Socialinės atskirties kriminalizavimas: įkalinimo patirties turinčių benamių atvejis

Abstract

Straipsnyje remiantis 15 pusiau struktūruotų interviu su Vilniaus ir Kauno nakvynės namų gyventojais ir fokus grupės interviu su ekspertais, įvairių organizacijų, dirbančių su tiriama grupe, atstovais, nagrinėjami benamių stigmatizavimo, kriminalizavimo ir įkalinimo klausimai, benamystės ir įkalinimo patirčių sankirtos. Aptariamos socialinės atskirties kriminalizavimą nagrinėjančios teorijos, įrodančios, kad socialinės gerovės ir baudžiamojo aprūpino sąjunga socialines problemas, ypač nedarbo, linkusi spręsti naudodama baudimo ir įkalinimo mechanizmus. Tik du kalinimo patirties turintys benamiai tyrimo metu turėjo darbą, nė vienas iš tyrime dalyvavusių nakvynės namų gyventojų tyrimo metu neturėjo sutuoktinės ir negyveno kohabitacijoje, taip pat didesnė dalis tyrime dalyvavusių nebuvo vedę ir turėję vaikų. Būdami atskirti nuo darbo rinkos ir neturėdami stabilių ir artimų šeiminių ryšių benamiai ypač stokoja pagalbos ir paramos. Tačiau, informantų manymu, valstybė jų problemas sprendžia paviršutiniškai. Įsitraukimą į darbo rinką komplikuoja jų išsilavinimo ir kvalifikacijos, darbinių ir darbo išlaikymo įgūdžių stoka, stigmatizavimas dėl kriminalinės praeities. Benamiai, turintys įkalinimo patirties, privalo susitaikyti ir susigyventi su dviguba nusikaltėlio ir benamio stigma. Skurdo, įkalinimo, benamystės, gyvenimo probleminėse šeimose ir vaikų globos namuose patirčių kompleksas lemia daugiadimensinę atskirtį ir komplikuoja bandymus išvengti viena po kitos ištinkančių benamystės ir įkalinimo situacijų.

Authors and Affiliations

Rūta Petkevičiūtė

Keywords

Related Articles

Relationship Between Alcohol Outlet density, Public Alcohol consumption and Social Harm

There is almost no research about the relationship between alcohol outlet density, its consumption in public spaces and crime or other social harm in lithuania. Thus, this article analyses links between alcohol outlet de...

 Medically Unexplained Symptoms in Health Care Systems

Approximately 20-70 % of patients at the primary health care level complain of symptoms unrelated to any organic pathology. Since there is no possibility to explain the origin of these symptoms medically, it is believed...

 Kapitalizmo įvairovės prieiga: diskurso vaidmuo aiškinant koordinavimo procesą

Koordinavimas kapitalizmo įvairovės prieigoje leidžia apibrėžti būdus, kuriais ekono- miniai veikėjai palaiko santykius politinės ekonomikos sferose. Šie būdai yra svarbiausias kapitalizmo tipų skiriamasis bruožas. Strai...

 “Then She Looked at Me and Said – the Old Age!”: The Impact of Social Representations of Ageing on the Elderly People’s Chronic Illness Experience in Latvia

This article discusses the impact of social representations of ageing, such as breakdown, inevitability of illnesses and unfitness, on chronic illness experience of elderly people in Latvia. The qualitative study is base...

 Challenges of Networking for Social Work

During last few decades world has irreversibly changed and moved towards globalization, therefore, exploitation of the old-fashioned organizational design methods in social service organizations became ineffective and s...

Download PDF file
  • EP ID EP147940
  • DOI http://dx.doi.org/10.7220/2335-8777.5.2.4
  • Views 27
  • Downloads 0

How To Cite

Rūta Petkevičiūtė (2014). Socialinės atskirties kriminalizavimas: įkalinimo patirties turinčių benamių atvejis. KultŁ«ra ir visuomenė. SocialiniŁ³ tyrimŁ³ Ł¾urnalas, 5(2), 85-104. https://europub.co.uk/articles/-A-147940