Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel

Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel

Basic info

 • Publisher:
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/23

Subject and more

 • LCC Subject Category: Hospitality, Leisure, Sport & Tourism, Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: english, turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2018
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '17' articles

Travel Agencies and Gastronomy Tourism: Case of Iata Member A-Class Travel Agencies

Travel Agencies and Gastronomy Tourism: Case of Iata Member A-Class Travel Agencies

Authors: Duran Cankül, İbrahim DEMİR
(0 downloads)
Abstract

This research was made in order to show to what extend IATA Member A-Class Travel Agencies, which operate in Istanbul, how benefit from the gastronomy tourism. Parallel to this aim data was collected via content analysis method from the 244 websites of the IATA member travel agencies, which are registered to TÜRSAB and operate in Istanbul, between November and December 2017. Maxqda program was used during the analysis process. In the wake of the data analysis it was detected that travel agencies do not directly organize gastronomy tours and they organize the travels related to the gastronomy tourism under culture tours. Moreover within the organized tours’ content it was observed that the most distinguished gastronomic services are ‘tasting’ and the most distinguished products are respectively “wine”, “çibörek”, “Turkish delight”, “lokum” and “meatball/köfte”.

Keywords: Gastronomy Tourism, Food Tourism, Culinary, Travel, Travel Agency.
Küresel Isınma ve Ekolojik Ayak İzinin Yiyecek ve İçecek Sektörüne Muhtemel Etkileri (The Probable Effects of Global Warming and Ecological Footprint on Food and Beverage Sector)

Küresel Isınma ve Ekolojik Ayak İzinin Yiyecek ve İçecek Sektörüne Muhtemel Etkileri (The Probable Effects of Global Warming and Ecological Footprint on Food and Beverage Sector)

Authors:
(0 downloads)
Abstract

1970’li yıllardan sonra teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemeler doğayı yok etmeye başlamıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan doğal kaynakların azalması, küresel ısınma, iklimlerin değişmesi gibi problemler son yıllarda insanoğlunun zorunlu ilgi alanları olmuştur. Çevre konusunda farkındalığın ve bilinçlenmenin artmasıyla birlikte tüketiciler; çevrenin sürdürülebilirliğini sağlayan çevre dostu ürünleri kullanmaya başlarken, tüketim alışkanlıklarını ve davranışlarını çevreye daha duyarlı olacak şekilde düzenlemek durumunda kalmışlardır. Tüketilen kaynakların üretimini sağlamak ve yaratılan atıkların absorbe edilmesi için gerekli olan biyolojik olarak verimli toprak ve su alanına ekolojik ayak izi denilmektedir. Toplumsal ve politik baskıların da artmasıyla işletmeler, çevre kirliliğini önlemek, ekolojik ayak izlerini azaltmak hedefiyle hareket etmektedir. Bu çalışmanın amacı; küresel ısınmanın, çevre sorunlarının ve ekolojik ayak izinin yiyecek ve içecek endüstrisine muhtemel etkilerini, çevreye duyarlı tüketicileri ve çevre dostu ürünleri ele alarak yiyecek ve içecek işletmelerinde ekolojik ayak izinin önemini vurgulamaktır. Bu amaçla çalışmada, çalışmanın sorunsalını oluşturan kavramların analizi yapılarak, birbirleriyle olası ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords: Ekolojik Ayak İzi, Küresel Isınma, Yiyecek-İçecek.
Investigation of The Needs of Higher Education Tourism Students for English

Investigation of The Needs of Higher Education Tourism Students for English

Authors: Davut Uysal, Saadet Pınar Temizkan, Nazmi Taslacı
(0 downloads)
Abstract

This research intended to carry out a needs analysis for English language at higher education tourism students in Turkey. Therefore, a questionnaire was developed, and then its validity was confirmed. The participants of this research were 393 tourism students from 26 universities in Turkey. The data gathered through the developed questionnaire were submitted for a descriptive analysis. The results revealed the following findings; a- the English language education presented at tourism related departments is not satisfactory, b- the English text books chosen in line with the principles of general English language education do not satisfy the tourism students’ needs c- tourism students are not adequately trained about their language needs regarding their future career d- English language classes should be re-evaluated and redesigned with regards to content and teaching methods for more fruitful learning, elistening and speaking skills in English courses should be given more importance, f- course contents should be re-designed under the principles of English for Specific Purposes. It is hoped that the findings of this study will contribute to new EFL curriculum designs, text book developments to facilitate English teaching and learning at Tourism departments at higher education institutions in Turkey.

Keywords: Needs analysis, Tourism students, ESP
Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Sosyal Medya Kullanımı (Food and Beverage Business and Social Media Usage)
Pages 29-37

Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Sosyal Medya Kullanımı (Food and Beverage Business and Social Media Usage) Pages 29-37

Authors: Duran Cankül, Merve Metin, Damla Özvatan
(0 downloads)
Abstract

This study aims to investigate the usage utilization of social media applications for food and beverage facilities operating in Eskişehir. Owners or managers of tourism operation licensed 28 food and beverage facilities’ have been answered the questionnaire forms prepared in line with this purpose. Since the pooled data has been analysed using descriptive statistics, cause effect relationship examination, hypothesis and correlational relationship analysis couldn’t been made. Frequency analysis and weighted average calculation have been made in data evaluation process. The findings reveal that food and beverage firms use social media tools actively, take the advantages of social media tools to operate advertisement and marketing activities, communicate faster, easier, cheaper and more efficient with their target market customers by means of social media. In addition, it has been found that food and beverage firms return faster to customer requests by the interactivity of virtual environment.

Keywords: Food and Beverage Facilities, Social Media, Internet, Technology
Service Quality, Destination Image and Revisit Intention Relationships at Thermal Tourism Businesses

Service Quality, Destination Image and Revisit Intention Relationships at Thermal Tourism Businesses

Authors: Beybala Timur
(0 downloads)
Abstract

Interest for health tourism and its subcategories is rapidly groving througout the world. Thermal tourism take its share from this interest too. Individuals who seek to gain their health back or to preserve their current health condition attend to thermal tourism activities with an increasing demand. This growing demand encourages the businesses to improve themselves in terms of competitiveness. However, when it is the matter of health, thermal tourists’ needs and demands from the destinations and businesses they have been are much more different then mass tourists’ demands and needs. Thus, it is crucial to have knowledge about thermal tourists’ expectations and service quality perceptions for the owners or the managers of the businesses who consider to enter to the market or who desire to increase their market share. In this context, this study aims to determine the thermal tourist’s service quality, destination image perceptions and their relationship with revisit intention. In addition, this study aims to determine destination image’s mediating role in service quality and revisit intention. In order to achieve the these aims, related literature is reviewed and data is gathered from the thermal hotels in Balcova and Gonen regions. A total of 343 tourists participated to study. Data is analysed through ANOVA, T test, correlation and regression analysis. Findings show that there are significant relationships between service quality, destination image perceptions and revisit intentions of thermal tourists. Also results revealed that destination image has a mediating effect on service quality and revisit intention relationship.

Keywords: Thermal Tourism, Service Quality, Destination Image, Revisit Intention.
Türkiye’de Sürdülebilir Kalkınma ve Turizm (Sustainable Development and Tourism in Turkey)

Türkiye’de Sürdülebilir Kalkınma ve Turizm (Sustainable Development and Tourism in Turkey)

Authors: Yasin Oğuz, Cüneyt Tokmak
(0 downloads)
Abstract

Bu araştırmada, sürdürülebilir kalkınma ve turizm arasındaki ilişki ekonometrik analizler aracılığıyla incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, 1990 – 2015 yılları arası dönemde turizmin göstergesi olarak turizm gelirleri verileri, sürdürülebilir kalkınmanın göstergesi olarak ise insani gelişme endeksi (hdi) değerleri toplanmış ve veri seti oluşturulmuştur. Araştırmada öncelikle zaman serilerinin durağanlıkları sınanmıştır. Aynı derecede durağan olduğu tespit edilen verilere Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmış ancak eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Analizin devamında, seriler arasındaki kısa dönem neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi amacıyla VAR modeli kurularak Granger Nedensellik Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir.

Keywords: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Turizm ve Türkiye.
Food and Beverage Education and Scholars’ in Turkey

Food and Beverage Education and Scholars’ in Turkey

Authors: Rahman Temizkan, Duran Cankül, M. Çağatay Kızıltaş
(0 downloads)
Abstract

In Turkey, gastronomy education is provided under the moniker of Culinary Education in Preparatory programs and also under the moniker of kitchen arts as well as food and beverage management in undergraduate programs. The possibility of the education and the graduates being of high quality relies on the existence of academicians who have been trained in this field and who have educated and developed their skills on a personal level. Therefore, this study intends on reflecting on the status of the academic personnel who are currently working in the institutions which provide education about Food and Beverage on a Graduate Degree level. In this regard, resumes of 369 academic personnel, who have been providing educational services about Food and Beverage in all of Turkey’s leading universities, faculties, higher education institutions and occupational higher learning schools on Preparatory and undergraduate levels have been obtained. The data regarding the academic personnel’ curriculum vitae have been accessed in December of 2017. The data were analyzed through the content analysis method. The obtained results demonstrate that shocking realities regarding the status of the academicians working in higher education currently employed in schools offering higher learning programs. When looking at the undergraduate education of such academicians working in these departments, it is seen that only 5.4% of such individuals have graduated from programs about Food and Beverage (Gastronomy and Kitchen Arts, Food and Beverage Management, Culinary Education, etc.). On the undergraduate and doctorate levels, this ratio is even lower and the situation is quite intriguing. In addition, according to the Pearson Chi-Square Test, the gender, administrative roles and earned titles of such academicians also show significant differences.

Keywords: Culinary Education, Food and Beverage, Gastronomy Education, Higher Education in Tourism, Scholars
Medikal Turizmde Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz (An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism)

Medikal Turizmde Medikal Seyahat Planlayıcılarının Web Siteleri Üzerine Bir Analiz (An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism)

Authors: Saadet Pınar Temizkan, Seher Konak
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı Dünya’da ve ülkemizde hızla gelişmekte olan sağlık turizminin bir alt dalı olan medikal turizmde, aracı kurum olarak faaliyet gösteren medikal seyahat planlayıcılarının web sitelerinin incelenmesidir. Dünya genelinde internet üzerinden yapılan aramaların %4,5’i sağlık ile ilgilidir. Ayrıca, medikal turizmde hastaların ilk buluşma noktası aracılardır. Bu aracı kurumların web sitelerinin incelenmesi medikal turizmde aracıların rolünü anlamak ve medikal turizmde seyahat planlayıcılarının web sitelerini inceleyen az sayıda çalışmadan biri olması bakımından önemlidir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak, medikal seyahat planlayıcılarının web siteleri incelenmiştir. Söz konusu web sitelerinin içerikleri 7 boyut ve 43 ifadeden oluşan bir ölçek ile analiz edilmiştir. Ölçek, kurum bilgileri, hedef grup/paydaş bilgisi, sağlık bilgisi, ürün/hizmet bilgisi, güncellik ve bilgilendirme, kolaylaştırıcı işlemler ve finansal bilgileri içermektedir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, medikal hastaların memnuniyetlerine önem verildiği, hizmetler konusunda detaylı bilgiler sunulduğu ve medikal planlayıcıların bir seyahat acentası gibi çalıştığı görülmektedir. Web sitelerinin özellikleri arasında otelde konaklama ve paket fiyat seçenekleri ön plana çıkmakta, turizmin ve tıbbi hizmetin bir arada sunulduğu görülmektedir.

Keywords: Medikal turizm, web sitesi içeriği, medikal seyahat planlayıcıları, sağlık turizmi
Türkiye’deki Turizm Lisans Programlarının Staj Yönetmeliklerinin İçerik Analizi (Content Analysis of Internship Regulations of Tourism Bachelor’s Degree in Turkey)

Türkiye’deki Turizm Lisans Programlarının Staj Yönetmeliklerinin İçerik Analizi (Content Analysis of Internship Regulations of Tourism Bachelor’s Degree in Turkey)

Authors: Rahman Temizkan, Özlem Pekşen Arı
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de turizm lisans eğitimi veren üniversitelerin uygulamış oldukları staj politikalarının incelenmesi, benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi ve turizm sektörüne uygun önerilerin sunulmasıdır. Bu araştırma için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Türkiye’de 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul eden ve ÖSYM tercih klavuzunda yer alan 26 vakıf, 52 devlet üniversitesi olmak üzere toplamda 78 üniversitenin staj yönetmeliği incelenmiştir. Yönetmelikler üniversitenin türü (devlet/ vakıf), fakülte adı, program adı, staj zorunluluğunun olup olmaması, staj muafiyetinin olup olması, staj dönemi, staj süresi, staj yerleri ve varsa özel açıklamalar başlıklarında incelenmiştir. Araştırma sonucunda, staj sürelerinin 30 ila 150 gün aralığında değiştiği, üniversitenin türüne ve programın bulunduğu fakülteye göre göre staj yönetmeliklerinin farklılıklar gösterdiği, bazı üniversitelerde zorunlu staj yerine gönüllü staj kavramının olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablo halinde sunulmuş ve ilgili literatür incelemesi ile beraber konuya ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords: Turizm, Staj Yönetmelikleri, Staj Önerileri
Türk ve Akdeniz Yemeklerinde Sirke Kullanımı (Use of Vınegar in Turkısh and Medıterranean Food)

Türk ve Akdeniz Yemeklerinde Sirke Kullanımı (Use of Vınegar in Turkısh and Medıterranean Food)

Authors: Eren Altunbağ, Ebru Zencir
(0 downloads)
Abstract

Sirke, tarihi çok eskiye dayanan bir gıda olarak bilinmektedir. Hemen hemen her evde kullanılan bu ürünün hangi yemeklerde kullanıldığına ilişkin bilgilere ise en çok yemek tarifi kitaplarında rastlanmaktadır. Ancak bu kadar çok bilinen ve yaygın bir kullanım alanı olan sirkenin bilimsel anlamda ne ölçüde ele alındığı tam olarak bilinmemektedir. Bu noktadan hareketle araştırmada öncelikle sirkenin tarihi anlatılmış, daha sonra ise alanyazın taraması gerçekleştirilerek konu ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda alanyazında sirkenin mutfaklarda kullanımına ilişkin bir boşluk olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bu araştırmada sirkenin mutfaklarda kullanım düzeyi hakkında fikir sahibi olunması amaçlanmıştır. Ancak bütün ülkelerin yemek tarifi kitaplarına ulaşılamayacağı için araştırma Türk mutfak kültürüne yakınlığıyla bilinen Akdeniz yemeklerinin, Türk yemekleriyle kıyaslanması amacı ile Akdeniz ülkeleri yemekleri ve Türk yemekleri olarak sınırlandırılmıştır. İncelenmeye değer kapsamlı yemek tarifi kitaplarının belirlenmesi için uzman görüşü alınmış, böylece Akdeniz ve Türk mutfak kültüründeki yemek reçetelerinin bulunduğu iki yemek tarifi kitabı seçilmiştir. İçerik analizi uygulanan verilere bulgular ve sonuç bölümünde yer verilmiştir. Sonuç olarak Türk mutfak kültüründe önemli bir yeri olan sirkenin aslında Akdeniz yemeklerinde daha fazla kullanıldığı anlaşılmıştır.

Keywords: Sirke, Akdeniz yemekleri, Türk yemekleri
BIBLIOMETRIC PROFILE OF MYSTERY SHOPPING LITERATURE FROM 1997 TO 2018

BIBLIOMETRIC PROFILE OF MYSTERY SHOPPING LITERATURE FROM 1997 TO 2018

Authors: Burhan Kılıç, Emrah Yıldız
(0 downloads)
Abstract

In this study, it is aimed to classify the published academic studies on mystery shopping based on their various characteristics and to determine on which areas these studies concentrate. The study is also important in terms of identifying in which areas mystery shoppers are used and developing their employability in different areas on the basis of the studies in the literature. Within the scope of the study; book chapters, published scientific articles, master’s theses and doctoral dissertations in the literature were examined and 74 printed or online-published studies between 1997 and 2018 were accessed. In order to determine their bibliometric profile, the studies were categorized on the basis of years, publication types, research areas, subjects, sample sizes, countries and the number of authors. The results show that the majority of the studies in the literature are scientific articles and written by two or more researchers. Furthermore, subject of service quality has been frequently discussed in the scope of studies carried out widely in the areas of tourism, health and retailing.

Keywords: Mystery Shopping, Bibliometrics, Content Analysis
GASTRONOMİNİN MÜSTAKİL BİR TURİZM ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIMINA İLİŞKİN YEREL PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ: HATAY ÖRNEĞİ (LOCAL STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS ON THE USE OF GASTRONOMY AS A DETACHED TOURISM PRODUCT: CASE OF HATAY)

GASTRONOMİNİN MÜSTAKİL BİR TURİZM ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIMINA İLİŞKİN YEREL PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ: HATAY ÖRNEĞİ (LOCAL STAKEHOLDERS’ PERCEPTIONS ON THE USE OF GASTRONOMY AS A DETACHED TOURISM PRODUCT: CASE OF HATAY)

Authors: Salih Zeki Şahin, Cevat Tosun
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı; gastronominin, destinasyonların sunduğu deniz-kum-güneş, doğal güzellikler, tarihi eserler ve diğer somut kültürel varlıklar gibi klasik turizm ürünleri dışında; gerek mevcut turizm ürünlerinin güçlü bir tamamlayıcısı olarak gerekse de rekabet edilebilirliğini artıracak müstakil bir turizm ürünü olarak değerlendirilmesi ve bir çekim unsuru olarak destinasyonlarda turizm ürünü çeşitlendirilmesi plan ve uygulamalarına alınması gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, örneklem olarak Hatay ili seçilmiş ve yerel turizm paydaşlarının destinasyonun gastronomisine ilişkin algı, görüş ve değerlendirmelerinin neler olduğuna ilişkin mülakatlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Kasti (kararsal) yöntem ile seçilen turizm sektörü paydaşları ile yapılandırılmış mülakat formu ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Destinasyonun henüz gastronomisi ile ön plana çıkmadığı ancak bu konuda büyük potansiyel taşıdığı, yapılacak geniş kapsamlı, etkin ve nitelikli planlamalar ile yakın bir gelecekte gastronominin müstakil bir turizm ürünü olarak destinasyonda çeşitlendirilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır

Keywords: Gastronomi, Turizm Ürünü, Yerel Paydaşlar, Hatay
ANALYSIS OF PHD DISSERTATIONS IN TOURISM (2014-2018)

ANALYSIS OF PHD DISSERTATIONS IN TOURISM (2014-2018)

Authors: Simge Şalvarcı, Fatmanur Kübra Aylan
(0 downloads)
Abstract

The aim of this study is to examine and categorize the dissertations made in higher education institutions in Turkey. In the study, doctoral dissertations in all fields of tourism topics in Electronic Thesis Bank are examined. Accordingly, a total of 52 doctoral dissertations were found in the Thesis center between 2014-2018 in the Department of Tourism Management, open to access. The theses were divided into groups according to their fields and then their situation in the literature was examined. In the first stage of the analysis, doctoral dissertations about tourism were classified according to their fields, subjects and participants. In the next step, the dissertations were evaluated with content analyzes. It is determined that doctoral dissertations are made in six different fields related to tourism and most doctoral dissertation is written about management and organization.

Keywords: Tourism, YÖK Electronic Dissertation Bank, Doctoral Dissertations, MAXQDA.
TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK İŞ ETİĞİ TUTUMLARI (TOURISM UNDERGRADUATE STUDENTS’ ATTITUDES OF BUSINESS ETHICS FOR TOURISM SECTOR)

TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK İŞ ETİĞİ TUTUMLARI (TOURISM UNDERGRADUATE STUDENTS’ ATTITUDES OF BUSINESS ETHICS FOR TOURISM SECTOR)

Authors: Serpil Kaya
(0 downloads)
Abstract

Turizm sektöründe kalifiye iş gören ve turizm mezunu işletme yöneticilerinin olması gerektiği birçok çalışmada yinelenmektedir. Fakat birçok işletme turizm mezunu personellerini elde tutma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle işletmelerin çalışanlarının işletme ile ilgili tutumlarını, davranışlarını değerlendirmeleri ve anlamaları gerekmektedir. Bu noktada iş etiği önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışma iş etiği kavramının önemine değinmek ve turizm lisans öğrencilerinin turizm sektörüne yönelik iş etiği tutumlarını belirlemek, bu tutumların demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerine yönetici gözünden iş etiği tutumu anketi yöneltilmiştir. Öğrencilerin kendilerini yönetici yerine koyarak bu anketi iş etiği açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışmada 274 öğrenci üzerinden kullanılabilir anket elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyleri ile iş etiği tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat lise türü, sektör deneyimi, kariyer, iş etiği kavramını duyma, etik ve ahlak konularında ders alma ile ilgili demografik özelliklerine göre iş etiği tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords: Turizm, İş Etiği, Turizm Öğrencisi
LACK OF DESTINATION PLANNING, ITS COSTS AND FINANCIAL EFFECTS ON BUSINESS & DESTINATIONS: A DESTINATION DOWNWARD SPIRAL OR BEAST

LACK OF DESTINATION PLANNING, ITS COSTS AND FINANCIAL EFFECTS ON BUSINESS & DESTINATIONS: A DESTINATION DOWNWARD SPIRAL OR BEAST

Authors: Ali Erbaş
(0 downloads)
Abstract

Destination is a geographical location which the tourists go to stay, that houses all the services and infrastructure for such a purpose. Individuals carry out activities of tourism by displacement, relocation and visits to preferred destinations. Therefore, destinations are one of the most fundamental and key elements of the tourism system. However, when destinations of such fundamental importance are not planned in the necessary manner, the respective tourism sector cannot reach its intended and deserved position and status of sustainability. Various analyses and comments are being made regarding destinations. Among these, the Geographer Butler’s ideas hold an important position and relevance. Butler has spoken of a predefined and specified lifecycle for the destination by comparing it to a product and the evolutionary steps it encounters during its stay on the shelves. Whereas, not every destination is like the others and some of them might have a special status. Due to this reason, destinations are supposed to have eternal lifecycles. This article aims at revealing that it is not possible for a destination to die off as claimed by Butler but rather that destinations might default when they are not properly planned. In this regard, it can be stated that destinations can be sustained eternally if they are planned in a continuous manner.

Keywords: Destination Planning, Cost Control, Destination Beast.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.