DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2019, Vol 5, Issue 1

Abstract

Amaç: Diabetik ayak enfeksiyonları alt ekstremite amputasyonlarının 2/3 ünden sorumludur. Diabetik ayak yaralarının toplumlara maliyetide çok yüksektir. Bizim bu çalışmadaki amacımız diyabetik hastalarda oluşan ayak problemlerinin derecelendirmesini yaparak uygulanacak en uygun tedavi şeklini seçmek ve buna bağlı olarak hastanın yaşam kalitesini, ruhsal durumunu bozan travmatik bir işlem olan amputasyon oranını azaltmaktır. Yöntem: xxxxxxx Genel Cerrahi Kliniğine diabetik ayak nedeniyle yatmış 49 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Bulgular: 49 hastadan 30’u (% 61.2) erkek 19’u (% 38.8) kadındı. Yaş ortalaması 61,4 (39-80) idi. Hastaların hepsinde tip 2 DM mevcut idi. Hastalar Wagner sınıflamasına göre değerlendirildiğinde 4 (%8,25) hasta grup 1, 19 (%38,7) hasta grup 2, 13 (%26,5) hasta grup 3, 9 (%18,3) hasta grup 4 ve 4 (%8,25) hasta grup 5 olarak tespit edildi. Wagner sınıflaması ve amputasyonlar ile yaş, cinsiyet, açlık kan şekeri, üre, kreatinin değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç: Diabetik ayak infeksiyonları komplikasyonların oldukça ağır olması, amputasyon ve hatta mortalite ile sonuçlanması nedeniyle ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan önemli bir sağlık problemidir. Bu yüzden diabetik ayak oluşumunun önlenmesi hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önemlidir. Bunun için hastalığın risk faktörlerinin belirlenmesi ve buna göre risk altındaki hastaların belirlenip bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Hekimlerin de bu risk faktörlerini bilerek daha dikkatli davranmaları sonucunda yeterli ve zamanında tedaviye başlanması ile amputasyon oranlarının düşürülmesi söz konusudur. Multidisipliner bir yaklaşımla diabetik ayak infeksiyonlarının tedavisinin başarıyla yapılabilmesi ve ampütasyon oranlarının düşürülmesi mümkündür.

Authors and Affiliations

Tayfun BİLGİÇ, Kamil Gokhan ACAR

Keywords

Related Articles

Maternal 25 Hidroksi Vitamin D eksikliği plasental peptidlerin (Serbest β-hCG ve PAPP-A) düzeyini etkiler mi ?

Amaç: Biz bu çalışmamızda 25 hidroksi D vitamini düzeyi düşük gebelerde , sinsisyotrofoblastlarda plasental hidroksilasyonla yeterince 1,25 dihidroksi D vitamini sentezi yükselemeyecek ve bunun sonucunda sinsisyotrofobla...

ADLİ OLGULARDA SUNULAN DELİLLER NE KADAR GÜVENİLİR? (OLGU SUNUMU)

Bilgiye erişimin kolaylaşması bilginin kötüye kullanımına yol açabilmektedir. Bu vaka sunumu ile adli mercilere başvuran olguların internet ortamından sözde deliller bularak bu makamları aldatmaya çalışabileceğine dikkat...

Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Önemi

Bitki örtüsü çeşitliliği ile çok zengin olan ülkemiz aynı zamanda tıbbi aromatik bitki çeşitleri açısından da dünyada önemli bir yere sahiptir. Zahter (Kekik türü- a type of thyme), menengiç (Pistacia terebinthus), şumra...

Yaşamsal Tehlike Oluşturan Atipik Seyirli Ateşli Silah Yaralanması. Olgu sunumu

Doğru bir şekilde raporlandırma yapılabilmesi için, tüm adli olgularda, hangi dokularda yaralanma meydana geldiği ve yaralanmanın ağırlık derecesinin kanıta dayalı bir şekilde, radyolojik ve laboratuar yöntemleri de kull...

ESKİŞEHİR'DE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLERİN 20 YILLIK ANALİZİ

Giriş; Karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerine bağlı ölümler adli tıp pratiğinde sıkça görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada batı Anadolu’da yer alan Eskişehir ilinde ölümcül CO zehirlenmelerinin adli tıbb...

Download PDF file
  • EP ID EP677486
  • DOI https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.490165
  • Views 104
  • Downloads 0

How To Cite

Tayfun BİLGİÇ, Kamil Gokhan ACAR (2019). DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 5(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677486