Sytuacja materialna osób w wieku 65+ w świetle wyników badań własnych

Journal Title: Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie - Year 2017, Vol 24, Issue 1

Abstract

Sytuacja materialna gospodarstw domowych jest analizowana na podstawie pozyskiwanych przez nie dochodów. Osoby starsze nie są grupą jednorodną pod względem sytuacji materialnej. Różnice w poziomie dochodów występujące w gospodarstwach seniorów powodują, że gospodarstwa te istotnie różnią się także ze względu na sposoby i cele wydawania środków finansowych. Co więcej, gospodarstwa osób starszych mają także niekorzystną strukturę wydatków, która wynika z małej liczebności osób w gospodarstwach i wysokiego udziału wydatków stałych w wydatkach ogółem. W gospodarstwach tych rosnącą grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i zdrowiem. O ile wydatki na żywność maleją, to wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i zdrowiem cechują się wysoką dynamiką wzrostu. Celem artykułu jest przeanalizowanie sytuacji materialnej osób w starszym wieku. Struktura artykułu jest następująca. Po wyjaśnieniu konceptualizacji badań oraz doboru próby badawczej i jej charakterystyki, w dalszej części opracowania omówiono poziom dochodów, subiektywną ocenę sytuacji materialnej, zachowania oszczędnościowe, zadłużanie się oraz sposoby gospodarowania środkami pieniężnymi w gospodarstwach domowych osób w starszym wieku w Polsce.

Authors and Affiliations

Tomasz Zalega

Keywords

Related Articles

Wojskowe przewozy materiałów niebezpiecznych na przykładzie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Przewóz materiałów niebezpiecznych w Wojsku Polskim stanowi istotną część transportu w ramach logistyki wojskowej. Artykuł prezentuje podstawowe problemy przewozu towarów niebezpiecznych i różnice w stosunku do logistyki...

Bezpieczeństwo w twórczości Jana Kochanowskiego

Artykuł przedstawia sytuację polityczną w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim, a po 1569 roku – w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie prawdy historycznej w twórczości Jana Kochan...

Przemieszczanie się osób w strefie Schengen Unii Europejskiej

Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych zagadnień związanych z przemieszczaniem się osób w strefie Schengen Unii Europejskiej i uzasadnienie tezy, że polityka imigracyjna UE jest istotną dziedziną regulacji prawn...

Łańcuch logistyczny w eksploatacji pojazdów samochodowych na przykładzie zaopatrzenia w części zamienne

Łańcuchy logistyczne w eksploatacji pojazdów samochodowych mogą być rozważane na tle całego systemu technicznego, jego podsystemów lub wybranych elementów i grup tego systemu. Sektor serwisowania samochodów charakteryzuj...

Starzenie się polskiego społeczeństwa – mit czy rzeczywistość?

Starzenie się społeczeństwa to z jednej strony naturalny i nieunikniony proces występujący w każdej wysoko rozwiniętej gospodarce, z drugiej zaś – największe wyzwanie dla współczesnych państw, gospodarek i przedsiębiorcó...

Download PDF file
  • EP ID EP297650
  • DOI 10.25312/2391-5129.24/2017_87-105
  • Views 95
  • Downloads 0

How To Cite

Tomasz Zalega (2017). Sytuacja materialna osób w wieku 65+ w świetle wyników badań własnych. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 24(1), 87-105. https://europub.co.uk/articles/-A-297650