Terapie eksperymentalne w leczeniu zmian stawowych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest jedną z najczęstszych chorób tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Charakteryzuje się zwłaszcza stanem zapalnym stawów, prowadzącym do postępującego uszkodzenia i utraty ich czynności, czego następstwem jest niepełnosprawność motoryczna chorego. Celem pracy jest zestawienie wybranych nowoczesnych metod leczenia zmian stawowych w RZS, będących obecnie we wczesnych i zaawansowanych fazach badań klinicznych. [b]Skrócony opis stanu wiedzy. [/b]Obecnie leczenie RZS opiera się przede wszystkim na postępowaniu objawowym, stosowaniu biologicznych i syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby, a także na rehabilitacji oraz chirurgicznym leczeniu powikłań. Prowadzone są badania nad nowymi, obiecującymi metodami leczenia, jak immunoterapia i terapia genowa, dostawowe podawanie osocza bogatopłytkowego (platelet-rich plasma, PRP), mezenchymalnych komórek macierzystych, a także nad łączeniem ww. metod. [b]Podsumowanie. [/b]Szybki postęp w leczeniu RZS obserwowany w ostatnich latach zawdzięczamy głównie wprowadzeniu leczenia biologicznego. Jednak nadal nie obserwuje się zadowalającej odpowiedzi klinicznej u istotnej grupy chorych, pomimo długotrwałego leczenia konwencjonalnego. Istnieje nadzieja, że opisane w pracy metody, wymierzone precyzyjnie w molekularne patomechanizmy choroby, istotnie przybliżą rozwiązanie problemu leczenia zmian stawowych w RZS.

Authors and Affiliations

Marek Libura, Ignacy Nowogrodzki, Piotr Kopiński, Ewelina Wędrowska

Keywords

Related Articles

Beliefs of medical students about sexuality of people with intellectual disability

Introduction: Specialists› attitudes towards the sexuality of people with intellectual disability are an essential element in the environments of education, rehabilitation and support. Expressed in the form of specific b...

Komentarz do publikacji „Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej”

Artykuł dotyczy ważnego, aczkolwiek niechętnie poruszanego tematu stosowania jodowych środków cieniujących w diagnostyce obrazowej. Cieszy więc fakt podjęcia rozważań związanych z ich niepożądanym działaniem.Autorzy arty...

Serologic tests for yersiniosis among family members

The objective of the study was evaluation of exposure of family members to contact withYersinia serotypes considered as pathogenic for humans.The material for the study were blood sera collected from 187 people from 69...

Body posture and energetic predisposition of the intellectually disabled

Introduction. The shaping of body posture is associated with the development of the osteoligament and muscular sys- tems, muscles innervations together with the development of the balance organs and the prioprioceptive s...

Wpływ pracy na samopoczucie ratowników medycznych

[b]Wprowadzenie. [/b]Wiele czynników w pracy ratowników medycznych może powodować pogorszenie samopoczucia. Mogą to być zarówno pacjenci i ich agresywne zachowania, jak i ryzyko zarażenia: wirusami, bakteriami oraz grzyb...

Download PDF file
  • EP ID EP79546
  • DOI 10.5604/20834543.1208213
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Marek Libura, Ignacy Nowogrodzki, Piotr Kopiński, Ewelina Wędrowska (2016). Terapie eksperymentalne w leczeniu zmian stawowych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 98-103. https://europub.co.uk/articles/-A-79546