Araştırma Makalesi Adıyaman Hastanelerine Başvuran KOAH’lı Hastalarda Antioksidan Sistem Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

Amaç: Adıyaman’da yaşayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda antioksidan sistem enzimlerinden süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), paraoksonaz 1 (PON 1) enzim aktivitelerinin lipid peroksidasyonu ürünlerinden malondialdehid (MDA) düzeyleri incelendi. Bölgedeki ilk çalışma oldu. Yöntem: Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanelerine başvuran olgulardan alınan kan örneklerinde lipid peroksidasyonunu belirlemek için malondialdehit (MDA) düzeylerine, antioksidan düzeylerini belirlemek için ise katalaz, paraoksonaz 1 (PON1) ve süperoksitdismutaz (SOD) aktivitelerine bakıldı. EDTA’lı tüplere alınan venöz kan örnekleri 10 dakika 3000 rpm’de santrifüj edilerek plazmaları ayrıldı ve analiz yapılana dek -20oC’de saklandı. SOD, MDA PON1 ve CAT değerleri bakımından kontrol, KOAH grupları arasındaki istatistiksel farklılıkların test edilmesinde ANOVA ve alt grup karşılaştırmalarında LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanıldı. Tanıtıcı istatistik olarak ortalama ± standart sapma değerleri verildi ve değişkenler için Error bar grafikleri çizildi. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre MDA düzeyleri kontrol grubunda 6,88 ± 2,14nmol/L iken, KOAH’lı hastalarda 12,88 ± 6,01 nmol/L olarak bulundu. Plazma katalaz seviyeleri kontrol grubunda 48,23 ± 18,86 U/L iken, KOAH’lı hastalarda 17,09 ± 8,82 U/L olarak tespit edildi. Plazma PON aktiviteleri kontrol grubunda 45,89 ± 16,46 U/L iken, KOAH’lı hastalarda 28,52 ± 14,85U/L olarak saptandı. Plazma SOD aktiviteleri kontrol grubunda 60,36 ± 20,29U/L iken, KOAH’lı hastalarda 33,44 ± 12,32U/L olarak ölçüldü. KOAH olgularının verileri, kontrol grubunun verileri ile karşılaştırıldığında plazma MDA konsantrasyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir artışın (p

Authors and Affiliations

Devrim TAŞKIN, Muhittin ÖNDECİ, Serap YALIN, Füsun FAKIOĞLU, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Sedat YILMAZ, Abdullah ARPACI

Keywords

Related Articles

Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

ÖzetAmaç: Araştırma sağlık bilimleri yüksekokulunun tüm bölüm ve sınıflarında eğitim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış, tanımlay...

Doğum eylemindeki gebelerde intravenöz parasetamol kullanımının analjezik etkinliği; prospektif, randomize kontrollü çalışma.

Amaç: Doğum ağrısı kadının yaşamı boyunca karşılaşacağı en şiddetli ağrılardan biridir. Doğum eylemi analjezisinde günümüzde en etkili yöntem epidural analjezidir (EA). Fakat her zaman ulaşılabilir değildir. Bundan dolay...

CERRAHİ BRANŞLARDAN İSTENEN GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSULTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ AMAÇ: Bu çalışmada, göğüs hastalıkları uzmanlarının sürekli karşılaştıkları ancak standart bir değerlendirme yönteminin olmadığı, preoperatif, postoperatif, tanısal, tedavi amaçlı istenebilen konsultasyonların değe...

Korozif madde içimine bağlı mide perforasyonu sonucu ölüm. Olgu sunumu

Korozif maddelerin kazara içilmesi çocukluk çağında, intihar amacıyla alınması ise adolesan çağında sık görülen bir durumdur. Bu çalışma intihar amacıyla korozif madde içilmesine bağlı mide perforasyonu sonucu ölüm ve er...

Bupropion Kullanımına Bağlı Asemptomatik Transaminaz Yükselmesi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Bupropion major depresyon tedavisinde genel olarak güvenli ve iyi tolere edilebilir bir seçenektir. Preklinik çalışmalarda serum transaminaz seviyelerinde hafif ve geçici yükselmelere neden olduğu gösterilmiştir. Bu vaka...

Download PDF file
  • EP ID EP677355
  • DOI -
  • Views 203
  • Downloads 0

How To Cite

Devrim TAŞKIN, Muhittin ÖNDECİ, Serap YALIN, Füsun FAKIOĞLU, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Sedat YILMAZ, Abdullah ARPACI (2015). Araştırma Makalesi Adıyaman Hastanelerine Başvuran KOAH’lı Hastalarda Antioksidan Sistem Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677355