Ürün Sorumluluğunda Yaşanan Güncel Gelişme: 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Journal Title: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Year 2021, Vol 7, Issue 1

Abstract

Hatalı olarak piyasaya sürülen bir ürün, kendisinden beklenen haklı güvenliğin sağlanamamış olması sebebiyle bir kimsenin yaşamı, vücut bütünlüğü yahut ürünün kendisi dışındaki malvarlı- ğında zarar doğmasına sebebiyet vermişse, bu zararın tazmini üreticiden talep edilebilir. Ürün sorumluluğu olarak ifade edilen bu sorumluluk, Türk hukukunda uzunca bir süre kanuni düzen- lemeden yoksun kalmış, nihayet 5/3/2020 tarihinde kabul edilerek, 12/3/2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (ÜGTDK) ile açık ve ayrıntılı bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. 12/3/2021 tarihinde yürürlüğe girecek bu Kanunla büyük ölçüde 85/374 sayılı Avrupa Topluluğu Ürün Sorumluluğu Direktifine uyum sağ- lanmıştır. Bununla birlikte sorumluluğa ilişkin olarak kullanılan kavramlar ve bu kavramların kapsamları, zarar görenin ispat yükü, sorumluların sorumluluktan kurtulma halleri ve zamanaşımı sürelerinin düzenlenmesi gibi hususlarda dikkat çeken farklılıklar mevcuttur. Çalışmada, öncelikle ürün sorumluluğunda 7223 sayılı Kanun öncesi döneme ilişkin genel bir hatırlatma yapılacak, ardından düzenlemenin mevzuattaki yeri, Direktifle olan uyumu ve genel olarak ürün sorumlulu- ğunun hukuki niteliği meseleleri üzerinde durulacaktır. If a defective (noncompliant) product put into circulation caused damage to a person’s life, bodily integrity or property other than the product itself, due to the failure to provide the justi- fied security expected from it, the manufacturer can be sued for damages. This liability, which is named as product responsibility, has been deprived of legal regulation for a long time in Turkish law, but finally has a clear and detailed arrangement with the Law on Product Safety and Tech- nical Regulations (LPSTR) numbered 7223 adopted on 5/3/2020 and published in the Official Gazette on 12/3/2020. The Law that will enter into force on 12/3/2021 has to a large extent achieved harmonisation with the European Council Product Liability Directive No. 85/374. How- ever, there are striking differences in terms such as the concepts used in relation to liability and the scope of these concepts, the burden of proof of the aggrieved party, the circumstances under which the liability is discharged, and the statute of limitations. This article first sets the background for product liability explaining the situation before the Law No. 7223, then examines the position of the LPSTR within the legislation, the level of compliance with the Directive, and the legal characteristic of product liability.

Authors and Affiliations

Damla Özden ÇELT

Keywords

Related Articles

Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna Etkisi

İç yönerge kavramı, anonim şirketlerde iki farklı durumda gündeme gelmektedir. Bunlardan biri genel kurul toplantı esaslarının düzenlendiği iç yönerge olup diğeri ise anonim şirketin yönetimine ilişkin iç yönergedir. Yön...

Türk Hukukunda Saldırgan Satış Yöntemleri

Serbest piyasa ekonomisinde üreticilerin özgürce üretip piyasaya sundukları mal ve hizmetin müşteriler tarafından özgürce alınmasını mümkün kılan serbest rekabet ortamını bozacak şekilde yapılan fiiller haksız rekabet fi...

Vergi Mükellefiyeti Kapsamında Düzenlenen Belgelerde “Miktar” ve “Meblağ” Kavramları ve Gerçeğe Aykırı Olmasının Cezai Sonuçları

Vergi mükellefiyeti maddi ve biçimsel mükellefiyetlerden oluşur. Maddi ve/veya biçimsel mükel- lefiyetlere aykırı davranılması belirli yaptırımların uygulanmasını gerektiren vergi hukukuna ilişkin hukuka aykırılıklar ola...

Riskli Yapı Hakkında Karar Alma Usulü ve Usuli Eksikliklerin Kararın Geçerliliğine Etkisi

Yıkılma ve ağır zarar görme tehlikesine maruz kaldığı ya da ekonomik ömrünü tamamladığı anlaşılan yapılara “riskli yapı” denilmektedir. Bugün ülkemizdeki birçok konut ile bina bu anlamda bir riskli yapıdır ve dönüşümleri...

Merkezi Isıtma Sistemli Yapılarda Isıtma Giderinin Paylaştırılmasında Isı Paylaşım Sistemi ve Kat Mülkiyeti Hukuku Bakımından Bu Sisteme İlişkin Esaslar

Enerji Verimliliği Kanununun 16’ncı maddesiyle, Kat Mülkiyeti Kanununun 42’nci maddesine iki fıkra eklenmiştir. Eklenen hükümle, toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferd...

Download PDF file
  • EP ID EP702899
  • DOI -
  • Views 17
  • Downloads 0

How To Cite

Damla Özden ÇELT (2021). Ürün Sorumluluğunda Yaşanan Güncel Gelişme: 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-702899