Ocena potrzeb leczenia protetycznego braków zębowych spowodowanych schorzeniami twardych tkanek jamy ustnej oraz urazami wśród studentów białostockich uczelni

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Liczne badania wskazują, że już młode osoby z powodu braków w uzębieniu potrzebują interwencji protetycznej. Jednak niska świadomość na temat negatywnych zmian zachodzących w układzie stomatognatycznym już po utracie jednego zęba powoduje, iż leczenie protetyczne często nie jest podejmowane. Celem naszej pracy była ocena potrzeb leczenia protetycznego wśród studentów trzech białostockich uczelni. [b]Materiał i metoda[/b]. Badaniem objęto grupę 380 studentów z trzech białostockich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki. Posłużono się ankietą własnego autorstwa składającą się z 9 pytań, które dotyczyły miedzy innymi obecności braków w uzębieniu, przyczyn ich wystąpienia, czy też rodzaju zastosowanego leczenia. Do analizy związków między badanymi cechami wykorzystano test Chi 2. . [b]Wyniki. [/b]Braki w uzębieniu zgłosiło 109 ankietowanych (28,7%). Najczęstszą przyczyną ich wystąpienia okazały się wskazania ortodontyczne, a następnie próchnica. 19 studentów (17,4%) z brakami zębowymi posiadało uzupełnienia protetyczne. Osoby, które nie podjęły się leczenia protetycznego, za najczęstszą przyczynę takiego stanu wskazały względy ortodontyczne (24,1%) lub też subiektywny brak potrzeby leczenia (18,4%). Występowanie braków w uzębieniu nie było statystycznie różne pomiędzy uczelniami. [b]Wnioski.[/b] Wyniki pracy ukazały spadek występowania braków zębowych w porównaniu do wcześniejszych badań. Mimo, iż obserwuje się spadek braków zębowych, to niewiele jest osób uzupełniających te braki, co może świadczyć o niedostatecznej świadomości dotyczącej następstw płynących z utraty zębów.[b]Słowa kluczowe:[/b] stan uzębienia, leczenie protetyczne, braki zębowe

Authors and Affiliations

Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Klaudia Kosińska, Julia Mosiej, Maria Gołębiewska

Keywords

Related Articles

Assessment of knowledge of the principles of provision of first aid among drivers

[b][/b]introduction. Car accidents and resulting injuries are among the major causes of deaths. In Poland, there are four times as many fatal accidents as in other countries of the European Union. Very often, accidents a...

The necessity of evaluation of prosthetic treatment of missing teeth caused by hard tissues of oral cavity diseases and injuries for students of Bialystok universities

[b]Introduction and objective. [/b]The main aim of the research was to estimate the need for prosthetic treatment among students of three Bialystok universities and to analyse the factors that may influence this need....

Life strategies of paramedic students

Introduction. Migration from areas characterized by high levels of unemployment, such as the Lublin Region, also affect young health professionals, including paramedics.Objective. The objective of the study was analysis...

Prevention of caries in children and adolescents and oral health promotion – the role of health care professionals

Introduction and objectives: Dental caries (tooth decay) is a common disease of oral cavity, usually followed by serious outcomes and generating considerable costs, especially when it concerns children and adolescents. I...

Physical activity and forms of leisure activities among adolescents aged 12–15

[b]Introduction.[/b] Physical activity is a very important element in human life. Adolescence allows the proper shaping of widely understood attitudes of children and young people, and affects normal psychomotor developm...

Download PDF file
  • EP ID EP79557
  • DOI 10.5604/20834543.1208219
  • Views 118
  • Downloads 0

How To Cite

Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Klaudia Kosińska, Julia Mosiej, Maria Gołębiewska (2016). Ocena potrzeb leczenia protetycznego braków zębowych spowodowanych schorzeniami twardych tkanek jamy ustnej oraz urazami wśród studentów białostockich uczelni. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 135-139. https://europub.co.uk/articles/-A-79557