TÜRKİYE’DE TEDARİKÇİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZLE İNCELENMESİ

Abstract

Amaç: Tedarikçi seçimi kavramı ile ilgili Türkiye’deki üniversitelerde yapılan lisansüstü tez çalışmalarının genel durumu hakkında bilgi vermektir. Gereç ve Yöntem: Bu kapsamda Yüksek Öğrenim Kurumu Tez Merkezinde yer alan 123 tez incelenmiştir. Toplanan veriler bibliyometrik analiz tekniği ile sınıflandırılmıştır. Araştırmada kullanılan parametreler, tezin konusu, yayım yılı, yayım dili, danışman hocaların unvanı, tezlerin üniversitelere ve enstitülere göre dağılımı şeklindedir. Ayrıca tedarikçi seçiminde kullanılan teknikler ve ana seçim kriterleri ve sayıları incelenerek analize dâhil edilmiştir. İlave olarak tezlerin özet kısımlarında çalışmaya yönelik amaç, yöntem ve sonuca yer verilip verilmediği ile tezin sonuç kısmında literatürle karşılaştırmanın olup olmadığı, gelecek çalışmalar için akademisyenlere tavsiyelerde bulunulup bulunulmadığı incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç : Araştırma sonucuna göre tedarikçi seçimi konusunda yazılan lisansüstü tezlerinin çoğunluğu doktora öğretim üyesi unvanına sahip akademisyenler danışmalığında yürütülen yüksek lisans tezlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri Endüstrisi Endüstri Mühendisliği Anabilim dalları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalları yazılan tezlerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. En fazla çalışma yapan üniversite 10 adet tez ile Gazi Üniversitesi tarafından yazılmıştır. Tedarikçi seçiminde en fazla kullanılan kriter kalite ve tercih edilen yöntem ise AHP’dir.

Authors and Affiliations

Şule EKİNCİ Kahraman ÇATI Ayşe GÜL SAVAŞKAN

Keywords

Related Articles

BİTPAZARLARINDAN, ELEKTRONİK KANALLARA: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİDEN TÜKETİCİYE PAZARLARIN GELİŞİMİ VE TRENDLERİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, “Türkiye’deki tüketiciden tüketiciye pazarlar nasıl bir değişim göstermiş? Bitpazarlarından, elektronik kanallara geçişte nasıl bir süreç izlenmiş? Günümüzde buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni...

REVOLUTION IN E-COMMERCE AND MARKETING A CONTRAST BETWEEN TRADITIONAL AND CURRENT MARKETING PRACTICES

Purpose: E-commerce has led to very significant changes in the marketing field. The purpose of this article is to investigate the impact of e-commerce in the marketing domain. The advent of e-commerce has led to various...

AN EMPIRICAL STUDY TO DETERMINE THE IMPACT OF BLACK FRIDAY DAYS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR

Objective: In recent years, Black Friday days that have become popular in USA, and then have spread to the rest of the world are called as discount shopping days. In Turkey, discount campaigns are organized in physical a...

TÜKETİCİLERİN İTHAL ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde yüksek miktarda tüketilen ithal yani halk arasında “kaçak çay” olarak bilinen çayın tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu amaç...

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA AKTİVİTELERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Günümüzde sosyal medyanın hayatımızdaki alanının artmasıyla işletmeler için sosyal medyanın önemi artmıştır. Çalışmanın amacı, sosyal medya pazarlama aktivitelerinin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etki...

Download PDF file
  • EP ID EP703257
  • DOI -
  • Views 15
  • Downloads 0

How To Cite

Şule EKİNCİ Kahraman ÇATI Ayşe GÜL SAVAŞKAN (2021). TÜRKİYE’DE TEDARİKÇİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZLE İNCELENMESİ. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 2(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703257