Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi

Basic info

 • Publisher: Akdeniz University
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2020/Jun/26

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Sociology, Humanities, History , Economics, Business, Finance, Marketing, Accounting
 • Publisher's keywords: International Trade and Logistics, Business, Banking and Finance, Marketing, Management Information Systems, Economics
 • Language of fulltext: turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2019
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '8' articles

ORTA GELİR TUZAĞI VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME/The Relationship Between Middle-Income Trap and Economic Complexity Level: An Examination on Turkey and Selected Countries

ORTA GELİR TUZAĞI VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME/The Relationship Between Middle-Income Trap and Economic Complexity Level: An Examination on Turkey and Selected Countries

Authors: Nejla KARADAŞ, Dr. Semanur SOYYİĞİT
(1 downloads)
Abstract

Orta gelir tuzağı, 2000’li yıllarda iktisat literatürüne girmiş bir kavram olmasına rağmen, oldukça ilgi gören bir konudur. Temel olarak, ülkelerin düşük gelir düzeyinden orta gelir düzeyine yükselmelerinden sonra, uzun süre bu gelir düzeyinde kalmaları ve yüksek gelir düzeyine çıkamamaları durumunu ifade etmektedir. Bu süreçte, ülkelerin yapısal dönüşümü sağlıklı biçimde gerçekleştiremedikleri bilinmektedir. Bu çalışmada da belirli kriterlere göre orta gelir tuzağında oldukları belirtilen Türkiye, Malezya ve Tayland’ın seçilmiş bazı yüksek gelirli ülkelerin ekonomik karmaşıklık endekslerine yakınsamaları incelenmiştir. Ekonomik karmaşıklık endeksi son dönemlerde yapısal dönüşümü temsil etmede kullanılan bir ölçüdür. Birim kök testi ile yapılan analiz sonucunda, Türkiye’nin ve Tayland’ın ekonomik karmaşıklık endeksinde yüksek gelirli ülkelere bir yakınsama belirlenemezken, Malezya’nın ekonomik karmaşıklık endeksinde yakınsama olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Malezya’nın orta gelir tuzağını aşmaya Türkiye ve Tayland’dan daha yakın olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Although the middle income trap is a concept that has started to be used in the economic literature since 2000s, it has become a popular subject that attracts a lot of attention with in this short period. The concept basically refers to the situation that countries, which switch from low income level to middle income level, remain at this income level for a long time and can not reach high income level. In this process, it is known that countries can not achieve a healthy structural transformation. In this study, convergence to some high-income countries‟ economic complexity levels for Turkey, Thailand and Malaysia which are determined to be middle-income trap countries in terms of some criteria has been examined. Economic complexity index is a new measure to represent structural transformation. As a result of the unit-root tests, it has been concluded that the economic complexity indices of Turkey and Thailand have not converged to the high-income countries‟ index values while Malaysia‟s economic complexity index has converged. These results can be interpreted such that Malaysia is more probable to overcome the middle income trap than Turkey and Thailand.

Keywords: Orta Gelir Tuzağı, Yapısal Dönüşüm, Yakınsama/Middle Income Trap, Structurals Transformation, Convergence
İŞVEREN MARKA ALGISININ İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU-ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/The Effect of Employer Brand Perception on Intrapreneurship: A Research on Public-Private Sector Employees

İŞVEREN MARKA ALGISININ İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU-ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/The Effect of Employer Brand Perception on Intrapreneurship: A Research on Public-Private Sector Employees

Authors: İsmail Hakkı GÜRLER, Dr. Ahmet Reşat SARAOĞLU
(1 downloads)
Abstract

Araştırmada çalışanın işveren marka algısının iç girişimcilik ile olan ilişkisi incelenmiş olup işveren marka algısının iç girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Çalışanların iç girişimcilik eğilimi göstermelerinin işveren marka algısına bağlı olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Yetenekli iş gören adaylarından beklenilen performanslardan birisi rekabet avantajı elde edilmesi, farklılık yaratılması, değer oluşturulması bağlamında son derece önemli olan iç girişimci performanstır. İşletmeler organizasyonlarını iç girişimciliği artıracak şekilde düzenlemeye çalışırken, iletişimden yapıya çeşitli kademelerde değişikliklere giderken algılanan işveren markasının çalışanlarının iç girişimciliği üzerindeki etkileri de bu bağlamda önemlidir. Araştırma, nicel yöntem kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırma verileri, 2019 yılında online anket yöntemi kullanılarak elde edilmiş ve toplam 413 çalışana ulaşılmıştır. Çalışmada; frekans ve yüzde analizi, güvenilirlik analizi, temel bileşenler analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; işveren marka algısının çalışanların iç girişimcilik düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. The purpose of this study is to investigate the effect of employees' perception of employer brand on their intrapreneurship tendencies. In this context, the relationship between employees' perception of employer brand and intrapreneurship tendencies was also revealed. One of the expected performances of talented employees is intrapreneurial performance which is extremely important in terms of achieving competitive advantage, creating difference and creating value. It is important that businesses perceive the effects of perceived employer brand on the internal entrepreneurship of their employees as they make changes at various levels while organizing their organizations to increase internal entrepreneurship. The research was designed using quantitative method. Research data were obtained by using online survey method in 2019 and a total of 413 employees were reached. Frequency and percentage analysis, reliability analysis, principal components analysis and regression analysis were performed in the study. As a result, it was found that employer brand perception has a statistically significant effect on employees' intrapreneurship levels.

Keywords: İşveren Marka Algısı, İç Girişimcilik, Girişimcilik/Employer Brand Perception, Intrapreneurship, Entrepreneurship
MOBBİNG’İN NEDEN VE SONUÇLARI: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VAKA İNCELEMESİ/Causes and Results Of Mobbing: A Case Study In The Aviation Sector

MOBBİNG’İN NEDEN VE SONUÇLARI: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VAKA İNCELEMESİ/Causes and Results Of Mobbing: A Case Study In The Aviation Sector

Authors: Dr. Bilge Timuçin EKİNCİ
(0 downloads)
Abstract

Günümüzde kamu ve özel sektörde pek çok çalışan mobbing, iş yerinde psikolojik taciz veya yıldırma olarak farklı isimlerle adlandırılan davranışlara maruz kalabilmektedir. Mobbing, örgütte hedef olarak seçilmiş kişilere yönelik, uzun süreli, kasıtlı ve olumsuz davranışlardır. Bu tür davranışlar, kurbanlarda psikolojik ve psikosomatik sorunlara yol açabileceği gibi örgüt için de zararlı olabilir. Bu çalışmada havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yaşanan mobbing olayı incelenmiş ve bu kapsamda mağdurlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı mobbinge konu olan olayın analizinin yapılarak, örgütsel ve yönetsel nedenlerinin, kurbanların üzerindeki etkilerinin ve çözüm yollarının belirlenmesidir. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iş tecrübesi ve yönetim yeteneği bakımından yetersiz olan yöneticilerin, yetenekli ve bilgili çalışanlara mobbing uyguladıkları, bu tür davranışların kurbanlarda psikolojik sorunlara ve istifaya neden olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Today, many employees in the public and private sectors have been exposed to behaviors that are called with different names as mobbing, psychological harassment or intimidation in the workplace. Mobbing refers to longterm, deliberate and negative behaviors towards the people who have been chosen as the target in the organization. Such behavior can lead to psychological and psychosomatic problems on victims as well as harm to the organization. In this study, the mobbing event in a company operating in the aviation sector was examined and within this scope, interviews were conducted with the victims. The aim of the study is to analyze the event which is the subject of mobbing and to determine the organizational and managerial reasons, the effects on the victims and the solutions. The interview method was used as a data collection tool. As a result of the research, it was found that the managers who were inadequate in terms of work experience and management skills applied mobbing to talented and knowledgeable employees and such behaviors caused psychological problems and resignation on victims.

Keywords: Mobbing, İş Yerinde Psikolojik Taciz, Yıldırma, Bezdirme, Havacılık Sektörü/Mobbing, Psychological Harassment, Intimidation, Bullying, Aviation Sector
TÜRKİYE’DE MUZ ÜRETİMİ VE İTHALATINA YÖNELİK BİR TAHMİN MODELLEMESİ/A Forecast Modelıng In Turkey On Banana Productıon and Banana Import

TÜRKİYE’DE MUZ ÜRETİMİ VE İTHALATINA YÖNELİK BİR TAHMİN MODELLEMESİ/A Forecast Modelıng In Turkey On Banana Productıon and Banana Import

Authors: Fatih BOZ, Dr. Namık HÜSEYİNLİ
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmada muz ithalatçıları ve üreticileri için önemli bir etmen olduğu düşünülen döviz kuru oynaklığıyla muz ithalatı ve üretici muz fiyatı, üretici muz fiyatıyla muz ithalatı arasındaki ilişkiler 1994-2015 dönemi verileri kullanılarak korelasyon ve regresyon testiyle incelenmiştir. Korelasyon analizi sonucuna göre döviz kuru, üretici muz fiyatları ve logaritması alınmış muz ithalatı arasında doğrusal bir ilişkinin mevcut olduğu görülmüştür. Döviz kuru ile üretici muz fiyatları arasında aynı yönlü ve güçlü bir ilişki, döviz kuru ile logaritması alınmış muz ithalatı arasında doğrusal yönlü fakat zayıf bir ilişki, üretici muz fiyatı ile logaritması alınmış muz ithalatı arasında ise doğrusal ve zayıf bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Döviz kurundaki değişimin, üretici muz fiyatlarını nasıl etkilediğine dair yapılan regresyon analizi sonucunda üretici muz fiyatında meydana gelen değişmenin %42.4’ünün döviz kuru tarafından açıklandığı, yani döviz kurundaki değişimin üretici muz fiyatını etkilediği sonucuna varılmıştır. Muz ithalatında meydana gelen değişmenin %23.9’unun döviz kuru tarafından açıklandığı, döviz kurundaki değişimin muz ithalatı üzerindeki etkisinin üretici muz fiyatına nispetle daha az olduğu ve döviz kurundaki değişimin muz ithalatını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Muz ithalatında meydana gelen değişmenin %19.30’luk kısmının üretici muz fiyatı tarafından açıklandığı, üretici muz fiyatındaki değişimin muz ithalatı üzerindeki etkisinin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. In Turkey it is believed that exchange rate is an important factor for banana importers and producer. In this study effect of exchange rate on producer banana prices and banana import and effect of producer banana prices on banana production has been examined. The relationship between the exchange rate with banana imports and producer banana price, as well as the relationship between producer banana price and banana imports were examined by correlation and regression test using the data of 1994-2015 period. According to the results of the correlation analysis, there was a linear relationship between exchange rate, producer banana prices and logarithms taken imported bananas. In addition, there was a strong relationship between exchange rate and producer banana prices, a linear but weak relationship between exchange rate and logarithm taken banana imports, and a linear and weak relationship between producer banana price and logarithm taken banana imports. According to the regression analysis showing the effect of change in exchange rate on producer banana prices, change in exchange rate affects producer banana price and 42.4% of the change is explained by exchange rate. 23.9% of the change in banana imports is explained by the exchange rate. Thus, it was observed that the change in exchange rate did not affect banana imports and its effect was less than the producer banana price. Besides, 19.30% of the change in banana import is explained by producer banana price. So the change in producer banana price has little effect on banana import.

Keywords: Muz, Döviz Kuru, Fiyat ve İthalat İlişkisi/Banana, Exchange Rate, Price and Import Relation
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SİVİL DENİZALTI FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: NEMO PRIMERO ÖRNEĞİ/A Study On Civil Submarine Operations In Turkey And In The World: Nemo Primero Example

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SİVİL DENİZALTI FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: NEMO PRIMERO ÖRNEĞİ/A Study On Civil Submarine Operations In Turkey And In The World: Nemo Primero Example

Authors: Seyfettin CEYLAN
(0 downloads)
Abstract

Deniz turizmi içerisinde bir tür sualtı turizmi olan “turizm amaçlı sivil denizaltı faaliyeti” Dünya’da az sayıda ülkede yapılmaktadır. Türkiye’de, benzer amaçlı faaliyet ilk defa Yavuzyiğit Organizasyon Havacılık Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin İspanya’dan ithal ettiği, Nemo Primero isimli turistik sivil denizaltısı ile 2017 yılı turizm sezonunda Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Denizaltı, Antalya Kaleiçi Marina’da konuşlanmış, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınmak suretiyle, Kaleiçi Marina’nın yaklaşık 450 metre açığında bulunan ve 1941 yılında İngiliz uçakları tarafından batırılan 32 m derinlikteki Fransız askerî lojistik gemisi “Saint Didier” batığına dalmakta ve batık gemi etrafında dolaşarak yolculara/turistlere batık gemi ve dip faunası izletilmektedir. Mürettebat dâhil, 46 yolcu kapasiteli denizaltı turu bir saatlik süreyi kapsamaktadır. Bu sürenin, 20 dakikası limandan batık bölgesine gidip gelmek üzere su üstünde, kalan 40 dakikası ise su altında geçmektedir.Sivil denizaltının turistik amaçlı kullanımıyla ilgili olarak, literatürde herhangi bir araştırma yapılmadığı, literatür taramasıyla tespit edilmiştir.Bu araştırma ve incelemenin amacı; Türkiye’de, turistik sivil denizaltı faaliyetinin deniz turizmi içerisinde yeni bir turizm çeşidi olması nedeni ile araştırmacılara kaynak oluşturması ve teşvik edilerek geliştirilmesidir. Ayrıca, bu faaliyetle ilgili mevzuat değişiklikleri ve bürokratik eksiklerin giderilmesi noktasında neler yapılması gerektiği hususunda çözümler önerilmiştir. Araştırma bilgileri açık kaynaklar ile işletici kurum bilgilerinden elde edilmiştir. Within the marine tourism; “civil submarine activity for tourism purposes” which is a type of underwater tourism is carried out in a few countries in the world. In Turkey, a tourism company called Yavuzyiğit Tourism Organization Aviation Transport Industry and Trade Limited Company imported a submarine called Nemo Primero from Spain that is a touristic civilian submarine. It began to operate in 2017 within the tourism season in Antalya. The submarine is located in the Kaleiçi Marina of Antalya. The submarine, after acquiring necessary permits from the related institutions, dives to wreck of the French military logistics ship “Saint Didier” sunk by British aircrafts in 1941 which is approximately 450 meters off the Kaleiçi Marina, and presents the sunken ship and the bottom fauna for the passengers / tourists. The 46-passenger submarine tour, including the crew, covers a one-hour period. Of this period, 20 minutes pass over the water during going to the shipwreck area and the remaining 40 minutes pass under water. It has been determined from the literature that no research has been conducted regarding the touristic civil submarine. The purpose of this research and analysis is to create a resource for the researchers due to its infancy of touristic submarine activities in marine tourism in Turkey and encourage the development of this kind of tourism. In addition, solutions have been proposed for the existing and emerging problems in the legislation and bureaucratic area about this activity. Research information was obtained from open sources and operating institution's database.

Keywords: Denizaltı, Deniz Turizmi, Turistik Sivil Denizaltı/Civil Submarine, Marine Tourism, Submarine
AVRO–TÜRK LİRASI PARİTESİNDEKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE’NİN AVRO PARA BİRİMİYLE OLAN İTHALAT VE İHRACATINA ETKİSİ/Effect of Changing in Euro-Turkish Lira Parity on Turkey's Import And Export with the Euro Currency

AVRO–TÜRK LİRASI PARİTESİNDEKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE’NİN AVRO PARA BİRİMİYLE OLAN İTHALAT VE İHRACATINA ETKİSİ/Effect of Changing in Euro-Turkish Lira Parity on Turkey's Import And Export with the Euro Currency

Authors: Fatih BOZ
(0 downloads)
Abstract

Bir ülkede yapılan ithalat ve ihracat toplamı o ülkenin dış ticaretini oluşturmaktadır. Dış ticaret günümüz açık ekonomilerinin en bağımlı olduğu faaliyetlerden bir tanesidir. Bu bağımlılık küreselleşmenin verdiği etkiyle 1950’lerden sonra git gide artmış ve çeşitli düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Gerek Dünya Ticaret Örgütünün kurulması, gerek Gümrük Birliği anlaşmaları ithalat ve ihracatı destekleyen en önemli oluşumlardandır. Ülkeler başka ülkelerle mal ve hizmet ticareti yaparak uluslararası ticari faaliyetleri gerçekleştirirler. Ülkeler arasında yapılan uluslararası ticaret birçok etmenlerden etkilene bilmektedir. Bunlar arasında ekonomik, siyasal ve sosyal etmenler bulunabilmektedir. Ekonomik etmenler arasında bulunan döviz kuru artış ve azalışları ülke ticaretlerini etkileyen önemli bir etmendir. Bu çalışmada ülkeler arasında ithalat ve ihracat miktarlarına etki ettiğini düşünülen kur değişimleri ve nedenleri incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin en fazla dış ticaret faaliyetinde bulunduğunu AB Avro bölgesiyle yaptığı dış ticaret, toplam dış ticaretle kıyaslanmıştır. Bunun yanında TL/Avro paritesindeki değişimin 2005-2018 döneminde Türkiye’nin Avro para birimiyle yaptığı dış ticareti nasıl etkilediği test edilmiştir. Analiz sonuçlara göre AVRO/TL paritesindeki değişimin Türkiye’nin Avro para birimiyle yaptığı ihracatına ve ithalatına anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. The total amount of imports and exports made in a country constitutes the foreign trade of that country. Foreign trade is one of the most dependent activities of today's open economies. This dependency has increased since the 1950s with the effect of globalization and has brought various regulations. The establishment of the world trade organization, as well as the customs union agreements are the most important elements supporting the import and export. Countries conduct international trade activities by trading goods and services with other countries. International trade between countries is influenced by many factors. These include economic, political and social factors. Exchange rate increases and decreases among economic factors are a very important factor affecting the country's trade. In this study, the changes in exchange rates and the reasons for the effects of imports and exports between countries were investigated. Moreover, Turkey's largest foreign commercial activity outside his trade with the EU found that the eurozone has been compared to total foreign trade. Besides, Türkish Liras/Euro exchange rate movements during the period 2005-2018 in Turkey's foreign trade made with the Euro were tested to see how affected. According to results there is a significant effect on both Turkey's exports and imports with Euro currency.

Keywords: Net Dış Ticaret, Döviz Kuru, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Dış Ticaret, Euro/Türk Lirası Paritesi, Döviz Kuru Değişimi Yaklaşımları/Net Foreign Trade, Exchange Rate, Euro/Turkish Lira Parity, Exchange Rate Change Approaches, Foreign Trade With EU Countries
TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: 1998-2019 YILLARI ARASINDA HAZIRLANMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DERLEME/Trends in Civil Aviation Management Research in Turkey: A Comparative Compilation of PhD and Master Theses Between 1998-2019

TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: 1998-2019 YILLARI ARASINDA HAZIRLANMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DERLEME/Trends in Civil Aviation Management Research in Turkey: A Comparative Compilation of PhD and Master Theses Between 1998-2019

Authors: Dr. Fulya ALMAZ
(0 downloads)
Abstract

İlgili çalışmanın amacı, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi adresli, 1998-2019 yılları arasında hazırlanmış, toplam 304 lisansüstü tezinin, tür, yayımlandıkları yıl, kurum, anabilim dalı, bilim dalı, özgün dil, danışman unvanı ve konu ölçütleri bakımından özelliklerini araştırmaktır. Söz konusu çalışma sistematik derlemeye dayalı, betimsel özellik taşıyan nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın sivil havacılık yönetimi alanında yürütülen tezlerin kapsamı hakkındaki genel görünümü ortaya çıkarılabilmesi açısından ilgili yazına katkı sunacağı düşünülmektedir. The purpose of the study, Turkey Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center prepared between the years 1998-2019, the total of 304 graduate theses, genre, year of their publication, institution, department, science, original language, consultants title and investigate the characteristics in terms of subject criteria. This study is designed as a qualitative research based on systematic review and descriptive feature. It is thought that the study will contribute to the related literature in order to reveal the general view of the scope of theses carried out in the field of civil aviation management.

Keywords: Lisansüstü Eğitim, sivil havacılık yönetimi, sistematik derleme, nitel araştırma/Postgraduate Education, Civil Aviation Management, Systematic Compilation, Qualitative Research
2008 GLOBAL FİNANS KRİZİNDEN SONRA MERKEZ BANKALARI’NIN EN SON GÖREVİ OLARAK FİNANSAL İSTİKRAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ/Financial Stability as The Latest Assignment of Central Banks After 2008 Global Financial Crisis and The Case of Turkey

2008 GLOBAL FİNANS KRİZİNDEN SONRA MERKEZ BANKALARI’NIN EN SON GÖREVİ OLARAK FİNANSAL İSTİKRAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ/Financial Stability as The Latest Assignment of Central Banks After 2008 Global Financial Crisis and The Case of Turkey

Authors: Doğukan IŞIK, Dr. Elife AKİŞ
(0 downloads)
Abstract

Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayarak tüm dünya geneline yayılan ve tarihin en büyük krizleri arasında görülen 2008 küresel finansal krizi, finansal piyasaları ve reel ekonomiyi ciddi şekilde etkilemiştir. Finansal istikrar açısından geleneksel para politikasına ait hedeflerin yetersiz olduğu, finansal kurumlar tarafından sistemdeki risklerin görülemediği ve makro bakış açısıyla çözüm üretilemediği görülmüştür. Finansal istikrarın sağlanması konusunda 2008 krizi yeni bir bakış açısı getirerek makro ihtiyati politikaların sorumluluğunu merkez bankalarına yüklemiştir. 2001 krizi sonrasında yaptığı reformların etkisiyle özellikle bankacılık sektöründe dayanıklılığı artan Türkiye ekonomisinde, finansal istikrarın sağlanması maksadıyla atılan adımlar 2008 krizinin olumsuz etkilerini azaltmaya katkıda bulunmuştur. Bu makalede, 2008 finansal krizinin Türkiye ekonomisine etkileri bağlamında finansal istikrarın sağlanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar ile başarısı değerlendirilmiştir. The 2008 global financial crisis, which began in the USA and spread across the world and one of the biggest crises in history, seriously affected financial markets and the real economy. It was observed that the traditional monetary policy targets were insufficient for financial stability, the risks in the system could not be seen by the financial institutions and the solution could not be produced from a macro perspective. The 2008 crisis has brought a new point of view to financial stability and puts the responsibility of macro prudential policies on central banks. The impact of the reforms made after the 2001 crisis in Turkey's economy, especially in the banking sector increased durability, ensuring financial stability has contributed to the steps taken in order to reduce the adverse effects of the 2008 crisis. In this article, it has been aimed to clarify the policies and achievements of the Central Bank of the Republic of Turkey, which has been affected 2008 financial crisis and measures taken to provide financial stability for Turkey’s economy.

Keywords: Finansal İstikrar, 2008 Küresel Finans Krizi, T.C.Merkez Bankası ve Politikaları/Financial Stability, 2008 Global Financial Crisis, Central Bank of the Republic of Turkey and Policies

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.