7179 Sayılı Kanun ile Sürekli Hale Getirilen Bedelli Askerlik Düzenlemesinin İş Hukukuna Yansımaları

Journal Title: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Year 2021, Vol 7, Issue 1

Abstract

Askerlik hizmeti, anayasal çerçevede düzenlenen bir yükümlülüktür. Anayasal düzenlemeden hareketle askerlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceği veya yerine getirilmiş sayılacağı kanu- ni düzenlemelerle belirlenmektedir. Tarihsel anlamda askerlik hizmetinin yerine getirilmesi ba- kımından muvazzaf askerliğe alternatif olarak bedelli askerlik düzenlemelerine yer verilmiştir. 7179 sayılı Kanun, geçmişte geçici hükümlerle düzenlenen bedelli askerlik uygulamalarından farklı olarak sürekli bir bedelli askerlik sistemi kurmayı amaçlamıştır. Sürekli bir bedelli askerlik sistemi kurulmaya çalışılması, konunun iş hukuku bağlamında etkilerinin de ortaya konulmasını gerektirmektedir. 7179 sayılı Kanunun bedelli askerliğe ilişkin düzenlemesinde işçinin iş sözleşmesinin durumunun ne olacağına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle bedel- li askerliğin çeşitli açılardan değerlendirilerek iş hukuku açısından kurumun temelinin oluşturul- ması gerekmektedir. Military service is an obligation regulated in the constitutional framework. Based on the consti- tutional regulation, how the military service will be performed or deemed fulfilled is determined by legal regulations. Historically, in terms of performing military service, paid military service arrangements have been included as an alternative to active duty. The Law No. 7179 aims to establish a permanent paid military service system, in contradistinction to previous paid military service applications that were regulated by temporary provisions. Attempting to establish a permanent paid military service necessitates the analysis of the effects of the issue in the con- text of labor law. The Law No. 7179 on military service falls short with regards to providing the status of labor contract. Therefore, the foundation of the paid military service must be estab- lished in terms of labor law bye valuating the institution from various perspective.

Authors and Affiliations

Mehmet Şükrü YILDIZ

Keywords

Related Articles

İdari Sözleşme Ölçütleri

İdare, yükümlü olduğu kamu hizmetlerini topluma sunarken tek başına işlem yapabileceği gibi özel hukuk kişileriyle sözleşme ilişkisi kurabilme yetkisine de sahiptir. İdarenin yaptığı sözleşme- lerin hangi hukuk dalına ta...

Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Etkisi

İç yönerge kavramı, anonim şirketlerde iki farklı durumda gündeme gelmektedir. Bunlardan biri genel kurul toplantı esaslarının düzenlendiği iç yönerge olup diğeri ise anonim şirketin yönetimine ilişkin iç yönergedir. Yön...

Amerikan Hukuk Sistemini Yerel Siyaset Üzerinden Okumak

1970 basımı ‘The Politics of Local Justice’ isimli, James R. Klonoski ve Robert I. Mendelson editörlüğünde hazırlanan kitap , eski tarihli olsa da günümüzde de geçerliliğini koruyan sorunları ele almaktadır. Amerika Birl...

Güncel Yargı Kararları 2021-2

Bu çalışma; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başta olmak üzere çeşitli yargı mercileri tarafından verilen dikkat çekici yargı kararlarının kısa özetleri ve değerlendirmelerinden oluşmakta olup kısa ve...

Marksizm ve Hukuk

Hugh Collins, incelemeye konu kitabında Marksist bir bakış açısıyla Marksist hukuk analizlerinin eleştirel bir değerlendirmesini yapmaktadır. Hukuki kurumların işlevlerinin ne olduğu, uygarlık için bir hukuk düzeninin ge...

Download PDF file
  • EP ID EP702902
  • DOI -
  • Views 11
  • Downloads 0

How To Cite

Mehmet Şükrü YILDIZ (2021). 7179 Sayılı Kanun ile Sürekli Hale Getirilen Bedelli Askerlik Düzenlemesinin İş Hukukuna Yansımaları. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-702902