Українська біографістика = Biographistica Ukrainica

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica

Basic info

 • Publisher: The Vernadsky National Library of Ukraine
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/08

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: russian, ukrainian, polish

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Editorial information

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 1996
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '124' articles

Знакові постаті національної історії та культури / Distinquished figures of the national history and culture

Знакові постаті національної історії та культури / Distinquished figures of the national history and culture

Authors: Володимир / Volodymyr Попик / Popyk
( 0 downloads)
Abstract

Розглянуто теоретичні проблеми осмислення постатей вітчизня- ної історії та культури як знакових, а також особливості формування суспільної думки стосовно пантеону знакових імен на різних етапах вітчизняної історії. / Theoretical problems of comprehending the figures in the national history and culture as distinquished ones were regarded alongside the pecularities for formation of social thoughts concerning the phenomenon of distinquished figures at different stages of native history.

Keywords: знакові імена національної історії та культури, пантеон національних героїв, національна пам´ять, «війна імен», консолідація українського суспільтва. / distinquished figures of the national history and culture, pantheon of national heroes, national memory, «war of names», consolidation of Ukrainian society.
Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики / Present status and prospects of development of domestic biographical science.

Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики / Present status and prospects of development of domestic biographical science.

Authors: Валентина / Valentyna Бездрабко / Bezdrabko
( 0 downloads)
Abstract

Висвітлено вузлові аспекти сучасного стану біографістики в Україні, визначено перспективи розвитку. Вказано на важливість студіювання термінології науки, розширення джерельної бази та класифікації джерел, апробації новітніх дослідницьких методів та їх доцільності. / We have described the main aspects of the current state of biographical studies in Ukraine and identified prospects of their development. We have shown the importance of the study of science terminology, expanding source base and classification of sources, testing of new research methods and their appropriateness.

Keywords: біографістика, біографія, термінологія, класифі- кація джерел, методологія науки. / Biographical science, biography, terminology, classification of sources, methodology of science.
Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики / The role of personality in Ukrainian
history through biographical science

Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики / The role of personality in Ukrainian history through biographical science

Authors: Тетяна / T. Воропаєва / Voropaeva
( 0 downloads)
Abstract

У статті розглядається роль особистості в українській історії. Всебічне наукове вивчення ролі собистості в українській історії передбачає поєднання індивідуально-біографічного, суб’єктно-діяльнісного та соціально-типологічного підходів. Запропонована інтегративна методологія, що поєднує концептуальний потенціал біографістики, історичної психології та соціальної філософії і психології, дає змогу вибудувати нову пізнавальну стратегію щодо вирішення поставленої проблеми. В статті виділені основні критерії для аналізу сутності, значення та специфіки багатопланової діяльності видатних історичних осіб. / The article considers role of personality in Ukrainian history. A comprehensive scientific study of the role of personality in history Ukrainian envisages the combination individual-biographical, subjective-activity and socio-typological approach. The suggested integrative methodology that combines conceptual potential of biographical, historical psychology and social philosophy and psychology, allows you to build a new cognitive strategy to resolve of the put problem. The article identified the main criteria for analysis of the nature, significance and specificity of multifaceted activities of prominent historical figures

Keywords: біографістика, біографічний метод, історія України, особистість, суб’єкт, історична особистість, інтегративна методологія / Biography Studies, biographical method, History of Ukraine, personality, subject, historical personality, integrative methodology
Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій / Ukrainian Canadian connections in the culture area: art, literature and public activities of Lida Palij

Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій / Ukrainian Canadian connections in the culture area: art, literature and public activities of Lida Palij

Authors: Таїсія / Taisiya Ківшар / Kivshar
( 0 downloads)
Abstract

Висвітлено основні напрями мистецько-літературної та громадської діяльності Ліди Палій у контексті канадсько-українських взаємин у галузі культури, а також поповнено біографічну інформацію відомої українки, уточнено окремі факти її життя з метою подальшого монографічного вивчення її життєпису, а також соціальнокультурного феномену української інтелігенції в Канаді та її впливів на українсько-канадські культурні взаємини. Відзначено, що вивчення мистецько-літературної та громадської діяльності, біографічних матеріалів здійснювалося в контексті вивчення Особового архіву Л. Палій, документів Українсько-Канадського Дослідно-Документаційного Центру, зарубіжної україніки. Окреслено внесок Л. Палій у розвиток українсько-канадських зв’язків у галузі культури, окреслено їх напрями, форми і методи, проаналізовано засоби співпраці між українською інтелігенцією, виявлено вплив відомих особистостей на розвиток творчої співпраці між письменниками Канади й України / Lida Plaij’s main directions of art and literature and public activities are researched in the context of Ukrainain Canadian connections in culture area. Additions made to the biographical information of the prominent Ukraianian, clarifies some facts about her life in order to further monographic research of her biography and socio-cultural phenomena of Ukrainian intelligentsia in Canada with its influence on Ukrainian-Canadian cultural connections. Research of art and culture and public activities and biographical materials was conducted in the context of studying perosnla archives of Lida Palij. documents from Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre and foreign Ukrainica. Higlighted Lida’s contributions into the development of Ukrainain Canadian ties in the area of culture, defined its directions, forms and methods. Given analysis of the wayd of cooperation between Ukrainain intelligentsia, found the influence of prominent personalities on the creative cooperation between wrirtes of Canada and Ukraine

Keywords: українсько-канадські взаємини, українські письменники, мистецько-літературна та громадська діяльність, біографічна інформація, персоналії / Ukrainian-Canadian connections, Ukrainian writers, art and literature activity, public activity, biographic information, personalia
Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка / Polish theater actress Наnna Mudra: biographical research

Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка / Polish theater actress Наnna Mudra: biographical research

Authors: Наталія / N. Томазова / Tomazova
( 0 downloads)
Abstract

У статті на базі архівних документів реконструюються біографії акторів київського Польського театру — Ганни Мудрої та Вацлава Завадського. Їхній життєвий шлях є типовим для радянської творчої інтелігенції 1920–1930-х рр. / This article based on archival documents. The author reconstructs the biography of the actors of the Kyiv Polish Theatre — Hanna Mudra and Wacław Zawadzki. Their path of life is typical for Soviet artists in the 1920s – 1930s.

Keywords: Ганна Мудра, Вацлав Завадський, Польський театр, Київ, НКВС / Hanna Mudra, Wacław Zawadzki, Polish Theatre, Kyiv, NKVD
Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри : життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 р. / A. G. Gotalov-Gottlieb on top of the administrative career: the life and work of the Odessa scholar in 1944–1952

Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри : життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 р. / A. G. Gotalov-Gottlieb on top of the administrative career: the life and work of the Odessa scholar in 1944–1952

Authors: Павло / P. Майборода / Maiboroda
( 0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена одеському педагогові та візантиністу А. Г. Готалову-Готлибу (1866–1960). Охарактеризовані його наукова, адміністративна та педагогічна діяльність за період з 1944 по 1952 рр., коли він займав посаду завідувача кафедрою історії стародавнього світу та археології та педагогіки. Перипетії життя одеського професора показані на широкому тлі "ідеологічних кампаній" і "проробок", яких зазнав як сам А. Г. Готалов-Готліб, так і його колеги-вчені / The article is devoted to the Odesa Byzantinist and pedagogue A. Gotalov-Gottlieb (1866–1960). It characterizes its scientific, administrative and educational activities for the period from 1944 to 1952, when he held the position of the Head of the Department of Ancient History and archeology and Department of pedagogy. The ups and downs of life of professor is shown on broad background of the “ideological companies" and persecution, which was exposed both by A. Gotal-Gottlieb and his colleagues-scholars

Keywords: А. Г. Готалов-Готліб, пізній сталінізм, ідеологічні кампанії, візантиністка, педагогіка, наукові традиції / A. Gotalov-Gottlieb, late Stalinism, ideological company, Byzantine science, education, scientific traditions
Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Underground library in the memoirs of the tsarist government fighters in Kherson (late nineteenth – early twentieth centuries).

Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Underground library in the memoirs of the tsarist government fighters in Kherson (late nineteenth – early twentieth centuries).

Authors: Олександр / Oleksandr Коник / Konyk
( 0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена маловивченій проблемі формування підпільної бібліотеки в Херсоні та її функціонування у робітничому середовищі. Розглянуто інформаційний потенціал спогадів як історичного джерела для вивчення регіональної соціокультурної історії та різні способи його інтерпретації. На основі виявлених та проаналізованих архівних документів зроблено висновок про вплив особистості засновника бібліотеки Володимира Сергєєва та нелегальної літератури на його синів, які стали активними учасниками боротьби проти царської влади /The article is devoted to little-known problem of forming an underground library in Kherson and its operation in the working environment. Information potential of the memories is considered as a historical source for the study of regional socio-cultural history and different ways of its interpretation. On the basis of the identified and analyzed archival documents a conclusion was drawn about the influence of the personality of the library founder Vladimir Sergeev and illegal literature on his sons, who were active participants in the struggle against imperial power.

Keywords: спогади, підпільна бібліотека, Херсон, нелегальна література, боротьба з царизмом / memories, underground library, Kherson, illegal literature, the struggle against the tsarist government.
Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси / Intellectual biography — key model of the history of generations of historians Odessa.

Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси / Intellectual biography — key model of the history of generations of historians Odessa.

Authors: Валерій / V. Левченко / Levchenko
( 0 downloads)
Abstract

У статті запропонована модель вивчення закономірності формування та розвитку наукового знання та змін парадигм серед учених-істориків Одеси крізь призму ідентичності їхньої генерацій. Сформульовано тлумачення терміну генерація та запропоновано хронологічну періодизацію генерацій одеських істориків. На тлі соціально-політичних змін першої половини ХХ ст. ідентифіковано та представлено постать одеського історика М. Соколова як представника "пізньоуніверсітетської" генерації імперських часів. / The article proposed a model for the study of regularities of formation, development of scientific knowledge and paradigm shifts among historians of Odessa through the prism of the identity of their generations. Presents the meaning of the term generation and proposed a chronological periodization of generations of Odessa historians. On the background of socio-political changes of the first half of the ХХ century are identified and represented by a person of the Odessa historian N. Sokolov as a representative of "pozdneuniversitetskoy" generation of Imperial times.

Keywords: інтелектуальна біографія, вчені-історики, наукове співтовариство, Одеса, генерації. / intellectual biography, historians, academia, Odessa, generation.
Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт. / Southern Ukraine in the fate of the Greek historians of the second half of XIX – early XX century.

Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт. / Southern Ukraine in the fate of the Greek historians of the second half of XIX – early XX century.

Authors: Олександр / O. Музичко / Muzychko
( 0 downloads)
Abstract

Досліджено місце Південної України, передусім Одеси, у долі та науковій діяльності істориків грецького походження, які, або мешкали та працювали на цих теренах, або мешкали у Греції, але підтримували контакти з південноукраїнськими колегами / Studied the role of the Southern Ukraine in the life and scientific work of historians of Greek origin, who lived and worked in these areas, or lived in Greece, but maintained contact with the South Ukrainian colleagues

Keywords: Південна Україна, Одеса, Греція, історики, наукова співпраця / southern Ukraine, Odesa, Greece, historians, scientific cooperation
Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст. / The activity of the first full member of the Academy of architecture of USSR in the context of development of architecture of the first half of the ХХ century.

Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст. / The activity of the first full member of the Academy of architecture of USSR in the context of development of architecture of the first half of the ХХ century.

Authors: Дмитро / D. Мироненко / Mironenko
( 0 downloads)
Abstract

Розглянуто процес утворення, мету та основні завдання Академії архітектури УРСР. Охарактеризовано діяльність її президента та перших дійсних членів крізь призму розвитку архітектури першої половини ХХ ст. / The process of formation, purpose and main tasks of the USSR Academy of Architecture. Characterized the activities of the president and first full members in the light of the architecture of the first half of the ХХ century.

Keywords: архітектура, Академія архітектури УРСР, Володимир Гнатович Заболотний, Павло Федотович Альошин, Олександр Васильович Власов, Сергій Васильович Безсонов, Олександр Матвійович Вербицький, Микола Григорович Лисенко, Олександр Інокентійович Неровецький. / Architecture, the Academy of Architecture of the USSR, Vladimir Zabolotny, Pavlo Alyoshin, Alexander Vlasov, Sergei Bessonov, Alexander Verbitsky, Mykola Lysenko, Alexander Nerovetskyy.
Персональний склад Київської Української Громади 60-90-их ХІХ ст. / The personal composition of the Kiev Ukrainian Community 60−90 years of XIX century.

Персональний склад Київської Української Громади 60-90-их ХІХ ст. / The personal composition of the Kiev Ukrainian Community 60−90 years of XIX century.

Authors: Катерина / К. Нагайко / Nahaiko
( 0 downloads)
Abstract

У статті на основі опублікованих матеріалів та наукових праць в контексті кількісно-якісного цензу розглядається питання персонального складу Київської Української Громади 1860–1890-х рр. / On the basis of published material and research papers examines the quantity and quality of the personal qualifications of the Kiev Ukrainian communities 1860–1890.

Keywords: Київська Українська Громада, персональний склад, кількісно-якісний ценз, громадівський рух, українофільство. / Kyiv Ukrainian community, composition, quantitative and qualitative qualification, communities’ movement, Ukrainophilism.
Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" / Domestic scientific periodicals as a source of formation the "Ukrainian National biographical archive".

Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" / Domestic scientific periodicals as a source of formation the "Ukrainian National biographical archive".

Authors: Олег / Oleh Яценко / Yatsenko
( 0 downloads)
Abstract

У статті представлено результати аналізу фрагмента української сучасної наукової періодики на наявність публікацій про життєвий і творчий шлях наших співвітчизників. Окреме місце приділено вивченню проблеми виявлення біографічного матеріалу із загального масиву репертуару вітчизняної наукової періодики та запропоновано технологічні рішення поповнення електронного "Українського національного біографічного архіву" цими даними з ресурсу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського "Наукова періодика України". / The fragments of the modern Ukrainian scientific periodicals are analyzed in search there of existence the publications on the biography and career of ukrainian countrymen. A special attention is paid to study the problem of identification of biographical material from the general array of domestic scientific periodicals. Proposed the technological solutions to filling these data the electronic version the "Ukrainian National biographical archive" from the resource of the Vernadsky National Library of Ukraine called "Scientific Periodicals of Ukraine".

Keywords: українська наукова періодика, біобібліографія, бібліотечна технологія, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Український національний біографічний архів / Ukrainian scientific periodicals, bio-bibliography, library technology, the Vernadsky National Library of Ukraine, the Ukrainian National biographical archive.
Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників / The Internet as a source of biographical information about his contemporaries.

Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників / The Internet as a source of biographical information about his contemporaries.

Authors: Юлія / Y. Вернік / Vernik
( 0 downloads)
Abstract

Розглядаються новітні способи фіксації щоденної соціальної активності сучасної людини засобами інтернет. Аналізуються електронні інформаційні ресурси — джерела біографічної інформації, описані етапи їх систематизації та групування за визначеними критеріями. Досліджується зв’язок між методами збору, структурування та обробки біографічної інформації та професійною діяльністю, мережевою активністю та віком. / Consider innovative ways of fixing the daily social activity of modern person online means. Analyzes the electronic information resources — sources of biographical information, describes the steps of ordering and grouping them according to certain criteria. Investigate the relationship between the methods of collecting, structuring, biographical information processing and professional activity, network activity and age.

Keywords: джерела біографічної інформації, соціальні мережі, блоги, персональні дані, домени. / of biographical information, social networks, blogs, personal data, domains.
Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / Informacin resource regonline biografi oblasnyh unversally of naukovih bblock Ukraine

Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / Informacin resource regonline biografi oblasnyh unversally of naukovih bblock Ukraine

Authors: Сергій / S. Міщук / Mischuk, Галина / G. Міщук / Mischuk
( 0 downloads)
Abstract

У контексті новітніх інформаційно-комунікаційних процесів розглянуто питання розвитку інформаційних ресурсів регіональної біографіки, предсталених у мережі обласних універсальних наукових бібліотек України як складової бібліотечної системи країни. / Considered questions of development of information resources of regional biography in the context of new information and communication processes,which are represented in the network of regional universal scientific libraries of Ukraine as clemassausa library system of the country.

Keywords: обласні універсальні наукові бібліотеки України, біографістика, регіональна біографіка, ресурси біографічної інформації, контентний ресурс. / regional universal scientific library of Ukraine, biography studies, regional biography, resources biographical information, content resource.
Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Epistolary heritage of P. Y. Stebnytskyi assource of history of public life in Ukraine in the late XIX and early XX century.

Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Epistolary heritage of P. Y. Stebnytskyi assource of history of public life in Ukraine in the late XIX and early XX century.

Authors: Інна / I. Демуз / Demuz
( 0 downloads)
Abstract

У статті в контексті сучасних епістолологічних досліджень проаналізовано листи відомого суспільного діяча П. Я. Стебницького. Акцентовано увагу на значенні листування для вивчення історії громадського життя України. / The article, in the context of current epistolary researches, analyzed the letters of famous public figure P. Y. Stebnytskyi. Аttention is focused on the importance of correspondence for researching of history of public life in Ukraine.

Keywords: П. Я. Стебницький, епістолярна спадщина, листування, історичне джерело, видання листів, громадське життя. / P. Y. Stebnytskyi, epistolary heritage, correspondence, primary source, publication of letters, public life.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.