Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy. [/b]Zachowania zdrowotne są przejawem ukształtowanej przez środowisko (np. działania edukacyjne) postawy jednostki wobec zdrowia. Oprócz czynników zewnętrznych, pewną rolę w tym procesie wydają się odgrywać również cechy osobowości. Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych oraz zbadanie związku pomiędzy nimi a osobowością typu D i występowaniem objawów depresyjnych u studentek dietetyki. [b]Materiał i metody.[/b] Grupę badaną stanowiły studentki kierunku dietetyka Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie przeprowadzono w okresie od kwietnia do maja 2015 roku i objęło ono 151 respondentek. Zastosowano następujące narzędzia badawcze: inwentarz zachowań zdrowotnych (IZZ), skalę DS14 oraz skalę depresji Becka. [b]Wyniki.[/b] Do osobowości typu D zaliczono 43% respondentek, 19% do typu nie-D, pozostałe osoby (38%) reprezentowały tzw. typ pośredni. Stwierdzono, że osobowość różnicuje nasilenie zachowań zdrowotnych, ponieważ osoby typu D charakteryzowały się gorszą dbałością o zdrowie niż typu nie-D. Wykazano również, że u studentek z osobowością typu D znamiennie częściej niż w typie nie-D występują objawy depresyjne (43,08% vs 7,14%). Dalsza analiza potwierdziła dodatkowo, że osoby z depresją charakteryzuje gorsza dbałość o zdrowie. [b]Wnioski.[/b] Istnienie korelacji pomiędzy osobowością typu D a gorszymi zachowaniami zdrowotnymi oraz depresją wśród studentek dietetyki wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań edukacyjnych ukierunkowanych na umiejętność radzenia sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi, które zaburzając szeroko pojętą homeostazę ustroju, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych w przyszłości.

Authors and Affiliations

Grzegorz Nowak, Aleksandra Żelazko, Anna Rogalska, Damian Nowak, Krystyna Pawlas

Keywords

Related Articles

Tick-borne diseases – epidemiological situation in the Pomeranian Region of Poland

Much attention has recently been paid to tick-borne diseases. The most prevalent diseases are Lyme borreliosis (LB) and tick-borne encephalitis (TBE). In this review, the general characteristics of both diseases are pres...

Prophylaxis of arterial hypertension

Arterial hypertension is among the most common civilization diseases, consisting in periodical or constant elevation of arterial blood pressure above the normal value of 140/90 mmHg. It is estimated that in Poland arteri...

Lipoleiomyoma corporis uteri – case study

Lipoleiomyoma is a benign tumour affecting the female sex organs. This histopathological subtype also includes lipomyoma and fibrolipomyoma. The purpose of study was to present a case of lipoleiomyoma corporis uteri wh...

Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej

[b]Wprowadzenie[/b]. W dzisiejszych czasach troska o jakość oferowanych przez świadczeniodawców usług medycznych jest nie tylko sposobem bycia konkurencyjnym na rynku medycznym, ale przede wszystkim wiąże się z możliwośc...

Knowledge presented by children and adolescents from the Lublin Region concerning application of hygiene supplies in the prevention of dental caries

[b][/b]introduction: The engagement of an individual, and knowledge concerning the implementation of domestic preventive-hygienic procedures are an essential component of the broadly understood prevention of dental carie...

Download PDF file
  • EP ID EP79556
  • DOI 10.5604/20834543.1208218
  • Views 122
  • Downloads 0

How To Cite

Grzegorz Nowak, Aleksandra Żelazko, Anna Rogalska, Damian Nowak, Krystyna Pawlas (2016). Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 129-134. https://europub.co.uk/articles/-A-79556