SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Basic info

 • Publisher: Ozan YILMAZ, MSc
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/23

Subject and more

 • LCC Subject Category: Sport Sciences, Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
 • Publisher's keywords: journal
 • Language of fulltext: english, turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2016
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '5' articles

YAKIN AÇIK ALAN REKREASYON AKTİVİTELERİNİN İYİ OLMA HALİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, YENİLENME DENEYİMİ, YAŞAM DOYUMU VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

YAKIN AÇIK ALAN REKREASYON AKTİVİTELERİNİN İYİ OLMA HALİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, YENİLENME DENEYİMİ, YAŞAM DOYUMU VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Authors: Zehra SALTIK, Doç. Dr. Orhan AKOVA
(0 downloads)
Abstract

Amaç: Bu çalışmada, yakın açık rekreasyon alanları (doğal alanlar) üzerinde durulmuş, ilgili alanlarda geçirilen vakit ile iyi olma hali, psikolojik dayanıklılık, yenilenme deneyimi, yaşam doyumu ve iş tatmini kavramları arasındaki ilişki ve etkileşim istatistiksel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yöntem: Araştırma için, 2018 yılı Mart-Haziran aylarında, İstanbul’un Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilçelerinde ikamet eden ve çalışan 103’ü kadın, 243’ü erkek olmak üzere toplam 346 kişiye (beyaz yakalı) anket uygulanmıştır. Araştırmada, yakın açık rekreasyon alanlarına yönelik mekânsal ölçek, iyi olma hali, psikolojik dayanıklılık, yenilenme deneyimi, yaşam doyum ve iş tatmini ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi, SPSS 22.0 programında yapılmıştır. Frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Anlam düzeyi p<0.05 alınmıştır. Bulgular: İlgili doğal alanlarda geçirilen vakit açısından bakıldığında, katılımcıların az vakit geçirdikleri ve daha çok yürüyüş yapmak, çocuklarla vakit geçirmek ve piknik yapmak gibi amaçlarla bu alanları ziyaret ettikleri görülmüştür. Diğer taraftan, ilgili alanlara gerçekleştirilen ziyaretlerin, bağımlı değişkenler ile arasında oldukça zayıf bir ilişki bulunmuş ya da herhangi bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: Araştırmanın sonucunda, katılımcıların ilgili doğal alanlarda geçirdikleri vakit ile iyi olma halleri arasında ilişki katsayısı oldukça düşük bulunmuştur. Ayrıca, yakın açık alanlara yapılan ziyaret ile diğer bağımlı değişkenlere ait bazı boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ve etkileşim ortaya çıkmamıştır (p>0.05). Anahtar Kelimeler: Yakın açık alan rekreasyon, olma hali, psikolojik dayanıklılık, yaşam doyum, yenilenme deneyimi, iş tatmini.

Keywords: Yakın açık alan rekreasyon, olma hali, psikolojik dayanıklılık, yaşam doyum, yenilenme deneyimi, iş tatmini.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN SPORTİF ALIŞKANLIK VE REKREASYON HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN SPORTİF ALIŞKANLIK VE REKREASYON HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Authors: Tugay ATASEVER, Enis ÇOLAK
(0 downloads)
Abstract

Amaç: Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde görev yapan akademik personellerinin sportif alışkanlık ve rekreasyon hakkında görüşleri ve beklentilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grubunu, Kocaeli Üniversitesinde görev yapan 200 (103 kadın- 97 erkek) akademik personel oluşturmaktadır. Araştırmada, Osman İç (2004) tarafından geliştirilen sportif rekreasyon alışkanlıkları ile rekreasyonla ilgili görüş ve beklentilerini değerlendiren ölçek veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma uygulaması, gönüllülük ilkesine uygun olarak ve yüz yüze olarak uygulandı. Verilerin analizi SPSS 25.0 paket programında yapılmıştır. Normallik testi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskall-Wallis H Testi kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri ,763 olarak bulunmuştur. Analizde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların sportif rekreasyon aktivitelerine katılım amaçlarından sosyal çevre ve arkadaş sorusuna %40 olarak sosyal çevre edinmek için bu sebeple katıldıkları görülmektedir. Akademik personelin yüksek oranda ki kısmı %46,5 aktif rekreatif faaliyetlerine çeşitli sportif aktivitelere katılmadığını göstermektedir. En sevilen spor aktivitelerin de katılımcıların %42,5’ i takım sporlarını tercih etmişlerdir. Sevilmeyen spor aktivitelerin de katılımcılar %38,5’ i bireysel sporları tercih ettikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş, fakülte ve unvan değişkenlerine göre sportif alışkanlık ve rekreasyon hakkında görüş ve beklentilerinde istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak araştırmaya katılan akademisyenlerin sportif alışkanlıklarının olduğunu fakat sportif alışkanlıklarla rekreatif aktiviteleri farklı değerlendirdiklerini, üniversitenin bünyesinde bulunan sportif rekreasyon alanları hiç kullanmadıklarını, katılımcıların cinsiyet, yaş, fakülte ve unvan değişkenlerine göre sportif alışkanlık ve rekreasyon hakkında görüş ve beklentilerinde istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür.

Keywords: Spor, sportif alışkanlık, rekreasyon, üniversite, akademik personel
ORDU İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TESTLERİNE GÖRE SPORTİF YETENEK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ORDU İLİNDE ÖĞRENİM GÖREN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TESTLERİNE GÖRE SPORTİF YETENEK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Authors: Hasan SÖZEN, Erdal ARI, Ercüment ERDOĞAN, Burkay CEVAHİRCİOĞLU
(0 downloads)
Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spora uygunluğu tespit edilen ilköğretim çağındaki çocukların spora özgü yetenek düzeylerine göre spor branşlarına yönlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya veli onayı alınmış ve somatotip yapısı spora uygun öğrenciler dahil edilmiş ve çalışmaya 9-11 yaş aralığında 372 kız (Yaş: 9,54±0,54 yıl, vücut ağırlığı: 30,52±5,43 kg., boy uzunluğu: 1,36±0,08 m.), 385 erkek (Yaş: 9,75±0,56 yıl, vücut ağırlığı: 31,48±5,30 kg., boy uzunluğu: 1,35±0,06 m.) olmak üzere toplam 757 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak; kişisel bilgiler formu, antropometrik ölçümler, dikey sıçrama testi, durarak uzun atlama testi, 20 metre sürat koşusu testi, oturarak sağlık topu fırlatma testleri kullanılmış ve öğrencilerin bu testler ile fiziksel ve motorik özellikleri belirlenmiştir. Bulgular Kızların ve erkeklerin beden kitle indeksi değerleri 23,65±1,87 kg/m2, 27,71±1,95 kg/m2, dikey sıçrama değerleri 0,42±0,06 m., 0,50±0,07 m., durarak uzun atlama değerleri 1,70±0,15 m., 1,85±0,26 m., 20 m sürat değerleri 6,02±0,42 sn., 5,65±0,36 sn., oturarak sağlık topu fırlatma değerleri 5,10±5,30 m., 5,90±5,10 m., anaerobik güç değerleri 51,56±6,58 kg-m/sn., 56,45±7,02 kg-m/sn. olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmanın sonucunda, kız ve erkek öğrencilerin somatotip değerleri belirlenmiş ve bu verilerin spor branşlarında başarının yakalanması amacıyla gelecekte uygulanacak çalışmalara ışık tutması sağlanmıştır.

Keywords: sportif yetenek, sportif testler, ilköğretim öğrencileri.
SPOR MERKEZİ ÇALIŞANLARININ YÖNETİCİ LİDERLİK TARZI İLE İLGİLİ ALGILARININ ARAŞTIRILMASI

SPOR MERKEZİ ÇALIŞANLARININ YÖNETİCİ LİDERLİK TARZI İLE İLGİLİ ALGILARININ ARAŞTIRILMASI

Authors: Hakan Gözcü, Sevda ÇİFTÇİ, Aleyna Koç
(0 downloads)
Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı spor merkezlerinde aktif olarak çalışan bireylerin çalıştıkları kurumda görev yapan yöneticilerinin liderlik tarzları ile ilgili algılarını incelemeye yöneliktir. Yöntem: Çalışmaya İstanbul ilinde faaliyet gösteren 26 farklı spor merkezinde çalışan 100 kişi (erkek n=46, kadın=54) gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak liderin davranış şekillerini ölçmek için Bass-Avolio tarafından beşli likert şeklinde hazırlanmış olan “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği”uzun formu kullanılmıştır.Araştırmada değişkenlere ait verilerin normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda etkileşimci liderlik boyutunda Cronbach Alfa değeri 0.81; dönüşümcü liderlik boyutunda Cronbach Alfa değeri 0.89; serbest bırakıcı liderlik boyutunda Cronbach Alfa değeri 0.72; çaba ve motivasyon boyutunda Cronbach Alfa değeri 0.84; ölçeğin toplamda Cronbach Alfa değeri ise 0.94 olarak bulunmuştur. Sonuç: Liderlik tarzı boyutları; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, toplam çalışma süresi ve spor merkezlerindeki toplam çalışma süresi değişkenleri açısından incelenmiştir. Cinsiyet, yaş, toplam çalışma süresi ve spor merkezindeki çalışma süresi değişkenlerine göre etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, serbest bırakıcı liderlik ve çaba ve motivasyon boyutlarında farklılıklar bulunamamıştır. Eğitim durumuna göre tüm liderlik boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Medeni duruma göre serbest bırakıcı liderlik boyutu dışında diğer liderlik boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05).

Keywords: Lider, Spor Merkezi, Çalışan
SPOR FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN REKREAKTİF FAALİYETLERE KARŞI İLGİ VE MUTLULUK DÜZEYLERİ: SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SPOR FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN REKREAKTİF FAALİYETLERE KARŞI İLGİ VE MUTLULUK DÜZEYLERİ: SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Authors: Ercan KARAÇAR
(0 downloads)
Abstract

Çalışma Sinop Üniversitesi Spor Fakültesinde okuyan öğrencilerin rekreatif faaliyetlere karşı ilgilerini ve mutluluk düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu anket Sinop üniversitesindeki Spor Fakültesindeki 135 öğrenciden 35’i ile yapılmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre spor yapan bireylerin çoğunluğu yaptıkları spordan verim aldıklarını belirtmişlerdir. Sinop Üniversitesi Spor Fakültesi öğrencileri baz alınarak spor yapan kişilerin mutluluk düzeylerinin ve sosyal hayatlarında motivasyonlarının yüksek olduğu görülmüştür. Kişilerin spora olan eğilimleri küçük yaştan itibaren süregeldiği ortaya konmuştur. Kişiler yer yer monotonluktan kurtulmak yer yerse hayatlarını düzene sokmak ve dış görünüşlerini değiştirmek adına spor yapıyorlardır. Ancak Sinop Üniversitesi Spor Fakültesi bölümü öğrencileri üniversitenin sportif faaliyet yetersizliğinden dolayı bu etkinliklerini sürdürememektedirler. Yapılan araştırmada öğrencilerin bölümlerinin açılışlarının yakın tarihli olduğunu belirterek eksikliklerinin fazla olduğunu belirtmişlerdir. Belirtilen sebepler sadece üniversiteyle sınırlı kalmamakla birlikte Sinop ilinin yetersizliğini kapsamaktadır. Sinop ili ve Sinop Üniversitesi yetersizlikleri göz önünde bulundurarak yatırım ve çeşitlilik için çalışmalarını artırmalıdır. Anahtar Kelimeler: Spor, Rekreasyon, Mutluluk, Sinop.

Keywords: Spor, Rekreasyon, Mutluluk, Sinop.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.