Accounting and Finance

Accounting and Finance

Basic info

 • Publisher: 'Institute of Accounting and Finance' Company with Additional Liability
 • Country of publisher: ukraine
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Economics, Economics, Business, Finance, Finance and Financial Services, Marketing, Management, Banks and Banking, Accounting
 • Publisher's keywords: Accounting, Finance, Economics, Banking, Marketing
 • Language of fulltext: ukrainian, english, russian, polish, german
 • Time from submission to publication: 10 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): Yes, 50 USD
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2004
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: DOI
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '287' articles

Документальне забезпечення бухгалтерського обліку прав користування землею

Документальне забезпечення бухгалтерського обліку прав користування землею

Authors: Antonina Korinenko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є удосконалення документального забезпечення бухгалтерського обліку операцій з правами користування землею. Виявлено, що існуючі первинні та зведенні документи, рекомендовані для обліку нематеріальних активів, не забезпечують повноцінного відображення економіко-правової сутності прав користування землею в обліковій системі підприємства. Обґрунтовано підходи до вдосконалення: Акта на оприбуткування права користування земельною ділянкою до складу нематеріальних активів, Акта на вибуття (ліквідацію) права користування земельною ділянкою зі складу нематеріальних активів та Інвентарного списку прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення (паями) у складі нематеріальних активів. Дані первинні документи доповнено показниками, що характеризують земельну ділянку, розкривають правові підстави землекористування та, таким чином, визначають основи організації бухгалтерського обліку прав користування землею. Крім того, запропоновано форму Акта оцінки вартості права оренди земельної ділянки, який дозволяє підвищити прозорість методики здійснення вартісної оцінки для цілей бухгалтерського обліку та служить документальним підтвердженням оцінки вартості прав оренди.

Keywords: право користування землею, земля сільськогосподарського призначення, реквізити первинних документів, акт оцінки земель, інвентарний список.
Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU

Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU

Authors: Oleksandr Malyshkin, Anastasiya Protsepova
(0 downloads)
Abstract

As part of the European Union Association Agreement, Ukraine undertook to implement European legislation in various fields, particularly, in accounting and reporting of the enterprises. The article is devoted to the comparative analysis of the structure of the balance sheet of Ukrainian and Polish enterprises within the framework of the requirements to the balance sheet stated in the Accounting Directive 2013/34/EU. The sections and items of the Ukrainian and Polish versions of the balance sheets are assessed in regard to degree of correlation thereof in view of the structure of the horizontal balance sheet with the EU format. Existing differences found in the balance sheet composition are primarily conditioned by historical particulars of development of accounting and reporting system in the country. EU directive standards typically contain framework requirements to financial statements of the enterprise thus ensuring development of the national accounting law. In the authors' opinion, the results of the research performed may be used in implementation of the European law in conditions of further integration of Ukraine into the European economic area.

Keywords: accounting, financial reporting, balance, eurointegration, Directive 2013/34/EU.
Імплементація стандартів ЄС з бухгалтерського обліку до облікової політики українських підприємств

Імплементація стандартів ЄС з бухгалтерського обліку до облікової політики українських підприємств

Authors: Yuliya Moroz, Yuzef Tsal-Tsalko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є оцінка економічного обґрунтування окремих правових норм з бухгалтерського обліку і звітності, внесених Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і можливості їх практичного використання при формуванні облікової політики вітчизняними підприємствами. Здійснено аналіз окремих положень Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та розкрито проблемність їх застосування. Зокрема поділ підприємств, запропонований Законом, відрізняється від того, що наведений в Господарському кодексі України. Акцентовано увагу на питанні публічного оприлюднення річної фінансової звітності підприємств, розкрито суперечності, які при цьому виникають. Оцінено обґрунтованість підстав для невизнання господарської операції. Наголошено, що підставою для невизнання господарської операції повинні бути положення облікової політики підприємства щодо встановлення кількісних характеристик порогу суттєвості облікової інформації. Обґрунтовано необхідність подальшого внесення змін до українського законодавства з бухгалтерського обліку, які забезпечать виконання вимог Директиви 2013/34/ЄС, та створять можливість однозначного розуміння прийнятих положень Закону.

Keywords: бухгалтерський облік, аудит, Угода про асоціацію, Директиви ЄС, Регламенти ЄС, МСФЗ.
Підходи до відображення капіталізації прав користування земельними активами в бухгалтерському обліку

Підходи до відображення капіталізації прав користування земельними активами в бухгалтерському обліку

Authors: Tetyana Ostapchuk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розвиток методичних підходів до облікового відображення операцій, пов’язаних з правами користування земельними активами в діяльності різних суб’єктів господарювання. Встановлено необхідність облікового відображення операцій, пов’язаних з виникненням прав користування земельним ресурсами, такими як земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, у суб’єктів різних організаційно-правових форм власності (крім суб’єктів державного сектору) та напрямів діяльності, оскільки такі права закріплені в земельному законодавстві, а облікові законодавчі норми щодо відображення операцій з ними взагалі відсутні. Досліджено правовий режим існування таких прав, виділено основні відмінності між ними та окреслено їх вплив на процеси капіталізації та некапіталізації витрат, пов’язаних з встановленням обмежених прав користування земельними ділянками. Запропоновані методичні підходи щодо обліку виникнення таких прав користування як земельний сервітут, суперфіцій та емфітевзис як у володільців земельних ділянок, так і у їх користувачів (сервітуарія, суперфіціара та емфітевта).

Keywords: земельні ресурси, земельні ділянки, право користування земельними активами, обмежені речові права, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій.
Шляхи впливу калькуляційної практики на інновації

Шляхи впливу калькуляційної практики на інновації

Authors: Oleh Pasko
(0 downloads)
Abstract

Облік – це комунікація, що веде людей до здійснення дій і, звідси, до побудови шляхів поведінки і буття. Однак, вплив обліку на соціально-економічні відносини вітчизняними вченими досліджується досить вузько. Метою статті є розкриття впливу калькуляційної практики на інноваційну активність та інновації шляхом аналізу та систематизації праць зарубіжних дослідників. Систематизовано всі відомі на сьогодні шляхи впливу калькуляційної практики на інновації. Доведено, що калькуляційна практика (елементи управлінського обліку) впливає на інновації, як правило, на маргіналах обліку. Визначено, що калькуляційна практика є інструментом накопичення знань, необхідних для інновацій, завдяки динамічній природі організаційної рутини, та в результаті дрейфу – непередбачуваності, неможливості агентів контролювати всі елементи організаційної структури для досягнення своїх цілей. Акцентовано увагу на тому, що траєкторія інновацій часто пов’язана із знаннями, розумінням і слідами, що їх дає калькуляційна практика, які часто розвивалися в результаті ланцюжка попередніх дрейфів. Виявлено, що вплив калькуляційної практики на процес інновацій посилює її перформативний аспект.

Keywords: калькуляційна практика, управлінський облік, інновації, організаційна рутина, дрейф, поглинаюча здатність, перформативність, маргіналії обліку.
Необхідність кардинальної зміни теорії обліку

Необхідність кардинальної зміни теорії обліку

Authors: Vita Semanyuk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування основних положень змісту та структури облікової системи, з’ясування відповідності теоретичної бази завданням трансформації економічної системи та визначення інформаційних потреб користувачів, які вона задовольняє. Досліджено проблеми розвитку теорії обліку та обґрунтовано необхідність її трансформації відповідно до умов суспільно-економічного розвитку і формування постіндустріального суспільства. Доведено необхідність формування нової парадигми обліку, важливість інформаційного підходу до обліку, вивчення інформації теорією обліку як основного ресурсу підприємства, як продукту функціонування облікової системи. Облікова система представлена як така, що здатна створювати інформацію про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. В цьому контексті перегляду потребують формальний апарат і мова обліку як науки, фундаментальні методологічні принципи і методи створення інформації, завдання облікової системи у світлі сучасного розвитку економіки; структура, елементи, зв’язки системи; завдання, інструменти і методи кожної з підсистем обліку. Основними методами, використаними в дослідженні, стали методи систематизації, групування та моделювання ситуацій.

Keywords: теорія обліку, постіндустріальне суспільство, інформаційна економіка, критика обліку, інформаційне поле підприємства.
Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності зі сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності зі сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Authors: Oleh Sokil
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є обґрунтування парадигми обліково-аналітичного забезпечення формування звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Визначено внутрішні та зовнішні переваги і недоліки впровадження, складання й оприлюднення звітності сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Розроблено карту внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів сільськогосподарського підприємства за рівнем впливу, інтересу та напрямом формування і використання інформації звітності сталого розвитку. Надано визначення системи управління обліково-аналітичним забезпеченням формування звітності сталого розвитку сільськогосподарського підприємства. Візуалізовано вектор впровадження звітності сталого розвитку у межах цілей та обліково-аналітичних можливостей сільськогосподарських підприємств. На основі проведених досліджень визначено концептуальні рамки національної парадигми звітності сталого розвитку сільськогосподарського підприємства, яка підвищує траспарентність обліково-аналітичного забезпечення процесу формування звітності та процесу управління для власників та менеджерів з однієї сторони, що задовольняє вимоги стейкхолдерів з іншої.

Keywords: обліково-аналітичне забезпечення, сталий розвиток, нефінансова звітність, сільськогосподарське підприємство, парадигма бухгалтерського обліку.
Облікове відображення капітальних витрат на поліпшення земель

Облікове відображення капітальних витрат на поліпшення земель

Authors: Tetyana Yurchenko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є поглиблення методичних засад обліку капітальних витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення. Розкрито та уточнено сутність поняття «земельні поліпшення», а також перелік витрат, які відносяться до капітальних витрат з поліпшення земель. Запропоновано виключити з Інструкції про застосування плану рахунків субрахунок 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» та зараховувати такі витрати до первісної вартості власних поліпшених земельних ділянок після закінчення всього комплексу робіт. Обґрунтовано, що витрати з капітального поліпшення земель не підлягають амортизації, оскільки здійснивши конкретний вид робіт з капітального земельного поліпшення не буде необхідності здійснювати таку роботи знову. Доведено, що оскільки земельні ділянки є одним із видів основних засобів, то облік капітальних витрат на поліпшення орендованих земельних ділянок слід здійснювати за аналогією до обліку поліпшення об’єктів операційної оренди. Аналітичний облік рекомендується вести за видами робіт з докорінного покращення земель із зазначенням вартості кожного виду робіт окремо за кожною земельною ділянкою.

Keywords: бухгалтерський облік, власна земельна ділянка, земельні поліпшення, землі сільськогосподарського призначення, капітальні витрати на поліпшення земель, орендована земельна ділянка.
Value Added Tax: Certain Features of Its Administration in Ukraine

Value Added Tax: Certain Features of Its Administration in Ukraine

Authors: Nataliya Gres
(0 downloads)
Abstract

The purpose of the article is to study the fiscal function of the value-added tax and determine and solve modern problems of its administration in Ukraine. Based on the analysis of scientific publications on the subject, the genesis of the legal grounds for the existence of a value-added tax was disclosed and the evolution of its naming unit in terminological lexis was considered. Dynamics of value added tax refund has been determined. Horizontal analysis of state budget execution has been applied to prove that VAT provides almost half of its taxation revenues; about quarter of the tax is refunded for its payers by means of monetary assets from the budget. Content analysis of taxation legislation has made it possible to define that there is no official formulation of such concepts as “newly established value” and “added value”. It has been proved that the naming unit of the tax does not correspond to its economic growth. Each stage of goods flow from its producer to end user involves the fact that actual expenditures for labour payment of economic agents are subject to double taxation as they belong to the base of unified social taxation as well as to the base of vaue-added taxation. Need for the development of scientifically substatntiated taxation system in Ukraine has been proved.

Keywords: added value, budget revenues, classification code of budget revenues, value added tax, double taxation, taxation system.
Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній

Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній

Authors: Anton Hrytsenko
(0 downloads)
Abstract

Страхування є важливим та незамінним елементом фінансового забезпечення розвитку економіки. Однак, задля ефективного виконання своїх функцій, страхові компанії повинні приділяти належну увагу підтримці достатнього рівня їх фінансової стійкості. Метою статті є оцінка факторів, що впливають на забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах ризикового середовища їх діяльності. Розглянуто зміст фінансової стійкості страхових компаній з трьох позицій: математичної, економічної та юридичної. Визначено процеси діяльності страхових компаній, які залежать від рівня забезпечення їх фінансової стійкості. Обґрунтовано вплив тарифної політики на фінансову стійкість страхових компаній. Показано залежність тарифної політики, клієнтської політики та ефективності внутрішніх бізнес-процесів страхових компаній. Проведено аналіз факторів, що впливають на фінансову стійкість страхових компаній. Виявлено, що фінансова стійкість страховиків в основному залежить від внутрішніх факторів у середньостроковій та довгостроковій перспективах, а також враховує наявну тарифну політику фінансової установи.

Keywords: : фінансова стійкість, страхові компанії, тарифна політика, клієнтська політика, нетто-тариф.
Підвищення об’єктивності системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації законодавства

Підвищення об’єктивності системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації законодавства

Authors: Oleksandr Kushnirenko
(0 downloads)
Abstract

Стаття присвячена теоретичному аналізу ефективності функціонування спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання. Установлено залежність податкового навантаження єдиного податку четвертої групи від галузевої приналежності сільськогосподарських підприємств, що зумовлює необхідність у посиленні вимог до наявності у платників податку земельних угідь як однієї з вимог перебування на спеціальному режимі. З метою попередження виявлення фактів зловживань із пільговим режимом у формі єдиного податку четвертої групи наведено алгоритм щоквартального підтвердження статусу платника цього податку, який враховує галузеві особливості й унеможливлює необ’єктивні дії платника стосовно повноти нарахування та сплати цього податку. Задля досягнення рівномірності податкового навантаження підприємств рослинницького напряму виробництва запропоновано показник мінімальної сукупної нормативної вартості сільськогосподарських угідь і земель водного фонду на одного середньорічного працівника, як однієї з вимог підтвердження або набуття права користування спеціальним податковим режимом. Для підприємств тваринництва доведена об’єктивна необхідність наявності сільськогосподарських угідь. Уточнено трактування термінів «сільськогосподарський товаровиробник» і «сільськогосподарське товаровиробництво» для об’єктивного відображення єдиного податку в галузі сільського господарства та впорядкування понятійного апарату податкового кодексу України.

Keywords: податковий кодекс,оподаткування, єдиний податок четвертої групи, сільське господарство, сільськогосподарський товаровиробник.
Види фінансових послуг з огляду на методологію дослідження сутності ринку цінних паперів

Види фінансових послуг з огляду на методологію дослідження сутності ринку цінних паперів

Authors: Zoryana Matsuk
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття сутності поняття ринок цінних паперів та виділення на цій основі фінансових послуг. Запропоновано визначення фінансового ринку як сфери торгівлі фінансовими ресурсами, яка забезпечує опосередкований рух грошових заощаджень від первинного зберігача до кінцевого споживача, що відбувається в процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів на основі попиту і пропозиції на фінансові активи. Визначено, що ринок цінних паперів як сегмент фінансового ринку за економічною суттю – це сфера торгівлі, що забезпечує опосередкування та організацію руху заощаджень через угоди з фінансовими активами (цінними паперами та фінансовими активами відмінними від цінних паперів). Розкрито поняття інфраструктури ринку цінних паперів як сфери фінансових послуг, що забезпечує функціонування ринку цінних паперів. Виділено основні функції інфраструктури ринку цінних паперів (посередницька, технічна, розрахунково-клірингова, облікова; інформаційно-аналітична, регулювальна, захисна, інноваційна), реалізація яких обумовлює надання фінансових послуг для можливості здійснення торгівлі з фінансовими активами на ринку цінних паперів.

Keywords: інфраструктура, ринок цінних паперів, фінансова послуга, фінансовий ринок, функція інфраструктури ринку цінних паперів.
Environment of Multifactorial Risk in the Financial System of Agribusiness Enterprises

Environment of Multifactorial Risk in the Financial System of Agribusiness Enterprises

Authors: Nataliya Trusova
(0 downloads)
Abstract

The article deals with the theoretical and methodological provisions of modeling the environment of multifactorial risk in the financial system of enterprises agribusiness under the influence of macro and micro projections. It is grounded that in the financial system of enterprises, from the standpoint of estimating the classical probability of random multifactorial events, typical and repeating situations provide the maximum amount of possible financial results. Accidental factors are improved due to dynamic forecasting methods, which supersede static regularities and simple extrapolation dependencies. It is proved that prognostic extrapolation allows only a partial forecast, reflecting the changes in certain aspects of the functioning of business objects. At the same time, financial relations between enterprises agribusiness are represented by a set of reciprocal financial ties, which depend on the random deviation of a number of factors, generating in this process an information flow about the nature of the occurrence of risk. It is grounded that in order to simplify the valuation of multifactorial risk, it is necessary to determine uncertainty from which it comes: credit uncertainty, interest uncertainty, market uncertainty, currency uncertainty, inflation uncertainty, and production uncertainty. It has been proved that the risks associated with the change in the external macro-profile are combined with factors that demonstrate the lack of a systemic link between the state agricultural financing programs and enterprises agribusiness. Internal risks are formed by factors of micro projection, which ensure the covering of production costs with the limiting parameters of the formation of external sources of funding at the expense of its own financial resources.

Keywords: financial resources, financial system, risk, agriculture, enterprises agribusiness, government financing programs.
Економічна сутність інфраструктури

Економічна сутність інфраструктури

Authors: Oleksiy Kalivoshko
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття економічної сутності інфраструктури та систематизація наукових підходів до розуміння поняття «інфраструктура». Систематизовано підходи вчених до трактування сутності поняття «інфраструктура». Зокрема, виокремлено шість напрямів трактування поняття «інфраструктура»: функціонально-базовий, інституційний, блоково-агрегаційний, обслуговуючо-допоміжний, композитний, структурний. Існування даних напрямів пов’язано з відмінностями в трактуванні вченими складових та функцій інфраструктури. На думку автора, під економічною категорією «інфраструктура» слід розуміти органічну єдність установ, механізмів та інструментів, які забезпечують ефективне функціонування та розвиток економічної системи. Здійснено аналіз основних функцій інфраструктури. Визначено, що інфраструктура виконує дві основні функції: функціональну – створення загальних умов для забезпечення діяльності елементів та розвитку економічної системи; контрольно-регулюючу – зовнішній (з боку державних установ) та внутрішній (з боку власників та адміністрації) контроль та регулювання елементів економічної системи для підвищення ефективності їх діяльності.

Keywords: інфраструктура, ринок, сфера послуг, економічні інститути, функції інфраструктури.
Роль структурної політики у забезпеченні сталого розвитку економіки

Роль структурної політики у забезпеченні сталого розвитку економіки

Authors: Olena Kovalova
(0 downloads)
Abstract

Метою статті є розкриття змісту і визначення ролі структурної політики у забезпеченні сталого розвитку економіки, а також окреслення методологічних основ змісту й взаємозв’язку понять «сталий розвиток» та «структурна політика». Розкрито екологічний, економічний і соціальний аспекти змісту категорії «сталий розвиток». Визначено напрями структурної політики у досягненні сталого розвитку економіки. Оцінено зв’язок структурної політики і сталого розвитку на основі аналізу рівня науково-технічного прогресу. Систематизовано технологічні уклади розвитку економіки і суспільства. Виявлено, що технологічні уклади є сформованими у результаті структурної політики і мають безпосереднє відношення до реалізації концепції сталого розвитку. Обґрунтовано завдання і цілі структурної політики держави у розвитку економіки. Показано, що організаційно-економічну основу реалізації структурної політики щодо сталого розвитку становить розроблена і впроваджувана відповідним чином стратегія як завершальний акт. В рамках стратегії сталого розвитку структурна політика виступає ідеологією та управлінською практикою.

Keywords: сталий розвиток економіки, структурна політика держави, науково-технічний прогрес, стратегія сталого розвитку, державне управління.

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.