Accounting and Finance

Accounting and Finance

Basic info

 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: Accounting, Finance, Economics, Banking, Marketing
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Time from submission to publication: 10 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50 USD
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2004
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '287' articles

Методичні розробки для цілей управлінського обліку в сільському господарстві й інших галузях економіки України: порівняння та критика

Методичні розробки для цілей управлінського обліку в сільському господарстві й інших галузях економіки України: порівняння та критика

Authors: Oleksandr Panadiy
(0 downloads)
Abstract

У статті здійснено короткий огляд методичних рекомендацій, розроблених для цілей облікового забезпечення управління витратами та розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві України та в інших сферах народного господарства, зокрема у будівництві, торгівлі, транспортній галузі тощо. На основі проведеного порівняльного аналізу визначено спільні та відмінні структурно-логічні елементи в опрацьованих методичних документах. Виділення цих відмінностей дозволило визначити основні переваги Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств над аналогічними розробками в інших галузях, а також встановити ключові недоліки цього документа, які характеризують потребу в його удосконаленні. Окреслено напрямки узгодження цих методичних рекомендацій з потребами практики та вітчизняним нормативним забезпеченням бухгалтерського обліку для цілей розвитку управлінського обліку в аграрному виробництві.

Keywords: management accounting, costs of production, standardization of accounting, Agriculture
Бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Authors: Mykhaylo Shynkarenko
(0 downloads)
Abstract

Завдяки достатній сформованості нормативно-правового поля в Україні останнім часом розширились масштаби діяльності сільськогосподарських кооперативів, що сприяє соціальному розвитку села, створенню нових робочих місць, зниженню цін на продукти харчування. Стаття присвячена розкриттю засад організації бухгалтерського обліку та облікової політики в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. На основі результатів письмового анкетування бухгалтерів оцінено стан бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах та наведено його діюче методологічне та методичне забезпечення. Визначено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на формування облікової політики сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Розкрито взаємозв’язок між формою бухгалтерського обліку й звітності та системою оподаткування й організаційно-правовими критеріями ідентифікації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Результати проведеного дослідження вказують на необхідність удосконалення організації бухгалтерського обліку та облікової політики в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах з ціллю їх адаптації до економіко-правових засад функціонування таких суб’єктів господарювання.

Keywords: agricultural service cooperatives, Accounting, accounting policy, operating results taxation
Оцінка інвестиційно-кредитного потенціалу підприємств АПК

Оцінка інвестиційно-кредитного потенціалу підприємств АПК

Authors: Oleksandr Petruk, Iryna Hryhoruk
(0 downloads)
Abstract

Залучення кредитних інвестицій в аграрний сектор є важливою умовою розвитку підприємств АПК. В процесі активізації інвестиційно-кредитної діяльності банків сільськогосподарські підприємства повинні мати характеристики привабливого об’єкту для інвестицій. Метою статті є оцінка сучасного стану майнового забезпечення підприємств АПК з метою визначення їх кредитно-інвестиційного потенціалу. Проаналізовано показники основної діяльності сільськогосподарських підприємств, наявність стабільного джерела погашення отриманих кредитів та належного їх забезпечення. Встановлено тенденції щодо погашення прострочених кредитів, наданих в сільське господарство. Також оцінено стан майна сільськогосподарських підприємств та розраховано обсяги кредитних інвестицій, які можна залучити під його заставу. Встановлено, що аграрний бізнес перебуває на стадії розвитку та розширення. Зокрема, про це свідчать стійкі тенденції зростання показників обсягів продукції та прибутку. Виявлено зв'язок між зростанням обсягів кредитування та відповідним зростанням обсягів продукції та прибутку, що дає можливість стверджувати про потребу в кредитних інвестиціях для розвитку та наявність стабільного джерела їх повернення.

Keywords: agricultural enterprises, solvency, Credits, fixed assets, credit resources, mortgage of agricultural land
Організаційні форми аудиту ефективності ділового партнерства

Організаційні форми аудиту ефективності ділового партнерства

Authors: Anna Shavliuk
(0 downloads)
Abstract

Аудит ефективності ділового партнерства виступає засобом аналізу та контролю ділових партнерських зв’язків у аспекті оптимізації управління фінансовими ресурсами підприємства. Його реалізація можлива як у формі внутрішнього аудиту, шляхом виконання поставлених завдань працівниками служби внутрішнього аудиту, так і зовнішнього – залучення незалежних експертів. Стаття присвячена розкриттю відмінностей та переваг організаційних форм аудиту ефективності ділового партнерства, що дозволяє обґрунтувати вибір тієї чи іншої форми в діяльності торгівельних підприємств. Досліджено характерні особливості організаційних форм аудиту ефективності ділового партнерства у розрізі державного обов’язкового аудиту (шляхом розкриття функцій та повноважень відповідних державних органів) та незалежного аудиту (у пріоритетному аспекті залучення зовнішніх незалежних аудиторів для перевірки). Обґрунтовано необхідність проведення зовнішнього аудиту ефективності ділового партнерства та державного аудиту підприємств з державною часткою власності. Розкрито організаційні відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом ефективності ділового партнерства.

Keywords: audit, business partnership, Effectiveness, organizational forms, internal audit
Оцінка показників ефективності польового кормовиробництва

Оцінка показників ефективності польового кормовиробництва

Authors: Svitlana Dyakonova
(0 downloads)
Abstract

Особливістю польового кормовиробництва є складність визначення ефективності виробничих процесів, що зумовлено неможливістю визначення прямої економічної віддачі капітальних вкладень. Відтак у переважній більшості сільськогосподарських підприємств кормовиробництво не забезпечує прямих доходів від реалізації, адже продукція кормовиробництва списується за собівартістю на власні тваринницькі потреби. Стаття присвячена розкриттю методики визначення показників ефективності капіталів в польовому кормовиробництві. Встановлено, що економічну ефективність інвестицій у кормовиробництво слід оцінювати шляхом застосування системи показників, яка включає загальний, основний і додаткові показники. Розкрито методику визначення частки прибутку кормовиробництва в загального прибутку галузі тваринництва. Визначено та охарактеризовано систему показників ефективності капіталів у кормовиробництві. Здійснено розрахунок ефективності капіталу в польовому кормовиробництві сільськогосподарських підприємств України з урахуванням усіх видів ефектів. Виявлено, що у кормовиробництві протягом останніх років спостерігається зменшення показника норми прибутку на авансований капітал.

Keywords: capital efficiency, field fodder production, effect, fodder production revenues, direct and indirect profits from fodder production
Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності підприємства на основі аналітичних процедур

Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності підприємства на основі аналітичних процедур

Authors: Kostyantyn Bezverkhiy
(0 downloads)
Abstract

Аналітична робота на підприємствах по запобіганню викривлень даних фінансової звітності повинна займати провідне місце в робочій програмі бухгалтера, аналітика та аудитора. Стаття присвячена удосконаленню методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності підприємства на основі застосування аналітичних процедур. Встановлено, що основними проблемами при реалізації концепції перевірки фінансової звітності на підприємстві є відсутність прийнятої методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності на основі аналітичних процедур та визначення її змісту. Запропоновано джерела нефінансової інформації, що уможливлює виявлення аналітичних симптомів викривлення фінансової звітності. Охарактеризовано індикатори, що сигналізують про можливе викривлення інформації у фінансовій звітності підприємства. Рекомендовано в практиці застосування аналітичних процедур при виявленні помилок і викривлень у фінансовій звітності підприємства використовувати Z-модель Е. Альтмана з метою перевірки фактів та отримання додаткових доказів викривлення даних фінансової звітності.

Keywords: financial statements, control, information, Methods, omissions, errors, analytical procedures
Problems of Accounting Interpretation of the Results of Financial Activity

Problems of Accounting Interpretation of the Results of Financial Activity

Authors: Svitlana Levytska, Ilona Panchuk
(0 downloads)
Abstract

The concept of financial activity is often identified with the concept of financing. Financial activities as the object of accounting (activities that lead to changes in the size and composition of equity and debt capitals) are influenced by environmental factors that the enterprise cannot control. These difficulties affecting the organization of financial accounting of income and expenses, cash flow from financial activities and determine the financial result. The article is devoted to the problems of financial activities, resulting in three accounting subsystems: bookkeeping, tax and management accounting. The conditions of the interpretation of income and expenses from financial activities in financial and tax accounting are being disclosed. Revealed inconsistencies of provisions of national standards and recommendations on accounting and taxation of the financial activity operations that create differences in the formation of indicators of financial and tax reports. The list of financial activity transactions is given, interpretation of which caused controversy in accounting. The suggestions on harmonization of methodological provisions of bookkeeping and tax accounting are provided.

Keywords: financial activity, Accounting, tax accounting, management accounting, financial statements, financial activity operations
Development of Enterprise Accounting Policy on Accounting of Receivables within Payment System 
with Buyers

Development of Enterprise Accounting Policy on Accounting of Receivables within Payment System with Buyers

Authors: Nina Tsehelnyk
(0 downloads)
Abstract

The growth in receivables is one of the reasons of low solvency of domestic agricultural companies. Therefore, the important significance in the management of financial flows in the company belongs to the accounting policy as complex of principles, methods and procedures used by the company for preparation and presentation of financial statements. Successfully selected accounting policy allows optimize the payments from customers and promotes the formation of timely and relevant information on this object. The article is devoted to the disclosure of elements of company’s policy on accounting of receivables within the payment system with buyers. The main factors influencing the development of accounting policy is being defined. Proposed and described elements of accounting policy on receivables accounting, which are to be disclosed according to the ‘Decree on accounting policies of agricultural enterprises’. Development of accounting policy with regard to the proposed elements will guarantee the preparation of information required for effective management solutions on company’s receivables.

Keywords: accounting policy, accounts receivable, accounts with customers, accounting organization, Decree on accounting policies
 Improvement of State Support for Agricultural Insurance

 Improvement of State Support for Agricultural Insurance

Authors: Yulia Aleskerova
(0 downloads)
Abstract

This article explores the features of agricultural insurance with state support in Ukraine and highlights the experience of foreign countries in this area. It is marked a great variability of state support for agricultural insurance, the simultaneous use of both methods of planned economy and market leverage. The general state of domestic agricultural insurance is reviewed and the deficiencies are exposed. Described the dynamics of budget expenditure parameters for insurance support in agriculture and amount of profit for comparing the effectiveness of budget programs. Recommendations are given on further development of the national agricultural insurance through improvement of state support. In line with government policy on regulating agricultural development the approaches are proposed for creation of support system for agricultural insurance with the participation of state and commercial structures. Attention is paid to the need for Strategy of development of agricultural insurance with state support in the middle and long term.

Keywords: Agricultural insurance, effectiveness of state support, budget insurance products for agriculture, Agricultural Insurance Pool
Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів

Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів

Authors: Nataliya Kantsedal
(0 downloads)
Abstract

Практична реалізація науково обґрунтованої методики інвентаризації сприяє об’єктивному та достовірному визначенню результатів з метою їх подальшого відображення в системі обліку, а також прийняття рішень щодо усунення виявлених недоліків і порушень. Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпечення інвентаризації нематеріальних активів та систематизація поглядів окремих авторів для виявлення проблемних питань, що потребують вирішення в частині конкретизації методики інвентаризації нематеріальних активів. Проведено дослідження норм міжнародних та національних стандартів щодо визнання нематеріальних активів. Розкрито особливості методики інвентаризації нематеріальних активів, а також способи виявлення інвентаризаційних різниць і процедурні аспекти визнання результатів інвентаризації. Уточнено етапи і обов’язкові процедури методики інвентаризації нематеріальних активів. Охарактеризовано варіанти трактування результатів інвентаризації нематеріальних активів, на основі яких визначається нестача або лишки. Обґрунтовано необхідність розрахунку фінансових ризиків для підприємств, що не володіють правами на нематеріальні активи, але фактично використовують їх у своїй діяльності.

Keywords: intangible asset, object of the right, right for the object, inventory register, comparative roll, surplus, deficiency, financial risk
Accounting and Legal Aspects of Military Fee Administration

Accounting and Legal Aspects of Military Fee Administration

Authors: Nataliya Gres
(0 downloads)
Abstract

The article studies the issue of legal coverage of charging and accounting the military fee and explains the ways of solving it. As based on the content analysis of the provisions of the Tax Code of Ukraine the issue of the legal coverage of charging and accounting the military fee is clarified. It has been found out what the provisions of the tax laws and regulations have been violated due to the introduction and effect of this fee. It has been established that the current law does not provide for the military fee rated as nationwide taxes or fees. The algorithm of defining its place in the tax system has been proposed. It has been proved that the elements of the military fee and those of the personal income tax are identical without reference to the taxation base because the latter both when introducing the fee and till now has not been defined in accordance with law. The framework has been suggested according to which the assessment of revenues in the form of salary or awards as stipulated by independent contractor agreements (provision of services) comes with a decreased military fee unit by the amount of the personal income tax. The urgency of changing the provisional status of the military fee and the procedure for calculating the same has been explained and the unlawfulness of double taxation of the total monthly (annual) taxed personal income has been proved.

Keywords: military fee, tax, budget revenue classification code, double taxation, principles of tax legislation
Методи обліку витрат у рослинництві

Методи обліку витрат у рослинництві

Authors: Anna Kostiakova
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є визначення оптимальних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва на основі врахування організаційно-технологічних особливостей даного процесу. Розглянуто питання співвідношення та класифікації методів обліку витрат і методів калькулювання, зокрема перший метод фіксує (накопичує, узагальнює) дані про витрати за певним об’єктом обліку, а другий – використовує відповідні дані задля обрахування собівартості продукції. Визначено перелік методів обліку витрат, їх зв'язок та залежність від типу виробництва та його технології, від принципів організації та рівня механізації, асортименту та складності виробництва продукції. Запропоновано теоретико-методологічне обґрунтування вибору методів обліку витрат у рослинництві, а саме: 1) позамовний та попередільний методи обліку витрат є найбільш розповсюдженими та прийнятними до використання у галузі рослинництва. При цьому важливу роль відіграє вірне відокремлення об’єкта обліку витрат та об’єкта калькуляції; 2) нормативний метод доцільно розглядати, як метод управління витратами виробництва й використовувати в комплексі з будь-яким методом або частково (окремі його елементи); 3) особливої уваги набувають нові прогресивні методи обліку витрат та їх пристосування на практиці відповідно організаційно-технологічних аспектів вирощування продукції рослинництва.

Keywords: витрати, собівартість, методи обліку витрат, методи калькулювання, продукція рослинництва
Оцінка облікової інформації для прийняття управлінських рішень

Оцінка облікової інформації для прийняття управлінських рішень

Authors: Svitlana Kuznetsova
(0 downloads)
Abstract

Важливим фактором досягнення компромісу між інформаційними вимогами менеджменту і інформаційним продуктом облікової служби підприємства є оцінка ефективності облікової інформації для прийняття рішень. Адже своєчасність, достовірність, повнота облікової інформації впливає не лише на ефективність управління прибутком, але й на динаміку репутації бізнесу в цілому. Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до оцінки ефективності облікової інформації та обґрунтуванню моделі оцінки облікової інформації для прийняття управлінських рішень з урахуванням руху інформаційних потоків під впливом інтеграції зорової уваги та розуміння стратегічних планів бізнесу. Здійснено аналіз наукових підходів до розуміння сутності оцінки облікової інформації. Обґрунтовано елементи концептуальної моделі оцінки облікової інформації для прийняття управлінських рішень. Розкрито процес синтезу наукових основ оцінки облікової інформації в процесі прийняття управлінських рішень. Виявлено, що вивчення взаємозв’язку між увагою і судженнями має вирішальне значення для оцінки поведінки менеджерів у процесі прийняття рішень. Якість рішень являє собою здатність менеджерів приймати рішення, які узгоджуються зі стратегічними цілями бізнесу. При цьому, важливим фактором, що визначає якість прийнятих рішень, є кількість уваги приділеної стратегічним показникам ефективності при оцінці облікової інформації.

Keywords: управлінський облік, оцінка, управлінська звітність, облікова інформація, управлінські рішення
Розрахунки за податками сільськогосподарських підприємств як об’єкт обліку і контролю

Розрахунки за податками сільськогосподарських підприємств як об’єкт обліку і контролю

Authors: Oleksandr Kushnirenko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є поглиблення теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення дієвості обліку і контролю розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах. Досліджено теоретичні основи обліку розрахунків за податками та обґрунтовано необхідність виокремлення елемента єдиної системи бухгалтерського обліку – «обліку для потреб оподаткування». Наведено його визначення, що посилює сприйняття оподаткування, як об’єкта обліку і контролю. Систематизовано об’єкти обліку розрахунків за найбільш сплачуваними податками сільськогосподарських підприємств. Уточнено трактування понять «податкове зобов’язання» та «податковий кредит». Обґрунтовано необхідність посилення аналітичності обліку і внутрішнього контролю об’єктів обліку розрахунків за податками. У зв’язку з чим запропоновано у наказах про облікову політику підприємств формування підпункту «Організація внутрішнього контролю розрахунків за податками» та ведення розроблених документів аналітичного обліку і реєстрів (описів). Змодельовано внутрішній контроль розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах, в основу якого покладено підвищення інформативності таких розрахунків.

Keywords: сільськогосподарські підприємства, оподаткування, бухгалтерський облік, контроль, єдиний податок четвертої групи, податок на додану вартість, податкове зобов’язання, податковий кредит
Діагностика стану облікового відображення лісокористування

Діагностика стану облікового відображення лісокористування

Authors: Anna Makarenko
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена аналізу стану ведення бухгалтерського обліку лісокористування і виявлення проблемних питань облікового відображення лісозаготівель і лісовідновлення. Проведено оцінку стану ведення бухгалтерського обліку на восьми підприємствах Кіровоградського обласного управління лісового і мисливського господарства та визначено недоліки облікового відображення лісозаготівель і лісовідновлення. Обґрунтовано переваги і недоліки впровадження електронного обліку деревини на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України. Розкрито методику обліку витрат в галузі лісокористування, зокрема, наведено групування витрат за статтями калькуляції, порядок обліку витрат на лісозаготівлю, ідентифіковано витрати, які формують собівартість лісовідтворення. Запропоновано всі загальновиробничі витрати розподіляти на заготівлю і відтворення в залежності від площі лісної ділянки. Виходячи з того, що виробничий цикл в лісовому господарстві триває не менше 40 років, витрати на лісовідтворення слід відображати у складі витрат на формування довгострокових біологічних активів.

Keywords: бухгалтерський облік, лісокористування, лісозаготівля, лісовідтворення, електронний облік деревини, облік витрат

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.