Jakość życia i słyszenia u osób po 60. roku życia po operacji wszczepienia implantu ślimakowego

Journal Title: Otolaryngologia Polska - Year 2015, Vol 69, Issue 4

Abstract

Cel badania. Wieloośrodkowa ocena jakości życia i jakości słyszenia u pacjentów po 60. roku życia po operacji wszczepienia implantu ślimakowego Nucleus®. Materiał i metody. Badaniami objęto zaimplantowanych chorych powyżej 60. roku życia, zebranych w ramach projektu „Badanie obserwacyjne zaimplantowanego pacjenta (Cochlear –IROS)”. Badanie IROS (ang. Cochlear – Implanted Recipient Observational Study) ma charakter prospektywny, jest badaniem międzynarodowym i długoterminowym obejmującym chorych do trzech lat po zaimplantowaniu. Dane dotyczące subiektywnej oceny jakości życia oraz jakości słyszenia gromadzone były przed pierwszym podłączeniem procesora mowy i  rok po jego użytkowaniu. Stosowano wystandaryzowane kwestionariusze HUI (ang. Health utility index Mk. III) oraz SSQ (ang. Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale). Gromadzono także dane dotyczące: etiologii niedosłuchu, korzystania z aparatu słuchowego, wystę- powania szumów usznych i zawrotów głowy, a także korzystania z telefonu i sytuacji zawodowej pacjentów. Wyniki. Do analizy włączono 20 pacjentów, którzy w momencie operacji wszczepienia implantu ślimakowego Nucleus® mieli ukończone 60 lat. W grupie badawczej znalazło się 12 mężczyzn i 8 kobiet. Średni wiek pacjentów w momencie implantacji wyniósł 67,8 lat (min. 60 lat, max. 80 lat). Wyniki kwestionariusza SSQ, który dotyczy samooceny zdolności słyszenia w codziennych sytuacjach, wskazują, że w subiektywnej ocenie pacjentów po roku od operacji rozumienie mowy poprawiło się aż o 180%, słyszenie przestrzenne o 135%, a jakość słyszenia o 98%. Ogólną jakość życia przed pierwszym podłączeniem procesora dźwięku wg kwestionariusza HUI pacjenci ocenili na 0,38 (w skali 0–1, gdzie 0 – odpowiada stanowi zgonu, a 1 – pełnego zdrowia). Po roku od operacji ocena ta wzrosła o 33% (do wartości 0,5). Wnioski. Potwierdzono skuteczność zastosowania implantu ślimakowego u pacjentów z głębokim niedosłuchem po 60. roku życia w zakresie jakości słyszenia i jakości życia. Wykazano statystycznie istotną poprawę w zakresie subiektywnej samooceny pacjentów dotyczącej rozumienia mowy, słyszenia przestrzennego i jakości słyszenia, a tym samym jakości życia.

Authors and Affiliations

Hanna Czerniejewska-Wolska, Magdalena Kałos, Alicja Sekula, Bożena Wiskirska-Woźnica, Bartosz Piszczatowski, Justyna Rutkowska, Marek Rogowski, Marcin Szymański, Janusz Klatka, Wioletta Pietruszewska, Maria Bratumiła Gawłowska, Joanna Kuśmierczyk, Anna Kruk-Krzemień

Keywords

Related Articles

Całkowite pourazowe rozdzielenie krtani od tchawic

SUMMARY Closed injuries with complete separation larynx and tracheae are very rare. They are connected with high risk of death in the place of an accident. It is connected with acute respiratory obstruction due to local...

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na maksymalny przepływ nosowy wdechowy – część projektu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce)

Celem niniejszej pracy była próba określenia wpływu wybranych czynników/parametrów na wynik maksymalnego przepływu nosowego wdechowego (PNIF, ang. peak nasal inspiratory flow) w badanej populacji polskiej projektu Epidem...

Chłoniak typu MALT ślinianki przyusznej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Primary lymphomas of the salivary glands are rare. It is estimated that they constitute no more than 5% of all lymphomas in different locations. The most common subtype developing in parotid glands is marginal zone B-cel...

Re-evaluation of 191 larynx cancer surgeries according to the Open Partial Horizontal Laryngectomies classification proposed by European Laryngological Society working committee in 2014

Aim: of study was to present material of open partial horizontal laryngectomies (OPHL) in T1b, T2 and T3 larynx cancer treatment in single tertiary referral institution. Material and Methods: Retrospective analysis of op...

Download PDF file
  • EP ID EP76595
  • DOI 10.5604/00306657.1163575
  • Views 27
  • Downloads 0

How To Cite

Hanna Czerniejewska-Wolska, Magdalena Kałos, Alicja Sekula, Bożena Wiskirska-Woźnica, Bartosz Piszczatowski, Justyna Rutkowska, Marek Rogowski, Marcin Szymański, Janusz Klatka, Wioletta Pietruszewska, Maria Bratumiła Gawłowska, Joanna Kuśmierczyk, Anna Kruk-Krzemień (2015). Jakość życia i słyszenia u osób po 60. roku życia po operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Otolaryngologia Polska, 69(4), 34-39. https://europub.co.uk/articles/-A-76595