Quality in Sport

Quality in Sport

Basic info

 • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Country of publisher: poland
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/29

Subject and more

 • LCC Subject Category: Sports and Recreation, Human Resource Management, Professional Sports, Business Administration, Entertainment, Sports and Gaming Law, Management and Strategy, Management and Marketing
 • Publisher's keywords: Sports and Recreation, Entertainment, Gaming Law, Management, Marketing
 • Language of fulltext: english
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2015
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '73' articles

Economic performance of sports clubs charitable status in Poland

Economic performance of sports clubs charitable status in Poland

Authors: Artur Wyszyński
Year: 2015, Volume: 1, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Abstract The main aim of this article is to assess the financial condition and results of Polish football clubs who have the status of public benefit organizations (OPP). The analysis was conducted for clubs that were played matches in the 2013/2014 season in the men's football tournament at all levels except the highest such com-petitions. Ekstraklasa (no clubs having the status OPP) for levels I, II, III, IV league and class district, A , B and C. All the clubs analyzed as a function of the associa-tion. The analysis shows that clubs are in a bad financial situation. Most clubs, regardless of the grade level in which the matches were played were characterized by a low value of wealth. Average debt was close to 100%. As a result, nearly one-third of the clubs showed a negative equity value. About half of the clubs observed a negative value total return on assets and return on sales. In the structure of reve-nues are the primary source of public funds. Other sources of income included clubs, private funds, other and income from the 1% tax on individuals. Streszczenie Głównym celem artykułu jest ocena kondycji i wyników finansowych polskich klubów piłkarskich mających status organizacji pożytku publicznego (OPP). Anali-zę przeprowadzono dla klubów, które rozgrywały mecze w sezonie 2013/2014 w rozgrywkach męskiej piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek oprócz najwyższej tj. Ekstraklasy (brak klubów mających status OPP) na szczeblach: I, II, III, IV ligi oraz klasy okręgowej, A, B i C. Wszystkie kluby poddane analizie funkcjonują jako stowarzyszenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że kluby znajdują się w złej sytuacji finansowej. Większość klubów, niezależnie od poziomu klasy w jakiej rozgrywały mecze charakteryzowały się niską wartością zasobów majątkowych. Średnie zadłużenie było bliskie 100%. W rezultacie blisko jedna trzecia klubów wykazała ujemną wartość kapitału własnego. U blisko połowy klubów obserwowano ujemną wartość rentowności majątku ogółem oraz rentowności sprzedaży. W strukturze przychodów podstawowym źródłem są środki publiczne. Do innych źródeł przychodów klubów zaliczono środki prywatne, pozostałe oraz przychody z 1% podatku od osób fizycznych.

Keywords: klub sportowy, analiza finansowa, przychody klubów piłkarskichclub sports, financial analysis, income football clubs,
Media image of sport volunteering during the UEFA Euro 2012™ and the motives for social work and its style of volunteers working in Poznan and in Poland

Media image of sport volunteering during the UEFA Euro 2012™ and the motives for social work and its style of volunteers working in Poznan and in Poland

Authors: Marek Brdak
Year: 2015, Volume: 1, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Background: Volunteering in sport is the most popular and media form of pro-social work in Europe. In Poland, to such activity the conditions are still creating by the largest growth of numbers of institutions active in the public sector in the field of sport, recreation, tourism and hobbies. Interest in volunteering at sport events is increa-sing, especially among young people. The media image of sport volunteering is adopted by the organizer with chosen promotional strategy. The associated expectations of the participants, their motivation and style of behaving during participation in volunteer project as a consequence are also factors determining the media image of sport volunteering. Aim: The aim of the study is to compare the style of engaging in social work of their participants and motives of taking that kind of work by volunteers working in Po-znan. Material and Method: The analysis included data available on the Internet regarding to organization of volunteer work during the UEFA Euro 2012™ in Poland and Ukraine as well as literature review regarding to the motivation to unpaid work in Poland. The mo-tives of engaging in to volunteering as well as style of that work was compared between groups of participants of volunteering at UEFA Euro 2012™ in Poznan and Poland. Results: Volunteering at UEFA Euro 2012™ was separated on two areas, sports and urban and was coordinated by different organizers. The convergence between the motiva-tional climate created by organizers of two independent volunteer projects at UE-FA Euro 2012™ and motives for social work of its participants is visible. Encoura-ging volunteers to unpaid work in sport area of tournament by presenting it as a possibility to feel the sports atmosphere was similar to motives and significant more often reported by its volunteers than volunteers working in urban zone. Altru-istic motives underlying in social activities significantly more often were reported by volunteers working in urban area of tournament where motivational climate was introduced as a possibility to feel the social dimension of tournament. Material profits of volunteering in both areas of tournament were significantly more often higher rated by volunteers working in the urban zone of tournament. Analysis of style of engaging in pro – social activity showed that volunteers wor-king in sport zone of tournament significantly higher were involved in this type of work and significantly higher presents a regularity in this type of work. However experience in sport volunteering was the domain of volunteers working in urban zone. Conclusions: The implementation of the adopted strategy for creating the media image of the Official Volunteer Program at UEFA Euro 2012™ is related with motives for un-dertaking voluntary work of its participants. Motives for undertaking voluntary during UEFA Euro 2012™ as well as style of engaging in such work are different between volunteer working in different zones of tournament.

Keywords: motive, sport, volunteering, UEFA Euro 2012™
Evaluation of the quality of services provided by the Polish football clubs

Evaluation of the quality of services provided by the Polish football clubs

Authors: Andżelika Dzięgiel, Łukasz Luciński
Year: 2015, Volume: 1, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Abstract Fans are the essence of the sports event and their absence in the stands can nega-tively affect on the value of events, which are evaluated from the perspective of permanent fans, sponsors and media. The main objective of the study was the as-sessment of the quality of selected services offered by Polish football clubs. The quality of sports services should be defined as the ability to meet the needs of a particular physical activity. By means of on-line survey method was conducted research, receiving responses from nearly three hundred football fans. The results showed that the fan of football is the man between 21 and 30 years of age with secondary education and gross income below 1600 PLN. The quality of examined the activities carry out by the Polish clubs is judged on passable level. The process of improvement should be start with the team website and the assortment of foot-ball souvenirs. Sports organizations in order to attract more permanent fans should realize their marketing efforts by regular research of needs and expectations of fans. Streszczenie Kibice stanowią istotę dla widowiska sportowego, a ich brak na trybunach nega-tywnie wpływa na wartość imprez ocenianych z perspektywy fanów, sponsorów i mediów. Głównym celem badań była ocena jakości wybranych usług oferowanych przez polskie kluby piłkarskie. Jakość usług sportowych należy utożsamić ze zdol-nością do zaspokojenia potrzeb związanych z daną aktywnością fizyczną. Za po-mocą metody on-line survey przeprowadzono badania ankietowe uzyskując odpo-wiedzi od prawie trzystu kibiców piłki nożnej. Wyniki wykazały, że typowy kibic piłki nożnej to mężczyzna w wieku od 21 do 30 lat z średnim wykształceniem i dochodem poniżej 1600 zł brutto. Z kolei jakość zbadanych działań realizowanych przez polskie kluby jest oceniana na poziomie dostatecznym. Procesowi doskona-lenia powinna zostać poddana strona internetowa drużyny i asortyment pamiątek klubowych. Organizacje sportowe chcąc pozyskać większą liczbę stałych kibiców powinny realizować swoje działania marketingowe na podstawie cyklicznych ba-dań potrzeb i oczekiwań kibiców.

Keywords: fan, football, football club, sports event, quality of services, segmentation, sports marketing, kibic, piłka nożna, klub piłkarski, widowisko sportowe, jakość usług, segmentacja, marketing sportu
Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style stand-ard performance assessment tests strength – 20M gear swing

Aspects of fitness sports pairs dance in dance competition sports style stand-ard performance assessment tests strength – 20M gear swing

Authors: Wiesława Pilewska, Paweł Matczak
Year: 2015, Volume: 1, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Aim of the study In this paper, an attempt to level the characteristics of endurance capacity C-S couples sporty style dance class standard in relation to aspects of dance sport activ-ities. Materials The research group sports were couples dancing, Training in Torun Club & Dance the Dance Dance. The group consisted of 22 people forming 11 pairs. The age of respondents ranged from 16-22 years. The group presented the age-group tourna-ments over 15 years. In the group of two pairs presented a class "C" six class "B", two pairs of class "A", one pair of class "S". Research Methods Used to measure the strength of a 20-meters gear swing. The test was to overcome the 20 meters sections at a given time. Signals determining the pace were on record obtained from the National Center for the Study of Physical Constitution (ncbkf.pl).Inability to keep pace or late in the signal indicating the start of the next cycle, was a sign to complete the test. Cel pracy W niniejszej pracy podjęto próbę charakterystyki poziomu zdolności wy-trzymałościowych par C-S klasowych tańca sportowego stylu standardowego w odniesieniu do aspektów sportowej działalności tanecznej. Materiał Grupę badawczą stanowiły sportowe pary taneczne, trenujące w Toruńskim Klubie Tanecznym Dance & Dance. Grupa liczyła 22 osoby tworząc 11 par. Wiek badanych mieścił się w przedziale 16-22 lata. Grupa na turniejach prezentowała grupę wiekową powyżej 15 lat. W badanej grupie dwie pary prezentowały klasę „C”, sześć klasę „B”, dwie pary klasę „A”, jedna para klasę „S”. Metody badawcze Do pomiaru wytrzymałości wykorzystano 20-metrowy bieg wahadłowy. Test polegał na pokonywaniu 20 metrowych odcinków w określonym czasie. Sy-gnały określające tempo znajdowały się na nagraniu pozyskane ze strony Narodo-wego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (ncbkf.pl). Niemożność utrzymania tempa lub spóźnienie się na sygnał oznaczający rozpoczęcie kolejnego cyklu, był znakiem do ukończenia testu. Wyniki i wnioski 1. W grupie tancerzy C-S klasowych, stylu standardowego odnotowano istotną statystycznie p≥0,01 współzależność pomiędzy uzyskiwanymi wynikami próby 20 metrowego biegu wahadłowego a ich poziomem sportowym. 2. We wszystkich grupach (tancerzy i tancerek) odnotowano wprost proporcjonalny charakter współzależności pomiędzy wynikiem sportowym a poziomem zdolności wytrzymałościowych (określonych wynikami 20 metrowe-go biegu wahadłowego). 3. Na przykładzie najlepszych par wnioskować można że profil pary powinien ukazywać dominację partnera w poziomie wytrzymałością a ich partnerki powinny prezentować 60-70% poziomu partnera. Zarówno mniejsza jak i większa różnica wykazują tendencję do słabszych wyników sportowych i charakteryzowała pary o niższym poziomie sportowym.

Keywords: ballroom dancing, style standard, 20-meters gear swing, sports level, taniec towarzyski, styl standardowy, 20-metrowy bieg wahadłowy, poziom sportowy
Characteristics of body building standard style dancers on the example of pair of world champions

Characteristics of body building standard style dancers on the example of pair of world champions

Authors: Wiesława Pilewska, Patrycja Sech, Robert Pilewski
Year: 2015, Volume: 1, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Aim of the study The aim of the study was to determine the specificity of somatic build ballroom dancers sporting standard style. Materials The research material was sporting ballroom dancing couple having the highest international dance class "S". World Champions of 2013, the standard style. The length of the internship dance couples was 19 years. Subjects were trained from 6 to 7 days a week, after 3-4 hours a day. They were both 28 years. Methods Physical development assessment was based on anthropometric measurements of body weight and height, the length of the neck, upper and lower limbs, torso, thigh and lower leg, foot length, width, shoulders, pelvis, feet, chest, deep chest, circuits, waist, hips, thighs and ankles. Typological classification was also used to assess the specificity of physique subjects. Conclusions A pair of dance sport sporty style with a high level of standard sports (with the 2013 World Champions.) characterized by a specific construction of somatic mani-fested a certain size characteristics and indicators of body (shown in this work).Presented by their size parameters of somatic and morphological indicators should be considered as a result of the impact of dance training and the require-ments of the standard style of discipline and separately for dancers and dance to-gether for a couple as the specifics of their selection. Streszczenie Cel pracy Celem pracy było określenie specyfiki budowy somatycznej tancerzy sportowego tańca towarzyskiego stylu standardowego. Materiał Materiał badawczy stanowiła para sportowego tańca towarzyskiego posia-dająca najwyższą, międzynarodową klasę taneczną „S”. Mistrzowie Świata z 2013 roku w stylu standardowym. Długość stażu tanecznego pary wynosiła 19 lat. Bada-ne osoby trenowały od 6 do 7 dni w tygodniu, po 3-4 godziny dziennie. Oboje mieli po 28 lat. Metoda Oceny rozwoju fizycznego dokonano na podstawie pomiarów antropome-trycznych masy i wysokości ciała, długości szyi, kończyn górnych i dolnych, tu-łowia, uda i podudzia, długości stopy, szerokości barków, miednicy, stopy, klatki piersiowej, głębokości klatki piersiowej, obwodów talii, bioder, uda oraz podudzia. Na ich podstawie obliczono wskaźniki budowy ciała. Wykorzystano również klasy-fikacje typologiczną dla oceny specyfiki budowy ciała badanych osób. Wnioski Para sportowego tańca sportowego stylu standardowego o wysokim po-ziomie sportowym (Mistrzowie Świata z 2013r.) charakteryzowała się specyficzną budową somatyczną przejawiającą się określoną wielkością cech i wskaźników budowy ciała. Prezentowane wielkości parametrów cech somatycznych i wskaźników morfologicznych należy traktować jako wynik wymagań stylu standardowego sportowego tańca, osobno dla tancerzy i tancerek a także wspólnie dla pary tanecznej jako specyfika ich doboru oraz wpływ treningu tanecznego na kształtowanie się ich somatotypu.

Keywords: ballroom dancing, standard style, construction somatic, World Champions, taniec towarzyski, styl standardowy, budowa somatyczna, mistrzowie świata
The quality of sport- recreation services

The quality of sport- recreation services

Authors: Agnieszka Widawska-Stanisz
Year: 2015, Volume: 1, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

There is a description of sport- recreation services and their quality presented in this article. The most important factors determining the high quality of providing services and the meaning of quality standards in the process of providing sport- recreation services are shown. There are some research results conducted among residents of Silesia province on the offers of sport – recreation companies and the qualities of their services. W artykule scharakteryzowano usługi sportowo-rekreacyjne i ich jakość. Przedstawiono najważniejsze czynniki determinujące wysoką jakość świadczonych usług oraz znaczenie standardów jakości w procesie świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych. Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkań-ców województwa śląskiego na temat oferty przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych i jakości świadczonych przez nie usług.

Keywords: the quality of services, sport-recreation services, purchaser, jakość usług, usługi sportowo-rekreacyjne, nabywca
Diversification of paths in sport games as a determinant of differentiating 
competences of trainers and team managers - the paradigm vs. reality

Diversification of paths in sport games as a determinant of differentiating competences of trainers and team managers - the paradigm vs. reality

Authors: Ryszard Panfil
Year: 2016, Volume: 2, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Contemporary sport games are characterised by an increasing diversification of paths and phases one may select when determining one's objective of engaging in a game. As these objectives - and, consequently, conditions of achieving them - change, trainers and other support personnel need to adapt their competences to one specific path and its accompanying objectives. In the light of the above, the purpose of this publication is to: • justify the need for diversified identification of the above-mentioned paths and phases, • subsequently, define a network-processual model that enables flexible identification of these paths and phases, • explore the inadequacy of coaching and managing competences currently favoured in trainers and managers in Poland; finally, present a model of qualitatively diversified sets of competences, including: player's fitness coach, talented player's tutor, team coach and team manager. Współczesne gry sportowe charakteryzuje nasilająca się dywersyfikacją ścieżek i faz ich rozwoju. Zróżnicowanie celów uprawiania gry na różnych ścieżkach wyma-ga jakościowego dostosowania do nich warunków ich osiągania, w tym tych wy-znaczanych kompetencjami trenerów i organizatorów wspierających osoby upra-wiające gry. Biorąc powyższe pod uwagę sformułowano cele publikacji, które objęły w kolejności: • uzasadnienie potrzeby zdywersyfikowanego identyfikowania ścieżek i faz uprawiania gier sportowych, • następnie zdefiniowano sieciowo - procesowy model pozwalający na ela-styczną identyfikację ścieżek i faz rozwoju gier sportowych, • uwzględniając dywersyfikację ścieżek i faz uprawiania gier sportowych ukazano nieadekwatności obecnie preferowanych w Polsce kompetencji trenerów i managerów i określono model jakościowo zróżnicowanych kompetencji w tym: trenera motoryki gracza, tutora adepta gry, coacha zespołu graczy i team managera.

Keywords: sport games, development paths, competences of trainers and managers, gry sportowe, ścieżki rozwoju, kompetencje trenerów i managerów
Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market

Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market

Authors: Aleksandra Leśniewska, Aneta Stosik
Year: 2016, Volume: 2, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Fitness has been a growth industry over the past years and seems not to be saturat-ed on the polish ground. Fitness clubs offer a wide range of services to their clients from group classes to individual trainings such as personal training. However, personal trainers in Poland have conducive and effortless way to access to their profession, they still struggle with the lack of professional standards and incoher-ent education; system. The main purpose of this article was to define what are the demands of the labour market in terms of required qualifications and competences for personal trainers who are taking part in recruitment process. Rynek usług fitness w Polsce nieustannie i dynamicznie się rozwija. Kluby fitness oferują obecnie swoim klientom szeroką gamę usług, od zorganizowanych zajęć grupowych po indywidualne formy treningowe, takie jak trening personalny, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednak trenerzy personalni, mimo tak sprzyjających trendów rynkowych, borykają się aktualnie z problemem braku standardów kwalifikacji zawodowych oraz niespójnym systemem kształcenia w Polsce. Celem artykułu była analiza oczekiwań kwalifikacji i kompetencji trenerów personalnych z perspektywy wymagań rynku pracy – czyli oczekiwań pracodaw-ców prowadzących rekrutacje w swoich organizacjach.

Keywords: personal trainer, fitness services, qualifications and competencies, labour market, trener personalny, usługi fitness, kwalifikacje i kompetencje, rynek pracy
The social competence of swimming instructor

The social competence of swimming instructor

Authors: Anna Wiśniewska
Year: 2016, Volume: 2, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Introduction. Sport in our times is becoming part of the lifestyle in the growing number of people in different social groups and this activity is participated in eve-ry age. It is important that the instructor had the competence or personality disposi-tions that determine the effectiveness of the task in hand . Aim of the study. The aim of this article is identify the role of social skills in work as swimming instructor . Methods and materials. The studies is based on qualitative research inquiries. In the article analyzed views and studies relating to issues within the scope of this article. Results. Social competences are a group of skills necessary to establish a relation-ship of partnership in the sport. Conclusions. The lack of social competence, if not impossible, then at least signif-icantly hinders the achievement of the activities of learning to swim. Wprowadzenie. Współczesny sport jest obecny w życiu coraz większej grupy społecznej, a ta aktywność realizowana jest w każdym wieku. Ważne jest, aby instruktor posiadał kompetencje, czyli dyspozycje osobowościowe, które warunku-ją skuteczność wykonywania określonych czynności. Cel pracy. Celem artykułu jest wskazanie roli kompetencji społecznych w pracy instruktora pływania. Metody i materiały. Praca opiera się na badaniach jakościowych wyjaśniających. Analizie poddane zostały pogląd i badania odnoszące się do problematyki objętej zakresem tego artykułu. Wyniki. Kompetencje społeczne stanowią grupę umiejętności niezbędnych do nawiązania relacji partnerstwa w sporcie. Wnioski. Nie ulega wątpliwości, że brak kompetencji społecznych instruktora pływania, jeśli nie uniemożliwia, to przynajmniej istotnie utrudnia osiągnięcie celu zajęć nauki pływania.

Keywords: sports, swimming, physical recreation, social skills, education, pływanie, rekreacja ruchowa, kompetencje społeczne, wychowanie, sport
Social Media as an important element of sports organization external 
communication

Social Media as an important element of sports organization external communication

Authors: Katarzyna Gajek
Year: 2016, Volume: 2, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

There is one thing that significantly contributed to shape social processes in the last two decades - the emergence of social media, which teamed up external com-munication strategies of various types sports organizations. Sports organization is distinguished by not so much the structure or function of management but a prod-uct. Sport becomes a specific area of social life, which is characterized by the im-portance of interactions between the organization and its customer what makes the organizational external communication particularly significant. Through vary channels sports organization provides communication with the client as well as builds the basis for persistence of each sports organization. The important question appears referring to this issue about the way in which sports organizations use the latest communication technologies in the process of building relationships with customers and co-creating the product. The purpose of this article, however, is an attempt to understand why social media have become particularly attractive tool in building efficient communication sports organization with the customer. There are two framing research questions asked: 1. What is a social media ecosystem and what is the difference between ecosystem with functioning social media in it and without them? 2. Why the social media settled the communication process between vary sports organizations and theirs customers? The first part of the article descripts and analyses the social media ecosystem by focusing on the elements of this system and its distinctive qualities shaped by modern technology and cultural changes. There is an attempt made to explain the specific compound sports organizations and social media in the following part of the article. The author basing on the literature and examples of activities of selected organiza-tions argues that the main elements relevant to the relationship of social media and sport are emotions, iconic communication, visuals, identity and narrative. Tym, co w istotnym stopniu wpłynęło na kształt procesów społecznych w ostatnich dwóch dekadach, jest wyłonienie się z tzw. nowych mediów, mediów społeczno-ściowych, które w istotny sposób sprzęgły się ze strategiami komunikacji ze-wnętrznej organizacji sportowych różnego typu. Organizację działającą w branży sportowej wyróżnia nie tyle specyfika struktury lub funkcji kierowniczych a pro-dukt. Sport, także ten rekreacyjny, stanowi specyficzną przestrzeń życia społeczne-go, która charakteryzuje się dużym znaczeniem wzajemnych interakcji pomiędzy organizacją a jej klientem. Oznacza to, że dla organizacji sportowej szczególne znaczenie ma właśnie komunikacja zewnętrzna, która nie tylko zapewnia łączność z klientem, ale tworzy również podstawę działalności każdej organizacji sportowej. Dlatego często poruszanym w literaturze przedmiotu zagadnieniem jest pytanie o sposób, w jaki organizacje sportowe wykorzystują w procesie budowania relacji z klientem oraz kreowania produktu najnowsze technologie komunikacyjne. Celem niniejszego artykułu jest jednak próba udzielania odpowiedzi zamiast na pytanie jak organizacje sportowe korzystają z mediów społecznościowych, dlacze-go media te stały się dla organizacji szczególnie atrakcyjnym narzędziem w budo-waniu sprawnej komunikacji organizacji sportowej z klientem. W artykule posta-wiono dwa pytania badawcze, które brzmią następująco: 1. Czym jest ekosystem mediów społecznościowych i co zatem odróżnia ekosystem, w którym funkcjonują media społecznościowe od takiego, w którym one nie istnie-ją? 2.Dlaczego media społecznościowe w dużym stopniu skolonizowały komunikację pomiędzy różnego typu organizacjami sportowymi a ich klientami? W pierwszej części pracy autorka skupia się na opisie i analizie ekosystemu me-diów społecznościowych koncentrując się na elementach tego systemu oraz jego istotnych cechach dystynktywnych ukształtowanych przez nowoczesne technologie i zmiany kulturowe. W części drugiej zostaje podjęta próba wyjaśnienia specyficznego związku organizacji sportowych i mediów społecznościowych. Autorka w oparciu o literaturę z różnych obszarów dziedziny nauk społecznych – komunikologii i medioznastwa, antropologii, psychologii społecznej, zarządzania i marketingu, socjologii - oraz przykłady działalności wybranych organizacji stawia tezę, że głównymi elementami mającymi znaczenie dla silnego związku mediów społecznościowych ze sportem są: emocje, komunikacja ikoniczna, identyfikacja i narracja.

Keywords: social media, social media ecosystem, sports organization, media społecznościowe, organizacja sportowa, ekosystem mediów społecznościo-wych
The quality of life of disabled athletes in terms of socio–cultural issues - sociological approach

The quality of life of disabled athletes in terms of socio–cultural issues - sociological approach

Authors: Jakub Niedbalski
Year: 2016, Volume: 2, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

The main objective of the paper is to present the individual, social and organizational determinants of sport for people with disabilities from a sociological perspective. In the article I explained how professional sports can affect the lives of disabled physically people. I focused on the multi-dimensional socio-cultural context. Referring to the individual experience of disabled athletes and the people around them, I have reconstructed the character and scope of the impact of physical activity and sport in the life of disabled person. The article based on a synthesis of three levels: general social, local and individual, which can be distinguished on the basis of research and analysis of empirical material. The conclusions are based on qualitative data gained using unstructured interviews and observation techniques. Analysis and interpretation of the empirical material is carried out according to the methodology of grounded theory. Głównym celem artykułu jest prezentacja indywidualnych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne ujęta z perspektywy socjologicznej. W artykule staram się wyjaśnić, w jaki sposób sport wyczynowy może wpływać na życie osób niesprawnych fizycznie, co czynię z uwagi na socjologiczny charakter artykułu, koncentruję się na wielowymiarowym kontekście społeczno-kulturowym. Na tej podstawie, odwołując się do indywidualnych doświadczeń niepełnosprawnych sportowców oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zrekonstruowany zostanie charakter oraz zakres wpływu aktywności fizycznej i uprawiania sportu na życie osoby niepełnosprawnej. Cały wywód opieram na syntezie trzech poziomów: ogólnospołecznego, lokalnego i indywidualnego, które można wydzielić na podstawie badań i analizy materiałów empirycznych. Prezentowane wnioski oparte zostały na danych jakościowych zdobytych za pomocą techniki wywiadu swobodnego mało ukierunkowanego oraz obserwacji. Analiza i interpretacja materiału badawczego prowadzona jest zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej.

Keywords: disability, physical activity, sport, the quality of life, niepełnosprawność, aktywność fizyczna, sport, jakość życia
The Fusion of Fascia-Oriented Exercise and Pilates in Rollpilates Course at Masaryk University

The Fusion of Fascia-Oriented Exercise and Pilates in Rollpilates Course at Masaryk University

Authors: Renata Vychodilová, Alena Pokorná, Hana Vrtělová
Year: 2016, Volume: 2, Number: 1
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

The aim of this paper is to analyse Pilates and fasia-oriented exercise in terms of their possible interconnection. We intend to introduce the fusion of Pilates and fascia-oriented exercise in the form of a new sports course Rollpilates lectured at the Faculty of Sports studies, Masaryk University, Brno. The course was formed in the project approved as part of the Masaryk University Development Fund and involves a nouveau approach towards the interconnection of two types of exercise. The methods include an analysis of scientific publications and educational materials dealing with Pilates and fascia-oriented exercise. In order to comprehend the theory and principles of fascia-oriented exercise and its interconnection with Pilates and to study new trends in Pilates, the work incorporates a bibliographic search, a research probe, the participation in several educational courses and the interviewing of experienced lectures of fascia-oriented and Pilates exercise, with the support of our own practical experience. Based on the analysis, a Rollpilates course was established and its programme, content and principles were defined. In order to enhance and propagate the course, educational online material was designed and displayed in the Information system of Masaryk University.

Keywords: Rollpilates course, Pilates, fascia-oriented exercise, nouveau approach
A paradigm for identifying macro-events in sports - a critical analysis

A paradigm for identifying macro-events in sports - a critical analysis

Authors: Ryszard Panfil
Year: 2016, Volume: 2, Number: 2
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

In the times before the democratic transition, the dominant paradigm describing Polish sport as a unified, formalised system. It seems, however, that such a vision is entirely inadequate for explaining present realities, whereby sport comprises various qualitatively diverse macro-scale events. The purpose of this publication is to: • present a critical appraisal of the paradigm of sport as a unified system and explain its inadequacy in the face of current realities • propose a pragmatic paradigm of sport that would provide for the possibil-ity of distinguishing between various qualitatively diverse macro-events, including athletic challenges and competitive fitness as innovative events, as well as competitive sport and commercial sport as tradi-tional events. Accounting for axiological differences between various macro-events identified in the social context makes it possible to rationally evaluate the qualities in different types of sport activity by employing relevant criteria.

Keywords: paradigm, macro-events in sports, differences in qualities, paradygmat, makro zdarzenia sportowe, zróżnicowanie jakościowe
The logic of value creation in the sport organization

The logic of value creation in the sport organization

Authors: Adam Wiśniewski
Year: 2016, Volume: 2, Number: 2
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

Creating value by sports organizations is dependent on the performance of their functions and determinants of business. Success depends on the proper application of the model and methods for creating and capturing value. Their importance to the organization stems from the awareness of customers’ needs and their position in the value model. The paper discuss theoretical and practical methods and tools used in the concept of value creation by sports organizations. In the introductory part, the author presents the views, sources, types and motives of use the value priority in organizations. Then he focuses on the analysis of used in practice theo-ries of value creation by sports organizations.

Keywords: Value, Management, Value Chain, Value Shop, Value Net, wartość, zarządzanie, łańcuch wartości, sklep wartości, sieć wartości
Mechanisms and abnormalities in business valuation of football enterprises

Mechanisms and abnormalities in business valuation of football enterprises

Authors: Mateusz Ciepłucha
Year: 2016, Volume: 2, Number: 2
Quality in Sport 2019/Sep/29
(0 downloads)
Abstract

The paper shows in synthetic way a process and irregularities in the football busi-ness valuation. It has been shown selected valuation methods, their strengths, weaknesses and limitations. Paper also indicate the factors on which depends the process of clubs evaluations. Further part of article discusses examples of ways used by decision-makers and accountants to manipulate the financial reporting units that reduce transparency and legitimacy of valuation. The following part of the study describes the conditions of evaluation and assessment of enterprises of football in relation to their specific business evident. The aim of the study was to present ambiguity and difficulty evaluating sports business. Football business has wide range of features marked by quality factors. This characteristic affects so significant dimension to design differences among book value and market value. The research material used in the study is a review of the literature and simulation model of football business valuation based on ratio analysis, P/E and P/BV indicators. W pracy omówiono w sposób syntetyczny proces i nieprawidłowości wy-ceny przedsiębiorstw piłkarskich. Wykazano metody wyceny, ich mocne i słabe strony, a także ograniczenia. Przedstawiono czynniki, od których uzależniony jest proces ewaluacji klubów sportowych. Wyodrębniono i omówiono przykładowe sposoby wykorzystywane przez decydentów i księgowych w celu manipulowania sprawozdawczością finansową jednostki, które zmniejszają przejrzystość i zasad-ność wyceny wartości. W dalszej części opracowania opisane zostały uwarunkowa-nia wyceny i oceny przedsiębiorstw piłkarskich w odniesieniu do ich ewidentnej specyfiki działalności. Celem badań było przedstawienie niejednoznaczności i trudności ewaluacji biznesu sportowego mającego szerokie nacechowanie jako-ściowe. Charakterystyka ta wpływa więc w znaczącym wymiarze na dyferencję w zakresie wartości księgowych i rynkowych. Materiałem badawczym wykorzysta-nym w opracowaniu jest przegląd literatury w danej dziedzina oraz symulacja proces wyceny przedsiębiorstwa piłkarskiego za pomocą analizy wskaźnikowej oraz wskaźników C/Z i C/WK.

Keywords: business valuation, creative accounting, financial indicators, wycena przedsiębiorstw, kreatywna rachunkowość, wskaźniki finansowe

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.