Accounting and Finance

Accounting and Finance

Basic info

 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: Accounting, Finance, Economics, Banking, Marketing
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Time from submission to publication: 10 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50 USD
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2004
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '287' articles

Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства

Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства

Authors: Ruslana Sodoma, Halyna Skhidnytska
(0 downloads)
Abstract

Внаслідок нестачі ліквідної застави в аграрних підприємств, відсутності належної фінансової підтримки з боку держави, сучасним оптимальним інструментом кредитування суб’єктів агропромислового комплексу є використання аграрних розписок. Метою статті є розкриття особливостей застосування аграрних розписок як альтернативної форми кредитування аграрних підприємств. Проаналізовано фактори, що гальмують розвиток аграрного бізнесу в Україні. Проведено порівняння аграрних розписок з іншими видами фінансових інструментів. Розкрито переваги та ризики впровадження аграрних розписок для учасників вітчизняного аграрного ринку. Наведено алгоритм захисту кредитора за умов використання аграрних розписок. Розглянуто процес банківського кредитування під майбутній урожай. Оцінено рівень практичного використання аграрних розписок в окремих регіонах України. Обґрунтовано механізм практичного застосування аграрних розписок. Використання аграрних розписок дозволяє агропідприємствам знизити залежніть від банківського та державного фінансування, а також сприяє довгостроковому фінансовому плануванню виробничого процесу.

Keywords: аграрні розписки, аграрні підприємства, банківське кредитування, майбутній урожай, моніторинг
Structure of the Total Financial Potential of Agriculture: Regional Aspect

Structure of the Total Financial Potential of Agriculture: Regional Aspect

Authors: Nataliya Trusova
(0 downloads)
Abstract

The purpose of the article is to form the architectural structure of the total financial potential of agriculture and to substantiate the predictive resource parameters of financial security of the regions of the agro-climatic zones of the Steppe of Ukraine. The components of the aggregate financial potential of agriculture at the regional level are determined, which are capable by certain properties of its objects, to perform actions to mobilize the real and hidden possibilities of financial resources in a limited time period. The method of inductive system analysis and simulation modeling was used to determine the influence of system factors of the aggregate financial potential of agriculture on the formation of generalized integrated index of its level in the regions of the agroclimatic zone of the Steppe of Ukraine. A predictive simulation model of a stable level of financial potential of the region is developed that allows for net income and net profit to ensure the efficient use of financial resources of agricultural enterprises. The proposed model is adequate, its statistical significance and reliability are sufficient for use in forecasting the level of financial potential of the region. Realization of the model provides reserve of the volume of own financial resources, increases profitability of business entities, forms external and internal incentives for agricultural development at the regional level.

Keywords: financial resources, financial potential, financial security, bank crediting, agriculture
Складові потенціалу конкурентоспроможності підприємства

Складові потенціалу конкурентоспроможності підприємства

Authors: Tetyana Khalimon
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є аналіз сутності і складових потенціалу конкурентоспроможності підприємства та обґрунтування доцільності включення до складових потенціалу конкурентоспроможності підприємства його компетентностей. Розгляд компетенцій підприємства як складової його потенціалу конкурентоспроможності, дозволяє глибше зрозуміти це складне явище і виявити головну його особливість, яка проявляється в синергетичному ефекті, обумовленому внутрішніми взаємодіями елементів потенціалу. Виявлено, що реалії глобалізації зумовлюють розвиток не стільки конкурентної боротьби, скільки співпраці, як основи існування, розвитку і процвітання бізнесу. При цьому найбільш ефективною є організація співпраці між конкурентами саме на взаємному доповненні компетенцій, котрі беруть участь у бізнес-процесах. Наголошено, що сьогодні особливо важливо навчитися управляти компетенціями для отримання оптимальної їх конфігурації в межах створюваних коаліцій, партнерств, альянсів. Доведено, що розвиток компетенцій підприємства доцільно здійснювати засобами внутрішнього маркетингу, оскільки носіями ключових компетенцій підприємства індивідуально або колективно є її працівники.

Keywords: конкурентоспроможність, потенціал конкурентоспроможності підприємства, складові потенціалу конкурентоспроможності, компетентності підприємства
Активність банківських установ на страховому ринку України

Активність банківських установ на страховому ринку України

Authors: Lada Shirinyan, Kateryna Bagatska, Nataliya Klymash
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена виявленню тенденції та обґрунтуванню можливості розширення взаємодії банківських установ як страхувальників зі страховими компаніями. Обґрунтовано необхідність взаємодії банків та страхових компаній, що пов’язано зі специфікою діяльності даних інституцій на фінансовому ринку та перспективами підвищенням їх конкурентоспроможності в умовах мінливого ринкового середовища. Досліджено стан та напрями розвитку співпраці банківських установ зі страховими компаніями України у контексті використання першими страхових продуктів. Здійснено аналіз витрат провідних вітчизняних банків на страхування та згруповано банківські установи за кількістю укладених договорів страхування. Висвітлено найбільш поширені форми співпраці і конвергенції страхових компаній і банків до яких відносять: агентські відносини та об’єднання страховиків і банків у договірні альянси з метою успішного просування страхових продуктів. Оцінено динаміку використання страхових послуг банківськими установами у період фінансово-економічної кризи та після виходу із неї. Визначено причини, що сприяли активізації страхування банківських ризиків у останні роки. Обґрунтовано доцільність використання страхового полісу Bankers Blanket Bond, який передбачає комплексний страховий захист банківської установи від значного переліку операційних ризиків.

Keywords: банківська установа, страхова компанія, страхові послуги, витрати на страхування, страховий ринок
Розвиток підходів до трактування сутності та ролі документування в аудиті

Розвиток підходів до трактування сутності та ролі документування в аудиті

Authors: Yuliya Bondar
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є поглиблення предмета документування в аудиторській практиці. Розкрито вплив загальної теорії документування на формування категорії «документування» в аудиті. Виявлено, що теоретичні розробки та фундаментальні дослідження, які стосуються аудиторської діяльності, не узгоджуються з положеннями теорії документування та не орієнтуються на осмислення кореляції її постулатів і процесів формування документів в аудиті. Це залишає документування в аудиті без фундаментальної теоретичної основи, що негативно впливає на усвідомлення важливості документального оформлення аудиту фахівцями, які займаються аудитом. На основі положень інституціональної теорії бухгалтерського обліку та новітніх теоретичних досліджень в аудиті, здійснено поглиблення предметної сутності документування в аудиті. Визначено, що аудиторське документування – це система відносин між аудиторами, клієнтами та іншими уповноваженими користувачами з питань формування і обігу інформації, що супроводжує процес надання аудиторських послуг. Така інформація передбачає ефективну комунікацію між аудиторами та її споживачами для забезпечення довіри, порозуміння і керованості між ними.

Keywords: аудит, документування в аудиті, бухгалтерський облік, документологія, інституціональна теорія
Внутрішній аудит в сільськогосподарських підприємствах: організаційно-управлінський аспект

Внутрішній аудит в сільськогосподарських підприємствах: організаційно-управлінський аспект

Authors: Tetiana Demyanenko
(0 downloads)
Abstract

Внутрішній аудит здатен за рахунок прямого і оберненого зв’язку сформувати інформацію про хід, стан та реалізацію управлінських рішень, і при необхідності здійснити експертизу діяльності підприємства. Проте, на сьогодні в більшості малих та середніх сільськогосподарських підприємств, відсутній внутрішній аудит в їх системі управління, що призводить до зниження ефективності управлінських функцій. Метою статті є обґрунтування організаційних засад внутрішнього аудиту в сільськогосподарських підприємствах та визначення його впливу на управлінську функцію. Визначені роль і значення внутрішнього аудиту як фактору, що має вплив на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Розкрито організаційні засади внутрішнього аудиту в сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано взаємозв’язок системи управління з об’єктами внутрішнього аудиту сільськогосподарського підприємства. З управлінської і економічної точок зору визначена цінність отриманої аудиторської інформації у прийнятті рішень. Виявлено, що внутрішній аудит дозволяє ліквідувати не тільки існуючі недоліки неефективного прийняття рішень, але й вирішити питання стратегічного курсу розвитку товаровиробника.

Keywords: внутрішній аудит, система управління, сільськогосподарські підприємства, інформаційний потік, управлінські рішення
Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів

Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів

Authors: Maryna Tanasiieva
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена економіко-екологічному аналізу природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів (а саме, заходи щодо нарощування екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку; заходи щодо підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів; заходи щодо охорони і раціонального використання мисливської фауни та заходи щодо покращення наукового та кадрового розвитку природоохоронної діяльності у лісовому господарстві), що дасть змогу встановити значення та місце таких заходів в системі управління лісовим господарством, як на рівні окремого господарюючого суб’єкта лісового господарства, так і на галузевому рівні економіки країни в цілому. В результаті вивчення значення та змісту термінологічних понять лісових ресурсів встановлено основні чотири групи природоохоронних заходів у лісовому господарстві, здійснено аналіз їх результатів за останні роки. Здійснено аналіз результатів Державної цільової Програми «Ліси України» з метою визначення ефективності природоохоронних заходів. Запропоновано чотири блоки техніко-економічних показників, які нададуть змогу здійснити оцінку технології лісозаготівлі (основного виробництва) на предмет екологічної безпеки і безвідходності.

Keywords: лісове господарство, лісокористування, природоохоронна діяльність, природоохоронні заходи, лісові ресурси
Методичні підходи до визначення ефективності виробництва пшениці

Методичні підходи до визначення ефективності виробництва пшениці

Authors: Zinayida Vidomska
(0 downloads)
Abstract

Для обґрунтування напрямів та виявлення резервів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно здійснити оцінку різних явищ, що відбуваються в цій галузі. Проте зробити це на основі використання одного критерію досить важко. Відтак слід обґрунтувати систему конкретних показників, що відображують вплив різних факторів на процес виробництва. Метою статті є аналіз існуючих методичних підходів та обґрунтування на цій основі системи показників економічної ефективності виробництва пшениці. Досліджено процес виникнення витрат залежно від чинників виробництва в агропромисловому комплексі. Визначено основні фактори, що впливають на економічну ефективність виробництва пшениці. Зокрема, виявлено, що ключовим критерієм, що впливає на ефективність виробництва пшениці, виступає собівартість. В той же час, для здійснення комплексної оцінки ефективності виробництва пшениці варто приймати до уваги наступні критерії: урожайність, державну підтримку, трудові ресурси, насінництво, природні фактори, оборотні засоби, техніку, землю, інновації, норму прибутку.

Keywords: витрати, собівартість, економічна ефективність, виробництво пшениці, система показників
Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект

Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект

Authors: Valeriy Zhuk
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена обґрунтуванню пріоритетності фактору неформальних інститутів – стійких психотипів селян у сталому розвитку сільських територій та розробці організаційних підходів до стимулювання їх проактивності у вирішенні проблем села, об’єднаної громади, аграрної і державної політики. Розкрито теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій. Акцентовано увагу на пріоритетності біхевіористичного аспекту (проактивності і професійності селян) в ефективності моделі розвитку сільських територій. Розроблено селозберігаючу модель аграрного устрою України та обґрунтовано ключові складові та принципи такої моделі. Доведено, що успішність сільських територій, окрім державної підтримки і соціальної відповідальності підприємництва, обумовлена необхідністю зростання рівня проактивності жителів сіл. Бажану проактивність селян, запропоновано формувати через їх організацію за Статутом села. Розкрито головні відмінності між сільською радою та об'єднанням селян в організацію села за відповідним статутом (засновницьким документом). Отримані результати дослідження є основою щодо формування устрою направленого на подолання проблеми зневіри і проактивності селян.

Keywords: збереження села, інституціональна теорія, неформальні інститути, розвиток сільських територій, організація селян, аграрна реформа, сталий розвиток, аграрна політика
Bodenbezogene Einschätzung der Entscheidungen über die Planung von Technologischen Objekten des Tagebaus

Bodenbezogene Einschätzung der Entscheidungen über die Planung von Technologischen Objekten des Tagebaus

Authors: Yevhen Terekhov, Taras Mormul
(0 downloads)
Abstract

Im Aufsatz wurde die Notwendigkeit der Einbeziehung der Kriterien der Bodenerhaltung für die Planung von technologischen Objekten des Tagebaus begründet. Die Analyse der Faktoren der Bodenzerstörung in den Tagebauen wurde durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass der Umfang der Bodenzerstörung bei Gewinnung der Mineralien in den Tagebauen im entscheidenden Maß von aufgenommenem System des Abbaus und der Aufschließungserfahrung des Tagebaufeldes abhängt. Im Laufe der Untersuchung wurden Kriterien vorgeschlagen, die die Zweckmäßigkeit weiterer Bodeninanspruchnahme vom Tagebau bei Entwicklung des Abbaus aus Sicht der Wichtigkeit der Bodenerhaltung zu bestimmen ermöglichen. Es wurde festgestellt, dass die Anforderungen an die Bodenerhaltung nach der Erschöpfung des Vorkommens des Bodenschatzes immer mehr die Planung von technologischen Objekten des Tagebaus beeinflussen sollen, denn die im Geldwert ausgedruckten Bodenverluste die Effektivität des Abbaus wesentlich vermindern werden.

Keywords: der Tagebau, die Kriterien der Bodenerhaltung, technologische Objekte des Tagebaus, die Bodenverluste, die Effektivität der Gewinnung von nutzbaren Bodenschätzen
Інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки: стан та перспективи удосконалення

Інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки: стан та перспективи удосконалення

Authors: Yuliya Bezdushna
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є оцінка стану системи інформаційного забезпечення управління аграрним сектором на всіх рівнях управлінської ієрархії, починаючи з підприємства і закінчуючи державним рівнем та окреслення орієнтирів його удосконалення. Визначено ключові проблеми та недоліки системи інформаційного забезпечення управління аграрним сектором економіки. Приділено увагу питанням наявності інформації про діяльність агрохолдингів, формування системи обліку в територіальних громадах. Охарактеризовано економічний та соціальний виміри сільськогосподарської статистики та з’ясовано, що фінансово-економічна інформація щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств населення в системі офіційної статистики відсутня. Обґрунтовано орієнтири розвитку національної системи інформації в галузі сільського господарства та сільських територій, яка базується на загальноєвропейських принципах та поєднує економічний, соціальний та екологічний аспект сільського господарства. Окреслено перспективи запровадження новітньої системи відомчої аграрної статистики.

Keywords: бухгалтерський облік, статистика, сільське господарство, аграрний сектор економіки, інформаційне забезпечення управління
Вирішення проблем міжособистісних відносин в організації бухгалтерського обліку задля попередження шахрайств і посилення економічної безпеки підприємства

Вирішення проблем міжособистісних відносин в організації бухгалтерського обліку задля попередження шахрайств і посилення економічної безпеки підприємства

Authors: Viktor Zamlynskyy, Ruslana Varicheva
(0 downloads)
Abstract

В основі більшості зловживань на підприємстві лежить питання міжособистісних конфліктів. Метою статті є дослідження та вирішення проблем міжособистісних відносин в процесі організації бухгалтерського обліку задля попередження шахрайств і посилення економічної безпеки підприємства. Класифіковано кадрові небезпеки та загрози, що можуть виникати незалежно від виду діяльності та розмірів підприємства. На основі типологізації міжособистісних конфліктів та їх функцій розроблено комплекс профілактичних заходів щодо захисту комерційної таємниці на усіх етапах кадрового руху на підприємстві. Представлені в статті пропозиції дають змогу на високому професійному рівні організовувати та здійснювати заходи захисту комерційної таємниці, сприяти попередженню шахрайств, корупції, недобросовісної конкуренції та рейдерству, забезпеченню надійності персоналу, організації отримання інформації про конкурентне середовище. Як наслідок, зростає ефективність інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства.

Keywords: міжособистісний конфлікт, шахрайство, розголошення конфіденційної інформації, захист комерційної таємниці, організація бухгалтерського обліку, управління економічною безпекою підприємства
Використання інструментів управлінського обліку для аналізу, контролю та оперативного регулювання діяльності торговельного підприємства у зовнішньоекономічній діяльності

Використання інструментів управлінського обліку для аналізу, контролю та оперативного регулювання діяльності торговельного підприємства у зовнішньоекономічній діяльності

Authors: Mariya Vladychyn
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування комплексного підходу до використання інструментів управлінського обліку для аналізу, контролю та оперативного регулювання діяльності торговельного підприємства у зовнішньоекономічній діяльності. З’ясовано, що за допомогою системи управлінського обліку реалізується функція управління зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств, яка полягає у плануванні доходів, а також складанні бюджетів витрат від такої діяльності. Для досягнення означеної мети проаналізовано динаміку і структуру доходів, витрат та фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності торговельного підприємства України. Це дало змогу розглянути взаємозв’язок бюджетування та аналізу, для визначення їхнього впливу на прийняття управлінських рішень під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності торговельними підприємствами України. Виявлено, що застосування структурно-динамічного, факторного та індексного підходів до аналізу фінансових результатів, у процесі здійснення контролю на торговельних підприємствах, є ефективним. Надано рекомендації для удосконалення норм стійкого зростання прибутковості торговельного підприємства.

Keywords: бюджетування, зовнішньоекономічна діяльність торговельних підприємств, калькулювання за змінними витратами, управлінський облік, фінансовий результат
Облікова політика суб’єктів суспільного інтересу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку

Облікова політика суб’єктів суспільного інтересу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку

Authors: Yuliya Zolotnytska
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є виокремлення факторів впливу на формування облікової політики суб’єктів суспільного інтересу в умовах змін нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. Встановлено, що реалізація облікової політики підприємства здійснюється через призму загальної облікової політики держави та складається з нормативного, методичного, організаційного та техніко-технологічного напрямів. Обґрунтовано ключові фактори формування облікової політики суб’єктів суспільного інтересу в рамках реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень. Зокрема, такими факторами є: форма організації бухгалтерського обліку на підприємстві; розмір підприємства; рівень професійних компетенцій кадрів; система інформаційного забезпечення підприємства; вимоги до фінансової звітності; застосування міжнародних стандартів; відповідальність за виконання покладених обов’язків.

Keywords: облікова політика, суб’єкти суспільного інтересу, Міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансова звітність, нормативне забезпечення бухгалтерського обліку.
Оцінка біологічних активів як елемент методу бухгалтерського обліку

Оцінка біологічних активів як елемент методу бухгалтерського обліку

Authors: Yevheniya Kaliuha, Yuliya Shenderivska
(0 downloads)
Abstract

В умовах наближення вітчизняного бухгалтерського обліку до міжнародних і європейський стандартів оцінка біологічних активів потребує особливої уваги з огляду на існування різних підходів до її проведення. Метою статті є аналіз організаційно-методичних засад оцінки біологічних активів за справедливою і первісною вартістю, викладених в міжнародних стандартах та нормативно-правових документах пострадянських і європейських країн, визначення проблемних аспектів їх застосування. Проведено порівняння норм міжнародних стандартів в корпоративному і державному секторах щодо методів оцінки біологічних активів. Проаналізовано організаційно-методичні засади оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції в пострадянських країнах. Розкрито проблемні аспекти здійснення оцінки біологічних активів за справедливою вартістю в окремих європейських країнах. Виявлено, що стан розвитку національної економіки, облікові традиції, рівень розробленість нормативного забезпечення в сукупності призводять до певних труднощів застосування оцінки біологічних активів за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку.

Keywords: біологічні активи, сільськогосподарська продукція, оцінка в бухгалтерському обліку, первісне визнання, справедлива вартість.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.