Aspekt behawioralny postawy młodzieży kończącej szkoły średnie wobec genetycznych modyfikacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie.[/b] Na postawę składa się określone zachowanie uwarunkowane z jednej strony wiedzą o danym zjawisku, a z drugiej strony indywidualnym stosunkiem emocjonalnym. Cel. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony jedynie aspekt behawioralny postawy młodzieży wobec genetycznych modyfikacji organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie. Pozostałe aspekty tej postawy – wiedza, emocje – zostały omówione w innych opracowaniach [1, 2]. [b]Materiał i metoda[/b]. Badania zostały przeprowadzone na próbie 500 uczniów kończących szkoły średnie z terenu województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Zgromadzony materiał został poddany analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu SPSS. Badanie związku przeprowadzono w oparciu o zastosowanie testu Chi 2, przyjmując poziom istotności p<0,05. [b]Wyniki[/b]. Respondenci są przeciwni uprawie roślin/hodowli zwierząt GM we własnym gospodarstwie. W przypadku hodowli zwierząt we własnym gospodarstwie, respondenci są przeciwni karmieniu zwierząt hodowlanych paszą pochodzącą z roślin GM. Zdaniem respondentów, nie istnieją wyniki rzetelnych badań na temat skutków zdrowotnych spożywania GMF. Respondenci nie mają zaufania do żywności wyprodukowanej na bazie GMO. Respondenci przywiązują coraz większą wagę do zdrowego odżywiania się. Jako konsumenci żywności respondenci są skłonni zapłacić więcej za produkty spożywcze wolne od GM. [b]Wnioski.[/b] Analiza materiału badawczego wykazała dosyć sceptyczne nastawienie młodzieży do genetycznych modyfikacji i żywności modyfikowanej genetycznie.

Authors and Affiliations

Anna Jurkiewicz

Keywords

Related Articles

Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym

[b]Wstęp. [/b]Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie...

Zachowania zdrowotne i miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży

Wprowadzenie. Zdrowie należy pojmować jako jedną z największych wartości w życiu każdego człowieka. Jednocześnie w procesie kształcenia młodzieży temu tematowi poświęca się relatywnie niewiele uwagi. Cel pracy. Niniejs...

Pathogenesis, diagnostic procedures and treatment of chronic kidney disease – current state of knowledge

Current data on pathogenesis of the initial phase and progression of chronic kidney disease (CKD) are briefly presented. The latest diagnostic procedures, helpful in the early diagnosis of CKD, are also discussed. In add...

Effect of cigarette smoking on bone mineral density and mass of bone tissue in males

[b]Introduction and objective[/b]. According to the studies conducted within the Programme for Control of Tobacco Smoking Consequences in Poland in 2011, a slight, however, systematic increase in the number of tobacco sm...

Psychosocial determinants of dieting in overweight adolescents

Introduction. Treatment of obesity in adolescents is often ineffective, thereforer factors should be discovered which motivate young people to follow weight loss methods recommended by experts. Aim. The objective of th...

Download PDF file
  • EP ID EP58453
  • DOI -
  • Views 109
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Jurkiewicz (2015). Aspekt behawioralny postawy młodzieży kończącej szkoły średnie wobec genetycznych modyfikacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 88-94. https://europub.co.uk/articles/-A-58453