Epileptik Nöbet Sonrası Vertebra Kırık Sıklığı

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 2

Abstract

Amaç: Epileptik nöbet sonrası gelişen omurga kırıklarının görülme ve yerleşim yeri sıklığı sonuçlarımızı sunmak. Yöntem: Bu çalışma Ocak 2010-Mayıs 2014 tarihleri arasında epileptik nöbet sonrası travmaya bağlı vertebra kırığı olan, üç merkezdeki hastaların (N=340) kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıldı. Çalışmaya epileptik nöbet sonrası nörolojik ve radyolojik muayenelerine göre omurga kırığı tanısı olan hastalar dahil edildi. Bulgular: Vertebra kırığı tespit edilen 40 hastanın 8’sinin servikal bölgede kırığı vardı: bunların da 2’sinde korpus kırığı, 6’inde hasta spinöz proseslerinde kırık tespit edildi. Torakal bölgede toplamda 17 hastanın 13’ünde korpus kırığı ve 4’ünde spinöz proseslerinde kırığı tespit edilirdi. Lomber bölgede ise 15 hastada kırık tespit edildi. Bunların 4’ünde korpus ve 11 ise spinöz proseslerinde kırık tespit edildi. Epileptik nöbet sonrası korpus yaralanması en sık torakalde ve proses yaralanması ise en sık lomber bölgede görüldü. Çıkan sonuçlar %95 güven aralığında idi, P=

Authors and Affiliations

Necati ÜÇLER, Şeyho Cem YÜCETAŞ, Süleyman KILINÇ, İlhan ÇAĞ, Yusuf EHİ, Serdal ALBAYRAK, Can Hakan YILDIRIM

Keywords

Related Articles

Ratlarda Opioidlerin ve Non-Steroidal Anti-Enflamatuvar İlaçların Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Amaç: Analjezik etkileri için kullanılan opioidlerin ve non-steroid anti-enflamatuvar ilaçların kıkırdak harabiyetine yol açtığına ve kırık iyileşmesini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada; ratlar üzerinde den...

Derin Anemi Nedeniyle Hastanede Yatan İnfant Hastaların Etiyolojik Açıdan İncelenmesi

Amaç: Anemi dünyadaki önemli sağlık problemlerinden birisidir. Bu çalışmada derin anemi nedeniyle hastanede yatan sütçocuğu olgularının anemi etiyolojisi açısından incelenmesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Derin anemi...

Bruksizm Hastalarında Klinik Bulgularının Araştırılması

Amaç: Bruksizm tanısı konulan hastalara ait klinik bulguların araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi kli...

İkinci ve Üçüncü Trimester Gebelerin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Engelleri

Amaç: Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestirinde olan sağlıklı gebe kadınların fiziksel aktivite düzeyi ve engelleri ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesit...

Çocuklarda Kronik Otitis Media için Sosyodemografik, Sosyoekonomik ve Klinik Risk Faktörleri

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda KOM ile ilişkili klinik, sosyodemografik ve sosyoekonomik risk faktörlerini belirlemektir. Metot: Bu çalışmaya 2005-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB...

Download PDF file
  • EP ID EP677360
  • DOI -
  • Views 219
  • Downloads 1

How To Cite

Necati ÜÇLER, Şeyho Cem YÜCETAŞ, Süleyman KILINÇ, İlhan ÇAĞ, Yusuf EHİ, Serdal ALBAYRAK, Can Hakan YILDIRIM (2015). Epileptik Nöbet Sonrası Vertebra Kırık Sıklığı. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677360