Przemoc domowa wobec kobiet

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b]Wprowadzenie. [/b]W każdej społeczności na świecie żyją kobiety, które doświadczyły w swoim życiu aktów przemocy. Media dość często przekazują informacje o nich, niekiedy jednak zbyt późno, czyli w sytuacji, gdy doszło już do utraty życia czy zdrowia. [b]Cel pracy. [/b]Ukazanie zjawiska przemocy domowej wobec kobiet jako wciąż aktualnego, trudnego do zdiagnozowania i rozwiązania problemu. [b]Skrócony opis stanu wiedzy.[/b] Przemoc domowa wobec kobiet nie może być niedostrzegana. W opracowaniu zdefiniowano pojęcia: przemoc, przemoc w rodzinie i przemoc wobec kobiet. Omówiono zakres i formy przemocy oraz skalę zjawiska w Polsce, stwierdzając, że jest trudne do oszacowania. Podkreślono, iż przemoc najczęściej odbywa się w zamkniętym kręgu rodziny, czyli bez świadków. Omówiono rolę pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych, w profilaktyce przemocy i identyfikowaniu kobiet krzywdzonych. [b]Podsumowanie.[/b] Istnieje potrzeba opracowania skuteczniejszych programów prewencyjnych, aktualizacji wiedzy i większego zaangażowania pracowników medycznych (również pielęgniarek i położnych) wobec zmieniających się rozwiązań prawnych. Skuteczne przeciwdziałanie, także rozwiązywanie problemu przemocy domowej wobec kobiet, wymaga korzystania z różnych obszarów wiedzy i umiejętności. Konieczna jest zatem współpraca zespołów interdyscyplinarnych, tj. przedstawicieli służb, instytucji i organizacji wchodzących w ich skład.

Authors and Affiliations

Celina Łepecka - Klusek, Agnieszka Pawłowska-Muc, Grażyna Stadnicka, Anna Pilewska – Kozak

Keywords

Related Articles

Palenie tytoniu wśród studentów pierwszego roku rzeszowskich uczelni

[b]Wstęp[/b]. Uzależnienie od wyrobów tytoniowych jest poważnym problemem w skali globalnej. Jest również głównym czynnikiem ryzyka w zakresie chorób układu krążenia, nowotworów czy chorób układu oddechowego. Z badań pr...

Medical and social problems of patients with a stoma belonging to POL-ILKO

[b]introduction and aim[/b]. Intestinal stoma is the cause of medical and social problems and causes difficulties in meeting life needs. Appropriate education and rehabilitation of patients improves their quality of life...

Psychology in medicine Part 2 – neuropsychological rehabilitation after stroke

Introduction: Neuropsychological impairments which occur after a stroke significantly hinder the quality of a patient’s life. The purpose of neuropsychological rehabilitation is to enable them to regain independence by i...

Factors affecting the frequency of performing mammographic examination

The scope of breast cancer prophylaxis covers routine self-examination of the breast performed by women, medical mammary gland examination and screening. Mammography is the test used in the screening of breast cancer. Th...

Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny na zakażenie krętkami z rodzaju Leptospira, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popowodziowych

[b]Wprowadzenie[/b]. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie...

Download PDF file
  • EP ID EP79505
  • DOI 10.5604/20834543.1186915
  • Views 96
  • Downloads 0

How To Cite

Celina Łepecka - Klusek, Agnieszka Pawłowska-Muc, Grażyna Stadnicka, Anna Pilewska – Kozak (2015). Przemoc domowa wobec kobiet. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 408-413. https://europub.co.uk/articles/-A-79505