Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları

Journal Title: Dicle Tıp Dergisi - Year 2013, Vol 40, Issue 2

Abstract

Amaç: Hiperbilirubinemi yenidoğan döneminde sık karşılaşılan, morbidite ve mortalitesi yüksek bir problemdir. Kan değişimi; kernikterus diye adlandırılan nörotoksisiteye yol açan yüksek bilirubin seviyeleri için en etkili ve acil tedavi yöntemidir. Bu çalışmada 90 dakika ve 120 dakika kan değişimin etkinliği ve komplikasyonlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Kliniği’nde, Temmuz 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında 36-42 gebelik haftasındaki, total serum bilirubin seviyeleri 25 mg/dl üzerinde olan ve kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan 36 yenidoğan alındı. Onsekiz hastadan iki gruba rastgele olarak ayrılan hastalardan, 1. gruba 90 dakikada, 2. gruba ise 120 dakikada kan değişimi yapıldı. Tranfüzyonun etkinliği ve komplikasyonları kaydedildi. Rh, ABO ve subgrup uyuşmazlığı olan bebekler, gestasyonel yaşı küçük olanlar, sepsis, hipotiroidi, G6PD enzim eksikliği, intrauterin enfeksiyon, diabetik anne çocuğu, hemolitik yada metabolik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Vücut ağırlığı, gestasyon yaşı, doğum sonrası yaşı, anne yaşı, total bilirubin ve albumin düzeyleri, kan değişim sayısı, hastanede kalma süresi ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılan iki grup arasında belirgin bir fark saptanmadı. Ancak 120 dakika kan değişimi yapılan grupta fototerapi süresi belirgin şekilde daha kısaydı (p<0.001). Sonuç: Sonuçlarımız ağır hiperbilirubinemik yeni doğan bebeklerde, etkili kan değişimi için 90 dakikanın yeterli olduğunu gösterdi. Ancak uzun kan değişimi süresi fototerapinin süresini kısaltabilir. Anahtar kelimeler: İndirekt hiperbilirubinemi, kan değişimi, yenidoğanlar, sonuç

Authors and Affiliations

Servet Yel, Selvi Kelekçi, Çapan Konca, İlyas Yolbaş, Velat Şen, Selahattin Katar

Keywords

Related Articles

The effects of desflurane and remifentanyl anaesthesia compared to lumbar epidural analgesia combined with desflurane on recovery

Objective: Our primary objective in this study is to compare the effects of the applications of desflurane and remifentanyl anaesthesia, along with lumbar epidural analgesia combined with desflurane on postoperative rec...

Intussusception in a term newborn with duct-dependent congenital heart disease

Prostaglandin E1 infusion is widely used to maintain patency of ductus arteriosus in newborns with duct-dependent congenital heart disease until surgery. Prostaglandin E1 is a lifesaving drug, but it has many side eff...

Thyroid Malignancies In Patients With Graves’ Disease

Objective: Graves’ disease is an autoimmune thyroid disorder. Concurrent Graves’ disease with primary thyroid malignancies has been reported at an increasing frequen­cy. The aim of this study is to investigate the preva...

A child AML-M1 with CD79a, CD56, and CD5 coexpressions and misdiagnosed as biphenotypic acute leukemia

Biphenotypic acute leukemia (BAL) is defined as the existence of multiple antigen coexpression in leukemic blasts or two different types of blast population. In this study, a patient who was first diagnosed with BAL and...

p53 ve p53 gen ailesi üyeleri olan p63 ve p73’ün hücresel işlevleri

p53, hücre akıbetinin belirlenmesinde önemli rol oynayan hücre döngüsünün durdurulması veya programlı hücre ölümüne yönlendirilmesi gibi hücresel birçok yolağın düzenlenmesinde görev alan bir transkripsiyon faktörüdür. p...

Download PDF file
  • EP ID EP151454
  • DOI 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0260
  • Views 39
  • Downloads 0

How To Cite

Servet Yel, Selvi Kelekçi, Çapan Konca, İlyas Yolbaş, Velat Şen, Selahattin Katar (2013). Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları. Dicle Tıp Dergisi, 40(2), 231-236. https://europub.co.uk/articles/-A-151454