Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma ve Alkolün Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisini Bilme Durumu

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 2

Abstract

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin, alkol alışkanlıkları ve alkolün kalp sağlığı üzerine etkisini bilme durumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem:Araştırma bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler bölümlerinde Ekim 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında öğrenim gören öğrenciler arasında, kesitsel olarak ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında toplam 602 öğrenciye anket uygulandı. İstatiksel analizler için yüzdelik, frekans, ortalama, ki-kare kullanıldı. Tüm testlerde anlamlılık seviyesi p < .05 olarak alındı. Bulgular: Yaş ortalaması 20.04±1.87 olan olguların %68.9’u kız olup %63’ ü Sağlık Bilimlerinde öğrenim gördüğü belirlendi. Olguların %38.2’ si alkolü deneyimlemiş ve %23.9,’u halen kullanmakta, %52.3’ünün özel günlerde kullanmakta olduğu bulundu. Olguların %26,7’sinin alkol deneme nedeni merak olup, %64.8’inin ise dini inancı nedeni ile alkol kullanmadığı saptandı. Olguların %73.3’ü alkolün kalp üzerine zararlı olduğunu, %28.2’sinin kalp sağlığına yararlı etkisi olduğu düşünmektedir. Sosyal Bilimlerde okuyan öğrencilerin Sağlık Bilimlerinde okuyanlara göre daha fazla alkol denediği bulundu (p < .001). Sağlık Bilimlerinde okuyan öğrencilerin diğer öğrencilere göre alkolün sağlığa etkilerini daha fazla bildiği belirlendi (p < .001). Sonuç: Sosyal Bilimlerde okuyan öğrencilerin daha fazla alkol denediği ve Sağlık Bilimleri öğrencilerinin, alkolün kalp sağlığı üzerine olumsuz etkilerini daha fazla bildiği bulundu.

Authors and Affiliations

Sıdıka OĞUZ, Aslı GENÇ, Aynur TAZEL

Keywords

Related Articles

Korneal Yabancı Cisim Hastalarının Uygulamaları ve Güvenlik Gözlükleri Kullanma Oranları

Amaç: Dört yıllık korneal yabancı cisim hastalarının uygulama sayılarını ve kişisel güvenlik gözlüklerinin kullanımını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bir Ocak 2013 - Bir Ocak 2016 tarihleri arasında Adıyaman Ünive...

Gıdalarda Bulunan Biyojen Aminlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Biyojen aminler amino asitlerin dekarboksilasyonuyla oluşan bileşiklerdir. Histamin, kadaverin, putresin, tiramin, triptamin, serotonin, spermin ve spermidin amino asit dekarboksilasyon reaksiyonuyla oluşan ürünlerdir. İ...

PERİANAL SİNÜS TEDAVİSİNDE PRESS-FİT® (DOĞAL KOLLAJEN PLUG) UYGULAMASI

Amaç : Pilonidal sinüs, en çok sakrokoksigeal bölgede görülmekle birlikte, vücutta kılların penetre olabileceği her bölgede oluşabilir. Perianal bölgede gelişen pilonidal sinüs ‘endoanal’ veya ‘perianal pilonidal sinüs’...

Hastane Çalışanı Çocuk Gelişimcilerin Hastanelerde Bulunan Oyun Odaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Amaç: Bu araştırma hastane çalışanı çocuk gelişimcilerin hastanelerde bulunan oyun odaları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal Metot: Araştırmanın çalışma grubunu Bingöl Kadın Doğum ve Ç...

Adıyaman İlinde Acil Cerrahi Operasyonların Sıklık ve Dağılımı

Amaç: Acil anestezi planlı olmayan cerrahi işlemler için verilen anestezidir. Bölgelerin acil cerrahi profilinin belirlenmesi ameliyat ekibinin gelebilecek olgulara hazırlıklı olmasına ve hastaların daha iyi şartlarda am...

Download PDF file
  • EP ID EP677362
  • DOI -
  • Views 187
  • Downloads 0

How To Cite

Sıdıka OĞUZ, Aslı GENÇ, Aynur TAZEL (2015). Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanma ve Alkolün Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisini Bilme Durumu. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677362