Jakość usług w wybranych amerykańskich ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych. Aspekt praktyczny zastosowania Minimum Data Set (MDS)

Journal Title: Fizjoterapia Polska - Year 2011, Vol 11, Issue 4

Abstract

[b]Wstęp. [/b]MDS jest narzędziem gromadzącym informacje o stanie fizycznym, funkcjonalnym oraz psychospołecznym pacjenta geriatrycznego, stosowanym we wszystkich placówkach opieki w USA. W aspekcie klinicznym MDS jest podstawą konstruowania planu opieki nad pacjentem, w praktycznym zaś – oceny jakości świadczonych usług. Informacje płynące z MDS (tzw. Parametry Jakości – PJ) są dla pacjenta ważnym kryterium determinującym wybór domu opieki. Celem pracy jest przedstawienie praktycznego zastosowania MDS na podstawie danych zebranych wśród pacjentów wymagających opieki krótko- i długoterminowej. [b]Materiał i metody.[/b] Obserwacją objęto 3209 rezydentów 16 domów rehabilitacyjno-opiekuńczych w USA w stanach Washington, Tennessee, Wisconsin i Alabama. Na podstawie MDS przeanalizowano PJ wpływające na planowanie opieki nad pacjentem, a w rezultacie na ocenę jakości usług. [b]Wyniki.[/b] Uzyskane informacje wskazują, że w opisywanych domach opieki PJ są zwykle korzystniejsze niż średnia krajowa. Wydaje się, że spośród PJ, które świadczą o gorszym niż przeciętnie poziomie oferowanych usług, na szczególną uwagę zasługują te, które związane są z zachowaniem aktywności rezydenta placówki. [b]Wnioski.[/b] Analiza otrzymanych PJ dostarcza informacji ułatwiających wybór placówki opiekuńczej oraz wiedzy o jakości usług w niej świadczonych. Ze względu na ilość informacji, MDS może być podstawą do podjęcia rozmowy z kierownictwem ośrodka na temat konkretnych aspektów opieki, ułatwia też wytyczanie programu poprawy jakości opieki.

Authors and Affiliations

Maciej Mocek, Grzegorz Żurek, Alina Żurek

Keywords

Related Articles

Development as a physiotherapist towards professionalization during a Master’s degree course among students of university-level schools of different educational profiles

The professionalization of the physiotherapist profession is a dynamic process in Poland, which can be seen in the number of academic organizational units, formation of PTF, and development of academic research. The stud...

Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu z uwzględnieniem czynników socjo-demograficznych

Wstęp. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu stanowi trzecią po chorobach serca i nowotworach przyczynę zgonów. Szacuje się, że co roku umiera z tego powodu 4,6 miliona ludzi na świecie, w tym 3,2 milion...

Motywacja do podjęcia studiów i satysfakcja ze studiowania na kierunku Fizjoterapia w grupie studentów studiów II stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia

Celem pracy była analiza czynników motywują cych do podejmowania studiów oraz analiza zadowolenia ze studiowania w grupie studentów ostatniego semestru studiów II stopnia. 1942 studentów II roku studiów II stopnia. Dobro...

Ocena skuteczności prądów interferencyjnych i ultradźwięków u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa

Wstęp. Celem pracy jest porównawcza ocena wpływu prądów interferencyjnych i ultradźwięków na ograniczenie promieniowania bólu do kończyn dolnych, u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu choroby zw...

Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Wstęp. Satysfakcja z życia rodziców, jak i akceptowanie przez nich choroby dziecka stanowią ważne czynniki mogące wpływać bezpośrednio lub/i pośrednio na proces rehabilitacji dziecka chorego na mózgowe porażenie dziecięc...

Download PDF file
  • EP ID EP65796
  • DOI -
  • Views 21
  • Downloads 0

How To Cite

Maciej Mocek, Grzegorz Żurek, Alina Żurek (2011). Jakość usług w wybranych amerykańskich ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych. Aspekt praktyczny zastosowania Minimum Data Set (MDS). Fizjoterapia Polska, 11(4), 303-316. https://europub.co.uk/articles/-A-65796