Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’

Journal Title: Forum Ortodontyczne - Year 2019, Vol 15, Issue 1

Abstract

Jednym z etapów rozwoju narządu żucia jest okres późnego dzieciństwa, w którym rozpoczyna się wymiana uzębienia mlecznego na stałe. Zjawiskiem prawidłowym jest występowanie pomiędzy górnymi siekaczami przyśrodkowymi przestrzeni określanej jako diastema fizjologiczna oraz ustawienie tych zębów w protruzji i dystoinklinacji, z czym wiąże się popularne określenie tej fazy jako okres ,,brzydkiego kaczątka”. Cel. Głównym celem pracy była ocena warunków zgryzowych u dzieci szkolnych w wieku 8 lat. Celem dodatkowym – określenie częstości występowania przedwczesnej utraty mlecznych zębów trzonowych i kłów. Materiał i metody. Badaniem przeglądowym objęto 305 dzieci szkolnych w wieku 8 lat. Badanie kliniczne obejmowało ocenę zewnątrzustną twarzy i wewnątrzustną zgryzu dziecka. Wyniki. Zgryz prawidłowy odnotowano u 17,4 proc. badanych. W większości przypadków występowały również prawidłowe cechy zewnątrzustne. Różnie nasilona wada zgryzu dotyczyła 82,6 proc. dzieci. Najczęstszymi wadami zgryzu były stłoczenia zębów oraz wady klasy II – odpowiednio 61,6 proc. i 11,8 proc. badanych. Najczęściej występującą diastemą była diastema rozbieżna, co stanowi cechę charakterystyczną u dzieci w tym okresie rozwojowym. Znaczący jest fakt przedwczesnej utraty mlecznych kłów i zębów trzonowych. Brak mlecznych kłów stwierdzono u co trzeciego dziecka, natomiast nieobecność mlecznych zębów trzonowych aż u co drugiego badanego. Wnioski. Analiza warunków zgryzowych u dzieci w wieku 8 lat wskazuje na wysokie występowanie wad zgryzu oraz uwidacznia potrzebę szerszego dostępu do świadczeń ortodontycznych dla pacjentów w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’. Wskazuje również na konieczność prowadzenia działań zapobiegających lub przerywających rozwój wady zgryzu we wczesnym okresie wymiany uzębienia mlecznego na stałe. (Masłowska-Kasowicz A, Nowicka- Dudek K, Zadurska M, Shybinsky V, Lesitskiy M, Chukhray N. Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’. Forum Ortod 2019; 15: 14-26). Nadesłano: 30.11.2018 Przyjęto do druku: 02.03.2019<br/><br/>

Authors and Affiliations

Anna Masłowska-Kasowicz, Katarzyna Nowicka-Dudek, Małgorzata Zadurska, Volodymir Shybinsky, Markiyan Lesitskiy, Natalya Chukhray

Keywords

Related Articles

The incidence of white spot demineralization in patients treated with fixed orthodontic appliance

White spot demineralization (or white spot lesions - WSLs) in patients with inadequate oral hygiene is one of the most common adverse phenomena that occur during orthodontic treatment with fixed thin archwire appliances...

Treatment of a patient with Job's syndrome - a case report

The Job’s syndrome (HIES, hyperimmunoglobulinemia E) is primary immunodeficiency disease. The clinical triad of symptoms such as elevated serum IgE-level (&amp;gt;2000 IU/ml), recurrent bacterial and candidal infections...

Complete analysis of space in the dental arch used in the Tweed-Merrifield technique as a key to prepare a maximally individual plan of orthodontic treatment

The Tweed-Merrifield technique is based on a simple and detailed diagnosis and therapy considering a shape of the dental arch with preservation or improvement of facial features.<b> Aim</b>. The aim of the work was to pr...

Download PDF file
  • EP ID EP519416
  • DOI -
  • Views 24
  • Downloads 0

How To Cite

Anna Masłowska-Kasowicz, Katarzyna Nowicka-Dudek, Małgorzata Zadurska, Volodymir Shybinsky, Markiyan Lesitskiy, Natalya Chukhray (2019). Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’. Forum Ortodontyczne, 15(1), 14-26. https://europub.co.uk/articles/-A-519416