SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abstract

Amaç: Günümüzde sosyal medyanın hayatımızdaki alanının artmasıyla işletmeler için sosyal medyanın önemi artmıştır. Çalışmanın amacı, sosyal medya pazarlama aktivitelerinin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada veriler, anket yöntemi ile toplanmıştır. 421 katılımcıya ulaşılan çalışmada anketler online ortamda yapılmıştır. Elde edilen veriler t testi, ANOVA testi ve regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular ve sonuç: Yapılan bağımsız örneklem t testi ile etkinlik, beğeni ve tüketici satın alma davranışında cinsiyete göre bir farklılık bulunmamaktadır. ANOVA testi ile katılımcıların sosyal medya pazarlama aktiviteleri ve tüketici satın alma davranışları bakımından yaş, eğitim durumu ve gelir durumu gibi demografik özelliklere göre istatiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda sosyal medya pazarlama aktivitelerinin tüketici satın alma davranışları üzerinde pozitif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu saptanmıştır.

Authors and Affiliations

Erdem TERZİOĞLU Abdulhamit EŞ

Keywords

Related Articles

SHELBY D. HUNT: PAZARLAMA BİLİMİNE KATKILARI

Shelby D. Hunt, pazarlama bilimindeki öncü çalışmaları ile tanınan dünya çapında bir teorisyen ve pazarlama araştırmacısıdır. Hunt 50 yıldan fazla süredir 400’e yakın akademik çalışmayla pazarlama literatürüne önemli kat...

EXPLORING THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED JUSTICE AND SERVICE RECOVERY OUTCOMES BY MEANS OF PLS-SEM

Objective: Service sector is a very important and fast-growing industry in the global era. Most firms work hard to satisfy their customers by providing high quality service in order to keep them happy and to differentiat...

HAZIR GİYİMDE ÜÇ TİP KULLANICI DENEYİMİ: OLAĞANÜSTÜ, İYİ, ORTA

Amaç: Bu makalede kullanıcı deneyimi araştırmalarında yardımcı olan etnografik mülakat prensipleri, mülakat protokolünün içeriği ve şirketlere rapor olarak sunulmasında kullanılan başvuru kılavuzu gösterilmiştir. Gereç v...

KULÜP TARAFTARLARININ LİSANSLI ÜRÜN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu makalede kulüp taraftarlarının lisanslı ürün satın alma alışkanlıklarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemi daha önce lisanslı ürün satın alma deneyimi olan rastgele tesadüfi seçilmiş taraftarl...

ONLİNE REKLAMIN RAHATSIZ EDİCİLİĞİ VE TÜKETİCİ KAYGISI ÖNCÜLLERİNİN TÜKETİCİLERİN REKLAMA KARŞI TUTUMU VE DAVRANIŞSAL NİYETİ

Amaç: Online pazarlama iletişimi kitlelere ulaşmada geleneksel medyanın yerini almıştır. Online reklam, online pazarlama iletişiminin en önemli unsurlarından biridir. Her gün yüzlerce online reklam sosyal medya, internet...

Download PDF file
  • EP ID EP703255
  • DOI -
  • Views 15
  • Downloads 0

How To Cite

Erdem TERZİOĞLU Abdulhamit EŞ (2020). SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703255