Animacja jako metoda aktywizacji osób starszych. Animation as a method of activating seniors

Journal Title: Przegląd Biblioterapeutyczny - Year 2015, Vol 0, Issue 2

Abstract

W artykule poruszony został problem szybkiego starzenia się społeczeństwa będący wynikiem wydłużania się ludzkiego życia. Ujęte w treści zjawisko animacji społeczno-kulturalnej staje się pomocne w łagodzeniu skutków następujących zmian demograficznych. Aktywność w sferach: społecznej, intelektualnej i fizycznej dostosowana do potrzeb seniorów oraz samodzielność pozwalająca osobom starszym zatroszczyć się o własne życie to elementy pracy animatora oraz funkcjonujących instytucji społeczno-kulturalnych, których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego, zmniejszenie marginalizacji i poprawienie jakości życia osób starszych. The article addressed the problem of a rapidly aging population resulting from the lengthening of human life. Phenomenon of socio-cultural animation covered in the text becomes helpful in relieving the effects of the progressing demographic changes. Activity in social, intellectual and physical areas tailored to the needs of seniors and the independence allowing the elderly to take care of their own lives are elements of an animator’s work and socio-cultural institutions, whose purpose is development of leisure time, reduction of marginalization and improvement of the elderly’ life quality.

Authors and Affiliations

Michał Kott

Keywords

Related Articles

Filozofia jako terapia w perspektywie biblioterapii. Philosophy as a therapy in view of bibliotherapy

I. Wprowadzenie, czyli od rad autopsychoterapeutycznych filozofów, przez psychoterapię filozoficzną, do filozofii jako terapii; I. 1. Stanisław Siek, Rady autopsychoterapeutyczne filozofów; I. 2. Lech Ostasz, Psychoterap...

Przedmiot wzruszenia. (Anty)Coaching według Tadeusza Kantora The Subject of Emotions. (Anti)Coaching by Tadeusz Kantor

sprawozdanie z autorskich warsztatów tekstoterapeutycznych, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, „Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_KOLEKCJE z Kantora” (wystawa), projekt, tekstoterapia kulturowa

Propozycje lektur poruszających określone problemy egzystencjalne (adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Inspiracją do zajęcia się opracowaniem zestawienia pozycji książkowych, mogących być przydatny- mi w pracy z dorosłymi osobami, mającymi określone problemy egzystencjalne, była potrzeba wzbo- gacenia własnego warsztatu p...

Psychological and pedagogical views on literary speech of children’s literature

This article approaches storytelling as an educational method and learning tool by trying to identify how it can be applied in education. The aim is to examine how the fairy tale, an integral part of the oral tradition i...

Tadeusz Kantor – projekt tekstoterapii kulturowej. Tadeusz Kantor – The Project of Cultural Textotherapy

Artykuł prezentuje podstawę teoretyczną do zastosowania w działaniach warsztatowych dorobku Ta- deusza Kantora jako zasobu dla biblioterapii (terapeutycznego oddziaływania literackim tekstem kul- tury) i tekstoterapii ku...

Download PDF file
  • EP ID EP190853
  • DOI -
  • Views 21
  • Downloads 0

How To Cite

Michał Kott (2015). Animacja jako metoda aktywizacji osób starszych. Animation as a method of activating seniors. Przegląd Biblioterapeutyczny, 0(2), 33-41. https://europub.co.uk/articles/-A-190853