НАУКОВІ ЗОШИТИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВІ ЗОШИТИ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Basic info

 • Publisher: Ivan Franko Narional University
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/15

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: english, polish, ukrainian
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 1997
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '110' articles

“У ЖИТТІ ВЧЕНОГО ГОЛОВНІ БІОГРАФІЧНІ ФАКТИ – КНИГИ”: ОГЛЯД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСОРА СТЕПАНА КАЧАРАБИ

“У ЖИТТІ ВЧЕНОГО ГОЛОВНІ БІОГРАФІЧНІ ФАКТИ – КНИГИ”: ОГЛЯД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСОРА СТЕПАНА КАЧАРАБИ

Authors: Руслан СІРОМСЬКИЙ
(0 downloads)
Abstract

Здійснено огляд наукових напрацювань професора Степана Качараби – авторитетного дослідника історії української еміґрації, автора численних наукових публікацій з історії України, історичного краєзнавства та світової історії. Становлення С. Качараби як науковця розпочалося у другій половині 1980-х років і пов’язане з підготовкою кандидатської дисертації, присвяченої українській еміґрації з Галичини та Північної Буковини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Значний вплив на формування наукового світогляду молодого дослідника справив професор Степан Макарчук, науковий керівник під час написання кандидатської, а згодом – консультант докторської дисертації. Загалом, серед порушених у студіях вченого проблем варто виокремити такі аспекти, як напрямки еміґрації із західноукраїнських земель, еміґраційна політика та законодавство країн поселення українців, організація еміґраційної політики у Львові та в Західній Україні загалом, суспільна опіка над еміґрантами та ін. Науково-організаційна діяльність С. Качараби – перебування на посаді заступника декана історичного факультету (1990–1994), завідувача катедри історичного краєзнавства (1998–2008) та завідувача катедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського університету (від 2008 р.).

Keywords: дисертація, історія еміґрації, історичне краєзнавство, монографія, історія зарубіжних країн.
СКАНДИНАВСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ У VIII – X СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИКИ ДАНСЬКИХ СКОЛЬДУНҐІВ

СКАНДИНАВСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ У VIII – X СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИКИ ДАНСЬКИХ СКОЛЬДУНҐІВ

Authors: Наталія РАЙТАРОВСЬКА
(0 downloads)
Abstract

У статті, на основі аналізу першоджерел та історіографії, охарактеризовано балтійський напрям політики данських Скольдунґів– однієї з найвідоміших скандинавських династій середньовічної Европи, з наголосом на зв’язках скандинавів із слов’янськими племенами упродовж VIII–X ст. Розкрито роль Балтійсько-Волзького та Балтійсько-Дніпровського (“Шляху із варяг у гряки”) торговельних шляхів у встановленні цих зв’язків, зокрема, охарактеризовано особливості виникнення головних емпоріїв (торговельних центрів), які контролювали Скольдунґи на узбережжі Балтійського моря. Розглянуто гіпотезу про приналежність літописного князя Рюрика саме до династії Скольдунґів. Проаналізовано особливості укладання союзів між вікінґами та ободритськмми князями Полаб’я (з економічною та політичною метою), специфіку впливів представників данської династії на політичне життя Київської Русі.

Keywords: Скольдунґи, скандинави, дани, слов’яни, ободрити, Полаб’я, епоха середньовіччя, Русь.
ВІРМЕНСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ IX–XI ст. У РЕФЛЕКСІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ ЕЛІТИ

ВІРМЕНСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ IX–XI ст. У РЕФЛЕКСІЇ ВІРМЕНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Authors: Дмитро ДИМИДЮК
(0 downloads)
Abstract

Політична історія країн Закавказзя – тема, яка в сучасній українській історіографії, на жаль, практично не представлена. Це стосується, зокрема, й історії середньовічної Вірменії. У пропонованій статті досліджено міжнародно-правове становище Вірменії та розглянуто вірменсько-візантійські відносини у ІХ–ХІ ст. На основі аналізу творів вірменських хроністів – “Історії Вірменії” Ованеса Драсханакертці, “Хроніки” Матвія Еддеського, “Оповідань” Аристакеса Ластивертці та інших, а також праці василевса Константина Багрянородного “Про управління імперією”, доведено, що поступове приєднання вірменських територій Візантією вірмени не сприймали як вороже завоювання. Обґрунтовано тезу про васальну залежність багратидської Вірменії від Візантійської імперії. Охарактеризовано світогляд вірменської знаті, яка бачила в ромеях союзників та “братів за вірою”. Розглянуто причини, які формували такі погляди.

Keywords: Візантійська імперія, Вірменія, династія Багратидів, васально-сюзеренні відносини, Трапезундський договір 1022 р., монофізитство, халкедонітство
LANTERNS OF THE DEAD IN KRAKÓW. FROM THE SING OF “SUDDEN DEATH” TO A SYMBOL OF THE TOWN’S HISTORY

LANTERNS OF THE DEAD IN KRAKÓW. FROM THE SING OF “SUDDEN DEATH” TO A SYMBOL OF THE TOWN’S HISTORY

Authors: Aneta GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ
(0 downloads)
Abstract

The purpose of this article was to direct the attention again to extremely interesting monuments, which are an example of monumental sepulchral architecture, whose idea originated from the Cluniac reform, and which constructions appeared in the Middle Ages also in Poland. Brick constructions erected in the vicinity of monastery graveyards, ossuaries or over mass graves appeared for the first time in the first half of the 12th century in France. Their location, usually in the middle of cemetery, might indicate sanctity of the place, where the dead rested, encouraging those who are alive to pray for the souls in the purgatory. The unique place in Central Europe, where we can find 11 constructions of this type is Kraków. In this town particularly clear is the relation between the topography of places, where from the Middle Ages cemeteries have been located and terminally ill people have been sent, and the location of lanterns of the dead. They were associated also with old trade routes and fords, settlements and places of worship used in pre-Christian and pre-location Kraków.

Keywords: sepulchral architecture, lanterns of the dead, Kraków in the Middle Ages
ІСЛАМСЬКА РЕЛІГІЙНА ОСВІТА ТА ПРИВАТНІ МУСУЛЬМАНСЬКІ ШКОЛИ НА ЗЛАМІ ХХ–ХХІ ст.: АВСТРІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ КОНТРАСТИ

ІСЛАМСЬКА РЕЛІГІЙНА ОСВІТА ТА ПРИВАТНІ МУСУЛЬМАНСЬКІ ШКОЛИ НА ЗЛАМІ ХХ–ХХІ ст.: АВСТРІЙСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ КОНТРАСТИ

Authors: Богдана СИПКО
(0 downloads)
Abstract

У статті на основі нормативно-правових актів і звітів профільних комісій порівняно австрійські та французькі підходи до процесу формування ісламської релігійної освіти. Вибір саме цих двох прикладів для аналізу пояснюється протилежними позиціями урядів – австрійську політику в цьому контексті вважають толерантною, а французька ретельно дотримується принципу відокремлення Церкви та Держави. Основний акцент зроблено на історії формування й особливостях системи ісламської релігійної освіти в державних школах Австрії та на мусульманському вимірі імплементації французького принципу світськости у середніх навчальних закладах. Порівняно процеси створення приватних ісламських навчальних закладів у Франції й Австрії.

Keywords: ісламська релігійна освіта, Австрія, Франція, світськість, приватні школи, хіджаб.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В САНАЦІЙНІЙ ПОЛЬЩІ 1930-х років

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В САНАЦІЙНІЙ ПОЛЬЩІ 1930-х років

Authors: Володимир КОМАР
(0 downloads)
Abstract

Проаналізовано формування молодіжної політики в контексті реалізації концепції прометеїзму міжвоєнної Польщі. Ці ідеї поділяли соратники Ю. Пілсудського, згруповані в товаристві “Прометей” й так званому прометеївському русі. Антиросійська й антикомуністична спрямованість концепції була скерована на розпад Радянського Союзу й побудову на його національних окраїнах незалежних держав, об’єднаних у федерацію з Польщею. Польській і еміґрантській молоді в Польщі відводилася ключова роль реалізувати цю політику.

Keywords: Ю. Пілсудський, Т. Голувко, В. Бончковський, прометеїзм, Східний інститут.
МІЖ НОРМАНІЗМОМ ТА АНТИНОРМАНІЗМОМ: ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РУСИ У СВІТЛІ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛ

МІЖ НОРМАНІЗМОМ ТА АНТИНОРМАНІЗМОМ: ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РУСИ У СВІТЛІ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛ

Authors: Ольга ЩОДРА
(0 downloads)
Abstract

Сучасна полеміка навколо проблеми походження Руси має давню традицію. У ХУІІІ ст. разом із утвердженням російської імперії з дискусії про заснування та початкову історію Руської держави розпочалася російська офіційна історіографія. У її становленні та у формуванні норманізму як провідного напряму досліджень з історії Русі важливу роль відіграли німецькі вчені Ґотліб Байер, Ґотфрід Міллер та Авґуст Шльоцер, які розвинули ідеї про вирішальну участь скандинавів в її заснуванні, започатковані шведськими істориками ХУІІ ст. У поширені норманізму в європейській історіографії значну роль відіграли французький просвітитель Шарль Луї Монтеск’є та німецькі філософи Йоган Фіхте і особливо Ґеорґ Ґеґель. Одночасно з норманською теорією походження Русі розвивався антинорманський напрям в історіографії, початок якому поклала дискусія Михайла Ломоносова з Ґ. Міллером на засіданнях Імператорської Академії Наук. До початку ХХ ст. представники обох напрямів історіографії послуговувалися в основному писемними джерелами, вичерпавши їх інформаційний потенціял для дослідження даної теми. У працях М. Ломоносова, Густава Еверса, Сергія Гедеонова, Дмитра Іловайського більшість арґументів класичної норманської теорії, зокрема про шведське походження засновника руської династії Рюрика і назви “русь”, були спростовані, однак їх і сьогодні використовують російські історики з метою довести північне походження Руси (так званого Ладозького руського каганату).

Keywords: Русь, теорія, норманісти, історіографія, походження, Росія.
ФОРМИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ в середині ХІХ – початку ХХ ст.

ФОРМИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ в середині ХІХ – початку ХХ ст.

Authors: Григорій РАЧКОВСЬКИЙ
(0 downloads)
Abstract

У статті йдеться про форми сільських поселень південно-західної Волині, як частини історико- етнографічної Волині. Проаналізовані форми поселень: безсистемні, рядові, комбіновані та вуличні, що побутували серед сільських населених пунктів різних соціяльних типів. Показано вплив низки факторів, що спричинили складну планувальну структуру поселень.

Keywords: етнологія, поселення, класифікації поселень, форма поселень, південно-західна Волинь.
ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТУ ТА МЕТОДІВ МУЗЕЄЛОГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ

ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТУ ТА МЕТОДІВ МУЗЕЄЛОГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ

Authors: Віталій КУШНІР, Тарас МАРИСКЕВИЧ
(0 downloads)
Abstract

Проаналізовано відмінні погляди науковців на проблему предмету та методів музеєлогії. Визначено зміст інституційного, предметного та комплексного підходів, а також теорії музейної комунікації. Показано вплив на аналітичні роздуми сучасних музеєзнавців концепції музеяльности З. Странскі. Зазначено, що частина музеєлогів дотримується погляду, що музеєлогія не має власного особливого методу та оперує сукупністю методів низки інших спеціяльних дисциплін. Натомість інші дослідники прагнуть виробити такий метод.

Keywords: музеєлогія, музеєзнавство, предмет музеєлогії, методи музеєлогії, концепція музеяльности
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНІ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНІ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Authors: Олександр МУЗИЧКО
(0 downloads)
Abstract

Мета студії – дослідити питання про зв’язки у галузі історичної науки між двома віддаленими одна від одної українських земель: Волині та Південної України. Певні елементи цієї теми наявні у дослідженнях деяких наших попередників, але комплексно тема не розглядалася. У студіях південноукраїнських істориків Волинь фігурувала в історико-краєзнавчих нарисах туристичного типу, загальному контексті досліджень соціяльно-правового устрою Великого князівства Литовського, у працях, спеціяльно присвячених історії Волині, що було відображено і в їх назвах.

Keywords: Волинь, Південна Україна, М. Комаров, Д. Дорошенко, М. Смірнов, В. Біднов, М. Істомін, С. Дубков
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ “ХЛІБОРОБ”

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ “ХЛІБОРОБ”

Authors: Людмила БАБЕНКО
(0 downloads)
Abstract

Висвітлено події в Україні, пов’язані з виникненням україномовної преси на початку ХХ ст. Акцентується увага на газеті “Хлібороб” – першій українській газеті на Лівобережній Україні, яка виходила в м. Лубни Полтавської губернії. Показано політику російського самодержавства, спрямовану на заборону національно-визвольного руху й панування цензури, яка й сформувала “українське питання”. На сторінках періодики відображено невирішені національно-державні, культурно-освітні, соціяльно-економічні проблеми українських земель у складі Російської імперії. Проаналізовано зміст і політичну спрямованість газети “Хлібороб”, роль її видавців братів Володимира та Миколи Шеметів у пропаґанді суспільно-політичних ідеалів національно- визвольного руху.

Keywords: газета “Хлібороб”, Володимир Шемет, Микола Шемет, Лубни, Полтавська губернія, преса, цензура.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДРУГОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДРУГОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Authors: Ольга МАЛЮТА
(0 downloads)
Abstract

У статті на основі аналізу архівних матеріялів та опублікованих документів Ради Народних Міністрів УНР, Міністерства фінансів УНР, Державного Центру УНР в екзилі автор доходить висновку, що урядовці другої Української Народної Республіки здійснювали самостійну фінансово-економічну політику. Значний вплив на цю політику мали міжнародні фінансово-економічні договори доби Української Держави Павла Скоропадського з країнами Четвертного Союзу. Через відсутність власного Монетного двору УНР, за участі Німеччини, Польщі вдавалась до постійних емісій. З цими країнами, а також з Румунією, здійснювався торгово-економічний обмін. Таке співробітництво було на заваді, щоб налагодити співпрацю з країнами Антанти. Директорія УНР постійно змінювала місця перебування, намагаючись повернутись до Києва, проводила низку соціяльно-економічних заходів. Упродовж існування Української Народної Республіки видано низку нормативно-правових актів, які мали налагодити соціяльно-економічне життя, наповнити державну скарбницю. В умовах воєнного стану, військових дій, відсутности надходжень до бюджету й контролю над значною частиною українських земель, постійних емісій, в Українській Народній Республіці розпочалась фінансова криза. Постійна підтримка Армії УНР, УГА, повстанського руху, вимагала значних витрат. Власну армію могла підтримувати тільки своя влада й власна держава. Перебування на інших землях призводило до роззброєння українських вояків. Директорія УНР під впливом ухвал Паризької мирної конференції й захоплення українських земель іншими державами, змушена була утворити Державний центр УНР в екзилі та на довгі роки покинути рідну землю. У вигнанні провадила постійну боротьбу за відновлення втраченої Української національної держави. Результати боротьби за українську державність визначались незалежністю фінансово-економічного життя

Keywords: гривня, Державний Центр УНР, Директорія УНР, екзил, емісія, міжнародна фінансово-економічна політика, Рада Республіки, українська державність
ПРЕДСТАВНИЦТВА УРЯДУ ЗУНР У ПАРИЖІ (1919–1923)

ПРЕДСТАВНИЦТВА УРЯДУ ЗУНР У ПАРИЖІ (1919–1923)

Authors: Ганна-Меланія ТИЧКА
(0 downloads)
Abstract

Представництво ЗУНР у Парижі діяло від початку 1919 р. до березня 1923 р. Впродовж цього періоду неодноразово змінювався його особовий склад, структура та офіційна політика. У 1919 р. галицькі дипломати належали до складу Надзвичайної дипломатичної місії УНР та офіційно дотримувалися соборницьких поглядів. Водночас, дехто із них намагався вести власну політику в рамках “галицького бюро”. У грудні 1919 р. відбувся розрив між УНР та ЗУНР і галичани вийшли із соборницької делеґації, заснувавши Український національний комітет, який незабаром покинули. Від 1920 р. представники ЗУНР у Парижі виступали за визнання самостійности галицького реґіону. Водночас, дехто із них дотримувався проросійських та навіть прорадянських поглядів, що істотно впливало на характер діяльности представництва.

Keywords: дипломатія, делеґація, ЗУНР, Париж, Східна Галичина
ПОЛЬСЬКІ СЕЛЯНСЬКІ ПАРТІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1928–1931): ВІД КОНФРОНТАЦІЇ ДО ОБ’ЄДНАННЯ

ПОЛЬСЬКІ СЕЛЯНСЬКІ ПАРТІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1928–1931): ВІД КОНФРОНТАЦІЇ ДО ОБ’ЄДНАННЯ

Authors: Лев КАЛИНЯК
(0 downloads)
Abstract

Розглянуто організаційний стан реґіональних осередків чинних в Західній Україні польських селянських партій напередодні їхнього об’єднання в 1931 р. Головною причиною тривалого протистояння радикальних Польського Стронніцтва Людового “Визволєнє” (далі – ПСЛ “Визволєнє”) та Стронніцтва Хлопського (далі – СХ) з політично поміркованим Польським Стронніцтвом Людовим “Пяст” (далі – ПСЛ “Пяст”) було неоднозначне ставлення їхніх представників до методів реалізації земельної реформи. Перші пропонували безоплатно відчужувати поміщицькі латифундії на користь селян; інші – компенсувати збитки земельним власникам. На перешкоді об’єднання польського селянського руху в єдину партію – Стронніцтво Людове (далі – СЛ) – довший час стояло неоднозначне ставлення зазначених політичних таборів до встановленого у травні 1926 р. режиму санації.

Keywords: Західна Україна, польські селянські партії, міжвоєнний період, об’єднання
LAW ENFORCEMENT STRUCTURES AS A PART OF NATIONAL POLICY CONCERNING JEWISH POPULATION IN GALICIA IN INTERWAR POLAND

LAW ENFORCEMENT STRUCTURES AS A PART OF NATIONAL POLICY CONCERNING JEWISH POPULATION IN GALICIA IN INTERWAR POLAND

Authors: Ivan FEDYK
(0 downloads)
Abstract

Using the documents of police and attorney departments the author of the article tried to make general analysis of state national policy in Galicia concerning Jewish population of Poland between the two world wars and the participation of law enforcement agencies in this policy. Of all the territories of interwar Poland, Galicia had the largest Jewish population. In 1921, there were 736,000 Jews recorded there, and in the Lviv region there were 313,206 people, and in Lviv in 1921 there were 78,854 Jews, most of all from the cities of Galicia. Before the war, Jews ranked second in terms of population in this city, only being less than the Poles. The Jewish side of the national policy of the Second Polish Republic had its differences in comparison with the relations of the Polish authorities and other peoples who lived in this state. Very often, law enforcement agencies tried not only to limit some anti-Polish sides of the Jewish movement, but also to block anti-Jewish phenomena, which often occurred in this controversial society. After the war, the Jews received some positive acts from the Polish authorities. In response some of the Jewish leaders called on the Jewish population of Poland to move to neutrality, or to support the actions of the authorities. Among the intellectuals in postwar Poland was a large stratum of Jews, also they were among the large and middle bourgeoisie, bankers and financiers, who sponsored significant part of Jewish organized life, including the departure to the historical homeland of Palestine. At the same time, the Lviv Police Department of the State Police actively supervised and observed the activities of all Jewish organizations. Political and social actions of Jews were often banned, and criminal cases against their organizers were opened. As evidenced by archival documents, all Jewish political parties, national-cultural, religious communities and their leaders, in particular, were under the watchful eye of the Polish State Police. In addition, there are a lot of documents in the funds of the State Archives of Lviv Region concerning the persecution of Jews by Polish political groups and organizations. However, law enforcement agencies have often acted against such groups, protecting the Jewish population.

Keywords: Poland, Jews, police, prosecution, Galicia

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.