Інноватика у вихованні

Інноватика у вихованні

Basic info

 • Publisher: VPM-ПОЛІГРАФ
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/23

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: english, polish, ukrainian
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2015
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '241' articles

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

The article deals with the features and regularities of the moral development of the personality in childhood. The role of internal and external determinants of moral development of personality is considered. It was found out that the child's  bility to moral self-regulation of his behavior is formed under the influence of the environment, each element of which can have a different effect on the child and is determined by the peculiarities of the mental life of a person at various stages of its development. It is stated that the development of the moral consciousness of the socially predetermined process of its main driving force is the interaction of the child with the environment, social environment. Among the conditions for the successful development of the person's decisive role belongs to education which is one of the means of management of the child’s social activity. It is established that an important feature of moral development in childhood is the gradual differentiation of moral concepts in relation to adults and peers, which leads to differences in the nature of the formation of both moral judgments and moral behavior of the child. It is proved that the basic condition for the moral development of the child is a specially organized educational system of educational influences, and one of the obligatory conditions for the formation of a moral person is the principle of the unity of the word and the work, as well as the inclusion of the mechanisms of self-education. It is noted that it is impossible to study the morality of children only by assigning them certain knowledge (rules, norms, requirements), since moral consciousness is formed only in the process of passing through real life situations and circumstances. That is, the child must be able to understand his actions, compare them with the rule, evaluate their actions and change their actions in accordance with the norm. 

Keywords: personality, moral development, moral norms, moral consciousness, moral self-awareness, moral self-esteem, moral education, moral upbringing.
ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ:

ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ:

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті обґрунтовано доцільність упровадження інтегрованих курсів у систему вищої освіти, зокрема курсу «Основи природничо-математичних наук з методикою» в практику підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Висвітлено підходи до побудови інтегрованого курсу – визначення його мети, завдань, структури. Представлено систему загальних та фахових компетенцій, що можуть бути сформовані у студентів за результатами його вивчення.

Keywords: інтеграція, інтегрований курс, дошкільна освіта, синкретизм, інтегратор.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті представлено аналіз модернізації професійної підготовки педагогів дошкільної освіти відповідно до європейських тенденцій розвитку педагогічної освіти. Виокремлено пріоритетні аспекти професійної підготовки фахівців дошкільної галузі та проведено аналітичне співставлення виокремлених особливостей з європейськими концептами педагогічної освіти. Модернізацію професійної підготовки педагогів дошкільної освіти проаналізовано в  контексті освітньої політики, адміністративних та управлінських аспектів, структурних та процесуальних трансформацій педагогічної освіти. Визначено, що на сучасному етапі модернізація професійної підготовки фахівців цієї галузі визначається комплексом концептуальних, структурних, змістових та методичних змін: запровадженням акмеологічного, компетентнісного, аксіологічного підходів, перманентною актуалізацією гуманістичних тенденцій, активним застосуванням практико орієнтованого навчання та навчання на дослідницькій основі. Встановлено, що європейські тенденції модернізації професійної підготовки педагогів дошкільної освіти відбуваються на контекстуальному, структурному, функціональному та процесуальному рівнях.

Keywords: модернізація, професійна підготовка, педагоги дошкільної освіти, європейські тенденції педагогічної освіти.
МЕХАНІЗМ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО МОВЛЕННЄВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

МЕХАНІЗМ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО МОВЛЕННЄВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті розкрито проблема механізму практичної реалізації створення полікультурного мовленнєвого середовища в закладі дошкільної освіти. Доведено, що діти дошкільного віку, які виховуються в єдиному соціальному середовищі, хоч і не мають яскраво виражених національних особливостей, проте перебувають у полікультурному середовищі. Полікультурність розглянуто як здатність педагога навчати дитину дошкільного віку позитивного сприйняття різноманіття культур, здатність створити умови для формування толерантності, національної свідомості, патріотизму, інтеркультурної комунікації особистості, можливості розвивати різноманітні культурні практики. Охарактеризовано види і форми культурних практик. З’ясовано, що стрижневою (вертикальною) ідеєю механізму реалізації створення полікультурного мовленнєвого середовища є трансформація дитиною цінностей світу,мовленнєвої культури, соціуму в особистісний внутрішній світ цінностей, а базовою (горизонтальною) ідеєю – середовище, окреслено шляхи засвоєння дитиною означених цінностей.Зосереджено увагу на тому, що процесуальний аспект створення полікультурного мовленнєвого середовища має два боки: перцептивний та інтерактивний. Розглянуто структуру полікультурного мовленнєвого середовища в закладі дошкільної освіти як багатокомпонентну систему. Зазначено, що практична реалізація створення полікультурного мовленнєвого середовища в умовах ЗДО і родини передбачає побудову такого середовища у двох напрямах: предметно-мовленнєвому; мовленнєво-просторовому та з’ясовано вимоги до них.Зроблено висновок про те, що розвивальний ефект полікультурного мовленнєвого середовища залежить не стільки від умов, скільки від характеру мовленнєвого спілкування дорослого та дитини, а також від освітніх ситуацій із полікультурним навантаженням, способів, завдань, які сприятимуть та стимулюватимуть мовленнєвий розвиток, активність і самостійність дитини дошкільного віку.

Keywords: механізм, полікультурне мовленнєве середовище, предметно-мовленнєвий напрям; мовленнєво-просторовий напрям, культурні практики.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті автори аналізують генезис поняття «педагогічна технологія» в історії педагогічної думки. Доведено, що в сучасному закладі дошкільної освіти педагогічна технологія є системоутворюючим чинником освітнього процесу, забезпечує його цілісність, послідовність і планомірність. Визначено алгоритм реалізації педагогічної технології. Актуалізовано методологічні критерії застосування педагогічних технологій: концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності. Окреслено засади, яким має відповідати педагогічна технологія, що застосовується в освіті дітей дошкільного віку: гуманістична (за філософською основою), загальнопедагогічна (за рівнем реалізації), соціогенна, особистісно орієнтована, асоціативно-рефлекторна, орієнтована на саморозвиток, адаптована до групового та індивідуального застосування.

Keywords: педагогічна технологія, заклад дошкільної освіти, засади застосування педагогічної технології, особистість дитини дошкільного віку.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті окреслено процес підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної діяльності як упорядкованої множини взаємопов’язаних елементів (мети, методологічних підходів, компонентів, етапів реалізації, критеріїв та результату), що являє собою науково-методичну систему. Обґрунтовано принципи означеної науково-методичної системи: єдності змістового та процесуального компонентів навчання (інтегративності); спрямованостіінновацій у дошкільній освіті на потреби сучасного суспільства (ключові компетенції дитини); відповідності інновацій віковим особливостям дітей; соціального партнерства.  

Keywords: професійна підготовка, науково-методична система, майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів, готовність до інноваційної діяльності.
ТЕХНОЛОГІЯ СПІЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ВИХОВАТЕЛІВ І БАТЬКІВ НА ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ТЕХНОЛОГІЯ СПІЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ВИХОВАТЕЛІВ І БАТЬКІВ НА ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті обґрунтовано актуальність проблеми виховання гуманної поведінки в дітей дошкільного віку в умовах сьогодення. Закцентовано увага на необхідності взаємодії вихователів закладів дошкільної освіти та батьків у вихованні дітей. Запропоновано технологію спільного педагогічного впливу вихователів і батьків на виховання гуманної поведінки старших дошкільників, основою якої є взаємозв’язок знань і уявлень; які діти отримують у процесі занять та у повсякденному житті. Зміст технології подано у вигляді тематичного блоку «Із вихователем, татом і мамою всі діти зростають гуманними», який окреслює виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку через ставлення до себе, людей, природного та соціального довкілля; узгодженість з батьками в застосуванні методів та засобів педагогічного впливу на дітей; використання індивідуального підходу у виховному процесі. Передбачено самостійну роботу кожного виховного інституту, а також спільні заходи закладу дошкільної освіти і сім’ї відповідно до рівнів вихованості гуманної поведінки в дітей, особливостей сімей, можливості спільної участі дітей та дорослих.

Keywords: технологія, виховання, гуманна поведінка, вихователь, заклад дошкільної освіти, батьки, діти старшого дошкільного віку.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті подано результати дослідження проблеми підготовки майбутніх вихователів до формування у дошкільників ціннісного ставлення до праці. В основі дослідження лежить компетентнісний підхід до підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти. Автор аналізує зміст професійної підготовки вихователя та доводить, що його можна суттєво поглибити за рахунок доповнення тих навчальних  дисциплін, опанування якими формує готовність до трудового виховання дітей (загальної та дошкільної педагогіки, дитячої психології, методик дошкільної освіти). У статті наведено також приклади використання інтерактивних форм проведення лекцій (дискусій, мультимедійних та проблемних тощо).

Keywords: трудове виховання; ціннісне ставлення; компетентнісний підхід; інтерактивні лекції
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» ЯК ЗАСІБ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті аналізується сутність дидактичної адаптації студентів до умов навчання в закладах вищої освіти. Виокремлено труднощі дидактичної адаптації, з якими стикаються майбутні вихователі на початковому етапі навчання у вищій школі. Розглянуто можливості навчального курсу «Вступ до спеціальності» щодо педагогічного сприяння дидактичній адаптації першокурсників – майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Keywords: адаптація, дидактична адаптація, дидактичне середовище, педагогічне сприяння дидактичній адаптації, майбутні вихователі, заклад вищої освіти, вступ до спеціальності
ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:

ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

Контент-аналіз програмово-методичного забезпечення дозволив виявити особливості реалізації завдань правового виховання в контексті сучасної парадигми дошкільної освіти. Представлено змістовну характеристику поняття «правове виховання дітей дошкільного віку». Визначено особливості актуалізації правового виховання дітей дошкільного віку у парадигмі сучасної дошкільної освіти. Проаналізовано особливості реалізації засад правового виховання в контексті реалізації підходів та в змісті дошкільної освіти.

Keywords: правове виховання, програмово-методичне забезпечення, діти дошкільного віку, дошкільна освіта
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬОЮ ПРАЦЕЮ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬОЮ ПРАЦЕЮ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена питанням підготовки майбутніх педагогів до керівництва художньою працею дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти. Проаналізовано наукові дослідження з проблеми формування професійної компетентності майбутніх вихователів. Розкрито особливості професійної підготовки студентів до керівництва художньою працею дітей дошкільного віку. Запропоновано використання сучасних педагогічних технологій з метою активізації діяльності студентів у процесі вивчення курсу «Художня праця та основи дизайну»: навчальноділові ігри, майстер-класи, міні-проекти, евристичні прийоми навчання тощо.

Keywords: художня праця, підготовка фахівців, компетентність, сучасні педагогічні технології, майстер-клас, лепбук
ВИКЛАДАННЯ МЕТОДИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

ВИКЛАДАННЯ МЕТОДИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті обґрунтовано актуальність проблеми дошкільної освіти, зокрема підготовки фахівців до забезпечення якості освітнього процесу в дошкільній установі. Здійснено аналіз останніх наукових досліджень з цього питання. Подано змістову характеристику інтегрованого вибіркового курсу «Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» для магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Висвітлено методику викладання означеної дисципліни. Наведено приклади проведення лекційних і практичних занять щодо використання технологій проблемного й інтерактивного навчання

Keywords: дошкільна освіта, якість дошкільної освіти, критерії оцінювання якості дошкільної освіти, магістр дошкільної освіти, інтегрований навчальний курс, технології проблемного й інтерактивного навчання
СВІТ ДИТИНСТВА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Т. ПОНІМАНСЬКОЇ

СВІТ ДИТИНСТВА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Т. ПОНІМАНСЬКОЇ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті розглядається актуальна для сучасного суспільства проблема дитинства. Дитинство, світ дитинства, ідеї гуманістичного виховання є центром наукових досліджень знаного в Україні і поза її межами науковця в галузі дошкільної освіти Т. Поніманської. Поєднання результатів наукових досліджень, значної теоретичної роботи та власного практичного досвіду дало змогу Т. Поніманській створити концепцію гуманістичного виховання, засновану на визнанні самоцінності дошкільного дитинства, його важливості в житті кожної людини. Проаналізовано бачення світу дитинства, погляди щодо необхідності зміни взаємин між світом дитинства і світом дорослих у сучасних умовах. Розкрито концептуальні засади гуманістичного виховання, в основі яких – ідея рівноцінності світів дорослих і дітей, їх взаємодія на засадах гуманістичних цінностей.

Keywords: Т. Поніманська, гуманістичне виховання, дитинство, дошкільне дитинство, світ дитинства, сомоцінність дитинства.
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті визначено роль толерантності у сучасному суспільстві; узагальнено зміст поняття «толерантність»; сутнісні характеристики толерантності як педагогічного та психологічного явища. Висвітлено проблему виховання толерантності у студентів педагогічного закладу вищої освіти, розвитку їх позитивних загальнолюдських якостей, яка проходить складний шлях теоретичного переосмислення та удосконалення методичних рекомендацій. Здійснено огляд деяких методологічних підходів до виховання толерантності у майбутніх логопедів.

Keywords: виховання, толерантність, майбутні логопеди, педагогічний закладів вищої освіти, методологічні підходи
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Authors: Ірина Поліщук
Year: 2018, Volume: 1, Number: 7
(0 downloads)
Abstract

У статті досліджено змістову характеристику компетентностей, що є перспективними у професійній діяльності фахівця дошкільної освіти. Здійснено аналіз дефініцій «компетенція», «компетентність», запропонованих вітчизняними науковцями та висвітлених у їх наукових працях, державних і нормативних документах. Охарактеризовано ключові компоненти педагогічної компетентності. Вказано на необхідність в подальшому розробки оцінного інструментарію професійної компетентності майбутнього працівника дошкільної галузі. Зауважено, що сучасний освітній простір зумовлює необхідність оновлення контенту компетентнісного підходу до підготовки фахівцівдошкільної освіти та потребує ґрунтовного наукового пошуку у світлі вимог сьогодення.

Keywords: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, професійна діяльність, професійно компетентний фахівець, працівник дошкільної освіти.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.