Spontan Vetriküler Kanamaya Bağlı Oluşan Hidrosefalide Kullanılan Drenaj Kit Türünün Mortalite Üzerindeki Etkileri

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

Amaç: Çalışmamızın amacı ventriküler kanama sonucu gelişen hidrosefalide kullanılan klasik şant ile monitorlu şantların mortalite üzerindeki etkilerini incelemektir. Yöntem: Nisan 2011-Ağustos 2014 tarihleri arasında birden fazla merkezde takip edilen 60 (35’i bayan, 25’i erkek) vetriküler kanamaya bağlı hidrosefali vakası retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1’de ki 30 hastaya klasik vetriküler drenaj seti takıldı. Grup 2’de ki 30 hastaya ise mönitorlu ventriküler drenaj seti takıldı. Hastalar rastgele seçildi ve tüm hastaların geliş Glaskow Koma Skorları kaydedildi. Bulgular: Birinci grup da Glaskow Koma Skoru 6’nın altında olan hastalardan 10 hasta, Glaskow Koma Skoru 6’nın üzerinde olan 5 hasta eksitus oldu. İkinci grup da ise Glaskow Koma Skoru 6’nın altında olan 7 hasta, Glaskow Koma Skoru 6’nın üzerinde olan 3 hasta eksitus oldu. Birinci grup da 4 ve ikinci grup 2 hastaya da kalıcı ventriküloperitoneal şant takıldı. Sonuç: Kullanılan şant sistemleri arasında maliyet farkının fazla olmasına rağmen, her iki grup arasında mortalite açısından anlamlı fark bir tespit edilmemesine rağmen ve mortalite üzerine ilk geliş Glaskow Koma Skorunun daha anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Authors and Affiliations

Cem YÜCETAŞ, Necati ÜÇLER, İlyas DOLAŞ, Mehmet UÇAR, Yusuf EHİ, Yaşar ALTUN, Süleyman KILINÇ

Keywords

Related Articles

Non-spesifik kas ağrısı olan hastalarda serum vitamin D düzeylerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

Amaç: Bu çalışmanın amacı non-spesifik kas ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda vitamin D eksiklik oranlarının belirlenmesini ve bu hasta grubunda serum vitamin D düzeyinin cinsiyet ve yaşa göre dağılımını incelemekti...

Silimarinin, ratlarda valproik asitin indüklediği karaciğer hasarı üzerine olumlu etkilerinin araştırılması

Amaç:Bu çalışmada; valproik asit kaynaklı ratlarda karaciğer hasarına karşı silimarin'in olası hepatoprotektif etkilerini histolojik ve biyokimyasal değerlendirmeler kullanarak araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntemle...

Komplike İntraabdominal Enfeksiyonların Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarının Analizi

Amaç: Bu çalışmamızda kliniğimize akut karın bulguları ile gelen ve opere edilen komplike karın içi enfeksiyonlu hastaların pre-postop takip ve tedavilerinin mortalite ve morbiditelerini izlemsel olarak ortaya koyulmasın...

RİVAROKSABAN VE FARKLI ANTİKOAGÜLANLARIN KIRIK KAYNAMASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BİR RAT MODELİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Alt ekstremite kırıklarının tedavisinde immobilizasyona bağlı tromboembolik olayları önlemek için antikoagulan profiklasisi kullanmak gerekmektedir. Biz bu çalışmada; deneysel bir sıçan kırık modelinde, faktör Xa’...

Spontan Pnömohemotoraks Gelişen Hastada Anestezi Uygulaması

Spontan Pnomohemotoraks Gelişen Hastada Anestezi Uygulaması Özet: Spontan pnömohemotoraks nadir gözlenen bir durum olup müdahalede geç kalındığında hayatı tehdit edebilecek ciddi bir problemdir. Bu hastalarda ciddi...

Download PDF file
  • EP ID EP677354
  • DOI -
  • Views 204
  • Downloads 0

How To Cite

Cem YÜCETAŞ, Necati ÜÇLER, İlyas DOLAŞ, Mehmet UÇAR, Yusuf EHİ, Yaşar ALTUN, Süleyman KILINÇ (2015). Spontan Vetriküler Kanamaya Bağlı Oluşan Hidrosefalide Kullanılan Drenaj Kit Türünün Mortalite Üzerindeki Etkileri. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677354