Hydromorfologiczna i krajobrazowa waloryzacja doliny rzeki Poprad

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki hydromorfologicznej oraz krajobrazowej oceny doliny rzeki Poprad, na odcinku od Piwnicznej-Zdrój do miejscowości Rytro (województwo małopolskie). Waloryzację hydromorfologiczną przeprowadzono metodą oceny hydromorfologicznej jakości rzeki, a waloryzację krajobrazową wykonano metodą ECOVAST. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obszar badawczy charakteryzuje się znaczną zmiennością hydromorfologiczną, w szczególności w odniesieniu do teras zalewowych i ich łączności z korytem głównym cieku. Jednocześnie dolina rzeki Poprad charakteryzuje się krajobrazem o znaczeniu regionalnym, z bardzo dużym potencjałem turystycznym.

Authors and Affiliations

MARIA NAWIEŚNIAK, MATEUSZ STRUTYŃSKI, JÓZEF HERNIK

Keywords

Related Articles

Assessment of slope stability influenced by vegetation coverand additional loads applied

The article presents the results of research conducted in order to create nomographs allowing assessment of slope stability. The proposed recommendations involve graphs and charts, where factor of safety (FOS) is compute...

Termiczny okres wegetacyjny w Polsce wyznaczony dwoma różnymi metodami

Okres wegetacyjny, będący okresem aktywności życiowej roślin, jest jednym z najważniejszych okresów rolniczych określających warunki funkcjonowania rolnictwa. Na podstawie obserwacji fenologicznych przyjmuje się, że okre...

Wpływ nawadniania na wybrane parametry wzrostu rożnika przerośniętego i zawartość dehydrogenazy w glebie

Doświadczenie polowe przeprowadzono w dwóch sezonach wegetacyjnych w latach 2012 i 2013 na glebie bardzo lekkiej w Kruszynie Krajeńskim w pobliżu Bydgoszczy. Badano wpływ nawadniania na niektóre parametry wzrostu 3- i 4-...

Modelowanie odpływu oraz ładunków azotanów i fosforanów odprowadzanych ze zlewni Redy do Zalewu Puckiego przy użyciu modelu SWAT

W niniejszej pracy zaprezentowano przykład zastosowania modelu SWAT (Soil and Water Assessment Tool) w rolniczej, przybrzeżnej zlewni Redy o powierzchni 482 km2 usytuowanej w północnej części Polski. Głównym celem pracy...

Analiza wybranych właściwości fizycznych odwodnionych warstw gleb torfowo-murszowych

Artykuł prezentuje wyniki pomiarów wybranych właściwości fizycznych dla 14 warstw odwodnionych dolinowych gleb torfowo-murszowych (stopień rozkładu, gęstość objętościowa gleby, gęstość fazy stałej, p...

Download PDF file
  • EP ID EP143552
  • DOI 10.1515/sggw-2015-0035
  • Views 20
  • Downloads 0

How To Cite

MARIA NAWIEŚNIAK, MATEUSZ STRUTYŃSKI, JÓZEF HERNIK (2015). Hydromorfologiczna i krajobrazowa waloryzacja doliny rzeki Poprad. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation, 47(4), 333-342. https://europub.co.uk/articles/-A-143552