Accounting and Finance

Accounting and Finance

Basic info

 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: Accounting, Finance, Economics, Banking, Marketing
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Time from submission to publication: 10 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50 USD
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2004
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '287' articles

Розвиток завдань інтегрованої звітності суб’єктів господарювання

Розвиток завдань інтегрованої звітності суб’єктів господарювання

Authors: Kostyantyn Bezverkhiy
(0 downloads)
Abstract

На даний час Міжнародні основи інтегрованої звітності не містять переліку завдань інтегрованої звітності, що обмежує повне розкриття мети її підготовки. Це впливає на практику формування системи інтегрованої звітності суб’єктів господарювання, адже в основу будь-якого організаційного процесу закладається науково обґрунтована теоретична складова. Метою статті є узагальнення та поглиблення підходів до визначення завдань інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. Здійснено аналіз наукових підходів до визначення завдань інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. Виявлено, що визначені науковцями завдання інтегрованої звітності не в повній мірі розкривають її мету. Часто дослідники пропонують підхід, який, звужує адресність інтегрованої звітності, обмежує коло її користувачів та об’єктів, інформація про які розкривається у такій звітності. На основі проведеного аналізу автором здійснено уточнення переліку завдань підготовки інтегрованої звітності суб’єктами господарювання. Запропонований перелік завдань інтегрованої звітності доцільно включити у текст Міжнародних основ інтегрованої звітності. Це сприятиме більш повному розкриттю і розумінню мети інтегрованої звітності, та, відповідно, забезпечить ефективне формування системи інтегрованої звітності суб’єкта господарювання.

Keywords: бухгалтерський облік, інтегрована звітність, Міжнародні основи інтегрованої звітності, завдання інтегрованої звітності, звітна інформація
Облік та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України)

Облік та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України)

Authors: Olena Vakulchyk, Kateryna Pasichnyk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття особливостей бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на МСФЗ підприємствами гірничо-металургійного комплексу України. Проведено аналіз інформації про забезпечення, яка розкрита у фінансовій звітності підприємств гірничо-металургійного комплексу України, складеній за національними та міжнародними стандартами на одну і ту ж саму дату. Виявлено, що основними видами довгострокових забезпечень, які підприємства гірничо-металургійного комплексу найчастіше нараховують при переході на МСФЗ, є забезпечення витрат на ліквідацію основних засобів та рекультивацію земельних ділянок, а також забезпечення на виплату пільгових пенсій. Розкрито особливості обліку таких забезпечень та відображення інформації про них у фінансовій звітності при першому застосуванні МСФЗ. На основі аналізу норм міжнародних стандартів обґрунтовано алгоритм визнання забезпечень. Доведено, що рішення про створення забезпечень має ґрунтуватись на аналізі особливостей законодавства, що стосується діяльності підприємства, його договірних відносин та майбутніх юридичних зобов’язань. Запропоновано форму тесту-аналізу для визначення необхідності нарахування певних видів забезпечень.

Keywords: трансформація фінансової звітності, забезпечення, ліквідація основних засобів, рекультивація земель, виплати персоналу, актуарні розрахунки, перше застосування МСФЗ
Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства

Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства

Authors: Volodymyr Voskalo, Olha Hrytsai
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття особливостей контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства. Встановлено, що діюча облікова система витрат на маркетинг не може бути використана для обґрунтування управлінських рішень та здійснення контролю у цій сфері. Для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства необхідним є вдосконалення процесу контролювання витратами на маркетинг. Для ефективності організації контролю витрат на маркетинг визначено мету, завдання, джерела, об’єкти, суб’єкти контролю та контрольні процедури. Джерела контролю витрат на маркетинг поділено на документальні та інформаційні. До перших – віднесено первинні документи з обліку витрат на маркетинг, а других - планова інформація та чинне законодавство. Запропоновано: 1) запроваджувати на промислових підприємствах такий механізм контролю, як бюджетування; 2) доповнити існуючу систему бюджетування підприємств окремим бюджетом витрат на маркетинг, що буде передумовою контролю за їх ефективністю; 3) використовувати розроблений алгоритм формування і затвердження бюджету витрат на маркетинг; 4) використовувати розроблену схему взаємозв’язку аналітичної і синтетичної інформації при формуванні ціни і складанні планового кошторисного розрахунку.

Keywords: витрати на маркетинг, контролювання, бюджетування, кошторис, інформація, джерела контролю
Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками

Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками

Authors: Alla Kasych, Rayisa Tsyhan
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування концепції обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками, яка базується на інтегрованому, збалансованому і стратегічному підходах та визначає необхідність удосконалення обліку, оцінки, аналізу, контролю та планування грошових потоків на підприємстві. Здійснено аналіз наукових підходів до трактування сутності обліково-аналітичного забезпечення процесів управління. Виявлено, що дослідники дають визначення поняття обліково-аналітичне забезпечення через призму процесного та системного підходів. Визначено основні сутнісні характеристики та уточнено поняття «обліково-аналітична система». Розкрито основні чинники, що обумовлюють потребу формування концепції обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими коштами. Виокремлено та охарактеризовано основні елементи та підсистеми системи обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками. Обґрунтовано ключові положення концепції обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками. Імплементація обґрунтованої в роботі системи обліково-аналітичного забезпечення дозволить знизити ризик нецільового використання грошових коштів менеджментом підприємства та, як наслідок, зменшити вплив агентського ризику на операційну діяльність суб’єкта господарювання.

Keywords: облік, аналіз, забезпечення, контроль, управлінські рішення, грошові потоки
Формування обліково-аналітичного забезпечення калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту

Формування обліково-аналітичного забезпечення калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту

Authors: Svitlana Kuznetsova, Iryna Tykhanska
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розробка організаційно-методичних рекомендацій з обліку витрат у системі калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту. Розкрито засади формування та використання аналітичних рахунків для бухгалтерського обліку витрат на кожному з етапів життєвого циклу продукту. Описано методику розподілу і обліку виробничих витрат, загальногосподарських витрат, доходів від операційної діяльності і фінансових результатів. Побудовано модель організації бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості за етапами життєвого циклу продукту. Запропонована методика обліку витрат за етапами життєвого циклу продукту підвищує аналітичність облікової інформації про витрати, дозволяє здійснити контроль ефективності виробничого процесу, тобто забезпечує повноцінну реалізацію контрольної та аналітичної функцій бухгалтерського обліку на підприємстві. Методика розроблена з врахуванням особливостей виробничого процесу на підприємствах харчової промисловості, однак на її основі може бути обґрунтований та організований облік витрат за етапами життєвого циклу продукту в інших галузях народного господарства.

Keywords: облік витрат, життєвий цикл продукту, калькулювання, розподіл та групування витрат, контроль
Стан обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в аграрній сфері

Стан обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в аграрній сфері

Authors: Vyacheslav Naberukhin
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є аналіз управлінського аспекту обліково-інформаційного забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності, що передбачає визначення ключових векторів удосконалення економічного аналізу та вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності в процесі їх комерційного використання. Оцінено ступінь нормативного регламентування оцінки, обліку об’єктів інтелектуальної власності та аналізу ефективності їх комерційного використання. Розкрито інформаційне забезпечення макроекономічного аналізу ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. Здійснено аналіз методичних засад оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності для цілей бухгалтерського обліку. Визначено, що досліджені інструктивні документи з оцінки лише частково можуть бути використані внутрішнім менеджментом підприємства, адже призначені для використання суб’єктами оціночної діяльності, які володіють професійними знаннями питань грошової оцінки вартості майна, та здійснюють таку оцінку в передбачених законодавством випадках. Акцентовано увагу на недостатності та недосконалості існуючої на підприємстві інформаційної бази про стан та результативність використання об’єктів інтелектуальної власності в господарському процесі.

Keywords: нематеріальні активи, інтелектуальна власність, управлінський облік, аналіз, грошова оцінка, комерціалізація інтелектуальної власності
Необхідність оцінки якості фінансової звітності

Необхідність оцінки якості фінансової звітності

Authors: Nataliya Pravdyuk, Tetyana Plakhtiy
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування необхідності оцінки якості облікової інформації на основі використання кваліметричного інструментарію. Обґрунтовано роль оцінки якості облікової інформації в забезпеченні конкурентоспроможності бухгалтерського обліку як системи постачання інформації для прийняття рішень. Виявлено причини і фактори необхідності оцінки якості облікової інформації. Акцентовано увагу на ролі корпоративних скандалів в підвищенні інтересу до оцінки якості фінансової звітності. Виділено причини відсутності єдності підходів до оцінки якості фінансової звітності в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Розроблено класифікацію показників якості в бухгалтерському обліку та фактори, що впливають на них. Охарактеризовано напрями оцінки якості фінансової звітності як ідеального об’єкта, що має нематеріальну природу. Розглянуто сутність кваліметрії як наукової дисципліни та обґрунтовано можливість застосування інструментарію прикладної кваліметрії для оцінки якості фінансової звітності. Проведено класифікацію основних методів кваліметрії та визначено особливості їх застосування при оцінці якості фінансової звітності.

Keywords: оцінка, бухгалтерський облік, якість облікової інформації, якість фінансової звітності, кваліметрія
Нормативно-правові аспекти визнання та обліку нематеріальних активів

Нормативно-правові аспекти визнання та обліку нематеріальних активів

Authors: Mariya Chik
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття нормативно-правових аспектів визнання та обліку нематеріальних активів. Здійснено аналіз трактування сутності поняття «нематеріальні активи» пропонованого, як науковцями, так і міжнародними та вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку. Виявлено, що поняття «нематеріальні активи» через відсутність чіткого механізму їх ідентифікації до теперішнього часу у вітчизняній теорії та практиці бухгалтерського обліку трактується по-різному, що є наслідком неоднозначного розуміння їх економічної природи і юридичного змісту. Визначено та згруповано критерії визнання нематеріальних активів в бухгалтерському обліку. Обґрунтовано критерії ідентифікації об’єктів нематеріальних активів у футбольних клубах, які дозволяють підійти до визначення нематеріальних активів з двох сторін – юридичної та економічної. Розкрито організаційні аспекти бухгалтерського обліку нематеріальних активів, зокрема уточнено одиниці обліку та наведено групи об’єктів нематеріальних активів у розрізі: субрахунків бухгалтерського обліку, визначених Інструкцією про використання плану рахунків; субрахунків бухгалтерського обліку, які використовуються у футбольних клубах; груп нематеріальних активів відповідно до Податкового кодексу України.

Keywords: бухгалтерський облік, підприємство, нематеріальний актив, суб’єкт господарювання, субрахунки, групи нематеріальних активів
Загальна система оподаткування фізичних осіб – підприємців: стан та перспективи

Загальна система оподаткування фізичних осіб – підприємців: стан та перспективи

Authors: Vitaliy Chudovets, Iryna Zhurakovska
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є дослідження стану обліку та оподаткування діяльності фізичних осіб – підприємців на загальній системі та розробка пропозицій щодо її уніфікації та регламентування. Розкрито актуальні питання обліку і оподаткування діяльності фізичних осіб – підприємців на загальній системі. Проведено аналіз кількості фізичних осіб – підприємців в Україні, їх поділу за системами оподаткування, чисельності зайнятих у підприємців працівників. Виділено проблеми обліку та оподаткування підприємців на загальній системі оподаткування: відсутність належної методики обліку доходів і витрат, складнощі застосування касового методу у відповідності до вимог чинних нормативних актів, наявність необґрунтованих обмежень щодо нарахування витрат підприємцями цієї групи (застосування терміну «основні засоби подвійного призначення», обмеження щодо методів нарахування амортизації), недоліки у формі книги обліку доходів і витрат. Визначено вимоги, що повинні висуватись до витрат підприємців. Систематизовано витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманням доходів підприємцями. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати шляхи удосконалення обліку і оподаткування фізичних осіб – підприємців на загальній системі.

Keywords: фізична особа – підприємець, облік, оподаткування, загальна система оподаткування, касовий метод, книга обліку доходів і витрат
Адаптація зарубіжного досвіду з формування ефективної системи державного фінансового контролю

Адаптація зарубіжного досвіду з формування ефективної системи державного фінансового контролю

Authors: Anna Ivanova
(0 downloads)
Abstract

Модернізація системи державного фінансового контролю є одним із зобов’язань, які Україна взяла на себе в процесі інтеграції до ЄС. Відтак необхідно створити дієву систему органів державного аудиту та привести у відповідність до вимог ЄС нормативно-правову базу регламентування їх діяльності. Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду організації та функціонування системи державного фінансового контролю та аналіз можливостей його імплементації в Україні. Розкрито особливості побудови системи державного фінансового контролю в зарубіжних країнах. Визначено спільні ознаками, притаманні більшості вищих зарубіжних органів фінансового контролю. Окреслено проблеми імплементації директиви INTOSAІ в Україні. Обґрунтовано першочергові напрями імплементації зарубіжного досвіду в системі здійснення державного фінансового контролю. Наголошено на необхідності посилення співпраці Рахункової палати з іншими державними інституціями та підвищення рівня публічності результатів її діяльності. Виявлено, що в цілому, не дивлячись на пробіли та недоліки, вітчизняна система державного фінансового контролю розвивається у напрямі, що відповідає міжнародній практиці.

Keywords: державний фінансовий контроль, Рахункова палата України, вищі органи фінансового контролю, директива INTOSAI, Лімська декларація
Методи та інструменти системи ціноутворення банків

Методи та інструменти системи ціноутворення банків

Authors: Lesya Maryniuk
(0 downloads)
Abstract

Ціна посідає стратегічну роль в банківській системі, а правильно побудована система ціноутворення дає змогу формувати бажаний обсяг прибутку. Стаття присвячена розкриттю теоретико-методичних аспектів ціноутворення у банках та обґрунтуванню на цій основі напрямів удосконалення ціноутворення в практичній діяльності вітчизняних банківських установ. Розкрито сутність ціноутворення на банківські продукти та послуги. Здійснено аналіз динаміки витрат вітчизняних банків. Систематизовано методи ціноутворення на банківські продукти та послуги, а визначено особливості застосування кожного з них. Зроблено огляд основних інструментів, які можуть застосовуватися під час визначення ціни на банківські послуги і продукти. Виявлено, що цінова політика сучасних банків характеризується відсутністю чітко вираженої взаємозалежності між вартістю банківської послуги та її ціною для клієнтів. Досягнення визначених цілей діяльності банку забезпечується шляхом поєднання різних методів та інструментів ціноутворення. З метою оптимізації процесу ціноутворення вітчизняним банкам рекомендується розробити та затвердити Положення про ціноутворення, в якому будуть розкриті особливості застосування прийнятих банком методів та інструментів ціноутворення.

Keywords: банк, вартість банківських послуг і продуктів, ціноутворення методи ціноутворення, інструменти ціноутворення
Оцінка фінансового потенціалу заощаджень населення та його впливу на економічне зростання регіону

Оцінка фінансового потенціалу заощаджень населення та його впливу на економічне зростання регіону

Authors: Mykhaylo Odintsov, Tetyana Odintsova
(0 downloads)
Abstract

Додаткові надходження фінансових ресурсів в регіони, при інших позитивних чинниках, можуть сприяти підвищенню темпів росту як реального сектору економіки, так і сфери послуг. В якості додаткового фінансового ресурсу можуть бути розглянуті заощадження населення. Метою статті є оцінка фінансового потенціалу заощаджень населення та виявлення його впливу на економічне зростання регіону. Акцентовано увагу на теоретико-прикладних аспектах кругообігу доходів і витрат домогосподарств. Розкрито особливості основних методологічних підходів до оцінки ринкового потенціалу заощаджень населення. Оцінено динаміку обсягів заощаджень населення регіонів України. Запропоновано авторську методику оцінки потенціалу заощаджень, яка включає розрахунок мультиплікаторів капітальних інвестицій та побудову кореляційно-регресійних моделей формування валового регіонального продукту, що відображають основу соціального економічного розвитку регіонів. З’ясовано, що зростання валового регіонального продукту відбувається за рахунок впливу заощаджень населення на формування капітальних інвестицій, достатніх для розширеного відтворення виробництва. Виявлені закономірності дії мультиплікатора економічного зростання на територіях України в залежності від сформованої структури суспільного виробництва дають можливість прогнозувати траєкторію розвитку економіки на перспективу.

Keywords: фінансовий потенціал, заощадження населення, економічне зростання, інвестиційні ресурси, валовий регіональний продукт
Розвиток фінансової системи та моделі фінансування сільськогосподарських підприємств: досвід США

Розвиток фінансової системи та моделі фінансування сільськогосподарських підприємств: досвід США

Authors: Olena Oliynyk-Dunn
(0 downloads)
Abstract

Предметом дослідження є механізм впливу розвитку фінансової системи на формування моделей фінансування підприємств. Метою дослідження є виявлення закономірностей у взаємозв’язку між розвитком фінансової системи та змінами, що відбуваються у моделях фінансування сільськогосподарських підприємств у США, як такої країни, що має одночасно і найпотужнішу фінансову систему, і один із найбільш розвинених аграрних секторів економіки у світі. Для аналізу рівня розвитку фінансової системи використано авторську методику – модель «3+3», що базується на використанні загальнодоступних статистичних даних. Проведений кореляційно-регресійний аналіз не виявив суттєвих статистичних залежностей між інтегральними показниками рівня розвитку фінансової системи, а також її окремих складових (банківської та ринкової) та більшістю основних показників, що характеризують моделі фінансування сільськогосподарських підприємств у США. Виявлений суттєвий взаємозв’язок між інтегральним показником рівня розвитку банківської складової фінансової системи і співвідношенням обсягів кредитів системи фермерського кредиту та комерційних банків, що надані сільськогосподарським підприємствам, проілюстрував спроможність фінансової системи США ефективно вирішувати проблеми боргового фінансування аграрного сектору у періоди розгортання кризи та посткризової стагнації в економіці.

Keywords: фінансова система, модель фінансування підприємства, кредитування, лінійна регресія, сільське господарство
Сучасний стан розвитку фінансового потенціалу України

Сучасний стан розвитку фінансового потенціалу України

Authors: Andriy Polchanov
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є оцінка фінансового потенціалу України в період 2007-2016 років та визначення пріоритетних напрямів забезпечення економічного зростання та національної безпеки у фінансовій сфері. Дослідження фінансового потенціалу базується на сприйнятті останнього як сукупності наступних складових: фінансовий потенціал органів державного управління та місцевого самоврядування, фінансовий потенціал підприємств та фінансовий потенціал населення. Здійснено аналіз бюджетного потенціалу України, оцінено динаміку доходів позабюджетних фондів та структуру золотовалютних резервів Національного банку України. Виявлено, що в цілому фінансовий потенціал органів державного управління та місцевого самоврядування за аналізований період зріс у 2,9 рази. Ключовими його складовими були зведений бюджет та золотовалютні резерви, частка яких у цій складовій фінансового потенціалу протягом останніх 10 років становила приблизно 80-90 % і продовжує зростати. Як свідчать результати аналізу фінансового потенціалу підприємств, його формування відбувалось в основному за рахунок зовнішніх джерел, зокрема за рахунок кредитів, одержаних від фінансових установ. Фінансовий потенціал населення має найменшу питому вагу в структурі фінансового потенціалу держави.

Keywords: економічний розвиток, структура фінансового потенціалу, фінансовий потенціал держави, доходи позабюджетних фондів, золотовалютні резерви національного банку
Розвиток аграрного страхування в умовах євроінтеграції

Розвиток аграрного страхування в умовах євроінтеграції

Authors: Svitlana Potiyko
(0 downloads)
Abstract

Євроінтеграційні процеси в Україні обумовлюють необхідність більш активного розвитку аграрного страхування, яке являється одним із інструментів підвищення конкурентоспроможності та фінансової безпеки аграрних підприємств, виробнича діяльність яких характеризується різноманітністю ризиків, пов’язаних з специфікою сільськогосподарської діяльності. Метою статті є аналіз розвитку аграрного страхування в Україні в умовах євроінтеграційних процесів та визначення першочергових завдань щодо його активізації з урахуванням досвіду країн – учасниць ЄС. Здійснено аналіз стану нормативно-правового забезпечення вітчизняного аграрного страхування. Розкрито особливості аграрного страхування в країнах Європейського союзу. Виявлено, що розширення можливостей виходу вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників на світові та європейські ринки, сприятиме росту їх інтересу до аграрного страхування задля вирівнювання конкурентних позицій в економічному середовищі. Розвиток страхового ринку відбуватиметься в руслі загальнонаціональної програми реформування економіки і суспільства в цілому, стимулювання процесів очищення ринку фінансових посередників на основі перейняття європейського досвіду.

Keywords: євроінтеграція, аграрне страхування, зарубіжний досвід страхування, Міжнародна організація у сфері нагляду за страховою діяльністю, ринок страхових продуктів

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.