Częstość występowania wad zgryzu a potrzeba leczenia ortodontycznego w  populacji młodych dorosłych Polaków – przegląd piśmiennictwa.

Journal Title: Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne) - Year 2012, Vol 65, Issue 3

Abstract

Wprowadzenie. Problem częstości występowania wad zgryzu wśród młodych dorosłych Polaków wydaje się być bardzo aktualny w kontekście stale wzrastającego zainteresowania leczeniem ortodontycznym wśród tej populacji. Cel. Celem pracy była analiza dostępnego piśmiennictwa dotyczącego częstości występowania wad zgryzu oraz zapotrzebowania na leczenie ortodontyczne wśród młodych dorosłych Polaków. Materiał i metody. Porównano doniesienia w literaturze polskiej z ostatnich 40 lat dotyczące częstości wstępowania wad zgryzu wśród młodzieży i młodych dorosłych. Z uwagi na brak zastosowania obiektywnych metod oceny zgryzu oraz znaczne zróżnicowanie badanych grup pod względem liczebności, wieku i płci niemożliwa była analiza statystyczna wyników. Wyniki. Jak wynika z doniesień różnych autorów częstość występowania wad zgryzu w tej populacji oceniana była na 21 – 81%, a szacowana potrzeba opieki ortodontycznej na 60%. Według większości badaczy najczęściej występującymi wadami były tyłozgryzy. Podsumowanie. Dane z piśmiennictwa na temat częstości występowania wad zgryzu wśród młodych dorosłych Polaków są bardzo zróżnicowane. Brak stosowania obiektywnych metod oceny okluzji uniemożliwia porównanie wyników oraz dokładne określenie potrzeb leczenia ortodontycznego w kraju. Zastosowanie w przyszłości takich metod oceny jak np. wskaźnik IOTN pozwoliłoby porównać wyniki badań krajowych ze sobą oraz z doniesieniami autorów zagranicznych, a także określić potrzebę leczeniaortodontycznego w danej populacji. Mogłoby to być pomocne w długoterminowym planowaniu opieki ortodontycznej zarówno prywatnej, jak i refundowanej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Authors and Affiliations

Anna Kozanecka, Beata Kawala

Keywords

Related Articles

Leczenie złamań żuchwy – przegląd metod od starożytności do czasów współczesnych

Wstęp: rozwojowi cywilizacji towarzyszyły zawsze różnorodne urazy, z których konsekwencjami człowiek musiał się zmierzyć. Cel pracy: na podstawie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń opisano sposoby postępowania w lec...

Mastication loads affecting the mucosa of the mandibular alveolar region beneath lower denture as assessed by FEM

Introduction: Soft tissue damage that occurs under dentures mainly result from friction injuries.Aim of the study: To define frictional phenomena on the mucous membrane interface under lower denture impacted by masticati...

Próchnica wczesnego dzieciństwa w odniesieniu do spożywania słodkich pokarmów oraz zabiegów higienicznych zębów u dzieci w wieku żłobkowym.

Wstęp: Dokładne i regularne oczyszczanie jamy ustnej, połączone z przeciwpróchnicowym schematem karmienia, jest istotne w zmniejszaniu ryzyka rozwoju próchnicy wczesnego dzieciństwa. Cel pracy: Celem pracy było dokonani...

Infective endocarditis prevention prior to dental procedures

Endocarditis is an inflammatory destructive-proliferating process caused by bacteria settling on heart valves or the endocardium. Bacteriemia leading to endocarditis may result from procedures carried out in the oral cav...

Download PDF file
  • EP ID EP57634
  • DOI -
  • Views 23
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Kozanecka, Beata Kawala (2012). Częstość występowania wad zgryzu a potrzeba leczenia ortodontycznego w  populacji młodych dorosłych Polaków – przegląd piśmiennictwa.. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 65(3), 424-434. https://europub.co.uk/articles/-A-57634