Oferta Kasy Chorych dla pacjentów ortodontycznych - ocena retrospektywna

Journal Title: Forum Ortodontyczne - Year 2005, Vol 1, Issue 1

Abstract

CEL: ocena wskaźnika przyjęć i rezygnacji pacjentów z leczeniaortodontycznego w okresie działania Kasy Chorychto jest od stycznia 1999 do kwietnia 2003. MATERIAŁ:dokumentacja 290 pacjentów, którzy po odebraniu aparatukorekcyjnego przestali przychodzić do leczenia lub zgłosilisię najwyżej na trzy wizyty kontrolne. METODY:obliczono stosunek przyjęć do leczenia bezpłatnego doogólnej liczby zgłaszających się do ortodonty, a następnieobliczono odsetek rezygnacji w kolejnych latach istnieniaKas Chorych z podziałem na grupy wiekowe i płeć pacjentów,rodzaj aparatu i odległość od ortodonty. Zależnościbadano testem chi-kwadrat i Kruskala-Wallisa. WYNIKI:z oferty Kasy Chorych skorzystało 1071 (18,37%) ogółuubiegających się o leczenie ortodontyczne. Z 1071 pacjentów,w ciągu pierwszych trzech miesięcy, leczenie to zarzuciło27,07%. Stwierdzono, że procent rezygnacji nie zależałod wieku pacjentów, ale był zależny od płci, a istotnie częściejrezygnowali chłopcy. Wykazano, że najlepiej współpracowalipacjenci leczeni aparatem zdejmowanymw kombinacji z aparatem stałym. Odsetek rezygnacji byłparadoksalnie najmniejszy wśród dzieci, które dojeżdżałyz daleka. WNIOSKI: zasady refundacji kosztów przez KasyChorych powinny być udoskonalone. Nie należy ograniczaćdostępu do bezpłatnego leczenia ortodontycznegomłodzieży do 18 roku życia, ponieważ rezygnacja z leczenianie zależy od wieku pacjentów. Gorzej współpracującychłopcy powinni częściej otrzymywać aparaty niewymagającewysokiego poziomu współpracy. Aby uniknąć kilkakrotnegorozpoczynania leczenia w różnych placówkach,należy znowelizować przepisy. (Forum Ortod, 2005; 1:5-13)

Authors and Affiliations

Izabella Dunin-Wilczyńska, Barbara Jędrych-Górska, Marzena Pucek, Anna Komorowska

Keywords

Related Articles

Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’

Jednym z etapów rozwoju narządu żucia jest okres późnego dzieciństwa, w którym rozpoczyna się wymiana uzębienia mlecznego na stałe. Zjawiskiem prawidłowym jest występowanie pomiędzy górnymi siekaczami przyśrodkowymi prze...

Gingival recession management in orthodontic treatment – a case report

Gingival recession (GR) is one of the most common and undesirable defects, affecting from 60% (younger patients <20 years old) to 90% (older patients >50 years) of the population in the Western Europe (18). It is more fr...

Rola polimorfizmu genu dla interleukiny-1B oraz innych polimorfizmów genetycznych w etiologii resorpcji korzeni u pacjentów leczonych ortodontycznie

Cel. Celem pracy było przedstawienie najnowszych kierunków badań nad polimorfizmem genów w populacji światowej oraz omówienie ich potencjalnej roli w patogenezie resorpcji korzeniowych w trakcie leczenia ortodontycznego....

Download PDF file
  • EP ID EP65983
  • DOI -
  • Views 66
  • Downloads 0

How To Cite

Izabella Dunin-Wilczyńska, Barbara Jędrych-Górska, Marzena Pucek, Anna Komorowska (2005). Oferta Kasy Chorych dla pacjentów ortodontycznych - ocena retrospektywna. Forum Ortodontyczne, 1(1), 5-13. https://europub.co.uk/articles/-A-65983