بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی کمرین و امنتین در زنان دارای اضافه وزن

Journal Title: Journal of Health Research in Community - Year 2019, Vol 4, Issue 4

Abstract

مقدمه و هدف: چاقی یکی از مه مترین دلایل مرگ و میر در کشورهای درحال توسعه است. کمرین( Chemerin) و امنتین- 1 سایتوکان های ترشح شونده از بافت چربی هستند که با چاقی مرتبط می باشند. کمرین به عنوان یک پل ارتباطی بین چاقی و گسترش دیابت نوع دو مورد توجه قرار می گیرد. از سوی دیگر، امنتین- 1 در تنظیم متابولیسم انرژی و توزیع چربی در بدن نقش دارد. با توجه به موارد بیان شده، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی کمرین و امنتین در زنان دارای اضافه وزن انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این پژوهش 21 زن دارای اضافه وزن به صورت تصادفی از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه مداخله ( n=11 ) و کنترل( n=10) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل هشت هفته، هر هفته سه جلسه تمرین هوازی با شدت متوسط شامل 30 دقیقه دویدن با 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بود که با ساعت پلار کنترل گردید. جمع آوری نمونه های خونی 48 ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد و سطوح سرمی کمرین و امنتین- 1، نیمرخ لیپیدی و انسولین اندازه گیری گردید. شایان ذکر است که از آزمون آنالیز کوواریانس برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد. یافته ها: سطوح سرمی کمرین در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را نشان داد (P=0/023). همچنین، افزایش معناداری در سطوح امنتین- 1 سرم در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل  مشاهده گردید (P<0/0001). نتیجه گیری: تمرینات هوازی می توانند سبب بهبود ترکیب بدنی، تنظیم سطوح سرمی انسولین و گلوکز و در پی آن تعدیل میزان سرمی کمرین و امنتین به عنوان آدیپوکاین شوند؛ بنابراین به نظر می رسد که هشت هفته تمرین هوازی با افزایش سطوح امنتین- 1 و کاهش کمرین و عوامل وابسته به چاقی، نقش مؤثری در سلامت قلبی- عروقی و بهبود اختلالات متابولیکی مرتبط با چاقی در زنان دارای اضافه وزن دارد.

Authors and Affiliations

abdolreza kazemi, Khatereh Naderi pour

Keywords

Related Articles

Prevalence of pediculosis in Mazandaran province from 2012-2020

Introduction and purpose: Infestation with body lice results in a condition called pediculosis. Lice infestation is one of the most common parasitic infections having a considerable hygienic importance. Epidemiological s...

تعیین جهت گیری پژوهش ها با استناد به مقالات منتشرشده در مجلات حوزه مدیریت سلامت

‌مقدمه و هدف: از آنجا که بررسی محتوای مقالات پژوهشی در زمینه مدیریت نظام سلامت از طریق شناخت موضوعات مورد تأکید یا یافته های به دست آمده، به مدیران این بخش کمک شایانی برای گرفتن تصمیمات کارآمد می کند؛ بنابراین پژوهش حاضر...

Investigation the Effect of Education on Self-Care Promotion in Type 2 Diabetic Patients in Noor Health Centers in 2015

مقدمه: اهمیت و نقش تعیین کننده ای که خود مراقبتی در کنترل،ارتقای سلامت و کیفیت زندگی بیماران دیابت دارد و از بروز و پیشرفت عوارض و ناتوانی بیماران جلوگیری می کند از کسی پوشیده نیست. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش بر...

Relationship of Occupational Stress and Quality of Work Life with Turnover Intention among the Nurses of Public and Private Hospitals in Selected Cities of Guilan Province, Iran, in 2016

Introduction and purpose: Nurses’ intention to leave is one of the key nursing managerial issues. There are many factors affecting the turnover of the nurses, such as occupational stress and quality of work life (QWL). T...

Survey of Appropriate Use of Magnetic Resonance Imaging Services Provided in Shahid Chamran Hospital of Shiraz

Background: According the importance of MRI in the treatment process and the high cost of buying and maintaining it for centers and high cost for patients, this study aimed to determine the appropriate Services MRI prov...

Download PDF file
  • EP ID EP656048
  • DOI -
  • Views 147
  • Downloads 0

How To Cite

abdolreza kazemi, Khatereh Naderi pour (2019). بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی کمرین و امنتین در زنان دارای اضافه وزن. Journal of Health Research in Community, 4(4), 32-40. https://europub.co.uk/articles/-A-656048