بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد

Journal Title: Journal of Health Research in Community - Year 2018, Vol 4, Issue 1

Abstract

مقدمه و هدف: استرس شغلی پیامد فرایند کار، عوامل و شرایط کار می باشد و منجر به بیماری های جسمی و روحی- روانی می شود. رانندگی اتوبوس شهری یکی از موقعیت های پراسترس شغلی است؛ از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، وضعیت استرس شغلی 61 نفر از رانندگان واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد به صورت تصادفی ساده و با مراجعه حضوری در سال 1395 بررسی گردید. جهت ارزیابی از پرسشنامه Philip el Rice بهره گرفته شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل گردیدند. ​یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی رانندگان مورد مطالعه مرد و متأهل بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5± 41 سال، میانگین سابقه کاری 5± 12 سال و میانگین نمره استرس شغلی رانندگان 8/ 24 ± 5/ 147 بود؛ به طوری که 97 درصد از رانندگان دارای استرس زیاد بودند. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شد که استرس شغلی فقط با شیفت کاری ارتباط معناداری دارد ( 016 / P= 0 ) و رابطه آن با سایر متغیرها از جمله  سن، سابقه کاری، سطح تحصیلات و نوع استخدام معنادار نمی باشد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان استرس شغلی در بین رانندگان اتوبوسرانی بسیار بالا است،اجرای یک برنامه جامع مدیریت استرس در سطح سازمان الزامی می‌باشد.

Authors and Affiliations

rajabali hokmabadi, hamid tavakoli, morteza morteza esmailzade, hossien ebrahimyan

Keywords

Related Articles

Determination of Peroxide Value of Oils Used in the Confectioneries of Damghan, Iran in Spring 2015

Introduction and Purpose: Foods frying in oil is one of the common methods of heating methods used in cooking. During the Frying process, oil oxidation occurs more than safe extent and it might cause production of hydro...

Evaluation of Ciprofloxacin Degradation during Composting Process

Introduction and purpose: The growing trend of using antibiotics to control human and animal diseases and lack of attention to the disposal of medical, hospital, and pharmaceutical industry wastes have led to the emergen...

Effect of Education on Parents\' Behavioral Intention Regarding the Prevention of Dental Caries on the First Permanent Molars in Preschool Children

Introduction and purpose:The first permanent posterior molars begin to grow at the age of six, and the prevention of dental caries on these teeth assumes critical importance in oral health.‎ The present study aimed to as...

بررسی میزان شیوع و علل غیبت از کار پزشکی در میان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان جویبار در سال 1394

مقدمه و هدف: حضورنداشتن در محل کار به هر علتی، غیبت از کار تلقی می شود. غیبت های پزشکی می تواند به طور جدی تأثیر منفی بر عملکرد سازمان داشته باشد. مطالعه حاضر، به منظور بررسی شیوع و علل غیبت پزشکی در بین کارکنان شبکه بهد...

Evaluation of the Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Dentists in Bojnourd, 2018

Introduction and purpose: According to epidemiological studies in the healthcare field, the prevalence of musculoskeletal disorders is increasing among dentists. Since the prevention of such disorders is crucial, the pre...

Download PDF file
  • EP ID EP638420
  • DOI -
  • Views 300
  • Downloads 0

How To Cite

rajabali hokmabadi, hamid tavakoli, morteza morteza esmailzade, hossien ebrahimyan (2018). بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد. Journal of Health Research in Community, 4(1), 27-34. https://europub.co.uk/articles/-A-638420