Adriyamisinin Neden olduğu Kalp Yetmezliğinde HMGB-1 ve AMPK’nin Olası Etkileri

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

Adriyamisin (ADR), kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan antikanser bir ilaçtır. ADR kalp, karaciğer, böbrek, testis gibi birçok dokuda toksik etkiye sebep olur. Fakat en çok kalp dokusunda bu toksik etkisi ortaya çıkar. ADR’ nin kalp yetmezliğine yol açan mekanizma/mekanizmaları hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bundan dolayı kalp yetmezliğine yönelik etkin bir tedavi de hala geliştirilememiştir. Günümüze kadar yapılmış çalışmalarda en yaygın görüş, bu toksik etkiye reaktif oksijen türleri’nin (ROS) aracılık ettiğidir. HMGB1 (High Mobility Group Box 1), türler arasında oldukça iyi korunmuş bir kromatin proteindir. HMGB1, çekirdekte transkripsiyon faktörleri, DNA’nın histon proteinleri ile ilişkilidir. HMGB1 DNA’yı organize eder ve transkripsiyonu düzenler. Bu protein hücrenin sağ kalım ve ölüm yolakları ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda, HMGB1’nin sadece stres durumlarında değil, aynı zamanda patolojik koşullarda da salgılandığı gösterilmiştir. HMGB1 apoptozisi uyarır. ADR, mitokondride üretilen enerji miktarının azalmasına neden olur. Normal koşullarda, hücrede tüketilen ATP neticesinde AMP/ATP oranı artmaktadır. Bu artış AMP-aktive edilmiş kinaz (AMPK) aracılığıyla hücrede depolanan ATP’nin kullanılmasını sağlar. ADR’nin neden olduğu enerji stresinin AMPK sistemini aktive etmesi beklenir. Fakat ilginç bir şekilde ADR’nin AMPK’ı baskıladığı gösterilmiştir. Mitokondriyal enerji üretiminin azalmasına ek olarak AMPK sisteminin baskılanması kalp kası hücrelerinde enerji açığının artmasına ve apoptozis sürecinin hızlanmasına katkı sağlıyor olabilir. AMPK de hücre sağ kalım ve ölüm sistemleri ile yakından ilişkili bir proteindir. AMPK’nin, baskılandığında apoptozisi çeşitli yollardan (KAS, p53 vb) aktive ettiği bulunmuştur. ROS’un ADR’nin kardiyotoksisitesine aracılık ettiği kanısından dolayı da tedavi için antioksidan maddeler kullanıldı ve sadece kalp yetmezliğinin hafifletilebildiği bildirilmektedir. Dolayısıyla, ADR’nin kalp yetmezliğini başlatan sinyal molekülünü bulmaya odaklanmak bu sorunun çözümünü sağlayabilir.

Authors and Affiliations

Celal GÜVEN, Eylem TAŞKIN

Keywords

Related Articles

Organik Fosfor Zehirlenmelerinde Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar

Tarımda üretimi arttırmak için; zararlı organizmaları kontrol altına almak ve zararlarını azaltmak amacıyla organik fosfor bileşikleri sık kullanılmaktadır. Bu bileşikler oldukça toksik olup maruziyetinde mortalitesi çok...

Epileptik Nöbet Sonrası Vertebra Kırık Sıklığı

Amaç: Epileptik nöbet sonrası gelişen omurga kırıklarının görülme ve yerleşim yeri sıklığı sonuçlarımızı sunmak. Yöntem: Bu çalışma Ocak 2010-Mayıs 2014 tarihleri arasında epileptik nöbet sonrası travmaya bağlı vertebra...

Sistemik sklerozis ve sjögren sendromu olan hastada off-pump koroner arter baypas greft cerrahisi

Sistemik sklerozis ve sjögren sendromu vasküler tutulum yapabilen birer otoimmün bağ dokusu hastalıklarıdır. Klinik olarak kardiyovasküler tutulum nadirdir, ancak semptomatik ise kötü bir prognostik faktördür. Biz bu ya...

Araştırma Makalesi Adıyaman Hastanelerine Başvuran KOAH’lı Hastalarda Antioksidan Sistem Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Amaç: Adıyaman’da yaşayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda antioksidan sistem enzimlerinden süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), paraoksonaz 1 (PON 1) enzim aktivitelerinin lipid peroksidas...

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

Giriş: Fiziksel inaktivite giderek artan bir sorundur. Aktif yaşam tarzının artırılması, ulusal ve uluslararası halk sağlığı önerilerinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı Bingöl Üniversitesi İş S...

Download PDF file
  • EP ID EP677356
  • DOI -
  • Views 183
  • Downloads 0

How To Cite

Celal GÜVEN, Eylem TAŞKIN (2015). Adriyamisinin Neden olduğu Kalp Yetmezliğinde HMGB-1 ve AMPK’nin Olası Etkileri. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677356