ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران و ارائه راه کارهای اصلاحی

Journal Title: Journal of Health Research in Community - Year 2018, Vol 4, Issue 1

Abstract

مقدمه و هدف: جراحان با توجه به ماهیت شغلی خود در معرض ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی متعددی قرار دارند. در این ارتباط، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی و ارائه راه کارهای کاربردی ارگونومیک محیط برای کاهش ریس کفاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در جراحان بود.روش کار: پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران انجام شد. ابتدا 85 مورد جراحی (باز و لاپاراسکوپی) با استفاده از دو روش Rapid Upper Limb Assessment) RULA) و Strain Index) SI ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه نوردیک با استفاده از نقشه بدن توسط جراحان تکمیل گردید. در بخش بعدی مطالعه، تجهیزات و شرایط محیطی اتاقهای جراحی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، داده ها توسط نرم افزارهای Excel و SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: براساس یافته ها بیشترین ناراحتی ها در نواحی کمر و گردن به ترتیب با 4/ 76 و 7/ 64 درصد گزارش شده بودند. جراحی لاپاراسکوپی در روش RULA با 72 درصد و در روش SI با 86 درصد بیشترین سطح ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی را به خود اختصاص داد. آزمون های تحلیلی نیز اختلاف معناداری را به لحاظ آماری بین نمره پوسچر گردن در جراحی های لاپاراسکوپی نسبت به جراحی های باز در روش RULA نشان دادند ( 05 / P<0 ). شایان ذکر است که در روش ارزیابی SI بین نمره پوسچر دست/ مچ در جراحی لاپاراسکوپی در مقایسه با جراحی های باز اختلاف معناداری مشاهده شد(p<0/05). نتیجه گیری: به طور کلی، در پژوهش حاضر امتیاز ریسک جراحی های لاپاراسکوپی بالاتر از جراحی باز به دست آمد؛ البته مغایرت های بسیاری در دستورالعمل های ارگونومیکی در هر دو نوع جراحی مشاهده گردید که بخشی از این مغایرت ها مرتبط با جراحان و بخش دیگر ناشی از تجهیزات غیر ارگونومیکی بود؛ از این رو، راه کارهای اصلاحی ارگونومیکی با اولویت جراحی های لاپاراسکوپی پیشنهاد می گردد.

Authors and Affiliations

Farin Fatemi, Mahdi Mohammadiyan

Keywords

Related Articles

The measurement and estimation of carcinogenicity risk of of Ochratoxin A in Some Fruit Products

Introduction and purpose: Ochratoxin A (OTA) is one of the most toxic mycotoxins. This study aimed to measure OTA in some fruit products and estimate its carcinogenicity risk for the consumers. Methods: This study includ...

بررسی کیفیت هیدروژئوشیمیایی و بهداشتی آب زیرزمینی شهرستان رامیان، استان گلستان

مقدمه و هدف: بررسی کیفیت آب گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب جهت شرب و هم­چنین انتخاب الگوی کشت مناسب و سازگار با کیفیت آب می‌باشد. از این­رو ضرورت مطالعه ویژگی‌های کیفی آب در برنامه‌های مدیریت منابع آب...

Investigation of Abdominal Obesity Prevalence and Cardiovascular Fitness among the Citizens of Babolsar, Iran, in 2017

Introduction and purpose: Lifestyle is one of the most important factors affecting the quality of life, including cardiovascular diseases. Regarding this, the aim of this study was to investigate the association of abdom...

Effectiveness of an Educational Program Based on the Transtheoretical Model to Increase Use of the Processes of Change for Physical Activity among the Employees of Birjand Universities

Introduction and purpose: Despite the wide range of health benefits of physical activity, many people have a sedentary life style. Thus, it is necessary to conduct some interventions to promote physical activity. One of...

Characteristics of Iranian Covid-19 Clinical Trials

Introduction and purpose: The widespread prevalence of COVID-19 has led to an unprecedented effort to find effective treatments which have increased clinical trial studies. Therefore, this study aimed to determine the ch...

Download PDF file
  • EP ID EP638416
  • DOI -
  • Views 210
  • Downloads 0

How To Cite

Farin Fatemi, Mahdi Mohammadiyan (2018). ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران و ارائه راه کارهای اصلاحی. Journal of Health Research in Community, 4(1), 1-11. https://europub.co.uk/articles/-A-638416