Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów

Journal Title: Fizjoterapia Polska - Year 2015, Vol 15, Issue 2

Abstract

Cel pracy. Wypalenie zawodowe, określane jako psychiczne i emocjonalne wyczerpanie, charakteryzuje się utratą energii, zaangażowania w pracę, brakiem planów do realizacji na przyszłość. Celem pracy była analiza potencjalnych czynników warunkujących wypalenie zawodowe fizjoterapeutów.Materiał i metody. Badaniami objęto 102 fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach leczniczych na terenie województwa podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Christiny Maslach według polskiej adaptacji Pasikowskiego. Obliczono podstawowe miary statystyki opisowej. Do oceny różnic w przeciętnym poziomie cechy liczbowej w więcej niż dwóch populacjach zastosowano analizę wariancji ANOVA Kruskala-Wallisa. W przypadku stwierdzenia statystycznie istotnych różnic wykonano test post-hoc porównań wielokrotnych. Do oceny różnic w przeciętnym poziomie cechy liczbowej w dwóch populacjach zastosowano test U Manna-Whitney’a. Wyniki. Stwierdzono istotnie wyższe wartości ogólnego wskaźnika wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów w wieku 35-40 lat (p=0,0078), aktywnych zawodowo ponad 10 lat (p=0,0026) i nie podejmujących aktywności fizycznej pozazawodowej (p=0,0004). Wartości wskaźnika określającego poziom satysfakcji zawodowej były istotnie niższe u fizjoterapeutów nie uczestniczących w kształceniu podyplomowym (p=0,0388). Wnioski. Istnieje potrzeba podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie emocjonalne pracowników i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Należy zachęcać fizjoterapeutów do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz propagować zasadę dbałości o własną kondycję psychofizyczną poprzez podejmowanie aktywności fizycznej pozazawodowej.

Authors and Affiliations

Ewa Puszczałowska-Lizis, Monika Niebieszczańska, Sławomir Jandziś, Marek Kiljański

Keywords

Related Articles

Comparison of effectiveness of the acoustic wave therapy and ion cyclotron resonanse in degenerative vertebral freed column disease. Part II

Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all patients. Another new methods in this area are evidences in search of 'personal treatm...

Dynamika powrotu utraconych funkcji u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych

Celem pracy jest określenie wpływu wczesnej fizjoterapii na dynamikę powrotu zdolności wykonywania czynności dnia codziennego, poprawę stanu funkcjonalnego i zmniejszenie ubytków neurologicznych oraz zmianę stanu świadom...

Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

[b]Wstęp.[/b] Jak dotąd nie odnotowano badań dotyczących analizy ukształtowania kręgosłupa i postawy ciała w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego. Celem prezentowanych badań była ocena ukształtowania kręgosłupa...

WADY POSTAWY U MŁODYCH MUZYKÓW

[b]Wstęp.[/b] W szkole muzycznej uczniowie rozpoczynają naukę gry na instrumentach muzycznych już od 7 roku życia. Ten okres ontogenezy znamionuje zwiększona podatność na wady postawy (zmiana trybu życia, obowiązki szkol...

Download PDF file
  • EP ID EP65643
  • DOI -
  • Views 25
  • Downloads 0

How To Cite

Ewa Puszczałowska-Lizis, Monika Niebieszczańska, Sławomir Jandziś, Marek Kiljański (2015). Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów . Fizjoterapia Polska, 15(2), 68-80. https://europub.co.uk/articles/-A-65643