PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN GÜNCEL BİR BİBLİYOMETRİK ANALİZ ÇALIŞMASI: DERGİPARK PLATFORMU ÖRNEĞİ

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Dergipark Platformunda 2018-2020 yılları arasında yayımlanmış pazarlama yaklaşımlarını ele alan makaleler, bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri, 2018-2020 yılları arasında Dergipark Platformunda yer alan “İşletme” konulu dergilerde yayımlanmış pazarlama yaklaşımlarını inceleyen 61 makaleden toplanmıştır. Elde edilen veriler nicel araştırma yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bibliyometrik analiz yardımıyla makalelerin incelenmesinde kullanılan parametreler; yayım yılı, ele alınan pazarlama yaklaşımı, yayım dili, yazar sayısı, sayfa sayısı, referans sayısı, yayımlayan dergiler ve yazarların üniversiteleri şeklindedir. Bulgular: Ortaya çıkan sonuçlara göre pazarlama yaklaşımları yönünden en fazla makalenin 2020 yılında yayımlandığı görülmüştür. En çok “Sosyal Medya Pazarlaması” ve “Yeşil Pazarlama” konulu makalelerin yayımlandığı saptanmıştır. Yayımlanan makalelerin yazım dilinin yüksek bir oranda Türkçe olduğu belirlenmiştir. Yazar sayısına göre makaleler incelendiğinde iki yazarlı makale sayısının en yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Makalelerin sayfa sayısına bakıldığında, 35 makalenin 11-20 sayfa arasında olduğu belirlenmiştir. Referans sayılarında ise toplamda 61 makalenin 43’ünde yazar/yazarların, 31 ve üzeri referans kullandığı görülmüştür. Pazarlama yaklaşımları bazında en çok yayın yapan iki derginin “Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi” ve “Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yeni adıyla “Erciyes Akademi” olduğu saptanmıştır. Son olarak; yazar sayısına göre makalelerin üniversite dağılımında ise Sakarya Üniversitesi yazarları ön plana çıkmıştır. Sonuç: Araştırmada da ortaya konduğu üzere, Dergipark Platformunda Türkçe yayınların çokluğu da dikkate alınarak, Türkçe literatürde ortaya konan eserlerde yer alan pazarlama yaklaşımlarının araştırmada elde edilen pazarlama yaklaşımlarına ilişkin başlıklarla benzerlik gösterdiğini veya örtüştüğünü ifade etmek mümkündür. Son olarak ise konunun ilgililerine önerilerde bulunulmuştur.

Authors and Affiliations

Ayla GİDER Adnan DUYGUN

Keywords

Related Articles

BİTPAZARLARINDAN, ELEKTRONİK KANALLARA: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE PAZARLARIN GELİŞİMİ VE TRENDLERİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Türkiye’deki tüketiciden tüketiciye pazarlar nasıl bir değişim göstermiş? Bitpazarlarından, elektronik kanallara geçişte nasıl bir süreç izlenmiş? Günümüzde buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni...

TÜKETİCİLERİN İTHAL ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde yüksek miktarda tüketilen ithal yani halk arasında “kaçak çay” olarak bilinen çayın tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu amaç...

TÜRKİYE’DE TEDARİKÇİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZLE İNCELENMESİ

Amaç: Tedarikçi seçimi kavramı ile ilgili Türkiye’deki üniversitelerde yapılan lisansüstü tez çalışmalarının genel durumu hakkında bilgi vermektir. Gereç ve Yöntem: Bu kapsamda Yüksek Öğrenim Kurumu Tez Merkezinde yer a...

YENİ NORMALDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL AĞLARDA İÇERİK PAZARLAMASINA STRATEJİK BİR BAKIŞ

“Yeni Normal” kavramı COVID-19 pandemi süreciyle beraber insanların ayak uydurmak zorunda kaldıkları yeni koşulların bütününü ifade etmektedir. Pandemi sürecinde ortaya çıkan hastalık bulaşma riskinden kaçınmak için iş h...

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE GÖSTERİŞÇİ PAYLAŞIM DAVRANIŞINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Amaç: Yiyecek ve içecek sektöründe gösterişçi paylaşım davranışı üzerinde etkili olabileceği düşünülen gösterişçi tüketim eğilimi, dürtüsel satın alma eğilimi ve kişilik tipleri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada...

Download PDF file
  • EP ID EP703259
  • DOI -
  • Views 15
  • Downloads 0

How To Cite

Ayla GİDER Adnan DUYGUN (2021). PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN GÜNCEL BİR BİBLİYOMETRİK ANALİZ ÇALIŞMASI: DERGİPARK PLATFORMU ÖRNEĞİ. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 2(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703259