Mevzu Journal of Social Sciences

Mevzu Journal of Social Sciences

Basic info

 • Publisher: Mevzu Toplum Derneği
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Jun/13

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Humanities, Arts and Literature
 • Publisher's keywords: Social Sciences, Humanities, Behavioral Sciences, Art
 • Language of fulltext: english, turkish

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Editorial information

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC-ND
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2019
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in: LOCKSS
 • Deposit policy registered in: None

This journal has '9' articles

Candles of Dickens in the Darkness of Victorian Era: Common Symbols in Christmas Books

Candles of Dickens in the Darkness of Victorian Era: Common Symbols in Christmas Books

Authors: Senem Üstün Kaya
( 0 downloads)
Abstract

The aim of this study is to stylistically analyze the common symbols in Charles Dickens’s Christmas Books, which revived the Christmas spirit in the dark Victorian era. Experiencing the vast impacts of Industrial Revolution, people in Dickens’s time were suffering from the consequences of industrialism, poverty, class distinctions and shifting values within a dark world. Upon combining sentimentality towards human nature, Dickens, in his Christmas stories, revived a festival which faded away from English life during the 19th c. Through this blending of a Christmas spirit in the dark Victorian era, Dickens drew the desired picture of a better future for his readers. His ‘Dickensian’ style enables questioning and judging the discrepancies in the society and the defects of humanity while entertaining the reader with the concerns of family harmony, forgiveness, charity, happiness, compassion and Christmas joy. Yet instead of presenting his messages explicitly, in the deeper structure, Charles Dickens directs his readers through the messages with the use of symbols in his five Christmas stories. To this end, this study aims at clarifying the common symbols in the stories of Christmas Books to suggest that Dickens lights a candle via his stories for his readers who were imprisoned in the dark Victorian age.

Keywords: Victorian Era, Christmas Spirit, discrepancies, symbols
13. Yüzyılın Latin Ortaçağ’da Aristotelesçi Akıl Öğretisi ve Latin İbn Rüşdcülüğü Üzerine Felsefî Bir Değerlendirme

13. Yüzyılın Latin Ortaçağ’da Aristotelesçi Akıl Öğretisi ve Latin İbn Rüşdcülüğü Üzerine Felsefî Bir Değerlendirme

Authors: Süleyman Dönmez
( 0 downloads)
Abstract

Bu makalede 13. Yüzyıl Latin Ortaçağda Aristotelesçi Akıl öğretisi İbn Rüşd esasında bir değerlendirilmeye tabii tutulmuştur. Bu çerçevede özellikle Latin İbn Rüşdcülüğü olarak bilinen felsefî akım ele alınmıştır. Filozof İbn Rüşd’ün Aristoteles’in eserleri üzerine yaptığı şerhlerin Latin Ortaçağ’da tanınmasıyla din-felsefe çatışması mecrasına kayarak tartışılmaya başlanan “akıl” kavramı, farklılaşan okumalarla teolojik ve politik bir veçhe kazanmış görünmektedir.

Keywords: Akıl, Aristoteles, İbn Rüşd, Latin İbn Rüşdcülüğü; Thomas Aquinas
Öz Değerlendirmenin Etkisi: Üniversite Seviyesindeki İngilizce Yazı Yazma Dersi Üzerine Bir Durum Çalışması

Öz Değerlendirmenin Etkisi: Üniversite Seviyesindeki İngilizce Yazı Yazma Dersi Üzerine Bir Durum Çalışması

Authors: Instructor Vedat Kızıl, Asst.Prof. Hülya Yumru
( 0 downloads)
Abstract

Bu makale üniversite İngilizce hazırlık seviyesinde yabancı dil olarak İngilizce yazı yazma derslerinde öz değerlendirmenin faydalarını saptamayı amaçlayan 7 haftalık bir durum çalışmasının bulgularını sunmaktadır. Çalışma, bir vakıf üniversitesinin İngilizce hazırlık bölümünde okuyan ve B1 seviyesinde olan 5’i kız 12’si erkek olmak üzere toplam 17 öğrenci ile gerçekleştirildi. İlk olarak öğrencilere yazılı bir metni değerlendirilmede kullanılan rubrikler tanıtıldı. Sonra öğrenciler her hafta yazı yazdıkça, ilk üç hafta haftalık bir paragraf ve sonraki dört hafta haftalık bir deneme, öğrencilerden kendi yazılarını uygun rubrikleri kullanarak değerlendirmeleri ve sonra öz değerlendirme formlarını doldurmaları istendi. Ayrıca, çalışmanın ilk haftası ve son haftasında öğrencilere toplamda iki kez aynı anket uygulandı. İlk anketin amacı öğrencilerin yazı yazma hususunda kendi güçlü ve zayıf yönlerini teşhis edip edemediklerini, yazı yazma kısa sınavlarında kullanılan değerlendirme ölçütlerini anlayıp anlayamadıkları ve de öğretmenleri tarafından verilen geribildirimleri anlayıp anlayamadıklarını incelemekti. Son gün yapılan anketin amacı ise öğrencilerin bu yedi haftalık çalışma sonucunda fikirlerini değiştirip değiştirmediğini görmekti. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrenciler, kullanılan rubrikleri zamanla daha iyi anladılar. Her hafta yapılan öz değerlendirme çalışmaları sayesinde kendi öğrenimlerine karşı daha fazla sorumluluk duygusu geliştirdiler. Ayrıca kendi performanslarının hem güçlü yanlarını hem de zayıf yanlarını saptayabilip buna göre çözümler ürettiler. En nihayetinde kendi öğrenimlerinde daha çok özerk hale geldiler.

Keywords: öz değerlendirme, yabancı dil olarak ingilizce, yazı yazma
Osmanlı Milleti Oluşturma Projesi ve Türkleşme Teşebbüsleri

Osmanlı Milleti Oluşturma Projesi ve Türkleşme Teşebbüsleri

Authors: Mikail Uğuş
( 0 downloads)
Abstract

19. Yüzyılın Osmanlı Tarihinde en hareketli ve çalkantılı olduğu yıllarda Osmanlı Milletlerinin farklı arayışlar içerisinde bulunması ile gün yüzüne çıkan problemlere Osmanlı müslim tebaasının geliştirdiği Osmanlıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik sonrasında Türleşmeye evrilen bir takım gelimeler üzerinde durmaktadır. Bu makale II. Abdülhamid Dönemi Kayı boyu mezarlarının/türbelerinin tadilat edilerek yeniden açılması, birkaç soylu aileye hediyeler verilmesi gibi örnekler üzerinden kamusal alanda temsil gücünü gösteren basın araçlarındaki sunumlarını sorguluyor.

Keywords: II. Abdülhamid, Osmanlı Milleti, Basın, Türkleşme
Atatürk Dönemi İmam-Hatip Mektepleri Üzerine Bir Değerlendirme

Atatürk Dönemi İmam-Hatip Mektepleri Üzerine Bir Değerlendirme

Authors: Atiye Emiroğlu, Necmi Uyanık
( 0 downloads)
Abstract

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yegane yollarından biri eğitimdir. Bu anlayışla hareket edilmiş ve Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni eğitim sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Bu sistemde din eğitiminin nasıl verileceği ya da verilmeli mi yoksa verilmemeli mi, tartışmaları günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Bir topluma hayat veren onu birlikte kılan en önemli alanlardan birinin din olduğuna ve bu kadar kıymet arz eden konunun, devletin denetiminde olması gerektiğine inanan devrimci kadro, medreseleri kapatarak İmam-Hatip Mekteplerini din eğitim-öğretimi veren kurumlar haline getirmek istemiştir. Günümüze kadar ulaşan tartışmaların kaynağı da bu süreçte şekillenmiştir. Çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk ve yeni eğitim sisteminin din eğitimine yaklaşımı değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde arşiv belgeleri, gazete, dergi ve telif eserler incelenmiştir.

Keywords: İmam-Hatip Mektepleri, Din Eğitimi, Cumhuriyet Dönemi
Fıkhi Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri –Spot ve Vadeli Forex İşlemler-. Abdullah Durmuş. İstanbul: İsam Yayınları 2014

Fıkhi Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri –Spot ve Vadeli Forex İşlemler-. Abdullah Durmuş. İstanbul: İsam Yayınları 2014

Authors: Ömer Yılmaz
( 0 downloads)
Abstract

Sarf akdindeki peşinlik şartının günümüzdeki döviz alım-satım işlemlerine nasıl uygulanacağı güncel bir iktisadi problem olarak karşımızda durmaktadır. Döviz piyasalarında bedellerin teslim vadesine göre spot ve türev (vadeli) olmak üzere başlıca iki tür işlem gerçekleştirilmektedir. Peşin kur üzerinden gerçekleştirilenlere “spot döviz satım işlemleri” denir. Türev işlem ise forward, future, swap ve opsiyon işlemlerini kapsayan çerçeve bir kavram olup her iki bedelin vadeli olduğu, varlığı ve fiyatı başka bir varlığa bağlı olan ve genellikle bir miktar teminatın yatırıldığı alım satımları ifade etmektedir İslam hukukunda para mübadeleleri sarf akdi altında incelenmiş ve bu işlemlerde peşin ve hakiki kabzın gerekli olduğu ifade edilmiştir . Ribâ ile ilgili temel hükümlerin yer aldığı hadislerde altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuzun kendi cinsleriyle mübadele edilirken eşit ve peşin olması, farklı cinslerle değişim yapılırken ise peşin olması şart kılınmıştır. Aksi takdirde ribâ gerçekleşeceği beyan edilmiştir. Altın ve gümüşte peşin olma şartını fakihler para (semen olma) vasfıyla izah etmişlerdir. Buna dayalı olarak altın ve gümüşle ilgili görülen sarf akdi şartlarının günümüzdeki kağıt paraların mübadelesinde de gerekli olacağı kesindir. Sarf akdinde bedellerin peşin olarak el değiştirmesi ve bu akidde şart muhayyerliğinin bulunmadığı hususunda fakihler görüş birliğine varmışlardır spot döviz satım işlemi, vadeli kurun esas alınmadığı bütün döviz satım muamelelerini kapsayan ve döviz piyasalarında en yaygın şekilde kullanılan işlem çeşididir. Spot döviz piyasasının en başta gelen aktörleri bankalar ve halk arasında “döviz bürosu” olarak adlandırılan döviz ticareti yapan kurumlardır. Bankalar arası gerçekleştirilen spot döviz işlemlerinde para fiilen kabzedilmek yerine hesaba havale yoluyla transfer edilmektedir. Yurt dışındaki bankalarla gerçekleştirilen spot döviz işlemlerinde bedellerin teslimi kırk sekiz saati bulabilmektedir. Spot döviz satımları çoğunlukla malik olunan paralarla gerçekleştirilir. Fakat bazen bankalar, müşterilerine sahip olduklarından çok daha fazla miktarda döviz alıp satma limiti tanır. Buna marjlı döviz satım işlemi (marjlı forex) denir döviz forward işlemi, önceden belirlenmiş bir kur ile ve yine önceden belirlenmiş vadede bedellerin teslimini içeren döviz alım satım sözleşmesidir. Döviz future işlemi ise miktarı ve şartları işlemin gerçekleştirildiği borsa tarafından belirlenmiş olan ve her iki tarafı da bağlayıcı nitelikteki vadeli döviz alım satım sözleşmesidir. Döviz forward ve döviz future, birbirine benzeyen işlemler olmakla birlikte aralarında önemli farklılıklar vardır. Future sözleşmelerin borsalarda forward sözleşmelerin ise borsa dışında işlem görmesi, future sözleşmelerin belirli teslim tarihleri ve yerleri olmasına karşın forward sözleşmelerde teslim tarihini ve yerini tarafların ortaklaşa belirlemeleri söz konusu iki sözleşme arasındaki farklardan bazılarıdır. Döviz swap işlemi ise iki taraf arasında belirlenen tutarda dövizin başka cins bir para ile mübadele edilmesi ve belirli bir süre sonunda söz konusu paranın aynı döviz cinsiyle geri alınmasıdır. Diğer bir ifadeyle döviz swap işleminde biri spot diğeri forward olmak üzere iki döviz alım satım sözleşmesi bir arada yapılmış olmaktadır. Bu sözleşme uyarınca taraflar, öncelikle belirli bir miktar dövizi farklı bir para birimi ile spot kur üzerinden peşin olarak satar, sözleşme vadesi geldiği zaman, söz konusu dövizi, başlangıçta üzerinde mutabık kaldıkları forward kur üzerinden geri satın alırlar. Böylelikle net bir pozisyon oluşturmadan bir dövizi başka bir dövize çevirerek kur riskinden korunmuş olurlar Döviz opsiyon işlemini diğer vadeli döviz işlemlerinden (döviz forward, döviz future, döviz swap) ayıran en belirgin özellik, opsiyon işleminde alıcının belirli bir bedel ödeyerek işlemi gerçekleştirme konusunda muhayyerlik hakkı kazanmasıdır. Muasır fakihler çoğunluk itibariyle bu işleme cevaz vermezler. Zira sarf akdinde vade ve muhayyerlik caiz değildir. Diğer yandan muhayyerlik hakkı, müstakil olarak satım akdine konu olabilecek nitelikte de değildir.Döviz satım vaadleşmesinde taraflar; vadeyi, cinsi, miktarı, ve kuru belirleyerek bir döviz alım satım vaadleşmesinde bulunurlar. Vade geldiği zaman önceden mutabık kılınan şartlar çerçevesinde yükümlülükler yerine getirilir. Bu işlemde taraflardan en az birisinin vaadinden dönme hakkının bulunması şart koşulmaktadır. Buna cevaz veren fukahaya göre burada bir akidden değil vaadleşmeden söz edilebilir. Bu yüzden de sarf akdindeki vade ve muhayyerlik yasakları ihlal edilmiş olmaz. Ancak muasır fakihlerin çoğunluğu bu işleme cevaz vermez. Zira bu işlemin adı, her ne kadar vaadleşme olsa da uygulama, sarf akdi yapıldığını göstermektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere sarf akdinde vade ve muhayyerlik caiz değildir. Karşılıklı karz işleminde ise taraflar, farklı para birimleri üzerinden birbirlerine borç verirler ve anlaşma süresi sonunda da verdikleri borcu geri alırlar. Böylelikle taraflar kur riskine girmeden ihtiyaç duydukları para biriminden istedikleri vadede borç bulma imkanı bulurlar. Muasır fakihlerin çoğunluğu faiz, cehalet, ğarar vb. mahzurlu unsurların yer almaması sebebiyle bu işleme cevaz verirler. Yazarın görüşü de bu yöndedir. Hatta bazı alimlere göre faizli işlemlerden uzaklaştırması ve tarafları kur riskinden koruması sebebiyle karşılıklı karz işlemi teşvik edilmelidir. Ancak bu işlemi; “bir akidde iki akid”, “vadeli sarf akdi” ve “menfaat sağlayan karz” olarak niteleyen kimi alimler sakıncalı bulmuşlardır.

Keywords: İslam Hukuku, Sarf
Ribâyı Anlamak İslam İktisadında Faiz, Ed. Abdulkader Thomas, İstanbul: İktisat Yayınları 2017

Ribâyı Anlamak İslam İktisadında Faiz, Ed. Abdulkader Thomas, İstanbul: İktisat Yayınları 2017

Authors: Ömer Yılmaz
( 0 downloads)
Abstract

Kitap, ribâ ile ilgili çeşitli yazarlara ait yazıların bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir seçki niteliğindedir. Zeynep Hafsa Orhan tarafından Türkçeye kazandırılmış olan kitabın orijinal adı şöyledir: “Interest in Islamic economics: Understanding riba”. Kitap, İslam hukukunda akid nazariyesinin en önemli ve güncel meselelerinden birisi olan ribâ ile ilgili yazılardan oluşmaktadır. Abdulkader Thomas editörlüğünde bir araya getirilen yazılar, ribâyı çok yönlü olarak ve derinlemesine incelemektedir. Uluslararası ticaret alanında Fletcher Hukuk ve diplomasi okulu ve Chicago üniversitesi Arapça ve islâmî ilimler mezunu olan Abdulkader Thomas’ın, islâmî bankacılık ve finans alanında pek çok yayını vardır.

Keywords: ribâ, faiz

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.