ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Basic info

 • Publisher: hakan arıdemir
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/08

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: english, turkish

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Editorial information

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2016
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '100' articles

GAZZE DENİZ ABLUKASI

GAZZE DENİZ ABLUKASI

Authors: Furkan Duman
( 0 downloads)
Abstract

1994’te Oslo Andlaşmasıyla Filistin Yönetimi kurulmuştur. İsrail Devleti, 2005 yılında Gazze işgaline son vermiştir. 2006 yılında özgür bir şekilde yapılan seçimler sonucunda Hamas seçimi kazanmıştır. Hamas’ın seçimi kazanmasını İsrail ve Batılı Devletler kabul etmemiştir. Sonuç olarak İsrail, Hamas’ın Gazze’de iktidarı pekişince 2007 yılında Gazze’ye yönelik yaptırım kararları almıştır. 2009 yılının başlarında İsrail, yaptırımların en son aşaması olan deniz ablukası uygulayacağını tüm dünyaya duyurmuştur. Bu çalışmada, İsrail tarafından Gazze’ye yönelik ilan edilen ve uygulanan deniz ablukasını inceleyeceğim. Çalışmada temel olarak Gazze ablukasını, uluslararası hukuk çerçevesinde açıklamaya çalışacağım. Gazze Deniz Ablukası uluslararası hukuk çerçevesinde açıklarken ilk olarak deniz ablukasının tarihsel gelişim sürecini ele alacağım. İkinci aşamada BM Andlaşması ve BMGK Kararları bağlamında deniz ablukasını ele alacağım. Üçüncü aşamada Gazze Deniz Ablukasını ele alacağım. Dördüncü aşamada ise abluka doktrini çerçevesinde Gazze deniz ablukasını ele alacağım.

Keywords: Historical Process of Blockade,UNSC Decesions,Gaza,Maritime Blockade,
AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI

AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI

Authors: Emre Yolcu
( 0 downloads)
Abstract

Halk biliminin konuları içerisinde yer alan halk kültürü unsurları, halkın, şahsi hayat tecrübeleriyle edindiği bilgileri geleceğe taşıyabilmesinin en tesirli yöntemlerinden biri olarak geçerliliğini halen sürdürmektedir. Halk kültürü kavramı içerisinde halk edebiyatı, hayatın dönüm noktaları, halk bilgisi, törenler ve kutlamalar, halk oyunları, halk çalgısı, giyim-kuşam, halk mutfağı gibi çoğu bugüne aktarılabilen ve nesilden nesile etki alanını sürdüren unsurlar dikkati çeker. Bu bağlamda halk biliminin ve kültürel unsurların aktarılmasında önemli yazılı kaynaklardan biri de romandır. Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla Modern Türk Edebiyatında öne çıkan yazarlardan biri olan Ayşe Kulin, doğup büyüdüğü çevrenin kültürel unsurlarını bütün ayrıntıları ile kullanarak romanlarını oluşturmaktadır.

Keywords: Ayşe Kulin, Sevdalinka, Halk, Halk Bilimi, Halk Kültürü
TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Authors: Asuman KIRÇİÇEK
( 0 downloads)
Abstract

Edebiyat, siyasi ve sosyal arka planla değerlendirilmesi gereken bir bilimdir. Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden olan Tevfik Fikret, bu dönemin gerektirdiği argümanları şiirinde sıklıkla kullanır. Hayalhakikat çatışması, kötümserlik, kaçış vb. birçok temayı şiirinde kullanan şair, kullandığı farklı imge yapısı, kelime hazinesi ile de dikkatleri üzerinde toplar. Bu çalışmada Fikret’in tema açısından sınıflandırılmış olan şiirlerinden vatani ve dinî konulu şiirleri üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Yaşadığı dönemdeki siyasi arka planın karakteri üzerinde yarattığı etki neticesinde vücuda getirdiği vatani ve dinî konulu şiirlerde nasıl etkilerin görüldüğü ifade edilmiştir.

Keywords: Tevfik Fikret, vatani, dinî şiir
AYŞE KULİN’İN KÖPRÜ ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARININ İNCELENMESİ

AYŞE KULİN’İN KÖPRÜ ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARININ İNCELENMESİ

Authors: Gökçe Uygun
( 0 downloads)
Abstract

Toplum ve edebiyat birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Hiçbir yazınsal eser toplumsal ve sosyolojik olaylardan ayrı düşünülemez. Her edebi eser, içinde devrinin izlerini ve sorunsalını yansıtır. Bu bağlamda romanlarda halk bilimsel izler de kaçınılmaz olacaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada da biyografik eserleriyle dikkat çeken yazar, Ayşe Kulin’in Köprü romanını, gerçek kimliklerin ışığında, doğu bölgesindeki coğrafi şartların, mezhepsel ve etnik kimlik farklılıklarının, insanlar üzerindeki etkileri; inanışlar, gelenek görenek ve yaşayış biçimi bağlamında Halk Bilimsel açıdan irdelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda pek çok Halk Bilimi unsuruna rastlanmış ve daha çok inanmalar ile ilgili unsurlar yer almıştır. Bunun yanı sıra bölgenin mimarisi, yemek özellikleri, giyim tarzları ve yöresel danslar, Halk Bilimi unsurları açısından zenginlik arz etmektedir.

Keywords: Ayşe Kulin, Halk Bilimi, Köprü, Roman, Gelenek
KAZAKİSTAN RUSYA BELARUS GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ KAZAKİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİSİ

KAZAKİSTAN RUSYA BELARUS GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ KAZAKİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Authors: Osman Barak, Murat Abutalipov
( 0 downloads)
Abstract

Gümrük Birliği, üye ülkelerin arasındaki ticarette her türlü gümrük vergisi ya da eş etkili vergi, resim, fonlar ve benzerler ile her türlü miktar kısıtlamalarının kaldırıldığı, üçüncü ülkelere yönelik ortak gümrük tariflerinin uyguladığı bütünleşme modelidir. Gümrük birliklerine üye ülkeler arasında gümrük vergilerin kaldırılması ve serbest ticaret alanının genişlemesi sonucunda refahı artırıcı gelişmeler olduğu gibi, üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük vergileri nedeniyle refahı azaltıcı etkinler de oluşabilmektedir. Bu çalışmada, Kazakistan Rusya ve Belarus arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının, Kazakistan’ın dış ticareti üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, Kazakistan’ın dış ticaret verileri Gümrük Birliği öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı döneme ayrılarak test edilmiştir. Bu amaçla, gümrük birliği öncesi dönem için 2004-2009 yılları verileri, gümrük birliği sonrası dönem için de 2010-2015 yıllarına ilişkin verileri ayrı ayrı tasnif edilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Kazakistan, Rusya ve Belarus arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının, Kazakistan’ın dış ticaretine pozitif bir etki yapmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Keywords: Gümrük Birliği, Kazakistan-Rusya-Belarus Gümrük Birliği, Kazakistan’ın Dış Ticareti
DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ’DE MEYDANA GELEN JEOPOLİTİK KIRILMALAR VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ’DE MEYDANA GELEN JEOPOLİTİK KIRILMALAR VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

Authors: Alper Turhan
( 0 downloads)
Abstract

Türkiye jeopolitiğinin önemli bir eksenini Akdeniz ve Karadeniz havzaları oluşturmaktadır. Bu iki havzanın önemi ve konumu Türkiye’nin jeopolitiğine doğrudan etki yapmaktadır. Bu sebeple çalışmanın amacı Türkiye jeopolitiğini Doğu-Batı ekseni yerine Kuzey-Güney hattından incelemek olmuştur.

Keywords: Jeopolitik,Türkiye,Karadeniz
HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ ABU MUSA VE TUNB ADALARI ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLAR

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ ABU MUSA VE TUNB ADALARI ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Authors: Çağatay ALLI
( 0 downloads)
Abstract

Basra Körfezi dünya ticareti açısından çok kritik bir konumda bulunmaktadır.Bölgedeki ülkelerin petrol bakımından zengin olması, enerji kaynaklarının uluslararası piyasaya taşınması ve körfez alanındaki güç mücadeleleri bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır. Anlaşmazlıkların baş aktörü bölgedeki diğer Müslüman ülkelerden farklı bir mezhebe ve etnik kimliğe sahip olan İran’dır. Bölgede istikrarı sağlamak için İran ile atılacak adımların yanı sıra kritik bir enerji koridoru olan Basra körfezi, Hürmüz boğazı ve küresel anlamda birbirinden bağımsız düşünemeyeceğimiz diğer ekonomik bölgelerin düzenli bir şekilde işleyebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan bölgenin tarihsel arka planını inceledikten sonra, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında krize neden olan Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa adaları üzerindeki iddia edilen haklara ve günümüzde sorunun geldiği noktaya bakıp bölgedeki konjonktür ele alınacaktır.

Keywords: Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Birleşik Arap Emirlikleri, İran
TÜRK BOĞAZLARININ ÖNEMİ VE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN DENGE REJİMİ

TÜRK BOĞAZLARININ ÖNEMİ VE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN DENGE REJİMİ

Authors: Hacer ZORLU UĞUR
( 0 downloads)
Abstract

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı kapsayan Boğazlar, jeopolitik ve jeokültürel bir köprü niteliğiyle dünyanın en önemli deniz yollarından biridir. Jeopolitik ve jeostratejik özelliğinin yanı sıra sahip oldukları askerî, siyasî, ekonomik önem de Boğazları en önemli su yollarından birisi yapmaktadır. Asya ve Avrupa’yı coğrafi olarak ayıran Türk Boğazları Karadeniz’e kıyısı bulunan devletlerin ana giriş-çıkış kapısıdır ve bu kapının güvenliği Türkiye kadar Karadeniz’e kıyıdaş devletler içinde önemlidir. Bu önemleri sebebiyle dünya siyasetini etkileyen boğazlar, bölgeye egemen olmak isteyen güçlü devletlerin de dikkatini çekmektedir. 1453’de İstanbul’un fethiyle, Osmanlı İmparatorluğunun boğazlarda kurduğu hâkimiyet 19.yüzyıl’ın ilk yarısına kadar devam etmiştir. 1774 Küçük Kaynarca antlaşması ile yabancı devletlerin ticaret gemileri ilk defa bir takım kurallar çerçevesinde İstanbul Boğazından geçebilme hakkını elde etmişlerdir. 1809’da imzalanan “Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Antlaşması”yla da Boğazların iki taraflı antlaşmalarla düzenlendiği dönem başlamıştır. 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile ilke olarak “Boğazlar’dan denizden geçiş ve gidiş-geliş serbestliği” kabul edilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ile jeopolitik ve jeostratejik dengeler de değişmiş, oluşan bölgesel değişikliklerle başta ABD olmak üzere büyük devletlerin bölgeye ilgileri artmıştır.

Keywords: Türk Boğazları,Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Boğazlar Sözleşmesi
GLOBAL FİNANSAL RAPORLAMA MAKBUL VE MÜMKÜN MÜ?

GLOBAL FİNANSAL RAPORLAMA MAKBUL VE MÜMKÜN MÜ?

Authors: Serhat Köksal
( 0 downloads)
Abstract

Makale tekbiçimli bir muhasebe standartları setinin tercih edilir bir olgu olup olmadığını, eğer öyle ise böyle bir muhasebe standartları setinin mümkün olup olmadığını ortaya koymaya çalışmakta, bu bağlamda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) dönüşüm projesini değerlendirmektedir. Bu amaçla çalışmada öncelikle dönüşüm projesine eleştirel yaklaşımıyla bilinen Ray Ball’un 2006 yılında yazdığı makalesinde projeye karşı ileri sürdüğü 3 temel argüman tartışılmakta ve bu argümanlara karşı literatürde elde edilen sonuçlar ortaya konmaktadır. Her ne kadar Ball’un argümanları amprik çalışma sonuçları ışığında karşılanabilmişse de projenin başarısı için dikkat edilmesi gereken hususlara da makalede yer verilmiştir. Makalenin birinci bölümünde dönüşüm projesinin tarihçesi anlatılmış, ikinci bölümde dönüşüm projesi, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise Ball (2006)’nın projeye karşı eleştirel argümanları incelenmiş, beşinci bölümde IASB’in projede karşılaşabileceği muhtemel zorluklar ortaya konularak makale sonuçların özetlenmesi suretiyle sonlandırılmıştır.

Keywords: IASB, UFRS, Dönüşüm, Karşılaştırılabilirlik, Serbest Pazar Teorisi, Tekbiçimlilik
TEPE YÖNETİCİLERİ ŞİRKET SATIN ALMA VE BİRLEŞME KARARLARINDA AŞIRI GÜVEN HATASINA DÜŞMEKTEN NASIL KORUNABİLİRLER?

TEPE YÖNETİCİLERİ ŞİRKET SATIN ALMA VE BİRLEŞME KARARLARINDA AŞIRI GÜVEN HATASINA DÜŞMEKTEN NASIL KORUNABİLİRLER?

Authors: Serhat Köksal
( 0 downloads)
Abstract

Karar verme tepe yöneticilerin ana görevlerinden biridir. Şirket birleşme ve satın almaları gibi hayati öneme haiz kararlarda yöneticilerin hissedarların faydalarını maksizimize edebilmelerinin yegâne aracı rasyonel karar verme prosedürüdür. Her ne kadar karar verme bu denli önemli bir görev ise de yöneticilerin bu görevi yerine getirirlerken diğer profesyonel meslek sahipleri gibi aşırı kendine güven hatasına düştükleri gözlenmektedir. Şirket birleşme ve satın almaları aşırı güven hatasından etkilenen yöneticilerin aldıkları kararlar için iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle makalede aşırı güven hatasına neden olan etkiler incelenmiş ve bu hataya düşülmemesi için çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Keywords: Satın Alma Ve Birleşme, Üst Yöneticinin Aşırı Güveni, Karar Verme
KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors: Meliha Çınar
( 0 downloads)
Abstract

Türk Boğazlarından geçiş rejimi 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Dönemin değişen koşulları münasebetiyle Türk Boğazlarında artan gemi trafiği ve gemi boyutlarının büyümesi İstanbul Boğaz’ında kazalara sebep olabilmekte ve bazı boyuttaki gemilerin geçişleri zorlaşabilmektedir. Boğazlardan seyir eden tehlikeli madde taşıyan gemilerin olası kaza sonucu şehre hasar vermesi çok yüksek ihtimaller dâhilindedir. Ulusal suyolu projesiyle İstanbul Boğaz’ında geçiş sistemini yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Kanal İstanbul olarak ifade edilen suyolu projesi İstanbul Boğaz’ına alternatif bir suyolu olarak planlanmaktadır. Boğazlarda yeni bir suyolunun açılması ile ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı bir madde bulunmamaktadır. Bu çalışmada Kanal İstanbul Projesinin güzergâhı, yapısı ve işleyişi incelenerek uluslararası hukuk açısından geçiş rejimi değerlendirilmiştir.

Keywords: Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi, Suyolu, Türk Boğazları
ORTA ASYA DA SU SORUNU: HAVZALAR VE BARAJLAR

ORTA ASYA DA SU SORUNU: HAVZALAR VE BARAJLAR

Authors: Aygül Agayeva
( 0 downloads)
Abstract

Orta asya yıllardır sürdürülemez miktarlarda su kullanmakta. Ancak 1991’deki bağımsızlıklardan sonra su kullanımı daha da ilerledi. Bölge ihtiyaçlarına yetecek kadar su bulundurmasına rağmen çürümüş altyapı ve kötü yönetim yüzünden ülkeler kullanmaları gerektiğinden 1,5 kat daha çok su kullanmakta. Demografik baskılar ve genişleyen tarım yüzünden her yıl bu kullanım daha da artmaktadır. Orta Asya ülkeleri dağılmış altyapılarını yenilemek ve yeni sistemler kurarak su kaybını önlemek için bölgesel bir işbirliğini geliştirmektedir. Ayrıca kısıtlamalar yapabilecek ve kurallara uymayan tarafları cezalandırabilecek bir uluslararası su yönetimi sistemine uymaları gerekmektedir. Şu anda söz hakkı olmayan su kullanıcıları, enerji üreticileri, kullanıcıları ve çevre kuruluşlarına da söz hakkı verilmesi gerekmektedir. Ülkelerin şu anki ilişkilerine ve yavaş ilerleyen yenilenmeye bakarak, temel kuralların hiçbirinin yakın zamanda yapılması zor gözükmektedir.

Keywords: Hidroelektrik Santralı (HES), Su Yönetimi, Orta Asya
ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ ATIK YÖNETİMİ DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM SÜRECİ

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ ATIK YÖNETİMİ DÜZENLEMELERİ VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM SÜRECİ

Authors: Özer Özçelik, Ayşın Barut
( 0 downloads)
Abstract

Avrupa Birliği’nde çevre politikalarının varlığı, artan sanayileşme ile birlikte doğal kaynakların yoğun kullanımı ve çevreye olan olumsuz etkilerinin sonucunda 1970’li yılların sonlarına doğru hissedilmeye başlanmıştır. Çevre sorununun küresel bir sorun olması, birliğin çevre konusunda ortak bir politika geliştirmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca, üye ülkelerde uygulanan farklı çevre politikalarının ürün maliyetlerine ve kalite standartlarına yansıması, üye ülkelerin çevre kirliliğini önlemede yapmış olduğu yatırımların maliyetlere farklı yansımasının rekabeti ve malların serbest dolaşımını olumsuz etkilemesi ve ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda serbest rekabet ve dolaşımın sağlanabilmesi için ortak bir çevre politikası oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada çevrenin önemini vurgulayan, çevre sorununun uluslararası düzleme taşıyan ve çevre hukukunun gelişmesine önemli katkılarda bulunan konferanslar ve yayınladıkları bildiriler incelenecektir.

Keywords: Çevre Hukuku, Atık Yönetimi, Avrupa Birliği
ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

Authors: Volkan Turan
( 0 downloads)
Abstract

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), “tahmin ve önleme” stratejisi izlenerek ekonomik gelişme ve çevrenin bağdaştırılmasında kullanılan en önemli çevre yönetim araçlarından biridir. Ülkemizde ilk kez 07.02.1993 tarihinde yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde birçok kez değiştirilmiştir. Bu çalışmada, özellikle yerli ve yabancı yatırımcılara, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluşlara, ÇED uygulayıcılarına ve halka yani ÇED sürecinin “paydaşlarına” (taraflarına) uygulamada kolaylık sağlayacak çizelgeler ve yöntemler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada olan ÇED yönetmeliği esas alınarak, ÇED sürecinin Türkiye’de etkin, verimli ve kaliteli yürütülebilmesi için olması/kullanılması gereken örnek “sıralı denetim dizelgeleri” örnekleri sürecin paydaşlarının kullanımına sunulmuştur.

Keywords: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),ÇED Yönetmeliği (ÇEDY), Çevre Yönetimi, İçerik Çözümlemesi, Sıralı Denetim Dizelgesi
İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (HAYATİYETİ) İÇİN İŞLETMENİN GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ VE ÖRGÜTSEL MİZYON ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (HAYATİYETİ) İÇİN İŞLETMENİN GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ VE ÖRGÜTSEL MİZYON ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Authors: Dursun Boz
( 0 downloads)
Abstract

Küreselleşme ve yoğun rekabet etkisiyle Hem Türkiye’de hem de dünyada işletmelerin ömrü kısalmaktadır. Türkiye’de kurulan işletmelerin ömrünün 12 yıl, dünyadaki işletmelerin ise 20 yıl civarında olduğu düşünüldüğünde bu durumun kavramsal analizinin yapılması ihtiyacı görülmektedir. Bu sorunsala çözüm olacağını düşündüğümüz çalışmanın ilk amacı misyon, vizyon ve sosyal sorumluluk kavramlarının tek çatı altında (Örgütsel Mizyon) birleştirmektir. İkinci amacı ise Maslow’un İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisinden yola çıkılarak “İşletmenin Gereksinimler Hiyerarşisi”ni literatüre kazandırmaktır. İşletmelerin gereksinimler hiyerarşisinin basamakları ise “1.Rekabet, 2.Adalet, 3.Kültür, 4.Tam Katılım, 5.Meşruiyet, 6.İnovasyon ve Yaratıcılık, 7.Değişim ve Yönetimi” olduğu değerlendirilebilir

Keywords: İşletmenin Gereksinimler Hiyerarşisi, Örgütsel Mizyon, Glokalleşme

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.