European countries in the period from the end of WWII to the end of the 20th century. The study embraced both the research methods...

Download PDF file
  • EP ID EP251352
  • DOI 10.5604/01.3001.0010.7887
  • Views 15
  • Downloads 0

How To Cite

Aneta Omelan, Robert Podstawski, Marek Raczkowski (2017). AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Folia Turistica, 43(), 127-151. https://europub.co.uk/articles/-A-251352