Roczniki Pedagogiczne

Roczniki Pedagogiczne

Basic info

 • Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Country of publisher: poland
 • Date added to EuroPub: 2019/Nov/23

Subject and more

 • LCC Subject Category:
 • Publisher's keywords:
 • Language of fulltext: english, polish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2009
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '40' articles

Czym jest pedagogika integralna?

Czym jest pedagogika integralna?

Authors: Lucyna Dziaczkowska
(0 downloads)
Abstract

Prezentowane rozważania stanowią próbę syntetycznej odpowiedzi na pytanie: Czym jest pedagogika integralna? Czym jest w swojej istocie i czym jest jako dziedzina realnie kreowana przez pedagogów? Z przeprowadzonej analizy wynika, że – w sferze założeń – pokrywa się ona z pedagogiką w ogóle. Przyjęte przez nią niezwykle trudne zadanie badania wychowania w całej jego złożoności oraz jego uczestników w pełni ich jestestwa, generuje potrzebę nieustannego uwrażliwiania pedagogów na unikanie pułapek redukcjonizmu, na przyjęcie humanizmu jako fundamentu prowadzonych poszukiwań. Autorów takich uwrażliwień, którzy jednocześnie zabiegają o ich urzeczywistnienie, można nazwać reprezentantami pedagogiki integralnej. Jest ona kreowana na różne sposoby, niemniej jednak wymaga swoistego postępowania metodologicznego, otwartego na bogactwo stosowanych metod, ciągłe poszerzanie ich katalogu w celu głębokiego poznania procesów wychowawczych i uczestniczących w niej podmiotów.

Keywords: pedagogika integralna, humanizm integralny, humanizm tragiczny
Integralne aspekty samowychowania chrześcijańskiego

Integralne aspekty samowychowania chrześcijańskiego

Authors: Elwira Balcer
(0 downloads)
Abstract

Każdy człowiek jest zaproszony do podjęcia odpowiedzialności za kształt własnego człowieczeństwa poprzez samowychowanie (ascezę). Celem niniejszego artykułu jest ukazanie w zarysie zasadniczych aspektów samowychowania chrześcijańskiego. Obejmuje on zarówno aspekty: antropologiczny i teologiczny, jak i psychologiczny, etyczno-moralny, społeczno-kulturowy i religijno-ascetyczny.

Keywords: samowychowanie chrześcijańskie, praca nad sobą, autoformacja, asceza, integralny rozwój człowieka
Pilna potrzeba refleksji nad samoświadomością, podmiotowością i wychowaniem godnym osoby

Pilna potrzeba refleksji nad samoświadomością, podmiotowością i wychowaniem godnym osoby

Authors: Alina Rynio
(0 downloads)
Abstract

Artykuł ukazuje fundament antropologiczny oraz odniesienia teoretyczno-pragmatyczne. Publikacja, poświęcona pilnej potrzebie refleksji nad samoświadomością, podmiotowością i wychowaniem godnym osoby, przeznaczona jest dla zainteresowanych osobowym i podmiotowym kontekstem oddziaływań wychowawczych. Artykuł dedykowany jest osobom poszukującym metody skutecznego wychowania. Lektura tej publikacji może być użyteczna dla osób szukających mistrzów i autentycznie zatroskanych o dobre wychowanie i jasny kształt swojej własnej przyszłości i przyszłości swoich dzieci. Wychowanie jest tu rozumiane jako obdarzanie dojrzałym człowieczeństwem tych, którzy jeszcze tej dojrzałości nie mają oraz jako droga prowadząca do szczęścia, jakim jest wieczność. Publikacja dostarcza refleksji na temat wychowania godnego osoby, które dotyka natury ludzkiego serca, pozwala poznać prawdę, miłować dobro i przylgnąć do rzeczywistości po to, aby życie było czymś bardziej pozytywnym, czymś pięknym i by było odpowiedzią na wyzwania współczesności.

Keywords: osoba; wychowanie; samoświadomość; podmiotowość
Istota wychowania integralnego w osobowym rozwoju człowieka

Istota wychowania integralnego w osobowym rozwoju człowieka

Authors: Małgorzata Łobacz
(0 downloads)
Abstract

Wychowanie integralne człowieka – czyli wielowymiarowe i pełne rozumienie procesu wychowania wskazuje na uwzględnienie wszystkich podstawowych sfer człowieczeństwa: cielesnej, płciowej, seksualnej, intelektualnej, emocjonalnej, moralnej, duchowej, religijnej, społecznej. Tak rozumiany proces wychowania człowieka jest optymalny i prowadzi do rozwoju osobowego człowieka. Aby mógł on przebiegać prawidłowo, konieczna jest afirmacja wartości godności osobowej, która stanowi punkt wyjścia w relacji wychowawca–wychowanek. Bardzo ważne jest także, by sam wychowawca był wzorem – prawdziwym mistrzem, który swoim przykładem pokieruje wychowanka w stronę pełnego rozwoju osobowego. Integralne wychowanie – wskazujące drogę do realizacji człowieczeństwa człowieka – powinno rozpoczynać się już od najmłodszych lat. Jeżeli człowiek we wczesnych latach swojego życia zrozumie wartość osoby ludzkiej oraz istotę integralnego jej rozwoju, wówczas pozna sens życia ludzkiego i zadanie wynikające z faktu „bycia” człowiekiem.

Keywords: wychowanie integralne, rozwój osobowy, wychowawca, godność
The Relationship Between Male/Female Identities Along the Biblical-Christian Tradition: Guidelines for Today’s Educations

The Relationship Between Male/Female Identities Along the Biblical-Christian Tradition: Guidelines for Today’s Educations

Authors: Giuseppe Mari
(0 downloads)
Abstract

Relacja między męską i żeńską tożsamością według tradycji biblijno-chrześcijańskiej. Wytyczne dla współczesnej pedagogiki W artykule przedstawiono antropologiczne, filozoficzne i teologiczne podstawy relacji między tożsamością męską/żeńską w świetle tradycji biblijno-chrześcijańskiej. Pierwsza część wprowadza pojęcie wzajemności pierwotnej w Rdz 1-2, skupiając się na powinowactwie i różnicy między mężczyzną i kobietą oraz wzajemnej niezbędności. Druga część dotyczy wzajemności męsko-żeńskiej zgodnie z „teologią ciała” Jana Pawła II, która zawiera szeroko rozumiane pojęcie wolności. W części końcowej artykuł ukazuje zadania edukacyjne uwzględniające naturę ludzkiego ciała w odniesieniu do personalizmu chrześcijańskiego. Proponowana wizja pedagogiczna opiera się na promowaniu tożsamości męskiej i żeńskiej zgodnie z ich różnicą i wspólną godnością.

Keywords: wzajemność męsko-żeńska, tożsamość męska/żeńska, teologia ciała, personalizm chrześcijański
W służbie wychowania. Ks. Wincentego Granata „wizja” pedagogii życia i pedagogiki katolickiej

W służbie wychowania. Ks. Wincentego Granata „wizja” pedagogii życia i pedagogiki katolickiej

Authors: Eugeniusz Sakowicz
(0 downloads)
Abstract

Ks. Wincenty Granat (1900-1979) jako kapłan, profesor, nauczyciel akademicki, pisarz oraz rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970) głosił „słowem, piórem i życiem Prawdę w miłości”. Z racji wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie teologii, idących w parze ze skromnością i pokorą, obdarzony został tytułem Doctor humanus. Cechą charakterystyczną teologii ks. W. Granata był personalistyczny humanizm oraz wymiar antropologiczno-chrystologiczny, nadto pragmatyzm duszpasterski. Imperatywem pedagogii życia ks. W. Granata było: „prawdę czynić w miłości” (por. Ef 4,15). Przekonywał, iż ludzie wierzący nie tyle idą z Jezusem Chrystusem, ile „w Nim chodzą”. Pan Jezus nie jest zatem wobec człowieka Pedagogiem „zewnętrznym”, lecz „wewnętrznym” Nauczycielem – Mistrzem duchowym. Pedagogię tę cechuje otwartość. Człowiek wychowywany przez innych, ale również i przez siebie, powinien podejmować nieustanny trud otwierania się na Boga, a także coraz większego uwrażliwiania się na to, co ludzkie. Pedagogika katolicka powinna być w służbie człowieka. Ks. W. Granat podkreślał rolę pedagogiki religijnej w procesie odbudowy polskości. Celem edukacji i wychowania młodego pokolenia jest przeciwstawienie się pedagogicznym nurtom laickim negującym duchowy wymiar człowieka. O wewnętrznym dynamizmie wychowania stanowi cel ostateczny życia człowieka (tj. eschatologia), który nadaje sens każdej chwili życia ludzkiego. Wychowanie katolickie formuje osobę odpowiedzialną za siebie, za drugiego człowieka, za naród, za Kościół. „Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie” to nie tylko podana przez ks. W. Granata definicja teologii, ale też i pedagogii Bożej oraz pedagogiki.

Keywords: Ks. Wincenty Granat, Doctor humanus, pedagogia życia, pedagogika katolicka, wychowanie
Papież Franciszek jako wychowawca młodzieży

Papież Franciszek jako wychowawca młodzieży

Authors: Sławomir Olczyk
(0 downloads)
Abstract

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na szereg pytań: w jaki sposób papież Franciszek realizuje się jako wychowawca? Analizując przesłania do młodych ludzi oraz wystąpienia Ojca świętego, a wcześniej Kardynała Bergoglio, autor tekstu zastanawia się jednocześnie nad walorami wychowawczymi oraz aktualnością jego poglądów i udzielanych przez niego wskazówek. Stara się potwierdzić dydaktyczną wartość przemówień papieskich dotyczących młodzieży i jego spotkań z młodzieżą.

Keywords: Papież Franciszek jako wychowawca młodzieży, myśl pedagogiczna, wychowanie, młodzież
Teologiczno-pedagogiczny wymiar kary śmierci

Teologiczno-pedagogiczny wymiar kary śmierci

Authors: Kazimierz Pierzchała
(0 downloads)
Abstract

Kara stanowi bodziec i pomoc do poprawy oraz wynagrodzenia za winy – Jan Paweł II. W kręgu kultury zachodniej zagadnienie stosowania (retencjoniści) lub odrzucenia (abolicjoniści) kary śmierci jest obecnie dyskutowane nie tylko przez prawników, etyków, filozofów prawa, teologów, ale również przez polityków, dziennikarzy i najzwyklejszych obywateli. Problem ten jest naprawdę złożony i trudny. Kara śmierci jest najsurowszą i najstarszą karą legalnie lub nielegalnie stosowaną prawie we wszystkich kulturach świata tak w starożytności jak również współcześnie. Kara śmierci jest ze swej istoty nieodwracalna, wyrządzona skazanemu krzywda jest niemożliwa do naprawienia. Stosunek do kary śmierci na długie stulecia wytyczyła nauka św. Tomasza z Akwinu. Pan Bóg, karząc zabójcę brata, chroni go przed ludźmi, którzy chcieliby go zabić. „Nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem”. Podejście teologiczne do kary śmierci jest oparte na przekonaniu o świętości życia każdego człowieka, z czego wynika zasada jego nienaruszalności. „Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia, człowiek nie może nim rozporządzać [...]”. Podejście do kary śmierci Kościoła Katolickiego posiada cechy personalistyczne, umożliwiające nawet zbrodniarzowi możliwość resocjalizacji. Uważa zatem, że kiedy osoba będzie traktowana jako twórca samej siebie, będzie chciała się zmienić.

Keywords: kara śmierci, człowiek, poprawa-zmiana, wina, personalizm
O niektórych błędach sumienia i trudnościach w ich przekraczaniu

O niektórych błędach sumienia i trudnościach w ich przekraczaniu

Authors: Anna Szudra-Barszcz
(0 downloads)
Abstract

Przedmiotem artykułu jest wadliwość sumienia. Część pierwsza prezentuje wybrane koncepcje sumienia oraz praktyczne skutki ich przyjęcia. W dalszej kolejności przedstawiona jest argumentacja na rzecz tezy, że zachodzi konieczny związek między przekraczaniem błędów sumienia a rozpoznaniem obiektywnej wartości dobra moralnego. Ostatnia część artykułu została poświęcona zakłamaniu, które oparte na błędnej koncepcji sumienia, stanowi jego najbardziej oporną na zmiany deformację.

Keywords: sumienie, koncepcja sumienia, błąd sumienia, zakłamanie, wychowanie
Fenomenologia w pedagogice. Uwarunkowania, możliwości i potrzeby

Fenomenologia w pedagogice. Uwarunkowania, możliwości i potrzeby

Authors: Teresa Parczewska
(0 downloads)
Abstract

W badaniach pedagogicznych rzadko wykorzystuje się podejście fenomenologiczne do analizy zjawisk składających się na doświadczenie jednostki. Celem artykułu jest próba ukazania możliwości zastosowania fenomenologii Edmunda Husserla do teorii i praktyki badawczej w pedagogice. Szukano odpowiedzi na następujące pytania: Czym jest fenomenologia? Dlaczego warto zajmować się fenomenologią? Czy można wykorzystać fenomenologię jako „szkołę myślenia” w teorii pedagogicznej i w jaki sposób można ją odnieść do pedagogicznej praktyki? Poczynione analizy nakłaniają do prowadzenia dalszych poszukiwań, które pomogą w sposób szeroki i wielostronny uwidocznić zakresy oraz drogi aplikacji myśli fenomenologicznej na grunt współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej.

Keywords: fenomenologia, Husserl, fenomenolog, pedagogika fenomenologiczna

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.