Turkish Journal of War Studies

Turkish Journal of War Studies

Basic info

 • Publisher: Mesut Uyar
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2020/Nov/16

Subject and more

 • LCC Subject Category: International Relations, Defense, Military Science
 • Publisher's keywords: war studies, military history, defence studies
 • Language of fulltext: turkish, english
 • Time from submission to publication: 20 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC-ND
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2020
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: Sherpa/Romeo

This journal has '10' articles

Askeri Tarih, Tarihsel Gelişimi, Yazarlar ve Okurları Üzerinde Bir Değerlendirme

Askeri Tarih, Tarihsel Gelişimi, Yazarlar ve Okurları Üzerinde Bir Değerlendirme

Authors: Ahmet Özcan
Year: 2020, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Askeri tarih genel ve basit olarak ifade edersek savaş ve savaşanların tarihidir. Yalnız savaş iki veya daha fazla rakip arasında çok boyutlu ve kanlı bir etkileşimdir. İşin içinde sadece savaş, savaşanlar, ordular, toplumlar, devletler değil savaşın cereyan ettiği coğrafya (kara, deniz, hava) da vardır. Askeri tarih, zaman dilimi olarak sadece savaşa giden süreç ve ilanı, savaşın cereyanı, sona erdirilmesi ve barışın tesisi gibi doğrudan belirli bir savaşla ilgili dönemle ilgilenmekle yetinmez. Orduların nasıl teşkil edildiği (teşkilat tarihi), seferberlik, askerin ve subayın eğitimi, silah, teçhizat, lojistik destek, ordunun barış dönemi faaliyetleri ve sivil-asker ilişkileri gibi konular da askeri tarihçinin ilgi alanına girer.

Keywords: tarih yazımı, askeri tarih, tarihsel gelişim
Askeri Etik

Askeri Etik

Authors: İbrahim Sani Mert
Year: 2020, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Yabancı yazında özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören askeri etik konusu yerli yazında yeterince araştırılmayan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda artarak yaşanan askeri güç kullanımı askeri etiğe farklı bir önem verilmesini ve bu konuda araştırmalar yapılmasını daha da gerekli kılmaktadır. Yapılan bu çalışmada askeri etik konusu üzerine genel bir inceleme yapılarak askeri etikten ve dolayısıyla savaş etiğinden ne anlaşıldığını ve bu konuda ilgili literatürde hangi konulara ağırlıklı olarak yer verildiği incelenmiştir. Askeri etiğin kapsamı, ahlak ve etik, etik teoriler, sivil asker ilişkisi, askeri değerler ve toplumun değerleri, zorunlu askerlik, insani müdahale, pozitif ayrımcılık, ordu ve medya ve savaş etiğinin tipolojisine değinilmiştir. Yapılan bu çalışmanın askeri etik ve savaş etiği konusunda araştırma yapan bundan sonraki çalışmacılara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords: Askeri etik, sivil asker ilişkisi
Çatışma Alanlarında Gazetecilik Pratiklerinin Dönüşümü ve Dijital Çağda Savaş Gazeteciliği

Çatışma Alanlarında Gazetecilik Pratiklerinin Dönüşümü ve Dijital Çağda Savaş Gazeteciliği

Authors: Mehmet Işık
Year: 2020, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

İnsan topluluklarının, birbiri üzerinde üstünlük kurma mücadelesi insanlık tarihini aynı zamanda bir savaşlar tarihi haline getirmiştir. Zaferlerini ölümsüzleştirmek ve güçlerini halka göstermek isteyen yöneticiler bunları önce halka açık duvarlara resmettirirken yazının bulunmasından sonra kil tabletlere, papirüslere, parşömenlere, kâğıtlara kaydettirmiştir. Kazanılan zaferlerin bu kadar vurgulanmasının altında, savaşın ortaya çıkardığı ekonomik yükün ötesinde can kayıplarının halk gözünde meşrulaştırılması ve kazanılan zafere değdiğinin ispatlanması çabası da yatmaktadır. Bu iş başlangıçta yetenekli saray görevlileri tarafından yapılırken modern kitle medyasının ortaya çıkması ile birlikte gazeteciler tarafından yapılmaya başlamıştır. Medyanın propaganda gücünün ve algı yaratma fonksiyonunun farkında olan modern çağların yöneticileri, savaş ortamlarında gazetecileri farklı yollarla etki altına almaya ve yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu çabalar, modern savaş gazeteciliğinin başlangıcı kabul edilen Kırım Savaşı’ndan itibaren çatışma ortamlarında asker gazeteci ilişkilerini düzenleyen akreditasyon, havuz sistemi ve iliştirilmiş gazetecilik isimleriyle anılan ana üç modelin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dünya literatüründe çatışma ortamlarında asker gazeteci ilişkileri ve söz konusu modeller üzerine çok sayıda akademik çalışma bulunmakla birlikte Türkiye’de bu konuda yeterli çalışma bulunduğunu söylemek zordur. Bu çalışma söz konusu modellerden iliştirilmiş gazeteciliğin ilk kez denendiği ve savaş gazeteciliği konusunda fark yaratan Irak ve Afganistan örnekleri üzerine odaklanmıştır. Çalışma boyunca 2001 yılında Afganistan’a ve 2003 yılında Irak’a yapılan askeri müdahaleler sırasında uygulanan iliştirilmiş gazetecilik uygulamaları mevcut literatür ve harekata katılmış gazetecilerin anılarından yola çıkılarak gazetecilik etik ilkeleri, askeri bilgilerin güvenliği ve kamunun bilgilenme hakkı kavramları çerçevesinde incelenmiştir.

Keywords: gazetecilik, çatışma, dijital çağ, stratejik iletişim
Askeri Sosyoloji: Kuruluş, Gelişim ve Gelecek Üzerine Bir Değerlendirme

Askeri Sosyoloji: Kuruluş, Gelişim ve Gelecek Üzerine Bir Değerlendirme

Authors: Barış Ateş
Year: 2020, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Askeri sosyolojinin, sosyolojinin bir alt disiplini olarak ortaya çıkışı II. Dünya Savaşı sonrası döneme denk gelir. Bu zamanlamanın hem savaş sırasında ortaya çıkan pratik ihtiyaçlarla – ordunun sosyal sorunlarının çözümü - ilgisi vardır hem de o dönem orduda görev yapan sosyal bilimcilerin savaştan sonra da özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) askeri meseleler üzerine çalışmaya devam etmelerinin sonucudur. Sonrasında Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, zorunlu askerliğin kaldırılması ve barış gücü harekatlarında ortaya çıkan yeni sorunlar askeri sosyolojinin de genişlemesini ve doğal olarak gelişmesini sağlamıştır. Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile birlikte askeri sosyoloji araştırmaları Avrupa’da da ivme kazanmış ve günümüzde artık sosyolojinin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Bu alan son yıllarda dünyanın diğer bölgelerinde de hem silahlı kuvvetlerin hem de akademik çevrelerin ilgisini çekmektedir. Bu makale askeri sosyolojinin bir alt disiplin olarak kuruluşunu, gelişimini, temel araştırma konuları ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisini tarihsel süreç içerisinde açıklamaktadır. Ayrıca bu alanın farklı ülkelerdeki gelişim modellerini ve sorun alanlarını ele almaktadır. Askeri sosyolojinin tarihsel süreç içinde gelişimini açıklamak için bir makalenin yeterli olması elbette beklenemez. Ancak Türkiye’de bu alanda giderek artan ilgiyi bir nebze olsun karşılama fırsatı verecektir.

Keywords: askeri sosyoloji, askeri sosyoloji konuları, disiplinlerarasılık, Morris Janowitz
The Making of Nuclear Turkey: The Acquisition Process of Jupiter Missiles

The Making of Nuclear Turkey: The Acquisition Process of Jupiter Missiles

Authors: Muhammet Furkan Küçükmeral
Year: 2020, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Of all the cleavages throughout the Cold War, the Cuban Missile Crisis was by far the closest one to eradication by a nuclear war. Although the USA and USSR were using diplomatic tools to avoid such a disaster, the incident was so severe that a nuclear war was expected in the first week of the crisis. Although the world was on the brink of a conflict that might have ended up with a nuclear confrontation, which was likely to entail complete destruction of the world, the problem was resolved through the deep labyrinths of diplomacy. As an active member of NATO and the country hosting Jupiter Missiles on its soil, Turkey constituted a substantial party of the crisis. Although this incident was studied carefully by the academy, the deployment process of the missiles and debates on the removal of the Jupiters need further examination. Notably, the background behind Turkey’s will to deploy these missiles need attention. This article investigates the reasons behind Turkey’s consent to deploy the missiles and the removal process. Some argued that Turkey was a passive actor. Moreover, the chief reason for its consent was to obey the superpower of Western bloc and maintain its position. Nevertheless, the main argument of this article is contrary to the popular view; the reasons behind Turkey’s consent were various. Regarding the domestic and external dynamics of the era, it is explained in this article that the economy, political power groups such as the army, perception of threat, and international factors were hand in hand in shaping the decision of Turkey. To evaluate Turkey’s stance in this crisis, primary sources of the era, including international newspaper archives, were used aside from the secondary literature.

Keywords: Jupiter Missiles, Cuban Missile Crisis, Cold War, Nuclear Turkey
Savunma Çalışmaları

Savunma Çalışmaları

Authors: Çağlar Kurç
Year: 2020, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Savunma Çalışmaları, askeri teknik alanla, politik ekonomi arasında bir köprü görevi gören ve devletlerin savunma politikalarını inceleyen alandır. Savunma Çalışmaları, savunmaya bütüncül yaklaşım sergilemekte, salt teknik kararlar olarak görülen, ya da sunulan kararlın altında yatan karmaşık seçimleri ortaya çıkarmaktadır. Bu odak noktasına rağmen, Savunma Çalışmaları, Stratejik ve Savaş Çalışmalarıyla eşanlamlı kullanılmaktadır. Alanın karşılaştığı tek sorun bu değildir. Savunma Çalışmaları sivil kurumlara da, birkaç istisna dışında, nüfuz edememiştir. Askeri kurumlarda kendine otonom bir alan elde edebilen Savunma Çalışmaları özellikle Türkiye’de, doğal olarak, , askerlerin hakimiyetindedir. Alanın askerlerin hakimiyetinde olması askerlerin olduğu kadar sivillerin de alana yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Bir diğer sorun ise, Savunma Çalışmalarının askeri teknik seviyeye çoğunlukla mühendisler tarafından, indirgenmesidir. Savunma Çalışmaları teknik seviyeye indirgendiği derecede özünden uzaklaşmaktadır. Alanın yegane özelliği olan politik ekonomiyle askeri teknik alanın arasındaki köprü görevi görmezden gelinmektedir. Bu çalışma, Savunma Çalışmaları’nın yaşadığı sorunları alanın çerçevesinde inceleyecek ve alanında temel soruları ortaya koyarak gidermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, Savunma Çalışmalarının Türkiye’deki durumu da incelenecektir.

Keywords: Savunma Çalışmaları, Savunma Politikası, Savunma Bütçesi, Savunma Tedariki, Askeri Lojistik
Ahmet Refik ve Askeri Tarihçilik

Ahmet Refik ve Askeri Tarihçilik

Authors: Ahmet Özcan
Year: 2020, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Ahmet Refik, 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası Abdülaziz’in vekilharcı Ürgüplü Ahmet Ağa, Ürgüp’te Gürlükçüoğulları diye bilinen ailedendi. Ahmet Refik Beşiktaş’ta ilk okula başlamış ortaokulu askeri rüştiye, liseyi Kuleli Askeri Lisesinde bitirmiş, oradan da Harp okuluna gitmiştir. Harp Okulunu 1898’de küçük yaşta bitirdikten sonra piyade sınıfından subay olarak göreve başlamıştır. Ahmet Refik’in subaylık gibi genç yaşta başladığı yazı hayatında özellikle II.Meşrutiyet’in ilanından sonrası dönemde dikkat çeken eserlerini ortaya koyduğu ve Ahmet Mithat’ın genel okuyucu üzerindeki etkisinin benzerini tarih meraklısı okuyucu üzerinde gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada Ahmet Refik'in Türk Askeri Tarih Yazınındaki yeri üzerinde durulacaktır.

Keywords: Askeri Tarih, Ahmet Refik, Meşrutiyet Dönemi
Savaş Oyunlarının Tarihi ve Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Savaş Oyunlarının Tarihi ve Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Authors: Mehmet Fatih Baş
Year: 2020, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Savaş temalı ilk oyunlar binlerce yıl önce ortaya çıkmış ve yüzyıllar içinde geçirdiği değişikliklerin ardından 19’uncu yüzyıl başlarında Prusya Ordusu tarafından kullanılmaya başlanan Kriegsspiel formunu alarak günümüzde profesyonel maksatla oynanan savaş oyunlarının temelini teşkil etmiştir. Prusya’nın askerî zaferleriyle birlikte dünyaya yayılan savaş oyunları 20’nci yüzyıla gelindiğinde dünya ordularında askerî eğitim ve harbe hazırlık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası başta yöneylem araştırmaları olmak üzere uluslararası ilişkiler ve güvenlik çalışmaları gibi disiplinler için önem kazanan savaş oyunlarının tasarımı ve oynanış biçimleri de çeşitlenmeye başlamıştır. 1950’lerde ise profesyonel savaş oyunlarının daha az karmaşık olan hobi amaçlı benzerleri piyasaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştür. Günümüzde savaş oyunlarına büyük önem veren Amerikan ve İngiliz Orduları, bu alanda kendi askerî literatürlerini oluşturmaya çalışmakta ve bu faaliyeti yeniden kurum kültürünün bir parçası haline getirmeye çalışmaktadırlar. Aynı şekilde üniversitelerin savaş çalışmaları bölümleri de öğretici bir faaliyet olarak savaş oyunlarını müfredatlarına entegre etmeye başlamışlardır. Bu çalışma, ülkemizde çok kısıtlı olan savaş oyunları literatürüne bir katkı sağlamayı ve farklı akademik alanlarda yapılan çalışmalarda faydası görülebilecek bu faaliyete dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Keywords: savaş oyunu, harp oyunu, Kriegsspiel, simülasyon
Rus Vilayetlerinde Mukim Müslümanların Osmanlı’nın Savaşa Girişine Tepkileri ve Çarlık Hükümetinin Aldığı Tedbirler (1914)

Rus Vilayetlerinde Mukim Müslümanların Osmanlı’nın Savaşa Girişine Tepkileri ve Çarlık Hükümetinin Aldığı Tedbirler (1914)

Authors: Tibet Abak
Year: 2020, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

16. yüzyıldan bu yana komşu Müslüman toplumlar aleyhine genişleyen Rusya, 20. yüzyıla gelindiğinde engin topraklara ve büyük bir Müslüman nüfusa sahipti. Ancak, Müslümanlar hep güvenilmeyen bir unsur olmuşlardır. 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başında gelişen panislamizm siyaseti bu güvenilmezliği daha da arttırmış, Müslüman Sorunu en çok tartışılan meselelerden biri olmuştur. Rusya Müslümanlarını siyasi ve askeri bir koz olarak gören Babıali, İslam birliği propagandası yoluyla İran, Kafkasya ve Orta Asya’da Rus egemenliğini zayıflatmayı amaçlamaktaydı. Rus yetkililer ise, bu panislamist emellerin arkasında Almaya’yı görmekteydiler; savaş öncesinde ve sırasında Müslümanların her tür faaliyetini panislamizmle özdeşleştirmişler ve hep bir Osmanlı-Alman komplosu beklemişlerdir. Bu durum Rus idarecileri, Müslüman nüfusu sürekli gözetim altında tutmaya ve İslami propagandaya karşı sert tedbirler almaya itmiştir. Bunun bir parçası olarak, Rusya Müslümanlarının Babıali ile savaşa nasıl tepki verdiklerine dair vilayetlerden pek çok raporlar yazılmıştır. Çar’a bağlılık ilanlarına ve herhangi bir karışıklık çıkmamasına rağmen, bazı raporlar Müslümanlar arasında Osmanlı yanlısı eğilimlerin mevcut olduğunu iddia etmektedir.

Keywords: Rusya Çarlığı, panislamizm, Osmanlı-Rus İlişkileri, Rusya Müslümanları, Tatarlar
Crete in the Aftermath of the 1877-78 Turkish Russian War

Crete in the Aftermath of the 1877-78 Turkish Russian War

Authors: David Barchard
Year: 2020, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

The Ottoman-Russian War of 1877-78 radically transformed power system and borders not only in the Balkans and Caucasus but also in the Agean Sea region. Balkan nations and their separatist cousins within the borders of the Ottoman Empire tried to get benefit from the Ottoman defeat at the hands of the Russians. The island of Crete is a very good example of the rise of separatism. Britain and France wanted to preserve the status quo which had been working fine for their interests for a long time. But even in these countries there were individuals who were questioning their countries policy towards Crete and the Ottoman Empire in general. The rebellion in Crete which had been initiated by the Greeks spiralled into communal fighting in a short time and forced the Great Powers for intervention. This article is the story of diplomatic reactions to the violent developments in the island.

Keywords: War, Rebellion, Conflict Resolution, Diplomacy, Intervention, Ottoman Empire, Britain, Greece

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.