بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد

Journal Title: Journal of Health Research in Community - Year 2018, Vol 4, Issue 1

Abstract

مقدمه و هدف: استرس شغلی پیامد فرایند کار، عوامل و شرایط کار می باشد و منجر به بیماری های جسمی و روحی- روانی می شود. رانندگی اتوبوس شهری یکی از موقعیت های پراسترس شغلی است؛ از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، وضعیت استرس شغلی 61 نفر از رانندگان واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد به صورت تصادفی ساده و با مراجعه حضوری در سال 1395 بررسی گردید. جهت ارزیابی از پرسشنامه Philip el Rice بهره گرفته شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل گردیدند. ​یافته ها: نتایج نشان داد که تمامی رانندگان مورد مطالعه مرد و متأهل بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5± 41 سال، میانگین سابقه کاری 5± 12 سال و میانگین نمره استرس شغلی رانندگان 8/ 24 ± 5/ 147 بود؛ به طوری که 97 درصد از رانندگان دارای استرس زیاد بودند. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شد که استرس شغلی فقط با شیفت کاری ارتباط معناداری دارد ( 016 / P= 0 ) و رابطه آن با سایر متغیرها از جمله  سن، سابقه کاری، سطح تحصیلات و نوع استخدام معنادار نمی باشد.نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان استرس شغلی در بین رانندگان اتوبوسرانی بسیار بالا است،اجرای یک برنامه جامع مدیریت استرس در سطح سازمان الزامی می‌باشد.

Authors and Affiliations

rajabali hokmabadi, hamid tavakoli, morteza morteza esmailzade, hossien ebrahimyan

Keywords

Related Articles

بررسی تاثیر کاربرد پلیمرهای بازیافتی بر کیفیت خاک بستر محل های دفن بهداشتی و کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی

مقدمه و هدف: خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از نشت شیرابه محل های دفن بهداشتی زبال ههای شهری به آب های زیرزمینی یکی از موارد مهم در مدیریت پسماند می باشد. در این پژوهش بهبود مشخصات بستر لندفیل با استفاده از پلیمر بازیاف...

بررسی میزان پراکسید روغن های مورد استفاده در قنادی های شهر دامغان در بهار 94

مقدمه و هدف: از متداو لترین رو شهای استفاده از گرما در تهیه غذاها، سرخ کردن مواد غذایی در روغن می باشد. در طول سرخ کردن زیاد، اکسیداسیون روغنها با میزان بیشتری اتفاق می افتد که سبب تولید هیدروپراکسیدها و سپس تر یکبات فرا...

بررسی میزان سر و صدا در کارخانه شکر مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی

مقدمه و هدف: آلودگی صوتی می‌تواند سلامت روحی و روانی انسان را به مخاطره اندازد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان سر و صدا در کارخانه شکر مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی در سال 1397 انجام شد. روش کار: برای انجام...

بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی-عضلانی و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستانهای منتخب استان گلستان

مقدمه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان های منتخب استان گلستان انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که جامعه آماری آن ( 770 نفر) تمامی...

The effect of 8 weeks of Strenuous Endurance Training on Heme oxygenase-1 and TNF-α in Gastrocnemius and Soleus muscle Tissue of male Wistar rats

Background and Objectives: Oxidative stress from exercise, either injured muscles and reduces performance in athletes, or stimulates the production of cytokines from many cells. body respond to oxidative stress by activa...

Download PDF file
  • EP ID EP638420
  • DOI -
  • Views 221
  • Downloads 0

How To Cite

rajabali hokmabadi, hamid tavakoli, morteza morteza esmailzade, hossien ebrahimyan (2018). بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد. Journal of Health Research in Community, 4(1), 27-34. https://europub.co.uk/articles/-A-638420