Accounting and Finance

Accounting and Finance

Basic info

 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: Accounting, Finance, Economics, Banking, Marketing
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Time from submission to publication: 10 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50 USD
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2004
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '287' articles

Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС

Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС

Authors: Oleksandr Malyshkin
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є виявлення особливостей та оцінка відповідності нормативного забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі і в України сучасним вимогам економічного розвитку країн. Охарактеризовано основні складові нормативного забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні. Розкрито засади стандартизації бухгалтерського обліку в Польщі та визначено спільні і відмінні риси цього процесу в Україні. Оцінено підходи до організації бухгалтерського обліку і звітності в рамках Директиви 2013/34/ЄС та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Виявлено, що за змістом і обсягом закон про бухгалтерський облік в Польщі є значно ширшим за український аналог. Українські національні стандарти бухгалтерського обліку, навпаки, є більш розвинутими за сферами охоплення. Натомість, польські стандарти відрізняються більш детальним викладенням методик обліку і звітності конкретного сегмента обліку. Типовість плану рахунків в Польщі є характерною лише для бюджетних установ і комунальних підприємств, тоді як в Україні типовий план рахунків зобов’язані застосовувати і бюджетні, і комерційні підприємства. Це свідчить про наявність більшої свободи у підприємств Польщі в організаційних засадах обліку.

Keywords: нормативне забезпечення, бухгалтерський облік, облік в Польщі, план рахунків, Директиви ЄС
Функції, методи та принципи бухгалтерського обліку в посиленні економічної безпеки підприємства

Функції, методи та принципи бухгалтерського обліку в посиленні економічної безпеки підприємства

Authors: Ilona Melnychenko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття механізму взаємодії та реалізації функцій, методів та принципів бухгалтерського обліку на основі застосування усіх елементів облікової політики підприємства задля посилення його економічної безпеки. Розглянуто сутність та основні завдання економічної безпеки підприємства. Визначено місце кожного досліджуваного елемента та наведені основні недоліки їх реалізації у вирішенні питань економічної безпеки підприємства. Обґрунтовані основні напрями подальших досліджень щодо повнішої взаємодії функцій, методів та принципів бухгалтерського обліку в посилені економічної безпеки підприємства. Зокрема, запропоновано: 1) вибір та використання відповідно до обраної облікової політики, окремих методів оцінки запасів та необоротних активів, які б дали можливість зробити об’єктивну оцінку рівня фінансової незалежності, стійкості та конкурентоспроможності підприємства; 2) вибір та застосування окремих елементів методу бухгалтерського обліку з метою складання графіку документообороту за для посилення економічної безпеки через правовий захист підприємства та захист внутрішньої інформації.

Keywords: функції обліку, елементи методу бухгалтерського обліку, принципи бухгалтерського обліку, облікова політика, економічна безпека підприємства, конкурентоспроможність, захист інформації
Китайська модель обліку землекористування: уроки для України

Китайська модель обліку землекористування: уроки для України

Authors: Serhiy Ostapchuk
(0 downloads)
Abstract

Одним із найбільш ефективних методів розв’язання економічних проблем є вивчення зарубіжного досвіду. Метою статті є розкриття засад бухгалтерського обліку землекористування в Китаї та обґрунтування передумов впровадження ефективної моделі бухгалтерського обліку сільськогосподарських земель і прав користування ними в Україні. Акцентовано увагу на правових аспектах земельних відносин в Китаї. Здійснено аналіз методологічних засад обліку прав користування землею, які містяться в Китайських стандартах бухгалтерського обліку. Виявлено, що китайські підприємства не відображають землю у фінансових звітах, а показують в балансі право землекористування, класифіковане як нематеріальний актив. Вартість такого права визначається шляхом калькуляції витрат пов’язаних з його набуттям. Відтак власник права землекористування у Китаї може швидше капіталізувати орендні платежі як активи в балансі, ніж визнати їх в якості витрат, навіть якщо за економічною суттю це є операційною орендою. Відображення пов’язаних з правом витрат в обліку відбувається за рахунок щорічного нарахування амортизації на його вартість. На основі вивчення досвіду Китаю, обґрунтовано передумови ефективної побудови бухгалтерського обліку сільськогосподарських земель і прав користування ними в Україні.

Keywords: правовий статус, земельні відносини, облік землекористування, права користування землею, землі сільськогосподарського призначення, Китайські стандарти бухгалтерського обліку
Особливості розподілу непрямих витрат на підприємствах будівельної галузі

Особливості розподілу непрямих витрат на підприємствах будівельної галузі

Authors: Lyudmyla Poslavska, Valentyna Yasyshena
(0 downloads)
Abstract

Важливим питанням калькулювання в будівництві є облік і розподіл непрямих витрат, оскільки їх частка в собівартості будівельно-монтажних робіт для більшості будівельних організацій має тенденцію до неухильного зростання. Метою статті є розкриття теоретичних і практичних аспектів обліку непрямих витрат та розробка рекомендацій щодо удосконалення розподілу непрямих витрат з урахуванням галузевої специфіки. Розглянуто методи розподілу непрямих витрат (метод прямого розподілу, метод послідовного розподілу, розподіл взаємних послуг). Обґрунтовано доцільність використання на будівельних підприємствах методу розподілу взаємних послуг. Запропоновано бази розподілу загальновиробничих витрат у розрізі виробничих структурних підрозділів будівельної організації, що найбільшою мірою розкривають специфіку будівельного виробництва. Виявлено, що незалежно від методики розподілення непрямих витрат, яку використовує підприємство, в обліковій практиці завжди наявний певний елемент неточності. Відтак найкращим результатом вибору методики розподілу непрямих витрат може бути отримання прийнятного результату, який би мінімізував таку неточність.

Keywords: будівельні підприємства, непрямі витрати, загальновиробничі витрати, база розподілу, методи розподілу непрямих витрат
Методологічні проблеми обліку інтелектуальних благ в умовах становлення новітньої парадигми рахівництва

Методологічні проблеми обліку інтелектуальних благ в умовах становлення новітньої парадигми рахівництва

Authors: Volodymyr Shevchuk
(0 downloads)
Abstract

Зростання значення інтелектуальної складової в економічному розвитку суспільства зумовлює потребу в забезпеченні управління релевантною інформацією, яку генерує заснована на природничих засадах новітня система обліку. Стаття присвячена обґрунтуванню шляхів вирішення проблем бухгалтерського обліку інтелектуальних благ з позиції теорії фізичної економії. Окреслено світоглядні підвалини новітньої парадигми рахівництва, що передбачає охоплення обліком сфери розумного, покликаної скеровувати взаємодію сфер живого та неживого. Запропоновано низку класифікацій, що дозволяють з’ясовувати сутнісний зміст і призначення інтелектуальних благ та вибудовувати цілісну систему їх обліку. Запропоновано модель балансового узагальнення процесів створення та привласнення інтелектуальних благ суспільними сферами для використання, властивого їхній сутності. Запропоновану модель верифіковано за допомогою класичної типології змін у балансі. Описано руху інтелектуальних благ за допомогою балансового рівняння, яке пропонується покласти в основу рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків, що призначаються для обліку інтелектуальних благ.

Keywords: бухгалтерський облік, інтелектуалізація господарювання, новітня парадигма рахівництва, методологія обліку інтелектуальних благ, зміни у балансі
Підвищення довіри до банків як фактор антикризового управління у банківському секторі економіки України

Підвищення довіри до банків як фактор антикризового управління у банківському секторі економіки України

Authors: Mariya Holyk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття проблеми недовіри до банків та виділення можливостей її вирішення в умовах існування кризових явищ у економіці України. Проаналізовано причини зниження довіри до банків, серед яких основними визначено: відтік строкових депозитів з банківської системи країни та концентрація здебільшого короткострокових вкладів на вимогу; зниження обсягу капіталу банків; погіршення якості кредитного портфелю банків; непрозорість структури власності банків. Оцінено динаміку обсягів депозитного портфелю банків України та коливання офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. Обґрунтовано ключові напрями підвищення довіри до банків як важливого фактору антикризового управління у банківському секторі національної економіки. Зокрема запропоновано: 1) підвищити довіру до національної грошової одиниці; 2) активізувати співпрацю Національного банку України з комерційними банками у контексті захисту прав споживачів банківських послуг та посилення вимог до відкритості, прозорості та справедливості умов діяльності банків на території України; 3) підвищити вимоги банків до власного корпоративного іміджу; 4) підвищити рівень фінансової грамотності населення різних цільових груп.

Keywords: інститут довіри до банку, антикризове управління, банківський сектор, напрями підвищення довіри до банку, фактор антикризового управління
Формування фінансів місцевих органів влади в контексті забезпечення фінансової безпеки держави

Формування фінансів місцевих органів влади в контексті забезпечення фінансової безпеки держави

Authors: Nataliya Kozhalina
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття особливостей формування фінансів місцевих органів влади та окреслення перспектив проведення бюджетної децентралізації в контексті забезпечення фінансової безпеки країни. Досліджено сучасний стан та проблеми формування фінансових ресурсів місцевих органів влади. Встановлено, що фінансова безпека країни повинна включати в себе комплекс заходів направлених на захист фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин в державі. Висвітлено питання перерозподілу місцевих фінансових ресурсів через бюджетну систему в результаті проведення бюджетної децентралізації. Проведено аналіз розміру міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам, результати якого свідчать про неможливість органів місцевого самоврядування забезпечити самостійно виконання власних та делегованих повноважень. Запропоновано застосування показника розрахунку фінансової незалежності (стійкості) місцевих бюджетів, суть якого полягає в здійсненні об’єктивної оцінки ступеня самостійності місцевих бюджетів та ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в умовах проведення бюджетної децентралізації.

Keywords: фінансова безпека, фінанси місцевих органів влади, місцеві бюджети, бюджетна децентралізація
Сек’юритизація активів у європейському фінансовому просторі

Сек’юритизація активів у європейському фінансовому просторі

Authors: Ihor Kravchuk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є ідентифікація недоліків ринку сек’юритизації і перешкод його активізації на основі аналізу тенденцій розвитку цього сектору ринку обігових фінансових інструментів у Європі, а також оцінка пропозицій щодо формування моделі простої, транспарентної і стандартної сек’юритизації. Виявлено, що існуюча структура європейського ринку сек’юритизації є деформованою (за видами активів, в регіональному розрізі, через високий рівень утримання емітентами та банками-оригінаторами тощо), що може створювати загрози для фінансової стабільності. Враховуючи такий стан ринку, а також значний потенціал щодо його розвитку (на основі обсягів ймовірних базових активів), доцільно реалізовувати комплекс заходів для стимулювання розвитку при одночасному використанні регуляційних інструментів підтримки стабільності ринку сек’юритизації. Запропонований проект простої, транспарентної і стандартної сек’юритизації в ЄС поряд з впровадженням значної кількості прогресивних правових норм має ряд недоліків у площині забезпечення фінансової стабільності (не вирішує проблем синтетичної сек’юритизації, можливі маніпуляції щодо її кваліфікації як STS тощо) та потребує модернізації.

Keywords: проста, транспарентна і стандартна сек’юритизація, іпотечні цінні папери, обігові фінансові інструменти, банк, фінансова стабільність
Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС

Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС

Authors: Nina Petrukha, Tetyana Paliychuk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є визначення концептуальних засад фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС та розробка рекомендацій щодо подальшої імплементації кращого європейського досвіду фіскальної децентралізації в Україні. Розкрито тенденції у сфері управління державними фінансами країн-членів ЄС. Оцінено сукупність функцій та повноважень включених до компетенції субнаціональних органів влади, проаналізовано структуру їх доходів і видатків та систему розподілу податкових надходжень між різними рівнями державного управління. Визначено рівневість фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС із використанням композитивного коефіцієнта, який враховує обидва аспекти фіскальної децентралізації – дохідний та видатковий. Проранжовано окремі країни-члени ЄС за рівнем податкової автономії місцевої влади. Обгрунтовано заходи щодо подальшого впровадження фіскальної децентралізації в Україні з врахуванням європейського досвіду задля формування самодостатніх територіальних громад, створення необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку сільських територій.

Keywords: фіскальна децентралізація, євроінтеграція, місцеве самоврядування, муніципалітети, податкова автономія, фінансова самостійність, субнаціональні уряди, європейський досвід
Активізація ринку капіталів у фінансуванні реального сектору економіки

Активізація ринку капіталів у фінансуванні реального сектору економіки

Authors: Mykola Stetsko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є визначення місця інструментарію ринку капіталів у фінансуванні вітчизняних підприємств та обґрунтування комплексу пропозицій щодо активізації зазначеного ринку з огляду на світові тенденції у відповідній царині. Розкрито роль ринку цінних паперів у фінансуванні вітчизняних підприємств. Показано, що фондовий ринок України не виконує своїх функцій, а обсяг капіталу, що перерозподіляється через нього є незначним. Окреслено чинники, спрямовані на розвиток ринку капіталів в Україні: збільшення довіри до ринку, захист прав власності, підвищення якості регулювання ринку, зменшення накладних витрат, зниження інвестиційних ризиків, покращення якості нормативного забезпечення діяльності учасників ринку. Виявлено, що суттєвим фактором, який стримує розвиток локального ринку капіталів є низький індекс захисту прав власності. Недостатній рівень захисту прав власності створює сприятливі умови для рейдерства та маніпуляцій на ринку. Регуляторний процес має забезпечувати баланс між належним захистом інвесторів (споживачів фінансових послуг) і підтримкою конкурентоспроможності ринку капіталів. Водночас, висока зарегульованість фондового ринку створює додаткові перешкоди для потенційних його учасників та додаткові витрати. Окреслено шляхи активізації участі на ринку корпоративних цінних паперів інституційних інвесторів та приватних домогосподарств. Обґрунтовано необхідність стимулювання розвитку регіонального ринку капіталів, у тому числі створення регіональних фондових бірж за участі декількох країн з похожими економічними умовами. Доведено недоцільність та безперспективність штучного стимулювання розвитку одних сегментів фінансового ринку за рахунок дискримінації інших.

Keywords: ринок капіталів, регулювання ринку, корпоративні цінні папери, захист прав інвесторів, корпоративне управління, інституційні інвестори, фіктивні активи
Мультиплікативні ефекти в системі адміністрування податків суб’єктів агробізнесу

Мультиплікативні ефекти в системі адміністрування податків суб’єктів агробізнесу

Authors: Nataliya Trusova
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є формування методичного та практичного підходів до оцінки фіскальних ефектів системи адміністрування податків суб’єктів агробізнесу. Розкрито методику оцінки фіскальних ефектів системи адміністрування податків суб’єктів агробізнесу України. Визначено основні складові системи адміністрування податків суб’єктів агробізнесу. Імплементовано методи оцінки фіскальних ознак системи адміністрування податків суб’єктів агробізнесу, які передбачають їх оптимізацію через підвищення бюджетоутворюючих та соціально-економічних ефектів, покращують можливості боржників здійснювати самостійне погашення податкового боргу й безперешкодно управляти своїм майном. Використано оптимізаційну модель адміністрування податкових ризиків, що дозволяє визначити прояви боргу на ефективність розвитку суб’єктів агробізнесу. Запропоновано податкові механізми державного фінансового регулювання галузей аграрного сектора економіки, які на засадах фіскальних ефектів системи адміністрування створюють середовище активізації діяльності та вплив на розвиток суб’єктів агробізнесу. Доведено тісноту зв’язку між впливом податкових інструментів та важелів державного фінансового регулювання галузей аграрного сектора економіки на ознаки ефективності розвитку суб’єктів агробізнесу України. Виявлено, що з урахуванням ефекту податкового мультиплікатора суттєвий загальний вплив має рівень наданих податкових пільг суб’єктам агробізнесу за галузями аграрного сектора економіки відповідно до виокремлених результативних ознак – рентабельність та індекс ВВП.

Keywords: адміністрування податків, фіскальні ефекти, податковий борг, державне фінансове регулювання, суб’єкти агробізнесу
Вплив фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства

Вплив фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства

Authors: Tetyana Khalimon
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування методичного інструментарію щодо управління фінансовими чинниками та оцінки їх впливу на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Здійснено моніторинг існуючих проблем, окреслено дискусійні питання, уточнено методичний інструментарій щодо управління та оцінки впливу фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що застосування науково обґрунтованого методичного інструментарію дозволить підприємствам приймати ефективні тактичні й стратегічні фінансові рішення, зорієнтовані передусім на виклики та запити конкурентного середовища, споживачів та фінансові чинники підприємства, що у майбутньому має забезпечити підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Наголошено, що основними напрямами управління впливом фінансових чинників на підвищення конкурентоспроможності підприємства мають виступати: підвищення ефективності використання фінансових ресурсів і зростання рівня фінансової стійкості та рівноваги підприємства, що дає можливість зменшити фінансові ризики й загрози. Вирішальним моментом підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок фінансових чинників вважається розробка стратегії фінансового забезпечення конкурентоспроможності.

Keywords: конкурентоспроможність, фінансові чинники, підприємство, фінансові рішення
Розвиток аудиту зовнішньоекономічних операцій відповідно до динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю

Розвиток аудиту зовнішньоекономічних операцій відповідно до динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю

Authors: Olena Vakulchyk, Valeriya Fesenko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є визначення трансформаційних змін та напрямів розвитку аудиту зовнішньоекономічних операцій підприємств в контексті динаміки сучасних процесів у сфері фінансового контролю. Узагальнено види аудиту зовнішньоекономічних операцій підприємств у двох концептуальних напрямках: аудит як форма незалежного фінансового контролю для власників та покупців бізнесу; аудит як форма державного фінансового контролю. Визначено ключові трансформаційні зміни у сфері митного, податкового, зовнішнього незалежного аудиту зовнішньоекономічних операцій підприємств, що призводять до необхідності посилення інформаційної взаємодії між суб’єктами аудиту та зменшення інформаційної асиметрії. Виокремлено стадії розвитку системи аудиту зовнішньоекономічних операцій підприємств в Україні. Визначено основні два типи зовнішньоекономічних операцій, аудит яких якісно змінився внаслідок міжнародної інтеграції України, що дозволило проаналізувати сучасну динаміку процесів аудиту та обґрунтувати подальші напрями удосконалення методології аудиту зовнішньоекономічних операцій підприємств.

Keywords: аудит, зовнішньоекономічна діяльність, фінансовий контроль, операції між пов’язаними особами, офшорні зони, трансфертні ціни, контрольовані операції
Структурно-інституційні перетворення в аграрному секторі економіки України

Структурно-інституційні перетворення в аграрному секторі економіки України

Authors: Serhiy Petrukha
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття структурно-інституційних перетворень в аграрному секторі економіки України в контексті досягнутого рівня прогресу реалізації аграрної реформи, оцінка їх впливу на соціологічні, екологічні та економічні кількісно-якісні параметри розвитку галузі. Розкрито місце і роль структурно-інституційних перетворень в аграрному секторі економіки в забезпеченні досягнення Глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття (2000-2015 рр.), Цілей Сталого Розвитку (2016-2030 рр.), Стратегічних цілей ФАО, українських програмних документів високого рівня. Проведено структурний, інституціональний і функціональний аналіз функціонування аграрного сектору економіки України. Здійснена логарифмічна інтерпретація наслідків трансформаційних зрушень в аграрному секторі для національної економіки та окремих країн світу, досліджено їх результативність через якісно параметризовану систему структурно-інституційного утворення (формування) агропродовольчих ланцюгів доданої вартості, глобального рейтингування рівня продовольчої безпеки тощо. Обґрунтовано, що в умовах інституційної невизначеності національної структурної політики щодо подальших агроекономічних трансформацій на тлі незавершеної інституційно-регуляторної реформи, посилюється необхідність державного антикризового регулювання розвитку галузі, необхідність пріоритизації в регуляторній політиці превентивних антикризових заходів, мультиплікатором якості яких слід вважати стійкість агропродовольчих систем до ендо- і екзогенних «шоків».

Keywords: аграрний сектор, структурні зрушення, аграрна криза, сталий розвиток, інституційна будова, продовольче забезпечення
Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області

Виробництво та перспективи використання біопалива у Вінницькій області

Authors: Olena Skoruk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є аналіз застосування біопалива в сільському господарстві та визначення перспектив використання біоресурсного потенціалу Вінниччини в забезпеченні енергетичної безпеки регіону. Проаналізовано стан виробництва паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Оцінено технічно досяжний енергетичний потенціал Вінниччини та енергетичну продуктивність основних сільськогосподарських культур. Здійснено орієнтовний розрахунок собівартості виробництва біоетанолу. Досліджено динаміку посівних площ основних енергетичних культур у Вінницькій області. Розраховано потенційний вихід твердого біопалива з багаторічних енергетичних культур у Вінницькій області та проведено порівняння вартості теплової енергії природного газу та паливних гранул. Виявлено, що найбільш вигідним є виробництво біоетанолу з меляси та цукрового сиропу. В цьому випадку рівень собівартості біоетанолу дозволяє отримати прибуток від його оптової реалізації. Потенційний вихід твердого біопалива з багаторічних енергетичних культур за умов використання лише 5 % площ сільськогосподарських земель Вінницької області може становити 2,37 млн. т. готових твердопаливних гранул.

Keywords: сільське господарство, альтернативна енергетика, біопаливо, енергетична продуктивність, біоресурсний потенціал

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.